Т С Медведкин - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций региональный аспект - страница 55

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115 

 

39,3

46,9

49,9

24,3

27,6

NAFTA

 

45,9

28,3

28,5

18,5

18,9

APTA

 

0,4

2,2

3,9

11,4

10,6

ASEAN

 

4,9

6,2

1,6

7,1

7,6

 

Всього по групі

90,5

83,б

83,9

б1,3

б4,7

Розраховано: за даними [20]

Економічний регіоналізм розрізняється за типом організаційної моделі (табл.3). Для таких інтеграційних об'єднань як НАФТА і МЕРКОСУР, притаманна ієрархічна організаційна модель, оскільки саме вплив таких країн, як США та Бразилія, й визначає характер розвитку регіоналізму. На відміну від ієрархічної організаційної моделі, де система ієрархічних зв'язків визначається найбільш потужною країною інтеграційного об'єднання, для АСЕАН притаманна горизонтальна модель. Інституціоналізація ЄС фактично призвела до поступової зміни ієрархічної моделі до горизонтальної організаційної моделі, що характеризується поділом повноважень у прийнятті рішень по безлічі організацій, таких як Рада Міністрів, Комісії та Парламент), хоча на початкових етапах (до 1970-х років), Рада Міністрів відігравала домінуючу роль.

Таблиця 3

Організаційні моделі регіоналізму

 

Вид організаційної моделі

1                         Фактори розвитку регіоналізму |

 

 

об'єктивні

суб'єктивні

Oрганізаційна модель

ієрархічна

НАФТА МЕРКОСУР

ЄС (до 1970 року)

регіоналізму

горизонтальна

АСЕАН

ЄС (з 1980 року)

В цьому аспекті варто відзначити певні заходи для посилення ефективності участі зазначених груп країн в регіональних інтеграційних процесах. Їх можна умовно поділити на дві групи: ті, що передують розвитку регіоналізації (стадія інтеграційних переговорів), та заходи в межах створеного інтеграційного об'єднання (керування інтеграційним процесом).

На стадії інтеграційних переговорів здійснюється оцінка можливостей потенціальних членів угруповання до інтеграції та обсяг поступок, на які вони здатні задля її реалізації. Тому ключовим на цьому етапі як для розвинених держав, так і для країн, що розвиваються, є:

—визначення реальної потреби в інтеграції (бажано з економічної, а не політичної точки зору та з урахуванням соціально-культурного фактору);

—оцінка наслідків участі у інтеграційному об'єднанні (економічних, політичних, соціальних та можливість втрати частини суверенітету);

—відстоювання національних інтересів в процесах переговорів.

Для мінімізації негативних наслідків, які можуть з'явитись в результаті формування інтеграційного об'єднання, країни, що розвиваються, мають створити власну стабільну економічну систему, яка буде здатна протистояти масовому притоку інших товарів та послуг, появі нових сильних конкурентів, дешевих факторів виробництва тощо. Для цього потрібно реалізувати наступні заходи:

—створення вільного внутрішнього середовища, яке б сприяло розвитку конкурентоспроможного підприємництва;

—всеохоплююча лібералізація, яка зможе підготувати внутрішній ринок до більш поглибленої відкритості;

—створення програм цільового розвитку для окремих стратегічно важливих сфер господарювання;

—розвиток науково-технологічного прогресу та впровадження інновацій для досягнення нових конкурентних переваг;

—стабілізація макроекономічних показників та їх позитивна динаміка;

—підвищення рівня життя населення тощо.

Розвинені держави є більш підготовленими до значного посилення лібералізації, тому основними проблемами, з якими вони можуть зіткнутися, є проблеми соціально-економічного характеру: масова міграція в більш розвинені регіони держави та можливість етнічних зіткнень. Цей фактор може бути нуліфіковано за рахунок міграційного контролю та урахування національних особливостей самих держав, що інтегруються, тобто на попередньому етапі інтеграції.

Наступна стадія передбачає реалізацію заходів, спрямованих на керування інтеграційним процесом в межах сформованого інтеграційного. Вони можуть бути спрямовані на поглиблення інтеграції через вирівнювання рівнів регіонального розвитку та досягнення соціальної однорідності (як це відбувається в ЄС), забезпечення стабільності діяльності об'єднання, розвитку його міжнародної конкурентоспроможності тощо.

В цілому залучення до регіональних інтеграційних процесів має ряд наслідків для всіх груп кран світу. Для країн, що розвиваються, це можливість вирішення внутрішніх, регіональних та глобальних проблем за рахунок надходження більшої кількості ресурсів (в першу чергу, фінансових), хоча й при збільшенні залежності від економічно сильних членів угрупування та можливості перетворення на ринок збуту застарілої продукції та технологій. Для розвинених держав це розширення сфер та меж діяльності, хоча і з загрозою неконтрольованої міграції та посилення витрат на економічну підтримку менш розвинених членів інтеграційного об' єднання.

Країни світу активно розвивають політику регіоналізму, завдяки чому в світовому господарстві поступово формуються глобальні регіони, що дозволяє говорити про формування глобального регіоналізму [5,с.9; 10,c.129-130; 12,с.5]. В свою чергу, це вимагає синергетичного підходу до розгляду просторових зрушень, які відбуваються в світовому господарстві, через поєднання методичних основ дослідження інтеграційних процесів на глобальному та регіональному рівнях, яке забезпечує нова наука - глобальна регіоналістика [1,с.76;14,с.31].

Розвиток регіональної економічної інтеграції зумовлюється інтернаціоналізацією економічних відносин на територіальній основі, до якої перед усім залучені країни з приблизно однаковим рівнем економічного розвитку. Розвиток регіональної інтеграції, з одного боку, сприяє зближенню країн-членів інтеграційного угрупування, що, в свою чергу стимулює глобалізацій процеси, оскільки не території цих країн формується єдиний економічний простір, тобто має місце глобалізація в обмежених масштабах. З іншого боку, регіональні інтеграційні утворення націлені на захист внутрішнього інтегрованого ринку й внутрішніх інтересів і сприяють своєрідному відокремленню від глобального світового господарства. Регіоналізація представляє процес об' єднання окремих держав та їх територій у єдиний господарський механізм з утворенням нового режиму діяльності, що призваний зменшити бар' єри на шляху внутрішньо-регіональної співпраці, але залишає їх високими для зовнішнього світу, в той час як регіоналізм призваний посилити участь у інтеграційних процесах регіонального характеру всіх груп держав та їх територій. З поглибленням глобалізації процеси регіоналізації та регіоналізму будуть посилюватися.

OfflCOK ДЖEPEЛ:

1. Булатова О. В. Регіональна складова глобальних інтеграційних процесів: монографія/ О.Булатова. - Донецьк: ДонНУ, 2012. - 386с.

2. Воскресенский А.Д. Региональные подсистемы международных отношений и регионы мира: (К постановке проблемы) / А. Д. Воскресенский // Восток - Запад - Россия: сборник статей. - М.: Прогресс-Традиция, 2002. - С.131-144.

3. Гонта О. І. Принципи та напрями формування політики транснаціоналізації економіки регіонів України / О. І. Гонта // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління: збірник наукових праць.— 2010.— № 1 (5).— С. 62-75

4. Долішній М. Глобалізація та її регіональні виміри / М.Долішній, У.Садова, Л.Семів// Регіональна економіка. - 2002.- №3. - С.7-24.

5. Дергачев В. А. Регионоведение: [уч. пособие] / В.А. Дергачев, Л.Б. Вардомский. - [2е изд., перераб. и доп.] - М.: ЮНИТИ-ДАНА,

2010. - 519с.

6. Европа: вчера, сегодня, завтра / Институт Европы РАН ; [ред.кол. РАН; отв.ред. Шмелев Н.П.]. - М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2002. - 823с.

7. Иванова М.В. Введение в регионоведение: [уч.пособие] / М.В. Иванова. - Томск: Изд-во Томского политехнического университета,

2011. - 175с.

8. Китинг М. Новый регионализм в Западной Европе [Електронний ресурс] / М.Китинг//Логос.-2003.-№6(40).- С.67-116.- Режим доступу до статті: //www.ruthenia.ru/ logos/number/40/07.pdf

9. Книш М. М. Регіоналізм і регіоналізація у науковому тезаурусі / М. М. Книш // Географія і сучасність: зб. наук. праць Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. - К.: Вид-во Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, 2009. -

Вип. 12 (22). - С. 3-6.

10. Кочетов Э. Г. Геоэкономика (освоение мирового экономического прост-ранства) / Э.Г. Кочетов. - М.: Издательство БЕК, 1999. -

480с.

11. Мазур С. А. Значення економічного регіону в просторовому упорядкуванні національної економіки / С. А. Мазур // Продуктивні сили і регіональна економіка: збірник наукових праць. - К.: РВПС України НАН України, 2008. - Ч. 1. - С. 261-264.

12. Спартак А. Современный регионализм / А. Спартак // Мировая экономика и международные отношения. - 2011. - №1. - C.3-15.

13. Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: Монографія: У 2т./ Д.Лук'яненко, А.Поручник, Л.Антонюк та ін. - К.:КНЕУ, 2006. - Т.1. - 592с.

14. Чужиков В. Глобальна регіоналістика: історія та сучасна методологія: монографія / В. Чижиков. - К.: КНЕУ, 2008. - 272с.

15. Шифф М. Региональная интеграция и развитие / М. Шифф, А.Л.Уинтерс ; [пер.с англ.] / Всемирный банк. - М.: Издательство «Весь мир», 2005. - 376с.

16. Hettne B. Globalism and New Regionalism/ Hettne Bj6rn, Inotai Andras and Sunkel Osvaldo. - New York: Macmillan, 1999. - 308p.

17. Jukarainen P. Any space for the postmodern identity? / P.Jukarainen; Inter-national conference «Border regions in transition», (14-16 June 1997). - Sartavala ; Joensuu : [s. n.], 1997. - 17 p.

18. Payne A. Introduction: the Political Economy // Regionalism and World Order / A.Payne, A.Gamble. - Macmillan, London, 1996. - 250р.

19. World Trade Report 2011. The WTO and preferential trade agreements: from co-existence to coherence [Electronic resource]. - Geneva: WTO Publications, 2011. - 251p. // World Trade Organization [Official website]. - URL: www.wto.org/enlish/ res_e/booksp_e/ anrep_e/world_trade_report11_e.pdf

PI/HOME

В статті розглянуто сучасні підходи до визначення сутності , чинників регіоналізації та регіоналізму, визначено їхні основні організаційні моделі

Юпочові слова: глобальна інтеграція, регіональна інтеграція, регіоналізація, регіоналізм PE'HOME

В статье рассмотрены современные подходы по определению сущности, факторов регионализации и регионализма, определены их основные модели.

Kлючевые слова: глобальная интеграция, региональная интеграция, регионализация, регионализм

SUMMARY

The article dwells on the current approaches to defining the nature and factors of regionalization and regionalism, their main models are defined. Key words: global integration, regional integration, regionalization, regionalism

STUDY ON THE RELATION BTWEEN SUPPLY OF INSTITUTIONAL INNOVATION AND BUILDING AN INNOVATIVE COUNTRY

Liu Yang, College of accounting Harbin University of Commerce, PRC 1

Scholars of institution study have defined the institution from various perspectives. Schultz (1991) considered that institution is a series of rules governing people's behavior, and these rules involve in social, political and economic behavior North (1991) thought that institution is a series of rules, law procedures and behavior's moral ethic norms established [2]. Scott (1981) held that when actors are in a state of repeated zero-sum, the behavior of all members in a group possesses a regularity, if and only if this regularity is true and shared knowledge, it is the institution [3].Wang Dingding (1992) put forward that it could be understood as the carrier of people's information as to how to harmonize labor division. Buchanan (1989) thought that rules and institution formed by cultural evolution should be differentiated in a strict manner, because the former could not be

© Liu Yang, 2013

nPOEJIEMM PA3BHTHJI BHEIUHE3KOHOMHlIECKHX CBJBEH H nPHBJIEHEHHJI HHOCTPAHHMX HHBECTHЦHH:

PErHOHAJIBHIjIH ACnEKT

chosen or reconstructed and was always binding on our behavior, while constant evolution of the latter could be driven by conscious actions of human being14-51.

Generally, institution innovation refers to activities of the main body of system through establishment of new institution to acquire perdition profit, including three aspects mentioned below: It reflects behavioral changes of some particular organization; changes in the correlation between this organization and its environment; dominates changes in behavior and rules of correlation in the environment of certain organization [6]. Schunpeter's innovation theory particularly explained technological innovation; meanwhile it advanced the content of institution innovation" new institution to realize the industry".

After Schunpeter, institution innovation theory was represented by two schools: one was the institution school represented by Gullbules, Myrdal,Haier Brenner and etc., who attacked the existing institution on the capacity of opponent and criticizer of the current institution [7]; and the other school was new institutional economic school represented by Kos and North. They reckoned that due to transaction cost, institution would affect efficiency of resource allocation; market failure did exist, but the solution lied in institutional layout; the fountain of economic growth in history came from efficient institutional layout instead of simplex technological innovation and advancement for the latter was manifestation of economic growth, not the resource; institution was characteristic of endogen and scarcity, and economic growth hinged on institutional factors'8'.

Internationally those countries that put technological innovation as one of its basic strategies to enhance hi-tech innovative capability and form increasingly powerful and competitive advantages are called innovative countries. They are provided with four essential characteristics: high innovative input, that is, R&D input of such countries accounts for over 2% of their GDP; contribution rate of scientific and technological progress is as high as over 70%;Strong independent innovative capability, for foreign technology dependence indicators are usually below 30%; high innovation output. At present, the acknowledged innovative countries in the world, about 20 in number, including America, Japan, Finland, South Korea and etc., are in possession of 99% of the total invention patents. And the common traits of these countries are that: innovation integrated indicators are apparently higher than that of others, with contribution rate of scientific and technological progress as high as over 70% , R&D input of such countries accounting for over 2% of their GDP and foreign dependency of technology generally below 30%. Moreover, these countries occupy absolutely the most of the patents granted by the three parties (patents authorized by America, Europe and Japan) in the world.

An innovative country is a brand new development concept; however, owing to the fact that it is put forward very lately and the practice is just at the outset, people have different understandings and grasps of its connotation. Ye Minqiang and Wu Chengye (2001)carried on study on technological innovation and mechanism of regional sustainable development and thought that institution innovation played a decisive role in technological innovation; Zhao Fang (2002) believed in the interactive relation existing between technological innovation and institution; Jiang Bin and others (2005) concluded that institution innovation of government is the key to the efficient operation of regional innovation system through application of ISM method; Zhao Lingyun (2006) brought forward that state institution played a leading role after his research from perspective of the rules guiding formation of innovative countries. LuAn (2007) considered that in the building of innovative countries, government should act as accelerator of scientific and technological independent innovation and bring its function and effect into full play in institution and policies.

The rule system Establishment and improvement. According to the orientation of government and market, the foreign innovative countries actualize protection by law of scientific and technological creative activities. They implement adjustment in constitution, law of administrative regulation system, property right and market management law as well as science and technology system that is favorable to boost independent innovation. In policies, they perfect industrial technological policies to readjust and optimize industrial structure; perfect incentive policies of innovation, involving finance and tax, banking and distribution incentive policies. For example, government of Finland erected Finland Science and Technology Policy Committee chaired by Premier of Finland; founded Finland Technology Development Center that provides consulting service and outlay subsidy for research and development of enterprises; built successively ten science parks nationwide that promote integration of Industry, University and Research.

It is strengthening enterprises' innovative capability through constituting long-term programming, active investment plan and educational policies. For instances, Japan founded governmental organizations in charge of development of science and technology, which particularly play a dominant role in improving state innovation system, science and research infrastructure construction and organizing cooperation of industry, government and university.

Likewise, construction of an innovative country of China has an intense internal demand for scientific and technological advancement and institution innovation. To make innovation the soul of development, system is the key; to make system the drive of innovation, the key is the self-reform and development of the government. Government reform is the core theme of China's reform and opening-up and it deepens along with every leap of China's social development. To construct an innovative country, the Chinese government is required to transform from interest integration type to resource integration type, with the government reform as its beginning and institution innovation of government governance as the starting point instead of either government power structure or changes in governmental function.

Switch fabric offered by institution, plus technology applied determine transaction cost and conversion fees. How institution solves problems of cooperation and production is decided by the motivation of actor (utility function), complexity of environment and actor identification and system environment. Institutions are either effective or nullified [10]. Some increase the transaction cost, such as rules restricting entering, conducting useless inspection or making property right more unstable. Because market is incomplete, regional institution is a mixture formed by two aspects—one part to reduce cost and the other part to increase Based on the "innovation environment" and its related theories put forward by European GREMI Research Group, we construct performance model of institutional innovation's influence on building innovative countries (see Fig. 1):

The production space in Fig. 1 is decided by the characteristics of space technology, regional economy and social culture, education and training, and resource factors; market space is decided by numbers of regional enterprises, density and structure, demand, and process of market development; supporting space is comprised by relation among production factors' framework, financing and banking, industry policy, market environment, legal environment and public institutions [12].

In this frame, production space decides status of technology, market space provides enterprises with surviving space, and the supporting space improves the logic performance of functional space, leading enterprises to study their common interests, while the institution, as a bond linking between spaces, produces new innovation mechanism and facilitates continuous technological innovation of enterprises to make market develop more mature and supporting space more effective.

In the overall innovation system of the country, introduction of system variables brings a balanced development of producing space, market space and supporting space. Moreover, the determined innovation cost as well as financial and non-financial support for innovation enterprises has a direct impact on innovator and innovative activities. If time and cost increase, the innovation may come to an untimely end, thereby needing government to provide a favorable environment that fosters scientific invention and technological innovation for society through institution innovation [13].

During the introduction of performance model that institution innovation propels formation of innovative countries, institution concerning technological advancement and innovation would urge economic system to converge to a higher stable production. As a kind of input of technological innovation, value and potential value of knowledge are "individually variable", different from traditional input factors such as labor, capital and land. From the angle of a state, countries with high input into R&D, like the US, Japan and Germany, are also the countries with the most innovations. From point of a industry, the industries with the most innovations are also the industries with the most R&D and new knowledge input, such as computer and pharmacy. AUX and AT&S pass knowledge production function [14] :

I^si = (IRDsi) p1x (URsi) p2x [URsix (GCsi) p3] xesi (1) I</>

In this function,        stands for innovative products, IRD is the R&D expenditure of private companies; UR is the expenditure of university to

PErHOHAJIIjHMH ACnEKT

engage in research, GC is the gap between university research and company research. Subscript s represents region, I represents industry and coefficients p1, p2, p3 are all bigger than zero. Research has found that: in America, on the industrial classification level of four digit capacity, the R&D input and innovative invention correlation coefficient is 0.84. However, on the level of companies, this coefficient is merely 0.04 (based on samples from large American corporations). At the same time, innovative and inventive activities tend to converge, and the more important the industry that these new knowledge is put into is, the more obviously these innovative activities tend to converge, which opens out why innovative activity convergence usually occurs in countries of relative institution advantage. In order to further analyze the influence of institutional factors on innovative countries' performance, regression model along with institutional dummy variables is built.

The forming of innovation institution

and  i-----ative countries

o a. c

o

i

o

3 s T3 01

o m

Space

technology

Active innovation activities and development of innovative

! ~

Innovation system

Institution

Regional

economy

I

Social culture

Education and training

Resource factors

Demand

nripntatinn

Supply

orientatio

n

Guidance/a

Social orientation

Innovative

A

Institution

V

Market space

Enterprises

numher

Density

structure

Demand and

supply

Process of market

development

. - FigureJ. . The-performancemodel ofinstitution innovation effect on building innovative .

Institution

To construct quantitative analysis model of institution's influence on innovative countries' Performance

<f>Tecpt = p + P 1 Y™rdt + P2 pTrant + p D  + ut (2) d>Tecpt yturd t

In function (2), tstands for volume of business in technology market, represents science and technology funds collected and

pTran 2

R&D expenditure, 2 represents the number of patent grants, and the qualitative variable "institution", a dummy variable is added to the

function and expressed by D. The definition of D is as following:

J1,(1950 -1978) [0,(1979 - 2006)

In the diagram, 1 stands for no changes in institution, while 0 shows great changes in it (reform and opening up). Empirical analysis of the influence of system disparity on innovative countries' performance The original data come from China Statistical Yearbook (1951-2006), and after being processed, the data are analyzed though software Eviews5.0.

The following regression equation is acquired by using OLS valuation.

d>Tecpt ymrd (pTran D

^      'rt = -0.3107 + 0.6988 + 1.5991 +0.7442 D (3)

t=(-2.03 )    ( 1.89 )       t= ( -1.78 )     ( 12.46 )

nPOEIEMM PA3BHTHH BHEmHE3KOHOMHIECKHX CBJBEH H nPHBIEIEHHH HHOCTPAHHMX HHBECTHЦHH:

PErHOHAIbHMH ACnEKT

R2=0.93  F=43.78 D.W. =2.24

Data in the brackets of the function are the test value t of corresponding coefficients, and it can be seen that value t of the coefficients has passed test of significance. Because regression coefficient of dummy variable is 0.7442 and significance does not mean 0, it shows that institution has exerted notable influence. When institutional dummy variables are not introduced into this model, just estimate the regression function as:

<bTecpt ymrd pTran

^      rt = -0.4237 + 0.7231 + 1.6544

t= ( -3.11)   ( 1.94)    ( -1.98) ( 4)

R2=0.68 F=49.34 D.W. =2.49

Comparing Function (3) and Function (4), we found that determination coefficient decided by the former is 0.93, while that by the latter is 0.68. This explains that introduction of institution-dummy variables-into regression function is very necessary, namely, institutional variables play a very important part in forming innovative countries, which further validate the theoretical analysis mentioned above.

First of all, institution innovation is the deep-level guarantee for forming innovative countries, that is to say, it provides a favorable environment to facilitate scientific invention and technological innovation through choosing an institutional model at lower operational cost, and the definite positioning of government's status and role in innovation system is the first innovative content of "innovation institution". This also opens out why for so many years, the original products created by our country is scarce and we are still lack in institution environment, legal environment including cultural ecology, which provide institutional support for scientific and technological innovation. Under the realistic background of our country that is dominated by government at present, to reform and promote innovation institution, the function of dministrative departments in scientific research and technological development must firstly be re-orientated and quickly transformed. The basic functions of a country are to set up mechanism and platform that encourage innovation, and to safeguard academic freedom of scientific and technological staff by building good system of scientific research institution in fundamental research field; to protect intellectual property right in technological development field. Administration innovation, government innovation and policy innovation should also become the dominant power in our innovative mechanism, for this is the foundation and motive power of "innovation institution" with Chinese characteristics that accord with the situation of China [15].

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115 


Похожие статьи

Т С Медведкин - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций региональный аспект