Т С Медведкин - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций региональный аспект - страница 50

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Японія

Чавун і сталь

79

80

101

140

155

152

193

284

217

Хімічна продукція

93

90

102

114

121

126

133

158

144

Машини й транспортне устаткування

86

80

79

80

77

74

73

76

76

Офісне і телекумуніка-ційне устаткування

78

68

64

63

57

52

50

50

48

Прилади автоматики

91

89

99

108

106

103

102

113

119

Німеччина

Чавун та сталь

94

99

125

167

191

195

247

282

210

Хімічна продукція

99

101

120

134

141

149

169

190

170

Машини і транспортне устаткування

97

101

116

124

118

115

121

125

117

Офісне і телекомунікаційне устаткування

95

97

104

105

92

83

77

72

63

Прибори автоматики

98

104

124

138

139

141

154

168

161

Цілком зрозуміло, якщо ціни на експортні товари даної країни на світовому ринку збільшуються у порівнянні з цінами на ту

напродукцію, яку вона імпортує, це означає, що на одиницю свого експорту країна тепер може придбати більше імпортних товарів. Отже, країна отримує більший виграш від зовнішньої торгівлі. І навпаки: падіння показника «умов торгівлі» свідчить про зниження добробуту нації. Таким чином, зміна умов торгівлі служить одним з показників, що характеризують зміну положення країни в світовій торгівлі. Саме умови торгівлі, в свою чергу, залежать від коливань попиту на світовому і внутрішньому ринках, від змін в умовах виробництва, від ступеня монополізації ринків окремих товарів. Разом з тим, слід мати на увазі, що розмір виграшу, який отримує країна від зовнішньої торгівлі, залежить не тільки від цін, але і від фізичних обсягів експорту та імпорту, проведення спільної тарифної політики регіональними угрупованнями.

Результати обчислення індексу умов торгівлі зведено у табл. 3 в динаміці.

Таблиця 3

_Зміна динаміки індекс умов торгівлі, %_

І | 2001      |   2002    |   2003    |   2004   |   2005    |   2006    |   2007   |   2008    |   2009 ~|

Японія

Чавун і сталь

ll4

ll9

l06

99

l06

l08

97

82

80

Хімічна продукція

97

96

95

l00

l0l

l00

l00

92

89

Машини й транспортне устаткування

l06

l09

ll3

ll4

1і6

ll4

ll3

ll2

ll7

Офісне і телекумуніка-ційне устаткування

ll0

1і3

lll

ll0

lll

l09

l06

l04

l07

Прилади автоматики

l04

l09

ll0

l06

l06

l09

lll

l02

l00

Німеччина

Чавун та сталь

l02

l00

98

93

93

95

90

9l

l00

Хімічна продукція

99

l02

l02

l0l

l00

98

97

97

l0l

Машини і транспортне устаткування

l0l

l02

l06

l09

ll2

ll5

ll9

l23

l25

Офісне і телекомунікаційне устаткування

l00

l0l

l07

ll0

1і4

1і6

l22

l28

l34

Прибори автоматики

l00

l00

l00

98

99

99

99

98

98

Розроблено автором

Зведені результати у табл. 3, відображають кращі умови торгівлі в країнах ЄС, а саме Німеччині, ніж в Японії. Особливо індекс умов торгівлі в Німеччині значно кращий на готову продукцію: машини та транспортне устаткування, офісне і телекомунікаційне обладнання.

Сучасні економісти наполегливо підкреслюють, що «оптимальним тарифом» є такий тариф, який досить високий, щоб покращити умови торгівлі, і досить низький, щоб зберегти фізичний обсяг імпорту та експорту на рівні, найбільш придатному для країни. Більшість економістів вважає, що ці міркування говорять на користь досить низьких тарифних ставок для більшості країн. І вони стверджують, що якщо всі нації будуть проводити тарифну політику, засновану на змінах умов торгівлі, то світова структура виробництва і обміну стане в результаті менш ефективною [6].

Так відбувається з Японією, яка значно лібералізувала імпортний тариф й є членом понад 20 двосторонніх торговельних угод. За даними «Світового тарифного профілю» за 2009 p., рівень імпортного тарифу на метали в ЄС скалав l2%, в Японії - l0%, на хімічну продукцію в ЄС - l3%, в Японії - 7%, на транспортне устаткування у країнах ЄС - 22%, тоді як в Японії він знаходився на нульовому рівні [7, сс. 75, 96]. Високий рівень тарифного захисту по наведених товарних групах в країнах ЄС, свідчить про підтримку власного виробництва, шляхом встановлення доволі високих тарифів. Отже, ЄС як інтеграційне угруповання шляхом проведення спільної зовнішньої тарифної політики захищає внутрішній ринок.

Висновки та перспективи наукових досліджень Таким чином, торговельна політика регіональних інтеграційних угруповань створює оптимальні умови задля збалансованого розвитку національної економіки, проведення структурних перетворень, перерозподілу товарних і грошових потоків із-за кордону. Зміст торговельної політики розкриває система інструментів та заходів державного або міжнародного регулювання торгівлі. В результаті інтеграційних прагнень кожна країна повинна збалансувати інтереси суб'єктів внутрішнього ринку з можливостями, які надасть розширення зовнішнього ринку за рахунок укладання інтеграційних угод. Баланс зовнішніх та внутришніх чинників формує модель національних інтересів, які доцільно вивчати у подальшому на прикладах конкретних регіональних торговельних угод.

CT^OK ИCTOЧИИKOB:

1. Гальчинський А.С. Економічна методологія. Логіка оновлення: Курс лекцій. - К.: „АДЕФ-Україна", 20l0. - С.Ю6.

2. Торговая политика и значение вступления в ВТО для развития России и стран СНГ. Руков. ред. Дэвида Г.Тарра. - М.: Издательство «Весь мир», 2006. - С. 29.

3. Mukunoki H. Understanding the Effects of Preferential Trade Agreements: A Theoretical Overview ІІ Bulletin of Gakushuin University Research Institute of Economics and Management, No.l9, December, 2005.- Р.48-51.

4. Кузнецов Ю., Куряев А. Промышленная политика и международные отношения. - Челябинск: Социум, 2005. - С. 3l.

5. Райнерт Э. С. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными [Текст] І пер. с англ. Н.Автономовой; под ред. В.Автономова; Гос. ун-т - Высшая школа экономики. - М.: Изд. Дом Гос. ун-та - Высшей школы экономики, 20ll. - 384 с. - (Экономическая теория). - С. l92.

6. Носова С.С. Экономическая теория - М.: Кнорус, 2008. 383 с. ІІ Електронний ресурс. Режим доступу http:ІІyourlib■netІcontentІcategoryІ39І145І158І

7. World Tariff Profiles 20l0. - Geneva: World Trade Organization and International Trade Centre UNCTADAVTO. 20l0. - РР. 75, 96. PE3IOME

У статті характеризовано процес впливу інтеграційних процесів на добробут націй. Наведено підход щодо ранжування добробуту за умови багатосторонньої, двосторонньої та регіональної інтеграції. Розглянуто та графічно представлено процес взаємного впливу економічних суб'єктів на національні інтереси. Проведено розрахунки та порівняння індексу умов торгівлі у динаміці для Німеччини (ЄС) та Японії. Юпочові слова: добробут, міжнародна інтеграція, зона вільної торгівлі, умови торгівлі. PE3OME

В статье характеризован процесс влияния интеграционных процессов на благосостояние наций. Приведены подходы относительно ранжирования благосостояния при условии многосторонней, двусторонней и региональной интеграции. Рассмотрен и графически представлен процесс взаимного влияния экономических субъектов на национальные интересы. Проведены расчеты и сравнение индекса условий торговли в динамике для Германии (ЕС) и Японии.

Kлючeвыe слова: благосостояние, международная интеграция, зона свободной торговли, условия торговли

SUMMARY

Article defines the influence of integration processes on nations' welfare. Author suggests approaches to welfare ranking in terms of multilateral, bilateral and regional integration. The process of economic entities interference to national interests was examined and graphically represented.

ПPOБЛEMЫ PA3B^ra BИEШИEЭKOИOMИЧECKИX CBЯЗEЙ И ПPИBЛEЧEИИЯ ИИOCTPAИИЫX ИИBECTИЦИЙ:

PEГИOИAЛЬИЫЙ ACПEKT

Calculation and comparison of terms of trade index was conducted in dynamics for Germany (EU) and Japan. Keywords: welfare, international integration, free trade area, terms of trade

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УЛУЧШЕНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УКРАИНЫ

Кравченко В.А., к.э.н., доцент кафедры "Международная экономика" ДонНУ1 Гудаков А.К., аспирант кафедры "Международная экономика"ДонНУ

Актуальность проблемы. Развитие человеческого общества на протяжении всей истории характеризовалось различными видами экономических взаимоотношений. Для регулирования этих отношений и понимания их природы совершенствовалось и научное обоснование происходящих экономических процессов. Как и всякая наука, экономика оперирует множеством показателей, как на уровне предприятия, так и на уровне государства в целом.

В современном мире все большее значение уделяется макроэкономическим показателям как основным индикаторам социально-экономического развития государства. Улучшение макроэкономических показателей Украины либо любой другой страны будет являться отражением улучшения экономики в целом. Более того улучшение макроэкономических показателей способствует привлечению иностранных инвестиций в экономик и укреплению курса национальной валюты, что в современных условиях является крайне важным для социально-экономического развития Украины.

Анализ основных научных исследований. Такие зарубежные и отечественные ученые как Киреев А.П., Бочан И.А., Базилевич В.Д., Лугнин А.Е., Мельник А.Ф., Белецкая Л.В., Левчук Ю.С., Макогон Ю.В., Панкова Л.А., Лукьяненко Д.Г., Абель Э., Бернанке Б. исследовали вопросы развития государства на макроэкономическом уровне. Но ввиду постоянных изменений происходящих в мире и мировой экономики, существует необходимость поиска новых путей улучшения макроэкономических показателей государств, в том числе и Украины.

Целью статьи является поиск наиболее перспективныз путей и направлений улучния макроэкономических показателей украины. Для достивжения поставленной цели в рамках данного научного исследования были решены следующие проблемы: определены основные макроэкономические показатели государства, проанализировано текущее состояние макроэкономических показателей Украины и факторов влияющих на них, найдены перспективные направления для улучшения экономики, а следовательно и макроэкономических показателей Украины.

Изложение основного материала исследования. Отправным пунктом определения показателей макроэкономики считается объем годового совокупного производства товаров и услуг. В системе национальных счетов данным показателем является валовой внутренний продукт (ВВП). Этот показатель дает общее представление о динамике экономического развития страны в целом и используется для измерения национального благосостояния (при этом рассчитывают ВВП на душу населения. [3]

Анализируя первое десятилетие после обретения Украиной независимости можно выделить значительное уменьшение ВВП. Основные причины столь глубокого падения ВВП Украины в 1990-е годы связаны как с исходными условиями, так и с политикой, проводимой в переходный период. В украинской экономике наблюдался серьезный структурный перекос в сторону промышленности: на момент распада СССР ее удельный вес был наибольшим по сравнению с другими бывшими советскими республиками. Неизбежно значительная часть промышленности в условиях глобальной экономики оказалась неконкурентоспособной. Треть промышленного производства приходилась на ВПК, который мгновенно лишился большей части государственного заказа. В результате за первые пять лет независимости объем промышленного производства сократился более чем на 60%. Свою роль сыграл и разрыв сложившихся экономических связей, поскольку степень взаимодополняемости больших экономик России и Украины оказалась выше, чем других бывших советских республик.

12,2 Г27ТГ

773^9-

3j0 3,5 3,5 3.5 3.5 3.5

J, J, J, J, J, J

Рис. 1 Динамика изменений темпов прироста ВВП Украины 1993-2011 гг., прогнозом на 2012-2017 гг. [11]

Сказались и внешние шоки в виде азиатского кризиса 1997-1998 гг., российского кризиса 1998 г. и падения мировых цен на продукцию украинского экспорта. Именно в этот период украинская промышленность вынужденно переориентировалась на западные рынки.

Экономический подъем 2000-х годов был вызван несколькими факторами: быстрый рост в России, ЕС и других странах - основных экспортных рынках; слабость гривны, что поддерживало конкурентоспособность экспортеров;

наличие  неиспользуемых производственных мощностей,  что  позволило  быстро  отреагировать  на растущий спрос на

© Kpавчeнко B.A., Гудаков A.K., 2013традиционные экспортные товары;

конкурентоспособность с точки зрения трудовых издержек - реальные доходы населения и уровень оплаты труда в Украине были значительно ниже, чем в России и странах Центральной и Восточной Европе;

благоразумная (до 2005 г.) фискальная и монетарная политика, благодаря которой удалось снизить инфляцию до приемлемого

уровня;

реформы в сфере энергетики и сельского хозяйства, способствовавшие оживлению в этих секторах.

К моменту начала мирового финансового кризиса в 2008 году, уровень ВВП Украины составлял только 74 % от уровня 1990

года.

За кризисный 2009 год ВВП Украины сократился почти на 15%, причинами это стали:

резкое падение мировых цен на основные экспортные товары, приносившие стране главную валютную выручку (продукция металлургии и химии);

существенно выросшие затраты на импорт энергоресурсов, особенно газа, импортируемого из России и стран Центральной Азии, что ухудшило внешнеторговый и платежный баланс;

начался отток иностранного капитала, что вызвало проблемы в банковском секторе, и правительству пришлось выделять бюджетные средства на поддержку национальной финансовой системы (объем прямой поддержки банковского сектора в процентах от ВВП достигает в Украине 5%).

После кризисного 2009 года начался постепенный рост украинского ВВП. В 2010 темпы его прироста составили 4,1 %, а в 2011 -5,2 %. Основной причиной данного роста являлось улучшение экономической ситуации в странах - основных экспортерах украинской продукции и мировой экономики в целом. [8]

Тем не менее по прогнозам специалистов из Международного валютного фонда средний тем прирост ВВП Украины в 2012 - 2017 года будет находится на уровне 3,5 % ежегодного прироста.

Прежде чем давать рекомендации относительно возможных направлений улучшения ВВП следует определить основные факторы влияющие на него. Согласно методу расчета ВВП на основании расходов, основными факторами влияющими на ВВП являются: экспорт, импорт и внутреннее потребление. При этом, рост экспорта и внутреннего потребления оказывает позитивное влияние на ВВП, а рост импорта - негативное. [1]

Таким образом, снижение темпов роста импорта при неизменных темпах роста экспорта и внутреннего потребления, будет позитивно сказываться на общих темпах прироста ВВП. Так же снижение импорта и увеличение экспорта позитивно сказывается на торговом балансе государства, что в свою очередь уменьшает потребность в международных заимствованиях, а значит способствует снижению уровня государственного долга.

Значительную долю в украинском импорте занимают энергоносители, в частности нефть и газ. В 2011 Украина импортировала природного газа на сумму 14 млрд. долларов США, а нефти на сумму 4,3 млрд. долларов, что в итоге составило 22,2 % от общего импорта.

[6]

Можно выделить несколько стратегических направления сокращения расходов на импорт энергоносителей. Первым направлением является уменьшение цены на природный газ из Российской Федерации, по средствам политических переговоров. Либо поиска других каналов поставки энергоносителей по более низким ценам. Так же необходимо стремится к уменьшению потребления импортных энергоносителей, за счет снижение энергоемкости промышленного и коммунального секторов экономики.

Эффективным способом снижения импорта энергоносителей является увеличение собственной добычи этих энергетических ресурсов либо замены их на другие источники энергии, которые в достаточном количестве имеются в Украине.

Примером попытки сокращения энергозависимости от импорта может служить, разработанная Национальным агентством Украины по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов, государственная целевая экономическая программа энергоэффективности на 2010 - 2015 года. Это программа предусматривает создание условий для приближения энергоемкости ВВП Украины к уровню развитых стран и стандартов ЕС, а так же повышение эффективности использования топливо - энергетических ресурсов и усиление конкурентоспособности национальной экономики.

Основными целями данной программы являются:

1. до 2016 года уменьшить энергоемкость ВВП до 20 %;

2. до 2015 года снизить потери тепловой энергии на 50 % в зданиях бюджетных организаций за счет проведения их санации;

3. до 2030 года увеличить долю энергоносителей в топливо - энергетическом балансе Украины, полученных из возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива до 30 %;

4. до 2015 года уменьшит выбросы загрязняющих атмосферу веществ на 15 - 20 %;

5. до 2015 года уменьшить на 50 % расходы государственного бюджета на финансирования бюджетных учреждений;

6. Создать благоприятные условия для привлечения инвестиций в топливо - энергетический комплекс Украины;

7. Популяризация и стимулирование экономного использования энергоресурсов среди населения и в бизнес среде.

С точки зрения диверсификации поставок энергоносителей наиболее перспективным выглядит проект постройки терминала по регазификации сжиженного газа на Черноморском побережье Украины. Так же перспективны для уменьшения импорта энергоносителей, является разработка месторождений нефти и природного газа на шельфе Черного моря. Но для этого нужны серьезные инвестиции, причем инвестиции с высокой долей риска. [12]

Главным стратегическим направлением сокращения импорта других товаров, без потери объемов внутреннего потребления, является замещение их товарами национального производства. Для этого необходимо создать экономические стимулы для производства отечественных аналогов импортных товаров. Так же необходимо всеми возможными способами повышать конкурентоспособность отечественных производителей на внутреннем рынке.

Способами государственной поддержки отечественных производителей на внутреннем рынке могут бать:

1. субсидии и льготы для национального производителя;

2. льготное кредитование для предприятий, покупающих отечественное оборудование;

3. тарифные и не тарифные ограничения для импортеров тех или иных товаров, которые возможны в условиях членства Украины в ВТО и других соглашений о не препятствовании взаимной и международной торговле.

4. государственные закупки товаров отечественных производителей;

5. создание благоприятной среды для инвестирования, в том числе и международного, в отрасли отечественного производства;

6. снижение налогов для национальных предприятий, внедряющих инновации в производстве;

7. популяризация потребления отечественных продуктов среди населения. [4]

Но в современном мире ни одна страна не может производить все необходимые для потребления товары. Исходя из этого, она должна сконцентрироваться на производстве наиболее конкурентоспособных и экономически выгодных в долгосрочной перспективе товаров. Так же в стране, может осуществляется конечная сборка товаров из импортных комплектующих, что бы хоть небольшая часть добавленной стоимости оставалась в экономике и соответственно способствовало росту ВВП.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115 


Похожие статьи

Т С Медведкин - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций региональный аспект