Т С Медведкин - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций региональный аспект - страница 77

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115 

Таблиця 1

Динаміка чисельності населення України_

Рік

Чисельність, осіб

1991

51944,4

1992

52056,6

1993

52244,1

1994

52114,4

1995

51728,4

1996

51297,1

1997

50818,4

1998

50370,8

1999

49918,1

2000

49429,8

2001

48923,2

2002

48457,1

2003

48003,5

2004

47622,4

2005

47280,8

2006

46929,5

2008

46372,7

2009

46143,7

2010

45962,9

2011

45778,5

Крім того, відбувається старіння працездатного населення. Згідно оцінок різних експертів до 2020 року працездатне населення зменшиться на 10 % і складатиме приблизно 29 млн. осіб [9].

Для ринку праці України характерним є структурне безробіття, яке відбулось внаслідок невідповідності попиту на робочу силу та її пропозиції у професійно-кваліфікаційному розрізі. Національна економіка висуває підвищені вимоги до якості професійної підготовки кадрів, досвіду їх роботи і, в той же час, пропонує мінімальний рівень оплати праці, навіть висококваліфікованим працівникам.

Згідно з даними Державної служби зайнятості України, станом на 1 січня 2012 року на одну вакансію в Україні претендує 8 осіб

[5].

Наступним важливим фактором впливу на якість трудових ресурсів є рівень професійної підготовки. За 20 років незалежності України, коли країна стала на шлях до ринкової економіки, система підготовки робочих кадрів майже зникла.

Кількість професійно-технічних навчальних закладів була зменшена більше, ніж на 20 %. За той же час кількість підготовлених кваліфікованих робітників зменшилась більш ніж на 45 %. В тих закладах, що залишились та працюють зараз, відбулось перепрофілювання спеціальностей, зменшилась кількість спеціальностей, потрібних виробництву, і навпаки збільшилась кількість спеціальностей для сфери послуг (табл. 2).

Таблиця 2

Динаміка підготовки в навчальних закладах України_

 

Професійно-технічні навчальні заклади

Кількість учнів, тис.

Підготовлено

кваліфікованих робітників, тис.

Підготовлено фахівців в навчальних закладах Ш-Гу" рівнів акредитації, тис.

1990

1246

643,4

376,7

136,9

1991

1251

648,4

338,1

137,0

1992

1255

647,2

307,1

144,1

1993

1185

629,4

307,0

153,5

1994

1177

572,8

288,4

149,0

1995

1179

555,2

277,3

147,9

1996

1156

539,7

274,8

155,7

1997

1003

528,1

264,5

186,7

1998

995

529,0

259,2

214,3

1999

980

527,7

263,5

240,3

2000

970

524,6

266,8

273,6

2001

965

512,3

278,8

312,8

2002

962

501,9

282,4

356,7

2003

953

493,1

275,6

416,6

2004

1011

507,3

283,4

316,2

2005

1023

496,6

286,6

372,4

2006

1021

473,8

289,3

413,6

2007

1022

454,4

285,1

468,4

2008

1018

443,6

269,6

505,2

2009

975

424,3

239,4

527,3

2010

976

433,5

247,4

543,7

ПPOБЛEMЫ PA3B^ra BИEШИEЭKOИOMИЧECKИX CBЯЗEЙ И ПPИBЛEЧEИИЯ ИИOCTPAИИЫX ИИBECTИЦИЙ:

PEГИOИAЛЬИЫЙ ACПEKT

При цьому в навчальних закладах III-IV рівнів акредитації відбулось збільшення підготовлених фахівців, за 20 років практично в 4 рази. Така диспропорція призвела до дефіциту в кваліфікованих робітниках, та до структурного безробіття в країні [4].

Ступінь зносу основних засобів виробництва в 2010 році досягла 75 % [4]. Дуже високою є доля виробничого обладнання, строк дії котрого перебільшує 40 років, робота такого обладнання та устаткування потребує додаткових трудозатрат на ремонтні та профілактичні роботи, під час котрих обладнання в більшості випадків простоює.

Але крім вирішення внутрішніх проблем, національна економіка повинна не втрачати, а й посилювати свої позиції в світовому конкурентному середовищі. Зниження конкурентних позицій відбулось не тільки за рахунок світової економічної кризи, але й через посилення протекціонізму, збільшення потужностей в країнах імпортерах національної продукції. Основною такою загрозою для національної економіки є Китай.

Проблему підвищення продуктивності праці та підвищення конкурентоспроможності національної економіки потрібно вирішувати через комплексний підхід. Цілеспрямоване управління продуктивністю праці, розробка конкретних програм ефективного використання трудових ресурсів, ефективне використання матеріальних ресурсів, енергоресурсів та сировини - це напрями щодо підвищення продуктивності. Україні, яка будує ринкову економіку, щоб підвищити конкурентоспроможність на світових ринках, необхідно підвищувати рівень продуктивності праці, що матиме наслідком економічне зростання країни.

СТИГОК ДЖEPEЛ

1. Богиня Д. П. Основи економіки праці : навч. посібник I Д. П. Богиня,     О. А. Гришанова. - К. : Знання-Прес, 2000. - 313 с.

2. Макконнелл Р. Кэмпбелл Экономикс: принципы, проблемы и политика I Макконнелл Р. Кэмпбелл, Брю Л. Стенли. - К.: ХаГар, 1998. - 785 с.

3. Синк С.Д. Управление производительностью I С.Д.Синк. - М.: Прогресс, 1989.- 528 с.

4. Населення (1990 - 2011). - [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.ukrstat. gov.uaI

5. Інформаційна записка про стан ринку праці та діаграми (картограми) в цілому за 2011 рік. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:IIwww.dcz.gov.uaIcontrolIukIstatdatacatalogIlist

6. Соколов М. Украинский чермет: кризис научил економить. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:IImetallurgy.at.uaInewsIukrainskii chermet krizis nauchil ehkonomitI2010-02-24-1878

7. Чернов Ю. Производительность труда - приоритет антиинфляционной политики. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:IIОшибка! Недопустимый объект гиперссылки.

8. Украина занимает 88 место по производительности труда. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:IIwww.ukrrudprom.uaInewsIUkraina zanimaet 88 mesto po proizvoditelnosti truda.html

9. Reviving Ukraine's economic growth. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:IIleadershipdifference.orgIaboutusIUkraine_Economic_Growth_ENG.pdf

PI/HOME

У статті розглянуто місце національної економіки в світовому конкурентному середовищі. Встановлено вплив продуктивності праці на зростання національної економіки. Розглянуто фактори впливу на продуктивність праці, та їх стан на сучасному рівні.

Ключові слова: продуктивність праці, національна економіка, конкурентоспроможність, економічна криза, демографічна ситуація, ринок

праці, структурне безробіття.

PE3OME

В статье рассмотрено место национальной экономики в мировой конкурентной среде. Определено влияние производительности труда на рост национальной экономики. Рассмотрены фактории влияния на производительность труда и их состояние на современном этапе. Ключевые слова: производительность труда, национальная экономика, конкурентоспособность, экономический кризис, демографическая ситуация, рынок труда, структурная безработица.

SUMMARY

The article considers the place of the national economy in the global competitive environment. The influence of labour productivity growth in the national economy. The factors affecting the performance of work and their status at this stage.

Key words: labour productivity, national economic, competitiveness, economic crisis, demographics, labour market, structural unemployment.

ПEPCПEKTИBИ 3ACTOCyBAffiW MOДEЛEЙ ДИИAMIЧИOГO CTOXACTИЧИOГO ЗAГAЛЬИOГO PIBИЯИИЯ (DSGE) B MAKPOEKOИOMIЧИOMУ ПPOГИOЗУBAИИI

Иакалюжний A.B., ДонНУ 1

На сучасному етапі розвитку світової економіки особливу актуальність набувають методи і моделі макроекономічного прогнозування і оцінки результатів превентивних засобів макроекономічної політики на економічну систему. Широкий клас Кейнсианських макроекономічних моделей, що активно використовувалися центральними банками та урядами багатьох країн світу на протязі останніх десятиріч, не змогли передбачити, або навіть вказати на певні ознаки вірогідності виникнення світової фінансово-економічної кризи 2008-2009р.р. Тому, постає актуальним питання розробки нової парадигми макроекономічного моделювання, а саме моделей динамічного стохастичного загального рівняння, які намагаються пояснити макроекономічну динаміку, використовуючи загальноприйняті мікроекономічні закономірності.

Моделі динамічного стохастичного загального рівняння є новим класом макроекономічних моделей, що виник і досить швидко розвивається в останні роки. Значний внесок в побудову цієї теорії зроблено такими вченими, як Франк Сметс, Раф Воутерс, Фабіо Канова, Девід Дейонг, Франк Шорфейд та інші.

Метою цього дослідження є аналіз основних принципів та методів, на яких базуються макроекономічні моделі динамічного стохастичного загального рівняння, розгляд основних типів моделей, що їх було розроблено в останні роки, а також аналіз перспектив їх застосування в макроекономічному прогнозуванні.

В сучасній макроекономічній теорії економіка розглядається як система динамічного загального рівняння, в якій раціональні агенти приймають колективні рішення щодо певного кола змінних, що характеризують теперішній і майбутній стан економіки. Індивідууми приймають оптимальні для них рішення і не роблять стійких помилок. Похибки, коли вони трапляються, відносяться до нестачі інформації, такої як, наприклад, спонтанні шоки в економіці.

Типова динамічна стохастична модель загального рівняння складається з секторів домогосподарств, виробників кінцевої продукції, виробників продукції проміжного споживання, центрального банку та фіскальних органів.

Ce^op домогосподарств. В економіці функціонує континуум ідентичних домогосподарств, які приймають, як дане, агрегований рівень цін Pt, валову номінальну проценту ставку Rt на облігації одного періоду обігу, заробітну платню Wt , рентну ставку капіталу

© Иакалюжний A.B., 2013

Rt  і перелік агрегованих шоків      разом з їх динамічними рівняннями. Ці домогосподарства максимізують:

да | яка є предметом обмежень

PC + PtIt + Bt+l + Mt+1 < PtWtHt + PtRktKt + nt + Rt-lb, + Mt -t + nt

Xt M

A

1     Pt   Z /1-а

(1)

(2)

Kt+l = (1 -а) К, +

1 - S (A.)

(3)

де и ) - це безпосередня корисність від споживання С( одиниць кінцевої продукції, А - це безкорисність, асоційована з однією одиницею праці, Н^ - відпрацьовані години, та М^ означає грошові накопичення домогосподарств з початку періоду ї . Шок %1 відповідає за зміну попиту на гроші, параметр V контролює еластичність відсоткової ставки до зміни попиту на гроші.

Рівняння (2) представляє бюджетне обмеження домогосподарств. Кінцеві товари купуються за ціною Р( і використовуються для споживання та інвестицій І( . Домогосподарства отримують доход від праці, рентні доходи від надання в користування підприємствам капіталу К(, доход у вигляді відсотків від володіння облігаціями Б( та дивіденди П( від виробників товарів проміжного споживання. Т( - це номінальний сукупний податок, і ( - це чистий грошовий потік від торгівлі державними цінними паперами. Рівняння (3) визначає процес накопичення капіталу. Функція адаптації витрат 5(.) задовольняє наступним умовам: 5(1) = 0, 5'(1) = 0 та 5"(1)> 0.

Сектор виробників кінцевої продукції. Кінцевий продукт У( являє собою результат з континууму товарів проміжного

споживання

Yt

1

j Yt (i )ї+Л di

1

0

(4)

з еластичністю субституції ( 1+ Л )/Я, де Я є [0, оо). Виробники продукції кінцевого споживання купують товари

проміжного споживання на ринку, виробляють з них   У( одиниць кінцевої продукції, яку продають споживачам. Ці виробники

максимізують прибуток в середовищі досконалої конкуренції , приймаючи рівень ціни Р( ), як даний, який в свою чергу впливає на попит на продукт і

Pt

1+Л

Yt

(5)

Комбінуючи цю функцію споживання з умовою отримання нульового прибутку, можна отримати наступну умову для ціни на кінцевий товар

Pt

l

Л

(б)

Агрегована інфляція визначається як Лt = Pt JPt-l .

Ceктоp виробників продукції проміжного споживання. Виробники продукції проміжного споживання, індексовані індексом i , залежать від функції попиту (5) і використовують технологію Кобба-Дугласа з фіксованими витратами Ф і стохастичною факторною виробничою потужністю Z t :

Yt (i) = max ZtK H (i)1-а - ф,0} (7)

Ceктоp фіскальних органів та уряду. В період t фіскальні ограни держави збирають номінальний сукупний податок ,

витрачають Gt на продукцію кінцевого споживання, випускають облігації одного періоду обігу Bt , за якими сплачуються валові доходи

Rt в наступному періоді, і забезпечують випуск грошей для підтримки балансу відсоткової ставки. Ці процеси задовольняють наступному бюджетному обмеженню кожного періоду:

PtGt + Rt-l Bt + Mt = T + В,+і + Mt+1 (8)

Робиться припущення, що державні витраті розвиваються екзогенно.

Ceктоp центрального банку. Центральний банк забезпечує пропозицію грошей для контролю номінальної відсоткової ставки і реагує на інфляцію і зростання виробництва у відповідності до наступного правила:

4 ^1 <

Yt

W2

yYt-l

(9)

де r* ■ це реальна відсоткова ставка, у - валовий темп зростання економіки, та       ( - шок монетарної політики.

Враховуючи бюджетне обмеження домогосподарств, бюджетне обмеження уряду і прибутки виробників продукції проміжного споживання, можна отримати агреговане ресурсне обмеження:

Л

Ct +1, + Gt _ ¥( (10)

Кількість кінцевої продукції взаємозв' язана з кількістю продукції проміжного споживання за правилом: 1   [7 1-а     ^1 п   _ ГГр (і)

(11)

де О, вимірює ступінь дисперсії ціни. Якщо      (і) ф     для всіх підприємств, то О, - більше одиниці, що в свою чергу

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115 


Похожие статьи

Т С Медведкин - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций региональный аспект