Т С Медведкин - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций региональный аспект - страница 48

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115 

З іншого боку усі чинники конкурентоспроможності підприємства можна поділити на дві групи:

- внутрішні;

- зовнішні.

Внутрішніми чинниками конкурентоспроможності підприємство здатне повністю управляти. Їх наявність залежить лише від системи управління на підприємстві та ставлення до цього бізнесу його власників.

Існують різні підходи до виокремлення внутрішніх чинників конкурентоспроможності. Зокрема Н.Грицишин до внутрішніх чинників зараховує такі:

- діяльність керівництва та апарату управління підприємства, організація та виробнича структура, професійний та кваліфікований рівень керуючих кадрів;

- система технологічного оснащення. Оновлення устаткування та технологій, заміна їх на сучасні забезпечує підвищення конкурентоспроможності підприємства, підсилює внутрішню гнучкість виробництва;

- сировина, матеріали, напівфабрикати. Якість сировини, комплектність її перероблення та величина відходів впливають на конкурентоспроможність підприємства. Зменшення виходу готової продукції із сировини приводить до збільшення витрат виробництва, і відповідно до зменшення прибутку;

ПPOБЛEMЫ PA3B^ra BИEШИEЭKOИOMИЧECKИX CBЯЗEЙ И ПPИBЛEЧEИИЯ ИИOCTPAИИЫX ИИBECTИЦИЙ:

PEГИOИAЛЬИЫЙ ACПEKT

- збут продукції. Для підвищення конкурентоспроможності підприємства необхідно здійснювати ефективний збут продукції, завойовувати нові ринки, стимулювати здійснення продажу, вживати маркетингові заходи [З].

Зовнішні чинники конкурентоспроможності є або умовами, до яких повинно пристосовуватися підприємство, або лише частково підконтрольні йому. Умовами, до яких змушене пристосовуватися підприємство, на нашу думку, є:

- рівень конкурентоспроможності економіки;

- рівень конкурентоспроможності галузі;

- чинники зовнішнього макросередовища.

До зовнішніх чинників конкурентоспроможності О.Г. Нефедова зараховує:

1) економічні - податкова політика держави, інфляційні процеси;

2) соціальні - рівень кваліфікованості робочої сили, її чисельність;

3) політичні - міжнародні конфлікти;

4) природні фактори - вичерпність запасів окремих видів ресурсів;

5) техногенні чинники - глобальне потепління тощо - це група глобальних зовнішніх чинників;

6) зовнішні чинники мезорівня - підприємства-конкуренти, підприємства-контрагенти, споживачі та кредитно-фінансові установи [4].

Н. Грицищин дає дещо інший перелік:

1) діяльність державних владних структур, що включає фіскальну та грошово-кредитну політику, законодавчі акти;

2) господарську кон' юнктуру, що об' єднує ринок сировинних та матеріальних ресурсів, ринок трудових ресурсів, ринок засобів виробництва, ринок фінансових ресурсів;

3) розвиток нових технологій, нових матеріалів та джерел енергії;

4) параметри попиту, які об' єднують збільшення попиту на товари, які виробляють на підприємстві, дають змогу отримувати високий прибуток, а також зберігати конкурентоспроможність на ринку [З].

На інші зовнішні чинники конкурентоспроможності, такі як споживачі, постачальники, політика і поведінка конкурентів, ставлення до продукції та підприємства громадськості тощо, підприємство здатне впливати.

Bиcнoвки. На основі вищезазначеного можна зробити висновок, що конкурентоспроможність компанії - це її реальна потенційна здатність проектувати, виробляти та збувати за існуючих умов товари, які за ціновими і неціновими характеристиками є привабливішими для споживачів, ніж товари їх конкурентів. На конкурентоспроможність продукції і підприємства впливає низка чинників. Залежно від галузі функціонування підприємства, ступеня його самостійності, вибору пріоритетних напрямів у дослідженні конкурентоспроможності підприємства доцільно обирати ту чи іншу систему чинників конкурентоспроможності підприємств.

CT^OK ИCTOЧИИKOB:

1. Адамик В. Оцінка конкурентоспроможності підприємства І В. Адамик, Г. Вербицька ІІ Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 200S. - №1. - С.б9-78.

2. Азоев Г.Л. Конкурентные преимущества фирмы: [Учеб.] І Г.Л. Азоев, А.П. Челенков. - М.: ОАО «Типография «НОВОСТИ». -2000. - 25б с.

3. Грицишин Н. Оцінка конкурентоспроможності   підприємства   І Н. Грицишин ІІ Вісник Львівського університету. Серія економічна. Вип. 33. - 2004. - С.4З1-4Зб.

4. Нефедова О.Г. Конкурентоспроможність в умовах зовнішніх змін І О.Г. Нефедова ІІ Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2007. - №5.Т.2. - С.212-215.

5. Осовська, Г. В. Менеджмент організацій: [Підруч.] І Г. В. Осовська О. А. Осовський. - К.: Кондор. - 2009. - б80 с.

6. Пахомов Ю. М. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі [Учеб.] І Ю.М. Пахомов, Д. Г. Лук'яненко, Б. В. Губський.-К.: Україна, 1997.- 237 с.

7. Портер М. Международная конкуренция: [Учеб.] І Пер. с англ. В.Д. Щетинина.- М.: Международные отношения. - 1993. - 49 с. S.     Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент. 7-е изд., испр. и доп.: [Учеб.] - М.: Дело.- 2005. — 44S с.

PE3IOME

Стаття присвячена вивченню проблем конкурентоспроможності підприємства. Було визначено сутність конкурентоспроможності, виділено основні види чинників, які впливають на конкурентоспроможність підприємства та проаналізовано їх вплив на конкурентоспроможність як підприємства, так і його продукції.

Kлючoвi    cлoва:    конкурентоспроможність,    конкурентоспроможність підприємства,    внутрішні    та    зовнішні чинники

конкурентоспроможності.

PE3OME

Статья посвящена изучению проблем конкурентоспособности предприятия. Была определена сущность конкурентоспособности, выделены основные виды факторов, влияющих на конкурентоспособность предприятия и проанализировано их влияние на конкурентоспособность как предприятия, так и его продукции.

Юпочевые итова: конкурентоспособность, конкурентоспособность предприятия, внутренние и внешние факторы конкурентоспособности.

SUMMARY

This article is devoted to studying the problems of enterprise competitiveness. It was the essence of competitiveness, highlighted the main types of factors that affect the competitiveness of enterprises and their influence on the competitiveness of both businesses and its products. Key words: competitiveness, the company's competitiveness, internal and external factors of competitiveness.

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОВОЩЕВОДСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Король А.Г., ассистент кафедры экономики и организации производства в АПК, УО «Полесский государственный университет», г. Пинск, Республика Беларусь 1

Социальная значимость овощеводства в конкретных условиях Беларуси определяется уникальной особенностью многих овощей (репа, брюква, свекла, морковь, тыква и др.) выводить из организма радионуклиды и тяжелые металлы. После аварии на Чернобыльской АС и неблагоприятной экологической ситуации повышенному потреблению овощной продукции отводится важнейшая оздоровительная функция. А это требует повышенного производства овощей, расширения их ассортимента, высокой экологичности технологий.

Роль овощеводства выражается и в том, что она является поставщиком относительно дешевых продуктов питания (уровень розничных цен на овощи наиболее адекватен покупательным возможностям массового потребления).

Необходимо ответить, что динамика и темпы производства овощей, уровень обеспеченности населения овощной продукцией, а

© Kopom AX., 2013

1б9перерабатывающей промышленности сырьем, определяется развитием и размещением овощеводства в стране. Успешное развитие овощеводства зависит от обеспеченности рабочей силой, транспортными путями для перевозки продукции, находящимися вблизи рынков сбыта.

При выращивании овощей также следует учитывать особенности, присущие только данной отрасли сельского хозяйства.

Существует большое количество как самих овощных культур, так и их сортов. Эти сорта различаются урожайностью, качественными характеристиками и ценой реализации. Несмотря на то, что внедрение большинства сортов рассчитано не только на повышение урожайности, но и приспособляемости к условиям конкретного региона, некоторые виды овощных культур не могут выращиваться в определенных экономических районах.

Другой особенностью выращивания овощей является то, что независимо от региона, практикуется две схемы их производства - в открытом и защищенном грунте (производство овощей в теплицах). Они очень различаются технологически и требуют разного уровня и характера капитальных вложений и текущих затрат. С другой стороны организация тепличного хозяйства предполагает реализацию в зимне-весенний период, то есть тогда, когда спрос на неё существенно выше, а значит и уровень цен может быть установлен на более высоком уровне.

В мировом сельском хозяйстве возделывается около 600 видов овощей. В Беларуси выращивают лишь около 10% видов, что объясняется климатическими особенностями и сложившимися традициями.

Общий баланс производства овощей в Республике Беларусь формируется из трех источников поступления: население (81%), сельскохозяйственные организации (12,9%) и фермерские хозяйства (6,1%), что видно из таблицы 1.

Таблица 1— Структура производства овощей по категориям хозяйств Республики Беларусь

Категория хозяйства

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

 

тыс. тонн

%

тыс. тонн

%

тыс. тонн

%

тыс. тонн

%

тыс. тонн

%

Сельскохозяйственные организации

321

14,8

299

13,9

383

16,7

333

14,4

301

12,9

Хозяйства населения

1767

81,3

1776

82,5

1782

77,6

1847

80,0

1892

81,0

Крестьянские (фермерские) хозяйства

86

3,9

79

3,7

132

5,7

129

5,6

142

6,1

Хозяйства всех категорий

2174

100

2153

100

2296

100

2308

100

2334

100

Из таблицы 1 можно сделать вывод, что основной прирост объемов производства овощей за период с 2006 по 2010 год получен за счет хозяйств населения и фермерских хозяйств. В сельскохозяйственных организациях производство за указанный период снизилось на 20 тыс. тонн или на 2 % в общей структуре валового сбора овощей. Тенденция снижения роли сельскохозяйственных организаций в обеспечении овощами населения наблюдается ещё с начала 90-х годов.

Следует обратить внимание на уменьшение общей посевной площади овощей, которая снизилась с 95,1 тыс. га в 2006 году до 85,6 тыс. га в 2010 году. Однако увеличились площади под овощи в фермерских хозяйствах на 1,5 тыс. га или на 2,6% в общей структуре посевов овощных культур. При этом в рассматриваемом периоде заметно сократились площади посевов в сельскохозяйственных организациях и хозяйствах населения на 4,6 и 6,4 тыс. га соответственно.

Таблица 2 — Структура посевных площадей овощей по категориям хозяйств Республики Беларусь

Категория хозяйства

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

 

тыс. га

%

тыс. га

%

тыс. га

%

тыс. га

%

тыс. га

%

Сельскохозяйственные организации

20,2

21,2

16,8

18,7

16,6

18,7

14,7

17,1

15,6

18,2

Хозяйства населения

69,8

73,4

68,4

76,2

66,3

74,8

65,8

76,5

63,4

74,1

Крестьянские (фермерские) хозяйства

5,1

5,4

4,6

5,1

5,7

6,4

5,5

6,4

6,6

7,7

Хозяйства всех категорий

95,1

100

89,8

100

88,6

100

86,0

100

85,6

100

Проанализировав таблицу 2 можно сделать вывод, что особенностью современного овощеводства стало сокращение объемов производства со стороны крупных хозяйств и расширение посевов овощных культур на приусадебных, дачных участках и в крестьянских (фермерских) хозяйствах при одновременном и существенном сокращении его в сельскохозяйственных организациях. Если в 2006 г. на их долю приходилось только 78,8% посевных площадей овощных культур и 85,2% валового их сбора, то в 2010 г. эти показатели увеличились до 81,8% и 87,1% соответственно.

Далее рассмотрим динамику производства овощей в Республике Беларусь в сравнении со странами СНГ в таблице 3.

Таблица 3 — Производство овощей по странам СНГ, млн. тонн

Страна

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Азербайджан

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

Армения

0,8

0,8

0,8

0,8

0,7

Беларусь

2,2

2,2

2,2

2,2

2,3

Казахстан

2,1

2,2

2,3

2,5

2,6

Кыргызстан

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

Молдова

0,5

0,2

0,4

0,3

0,3

Россия

11,4

11,5

13

13,4

12,1

Таджикистан

0,8

0,8

0,7

0,8

1,1

Украина

8,1

6,8

8

8,3

8,1

Динамика производства овощей по странам СНГ показывает, что Беларусь находится на третьем месте по производству овощей, уступая лишь России и Казахстану. Республика Беларусь с 2003 года превзошла уровень продовольственной безопасности по производству овощей. В соответствии с расчетными параметрами продовольственной безопасности производство овощей в Беларуси должно составлять не менее 1,6 млн. тонн в год. С 2003 года этот показатель превысил 2 млн. тонн, а в 2010 году - по всем категориям составил 2,3 млн. тонн.

Основной объем производства овощей открытого грунта в сельхозорганизациях (92,2%) формируй четыре вида овощей: морковь

(26,9%), капуста (24,8%), свекла (22,8%), лук репчатый (17,79%). В отдельных регионах республики появляются первые попытки разнообразить ассортиментный ряд овощей. Однако повсеместного внедрения нетрадиционных видов овощных культур пока не произошло.

Проблема производства только традиционного ассортимента овощей затрагивает как производителей, так и потребителей. Население Беларуси со своими глубоко укоренившимися традициями не воспринимает появление на потребительском рынке новых для них овощных культур. Во многом сдерживающим фактором развития овощеводства республики явилось не всегда правильное государственное регулирование оптово-розничных цен на овощи.

Для улучшения круглогодового снабжения населения высококачественной овощной продукцией и обеспечения перерабатывающих предприятий сырьем в широком ассортименте требуется увеличить производство этой продукции в общественном секторе и создать базу для ее хранения. Следует расширить ассортимент возделываемых культур, особенно высокоценных видов капусты, корнеплодов, овощного гороха, огурца корнишонного типа, спаржевой фасоли, сахарной кукурузы и других малораспространенных овощных культур.

Импорт по овощным культурам в 2010 году составил более 70 тыс. тонн, хотя в Республике Беларусь имеются все условия, чтобы выращивать импортируемые овощи самостоятельно. Оправданным, а точнее, вынужденным можно считать импорт томатов, частично сверхранней капусты, перца стручкового сладкого, корнишонного и засолочного огурца, чеснока и некоторых других видов овощей, которые не могут произрастать на территории республики по причине несоответствия ее климатических условий; далее рассмотрим таблицу 4.

Таблица 4 — Состояние импорта и экспорта основных овощных культур в 2008-2010 гг., тонн

Виды культур

Импорт

Экспорт

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Всего В том числе:

64775

55737

72626

23562

40263

62347

Томат

29003

27812

34791

9637

11352

13284

Лук репчатый

8021

2904

761

843

3046

3717

Капуста

16700

17764

5362

2098

1377

3558

Морковь

2700

4531

129

1525

6114

18122

Корнеплоды

1300

1081

197

1299

7432

4395

Огурцы

19993

1645

17999

8160

10344

11914

Импорт овощных культур в 2009 году на 16,5% превысил экспорт, в том числе: по томатам - в 2,6 раза, капусте и огурцам - в 1,5 раза. Экспорт перекрыл импорт моркови в 140 раз, по корнеплодам в 25 раз, луку - в 4,9 раза.

Анализируя экономическую эффективность производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях республики, следует отметить снижение его рентабельности. Если в 1990 году рентабельность производства овощей составляла 52,6%, то в

2009 году она снизилась до 15,8%, а в 2010 году выросла до 23,9%. Как в открытом, так и в защищенном грунте, наметилось резкое снижение рентабельности. Стоит подчеркнуть, что в целом по АПК уровень рентабельности по конечному финансовому результату деятельности сельскохозяйственных организаций в области растениеводства снизился с 42,6% в 1990 году, до 4,6% в 2009 году и до -1,9% в

2010 году.

Данные тенденции изменения рентабельности рассмотрены в таблице 5.

Таблица 5 — Уровень рентабельности продукции овощеводства и растениеводства в целом,%

Показатель

1990 г.

2000 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Открытый грунт

52,6

24,1

25,7

19,4

24,1

15,8

23,9

Защищенный грунт

-

11,4

15,4

20,2

21,8

11,6

16,3

По продукции растениеводства в целом

42,6

47,3

-4,2

4,1

20,6

4,6

-1,9

Это свидетельствует об общих процессах, отрицательно повлиявших на экономику белорусского сельскохозяйственного производства. Вместе с тем благодаря целевой государственной поддержке удалось не только сохранить овощеводство как отрасль, но и обеспечить необходимый уровень продовольственной безопасности по овощной продукции в пределах 1,5-1,7 млн. тонн в год.

Надо отметить, что за последние два года при поддержке государства проведена значительная работа по строительству и реконструкции овощехранилищ. Так, за период 2005-2010 гг. введено в эксплуатацию новых и реконструированных 58 объектов хранения овощей с регулируемым микроклиматом, общей емкостью 112 тыс. тонн.

Таким образом, можно сделать вывод, что овощеводство может эффективно работать, если в республике будут созданы интегрирующие рыночные структуры в виде торгово-логистических центров для хранения, переработки и подготовки к реализации овощной продукции. Промежуточным тактическим звеном могут стать овощные центры здорового питания в крупных областных городах.

Овощеводство при всей специфичности имеет целый ряд преимуществ по сравнению с другими отраслями агропромышленного комплекса, главными из которых являются рентабельность, растущий спрос на овощи у населения, сырьевой источник для промышленной переработки, обеспечение занятости населения в сельской местности.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115 


Похожие статьи

Т С Медведкин - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций региональный аспект