Т С Медведкин - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций региональный аспект - страница 87

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115 

6,614

5,847

7,693

6,368

8,442

8,743

10,801

Від 1 до 5 років

2,577

2,157

2,365

1,996

2,341

2,407

4,003

Більше 5 років

1,464

1,639

1,111

1,727

574

91г

1,219

світовому ринку золота з 2002 року по 2011 рік (Рис. 5.). [7]

3.759

2002   2003   2004    2005    2006    2007   2008    2009    2010 2011 ■ Об'єм пошіту на золото на світовому рішку (тонн)

на

Рис. 5. Об'єм попиту на золото на світовому ринку у динаміці у період 2002 - 2011 роки.

Якщо не брати до уваги щорічні коливання, а визначити основну тенденцію динамічного ряду, то ця тенденція буде позитивною, тобто спостерігається зростання показників. Необхідно відзначити, що у 2003, 2006, 2009 роках явно виражене зменшення показників попиту на золото. Це пов'язано як короткими циклами розвитку світової економіки, так і зі специфічними факторами розвитку національних економік окремо (політичний фактор, рівень інфляції та інше).

Розглянемо попит та пропозицію на золото на світовому ринку протягом 2010-2011 років поквартально, що зображено на рисунку 6. Найбільший попит на золото зафіксовано у 2 кварталі 2010 року, він склав 1125,2 тони, а найменший у 2 кварталі 2011 року - 969 тон. Що стосовно пропозиції, найбільшою вона була у 2010 році 3 кварталі - 1017,2 тони, а найменшою у 1 кварталі 2011 року - 877 тон. [7]

1200

о н

 

1 KB.

2кв.

3 кв.

4кв.

1 кв.

2кв.

3 кв.

4кв.

 

2010

2010

2010

2010

2011

2011

2011

2011

попит

889,3

1125.2

997

1039,1

1002.9

969

1078.2

1017

пропозиція

917,2

1075

1017,2

1121.9

877

1048

1035.7

1033

Рис. 6. Динаміка попиту та припозиції золота на світовом ринку впродовж 2010-2011 років.

Основними споживачами металу є Індія та Китай. Їх попит складає 173 (9,389 млн дол США) та 190,9 (10,358 млн дол США) тон відповідно. Хоча у порівнянні з показниками 2010 року , у 2011 році попит Індії на золото скоротився на 42 %, бо складав - 298,6 тон. Менш за всіх потребують золото Тайвань, південна Корея, Франція. [9]

Таким чином, на основі викладеного матеріалу, можно зробити наступний висновок: сучасні тенденції розвитку світового фінансового ринку мають суперечливі та неоднозначні наслідки для окремих національних економік та світової економіки в цілому. Головним чином, значний вплив на розвиток усіх сегментів ринку має глобалізація. Це виражається у систематичному зростанні обсягів кожного з сегментів ринку. Фінансові кризи 2001, та більш потужна криза 2008 років наклали негативний відбиток на розвиток світового фінансового ринку. Фінансові активи були виведені з реальних секторів економіки, тому чітко виражене випередження розвитку фінансових ринків у порівнянні з розвитком виробничого сектору. Хоча зараз активно обговорюється питання реформування фінансової архітектури світової економіки, статистичні показники свідчать про те, що кардинальних змін ще не сталося. Основними валютами наданий час залишаються долар США, євро, японська йена, не зважаючи на те,що фінансова криза останніх років продемонструвала не спроможність євро зайняти роль світової резервної валюти. Валютний ринок залишається місцем отримання значних доходів на різниці курсів валют, адже у період фінансової нестабільності вони швидко змінюються та іноді непередбачувані. Ціна на дорогоцінні метали зростає, бо зростає попит на такий товар, як на вдале прибуткове інвестування капіталу. Якщо порівнювати ціни на золото та срібло, слід відзначити особливу тенденцію: хоча ціни на золото зростають різко та ривками, ціни на золото меншими темпами впевнено ростуть.

CT^OK ИCTOЧИИKOB:

1. Рекуненко І. І. Особливості правового регулювання інфраструктури фінансового ринку в сучасних умовах [Текст] / І. І. Рекуненко // Вісник Української академії банківської справи. - 2009. - № 2. - С. 13-17.

2. Ватаманюк З.Г. Перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні / З.Г. Ватаманюк, О.В. Баула //Фінанси України.- 2007.- №З. — С. 7З-8З.

3. Версаль Н. І. Особливості формування банками ресурсів із використанням боргових цінних паперів в умовах фінансової кризи / Н.І. Версаль, В.П. Кирій // Фінанси України. - 2009. - №10. - С. 71-8З.

4. Міньков В.І. Деякі особливості розвитку фондового ринку України / В.І. Міньков // Фінанси України.- 2007. - №12. - С. 104-114. З.        Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу. - http://www.nssmc.gov.ua

6. Офіційний сайт Світової організації торгівлі // http://stat.wto.org.

7. Офіційний сайт Світового банку // web.worldbank.org.

8. Gruber J.W., Kamina S.B. Explaining the Global Pattern of Current Account Imbalances. Mimeo, 2007.

9. The financial crisis and the developing world»: [Електронний ресурс] // Globalissues. - Режим доступу http://www.globalissues.org/article.

PI/ilOME

У статті здійснено дослідження передумов, сучасних тенденцій і основних причин стрімкого розвитку світового ринку похідних фінансових інструментів, а також проведено його етапізацію за ключовими періодами.

Юпочові слова: глобалізація, світовий фінансовий ринок, державне регулювання, фінансовий моніторинг, фінансова криза, світовий

валютний ринок, фінансові установи, деривативи, інвестування капіталу.

PEЗЮME

В статье проведено исследование предпосылок, современных тенденций и основных причин стремительного развития мирового рынка производных финансовых инструментов, а также проведена его этапизация по ключевым периодам.

Kлючевые слова: глобализация, мировой финансовый рынок, государственное регулирование, финансовый мониторинг, финансовый кризис, мировой валютный рынок, финансовые учреждения, деривативы, инвестирования капитала.

SUMMARY

The article detected conditions, current trends and main causes the rapid development of world market of derivatives, and also performed main periods of development of market of derivative.

Key words: globalization, global financial markets, government regulations, financial monitoring, the financial crisis, the global foreign exchange market, financial institutions, derivatives, investment capital.

ОБ ОДНОЙ МОДЕЛИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ С ДИСКРЕТНЫМ ВРЕМЕНЕМ

Полшков Ю.Н., к. физ.-мат. н., доцент кафедры МММЭ, ДонНУ 1

Постановка проблемы. Традиционно итоги экономической деятельности подводят за год. Исследователь располагает обычно годовыми данными по валовому выпуску, валовому внутреннему продукту (ВВП), национальному доходу, инвестициях и т.п. Поэтому будем рассматривать время как дискретный показатель с шагом в один год. Такой подход приводит к конечно-разностным уравнениям макроэкономической динамики.

Анализ последних достижений и публикаций. Математическим моделированием с помощью конечно-разностных уравнений занимались Дж. Кейнс, П. Самуэльсон, Дж. Хикс и др. учёные. Подробный анализ таких моделей имеется в работах В. Колемаева [1, гл. 2].

Формулировка нерешённых проблем. Данные модели относят к моделям кейнсианского типа. Предполагается, что государство регулирует потребительский рынок. Это выражается в том, что планируемое предложение равно прогнозируемому спросу. Автор данной статьи считает, что модели конечно-разностных уравнений могут быть улучшены с помощью эконометрических методов.

Цель работы. Предпримем попытку разработать математическую модель, которая совместила бы в себе основные постулаты Кейнса и современный взгляд на природу макроэкономической динамики.

Результаты исследования. Известны слова Кейнса о том, что «предприниматели производят не столько, сколько захотят, но столько, каков спрос». К этой аксиоме современной экономики Кейнс пришёл после уроков кризиса 1929-1934 гг.

Предположим, что спрос будущего года формируется в текущем году. Поэтому, если иметь достоверный прогноз о будущем спросе, то предприниматели могут спланировать производство под величину предполагаемого спроса.

Обозначим через І = 1, Т ) номер года. В модели Кейнса Yf- - ВВП текущего года, который складывается из четырёх частей: фонд непроизводственного потребления Сі ; валовые частные внутренние инвестиции іі ; государственные расходы на закупку товаров и услуг Сі ; чистый экспорт Еі . Предполагается также, что экономика закрытая, т.е. Еі = 0 . Государственные расходы распределяются на потребление и накопление, т.е. Сі содержится в Сі и іі . Т.о. в модели Кейнса имеет место равенство:

¥( = С + іі. (1)

В равенстве (1) считается, что объём инвестиций постоянный ( іі = I), а потребление в будущем году - это линейная функция от ВВП текущего года:

СІ+1 = Стіп + с" ^ . (2)

© Полшков Ю.И., 2013нижняя граница

(3)

В последнем уравнении - прогнозируемое потребление (наличие верхнего индекса р ),

фонда непроизводственного потребления, С - предельная склонность к потреблению.

Учитывая уравнение (2) в равенстве (1), получим динамическую модель Кейнса:

= Стт + С"    +1.

С точки зрения математики модель (3) - это линейное конечно-разностное уравнение первого порядка. Параметры линейного уравнения (2) нуждаются в объяснении на конкретном примере.

Рассмотрим основные макроэкономические данные Сингапура за двадцать лет, т.е. г = 1,20 . В табл. 1 поместим, кроме показателей Сг , Сг , 1г ,     , ещё и объём внешней торговли (разность между экспортом и импортом).

Табл. 1. ВВП Сингапура и его составляющие за 1991-2010 гг., млрд. долл.

Источник: http://be5.biz/makroekonomika/profile/profHe_singapore.html

Год

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

С

20

23

27

32

36

39

40

34

36

40

Сі

4,3

4,6

5,5

6

7,3

8,8

9

8,4

8,4

10

іі

15

18

22

24

29

33

37

26

27

31

Мі

6

6

6

11

14

16

14

19

15

12

ввп Yt

45

52

60

73

87

95

99

85

85

94

Год

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

С

40

42

44

47

50

56

65

75

74

84

с

11

11

11

12

13

15

17

20

20

24

іі

23

22

15

25

25

31

37

57

48

53

Мі

14

15

26

28

36

44

57

40

44

62

ввп Yt

88

91

96

113

125

145

177

189

183

223

По данным табл. 1, оценим параметр

стіп = тіп СІ = тіп{20;23;27;32;...;74;84} = 20 (млрд. долл.) і=1,20

Рассчитаем долю потребления Сі в структуре ВВП, округлив числа до сотых (табл. 2).

Табл. 2. Доля потребления в ВВП за 1991-2010 гг.

Год

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

С / г(

0,44

0,44

0,45

0,44

0,41

0,41

0,40

0,40

0,42

0,43

Год

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

С / г(

0,45

0,46

0,46

0,42

0,40

0,39

0,37

0,40

0,40

0,38

Предельную склонность к потреблению С оценим, как выборочное среднее показателя Сг /     ( г = 1, 20 ):

, 20

С = 270ЕС /^ = 0,42. 20 г=1

Т.о. потребление в структуре ВВП за данный период составляло, в среднем, 42%. Уравнение (2) приобретает вид:

Ср+1 = 20 + 0,42 Уг.

(3)

Проверим качество уравнения (3), сравнив фактические Сг и прогнозные значения потребления. Например, для 1992 г.

( г = 2) имеем

Ср = 20 + 0,42 У1 = 20 + 0,42 45 = 38,84 (млрд. долл.).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115 


Похожие статьи

Т С Медведкин - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций региональный аспект