Т С Медведкин - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций региональный аспект - страница 96

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115 

Підставою для укладення контракту (рис. 1) є протилежна думка майбутніх учасників угоди щодо можливої зміни курсу акцій або іншого активу: один з них очікує підвищення курсу, а інший - зниження. В іншому разі оборот опціонів не має жодного практичного сенсу.

Взаємовідносини між учасниками опціону здійснюються на двох етапах:

а) у момент укладення опціонного контракту;

б) у момент виконання контракту.

Під час купівлі-продажу опціону продавець виписує його й передає покупцеві, одержуючи замість того премію. Покупець опціону розглядає премію як плату за придбання певних прав за опціоном. Продавець же опціону розглядає премію як компенсацію за ризик, що виникає під час купівлі-продажу цінних паперів. Премія залишається у продавця незалежно від того, скористається покупець опціону своїм правом чи ні.

Опціон на купівлю (CALL)

Покупець опціону

Гроші

Продавець опціону

Акції

Укладання контракту

Покупець опціону

Опціон CALL

Премія

Продавець опціону

Виконання контракту

Покупець акції

Акції

Гроші

Продавець акції

Опціон на продаж (PUT)

Покупець опціону

Гроші

Продавець опціону

Акції

Укладання контракту

Покупець опціону

Опціон PUT

Премія

Продавець опціону

Виконання контракту

Покупець акції

Акції

Гроші

Продавець акції

Рис. 1. Cхeмa опціонного контракту

Два етапи пояснюються цілями, котрі ставлять перед собою учасники опціонної угоди. Aлe незалежно від цілей «розчленування» процесу передачі цінностей є характерною рисою опціонного контракту. Купівля-продаж опціону (на першому етапі) не є купівлею-продажем акцій, а тільки передачею права покупцеві на здійснення в майбутньому (на другому етапі) такої купівлі-продажу.

Багато інструментів мають явні риси опціонів на акції, особливо опціонів "call". ^приклад, опціони на фондові індекси, боргові інструменти і на іноземну валюту. Вони дозволяють інвесторам займати позиції на основі їх прогнозів руху фондового ринку, процентних ставок і валютних курсів. В інших випадках виникають більш тонкі (неявні) опціонні риси, наприклад варанти.

Варантом називається похідний цінний папір, що дає власнику право на купівлю визначеної кількості акцій певної корпорації за спеціальною фіксованою ціною протягом установленого періоду часу (як правило, кілька років).

Визначення варанту має багато спільного з визначенням американського опціону call, проте існує ряд характерних ознак, якими варант відрізняється від опціону. По-перше, варант, як правило, є доповненням до привілейованих акцій, облігацій чи інших боргових зобов'язань, емітованих корпорацією. Корпорації емітують та продають варанти власникам облігацій чи привілейованих акцій.

По-друге, варанти на відміну від опціонів емітуються і розміщуються на ринку самими корпораціями - емітентами акцій. По-третє, варант відрізняється від опціону термінами виконання. Варанти мають значно більші терміни виконання, ніж опціони. Ці терміни можуть сягати років, а то й зовсім не обмежуватись, даючи власникам варантів вічне право на купівлю акцій корпорації за фіксованою ціною.

Продаж варантів корпораціями означає наявність у них акцій попередніх емісій або випуск нових акцій. Варант можна розглядати як переважне право, привілей власників облігацій та акціонерів певної корпорації на вигідних умовах здійснити нові інвестиції в дану корпорацію.

Виконання опціону CALL на акцію впливає на корпорацію не більш, ніж угода з акціями на вторинному ринку. Виконання варанта чинить певний ефект на стан корпорацій. Зокрема, корпорація отримує більше коштів, збільшується кількість випущених акцій і скорочується кількість варантів.

Bikiiobkii. Ha діяльність суб'єктів господарювання значний вплив справляють фінансові ризики, які визначаються ймовірністю грошових втрат (доходів) у зв'язку з непередбаченими змінами в обсягах, доходності, вартості та структурі активів і пасивів. До фінансових ризиків належать валютний, кредитний, інвестиційний, ринковий, ризик ліквідності, ризик зміни відсоткових ставок, інфляційний, базисний.

Метою управління ризиками є їх мінімізація або уникнення. У міжнародній практиці найпопулярнішим підходом до управління ціновими ризиками є хеджування, яке пов'язується насамперед з функціонуванням ринку похідних фінансових інструментів. Під хеджуванням розуміють діяльність, спрямовану на створення захисту від можливих майбутніх фінансових втрат, пов'язаних зі зміною ринкової ціни фінансових інструментів чи товарів.

Формування концептуальних засад хеджування базується на усвідомленні змісту та суті ідеального хеджування.

В цілому хеджування - складний процес, який вимагає досконалого розуміння законів функціонування ринку, надійного прогнозування ринкової кон'юнктури, застосування досить складних стратегій, постійного контролю за станом позиції на строковому ринку. Ha вирішення цих завдань спрямовані зусилля багатьох зарубіжних і вітчизняних вчених.

Ha сучасному етапі основними напрямами розвитку концепції хеджування є вдосконалення методики хеджування на розвинутих фінансових ринках та адаптація теоретичних засад хеджування до умов функціонування строкових ринків у країнах перехідного періоду. Особливості становлення українського ринку фінансових деривативів зумовлюють необхідність проведення наукових досліджень проблем хеджування, в яких має бути врахований уже набутий світовий і вітчизняний досвід.

Розглянуті у статті питання ф'ючерсних і опціонних контрактів являють собою лише незначну частку механізму нейтралізації (зниження) фінансових ризиків шляхом хеджування.

Вагомими питаннями цього механізму є оцінка вартості опціонів, виграшу (втрат) при використанні окремих опціонних стратегій, функціонування ф'ючерсних ринків, доходність ф'ючерсних контрактів, фінансові ф'ючерси, синтетичні ф'ючерси, ф'ючерсні опціони, визначення доцільності використання методів і технологій оцінки опціонів на фінансовому ринку для аналізу реальних опціонів.

СТИГОК ДЖEPEЛ:

1. Післякризовий розвиток економіки України: засади стратегії модернізації. Aнaлітичнa доповідь. - К.: Ш^Д, 2011. - бб с.

2. Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2012 році: Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. -К.: ШОД, 2012. - 2Зб с.

3. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: навч. посіб. / В.М. Шелудько. - К.: Знання-Прес, 2002. - З3З с. - (Вища освіта ХХІ ст.).

4. ^хащ^а О.М. Міжнародні ф'ючерсні ринки: теоретико-методичні аспекти: монографія / О.М. ^хащ^а. - Тернопіль: Карт-Бланш,

2002. - 4З4 с.

З.        Примостка Л.О. Фінансові директиви: аналітичні та облікові аспекти: монографія / Л.О. Примостка. - К.: ЮТЕУ, 2001. - 2б3 с.

б.        Шарп У. Инвестиции: Пер. с англ. / У. Шарп, Г. Aлeкcaндep, Дж. Бэйли. - М.: Инфра-М, 2012. - ХІІ, 1028 с. - (Университетский

учебник: бакалавриат).

У. Бригхэм Ю. Финансовый менеджмент. - 10-е изд. Пер. с англ. / Ю. Бригхэм, М. Эрхардт. - CM.: Питер, 2010. - 9б0 с. - (Cepra 'Академия финансов").

8.        Биггс Б. Вышел хеджер из тумана ... / Бартон Биггс; пер. с англ. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2010. - 41б с. PEЗЮME

У статті дано визначення сутності поняття ризик, види фінансових ризиків, розкрито економічний зміст хеджування, методи хеджування: ф'ючерсні контракти, опціони PUT - "на продаж" та CALL - "на купівлю", започаткування хеджевого фонду, їх класифікація за стилями інвестування. Виділено особливості становлення вітчизняного ринку похідних цінних паперів. Ключові слова: фінансові ризики, хеджування, ф'ючерси, опціони, хеджевий фонд. PEЗЮME

В статье дается определение сущности понятия риск, виды финансовых рисков, раскрывается экономический смысл хеджирования, методы хеджирования: фьючерсные контракты, опционы PUT - "на продажу" и CALL - "на покупку", создание хеджевого фонда, их классификация по стилям инвестирования. Выделены особенности становления отечественного рынка производных ценных бумаг. Ключевые слова: финансовые риски, хеджирование, фьючерсы, опционы, хеджевый фонд.

SUMMARY

The paper describes the essence of the concept of risk, types of financial risks, reveals the economic essence of hedging, methods of hedging: futures contracts, options PUT - for sale and CALL - for purchase. It also deals with creation of a hedge fund and their classification. The features of development of the domestic market of derivatives are highlighted. Keywords: financial risks, hedging, futures, options, hedge fund.

RESEARCH ON THE COORDINATED DEVELOPMENT OF SERVICE INDUSTRY AND REGIONAL ECONOMY

Song Dejun, College of Economics, Harbin University of Commerce, Harbin, PRC Zhou Tong, College of Economics, Harbin University of Commerce, Harbin, PRC1

1. Introduction

The relational origin between service industry and regional economy development has already been a long time. The regional economy depends on service industry development, but the service industry development also must take the regional economy as a condition. The level of the service industrial agglomeration is tested by means of physical capital agglomeration human capital agglomeration and employment density Spatial econometric methods are adopted to analyze how service industrial agglomeration affects the regional economic discrepancy based on the perspective of labor productivity The results show that the regional labor productivity has the characteristic of spatial agglomeration; physical capital agglomeration plays a significant role in the improvement of regional labor productivity while the human capital agglomeration and employment density do not The results provide a method for analyzing the regional economic disparity from the perspective of labor productivity. CHEN Li-tai,ZHANGZu-niu(2010) test the effect on the regional economy growth by urban service industry, this article uses panel data from 1990 to 2008 of major cities in three economic deltas: Yangtze River Delta, Pearl River Delta and Bohai Rim. Results show that urban service industry has positive effects on the regional economy. However, there have not large differences among the regional economy growths for respective urban economics in the three economic deltas. Urban service industry cluster has positive effect on the growth of itself, but urban service industry will inhibit the growth of regional economy when excessive cluster takes the negative externalities      YAO Feng-ge(2011)Based on the level of service industrial

© Song Dejun., Zhou Tong, 2013

nPOEJIEMM PA3BHTHJI BHEIllHE3KOHOMir'IECKHX CBJBEH H IIPHBJIEHEHHJI HHOCTPAHHMX HHBECTHЦHH:

PErHOHAJUjHMH ACnEKT

agglomeration calculations, this paper tests the relations between the service industrial agglomeration and regional economic growth by using the panel data of each province from 2000 to 2007.The results show that: It's negative correlation between the service industrial agglomeration and regional economic growth, and to the control variables, the human capital level, the townsfolk's disposable income and the service capital is positive correlation with the regional economic growth. But the government intervention is negative correlation with the regional economic growth. The reason might be: The role of service specialization is more important than diversity, which is closely related to the role of the government [2].

2. Analytical method and model construction 2.1. The Establishment of Theoretical Analyses Model The economical development has the relations mutually promotes which between the service industry and the region, like chart 1 shows. In the service industry and the regional economy development relational overall is mutually impels. In a market degree higher city and the area, the service industry are stronger to the economical development decision function, the service industry took the local economy a department, its development directly is leading the entire regional economy development, at the same time, the service industry took the regional economy during various industries the link, through market optimization resources disposition and so on the commodity, stock and property right, coordinates between various industrial the relations, enhances the economy operating efficiency; In a market degree lower area, the relational economy has a more tremendous

influence to the service industry development direction and the scale[3].

Macroeconomic level

 

 

 

7

National economic goals Implementation

Figure 1.

Service industry and regional economical development interaction relations

2.2. Quantitative Analysis Model

If two or two above successions variables absolute value appears unstable qualitative, has the d step list entire, records makes I (d), their some kind of

linear combination appears the stability, then during these variables has the long-term stable relations-to cooperate the entire relations, namely in

the quantity change relations, to the non- stable time series, the traditional mathematical statistic and the econometrics method are helpless (for example conventional t and the F examination expire, cause the false return and so on. ) But the Co-integration analysis in the foundation to use the OLS law to estimate again the parameter establishment the Co-integration model can solve the above problem.

(1)Stable examination

The variable stability is establishes the time series model the important premise, in carries on before the model return has the necessity to carry on the examination to the model premise supposition. Time series common problem is the unit root existence. The unit root inspection procedure uses the ADF unit root inspection procedure as follows, the examination model:

P

+

Ayt       + a21 +(1 - p)yt_1 + £ Bl Ayt_i + st g 2)

~f st ~ lid (0, g )

2 N

l , bt ~ id (0, g

l=1 t       v '    ' (1)

Here t is the time tendency, p expresses the most superior lag step number, usual p= 1, 2, 3. If p=1, that yt has a unit root, also right and wrong steady. In the equation joins p item is for cause the residual error item is the white noise.

(2) Co-integration model to construct

This article studies is the service industry and between the urban economy these two variables relations, uses Engle the Granger two steps to examine

y x

between the variable the association entire relations. Supposes {     } and {   t } is the first order variable, first uses least squares method (OLS) to establish the return model:

Next makes the stable examination to the residual error u t

PErHOHAJIIjHMH ACIEKT

yt xt

If the residual error sequence is steady, then { t } and { t } has the first order to cooperate the entire relations, namely the existence long-term balanced relations, under this condition, with cooperates the entire return model (2) the formula to come the quantitative investigation service industry to the regional the economical development influence.

2.3. Real diagnoses analyses (1)Data Selections and Processing

This article in the east, center, west three areas respectively chooses to have the representative city to conduct the research, the primary data respectively from to "Chinese Statistics Yearbook", "Beijing, Changchun, Guiyang Statistics Yearbook" (1990-2011). GDP1, GDP2, GDP3, GDP4 separately represent national, Beijing, Changchun, Guiyang's GDP, UT1, UT2, UT3, UT4 separately represents their service industry to increase the value, LB1, LB2, LB3, LB4 represents their service industry employment population, CN1, CN2, CN3, CN4 separately represents their society consumable total volume of retail sales, the data natural logarithm transformation invariable original association entire relations, can eliminate the existence the different variance, the logarithm according to carries on the natural logarithm transformation, to processes after using Eviews5.0 software the data to carry on the analysis.

(2)Stable examination

The examination result see Table 1, the sequence ADF examination statistical size all is bigger than 5% marginal value, accepted the original supposition, the first order difference unit root examination had indicated the variable sequence all was the first order list entire, was allowed Writers

Association entire to analyze.

(3)Model and estimate result

The establishment regression equation, obtains residual error et according to the regression equation, then carries on the unit root examination to et, the examination indicated, the ADF value for all is smaller than 5% marginal value, also D.W. Approaches to 2, the residual error item remains after deduction in 5% Obvious level is cooperated the entire relations. The equation estimate result and the residual error unit root examination result following table, the examination result indicated that, the residual error item is stable under 95% probability level, determination coefficient R2 above 0.82, explained the urban economy development 82% may change through the service industry conformity measure explained, the D.W. value approaches 2, does not have the autocorrelation, explained with cooperates the entire regression equation analysis service industry to have the scientific nature to urban economy development contribution.

According to the analyses from table 2, the service industry increases the value every time to increase 1%, makes GDP to grow 1.215%, Beijing, Changchun and Guiyang respectively is 1.542%, 1.147% and 0.817%, obviously, the service industry the contribution which grows to GDP big, the market regulation goes past high, its function display is bigger; According to table 3 analyses, the service industry increases the value every time to increase 1%, can lead the city expense to grow 1.025%.

Table1 series stability examination result

Variable

ADF Statistic

5%Marginalvalue

Examination type (c ,t,k)

Conclusion

LNUT

-3.785201

-4.246503

(c ,t,0)

Non- steady

LNGDP

-3.568369

-4.246503

(c ,t,0)

Non- steady

□LNGDP

-4.486333

-4.107833

(c ,t,0)

steady

□ LNUT

-4.457306

-4.107833

(c ,t,0)

steady

Note: Examination form t, c, k expressed the unit examines the equation including the time tendency,

Examination Variable

Control information

 

R2

D.W.

Cooperates the entire regression equation

ADF Value

Marginal value

Conclusion

LNUT1 LNGDP1

0.91

2.12

LNGDP=0.004+1.215LNUT

- 3.13

- 1.94

The association entire relations

LNUT2 LNGDP2

0.92

2.04

LNGDP=0.829+1.542LNUT

- 2.64

- 1.94

the association entire relations

LNUT3 LNGDP3

0.87

1.98

LNGDP=1.166+1.147LNUT

- 1.94

- 1.94

the association entire relations

LNUT4 LNGDP4

0.89

2.21

LNGDP=2.510+0.817LNUT

- 3.23

- 1.94

the association entire relations

Table3 The service industry to expend the contribution the association entire analysis

Examination Variable

Control information

 

r2

D.W.

Cooperates the entire regression equation

ADF

Value

Margi nal value

Conclusion

LNUT1 LNCN1

0.94

1.92

LNCN =0.564+1.025LNUT

- 3.23

- 1.94

the association entire relations

LNUT2 LNCN2

0.92

2.161

LNCN =0.061+1.372LNUT

- 4.16

- 1.94

the association entire relations

LNUT3 LNCN3

0.88

1.88

LNCN =0.522+0.955LNUT

- 3.55

- 1.94

the association entire relations

LNUT4 LNCN4

0.89

2.16

LNCN =0.903+0.7180LNUT

- 2.18

- 1.94

the association entire relations

Examination Variable

Control information

 

r2

D.W.

Cooperates the entire regression equation

ADF

Value

Marginal value

Conclusion

LNUT1

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115 


Похожие статьи

Т С Медведкин - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций региональный аспект