Т С Медведкин - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций региональный аспект - страница 98

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115 

На відміну від попередніх вчених Л. Чемарєв [18], продовольчу безпеку розглядає з точки зору захищеності життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави. В цьому контексті він провідну роль відводить державі, яка зобов' язана гарантувати фізичну і економічну доступність, якість і безпечність життєво важливих харчових продуктів населенню.

Досить схожими є трактування продовольчої безпеки В. Ткаченком [19], Л. Березіною, О. Березіним [20], О. Добросоцьким [21], які визначають продовольчу безпеку як здатність держави забезпечити населення належним рівнем споживання продовольчих товарів, застосовуючи, разом з агроекономічним потенціалом, всі наявні в державі виробничі, фінансові ресурси, політичні можливості та інші фактори.

При аналізі різних визначень терміну «продовольча безпека» можна зробити висновок про те, що її розгляд включає в себе такі питання, як самозабезпеченість країни продовольством, збалансованість і повноцінність харчування населення, якість продовольства, його доступність, відповідальність держави за продовольче забезпечення.

Різні думки існують також і з питань об'єкта, до якого може застосовуватися термін «продовольча безпека». Одні автори вважають, що існує сім рівнів продовольчої безпеки - глобальний, субрегіональний, регіональний, національний, місцевий, сімейний, по групах населення. Інші автори розподіляють продовольчу безпеку тільки на світову, континентальну, міждержавну та національну.

Таким чином узагальнюючи різноманітні підходи до визначення продовольчої безпеки можна виокремити подібність позицій

авторів.

Найбільше одностайність авторів спостерігається в розумінні таких основних складових продовольчої безпеки, як фізична і економічна доступність продовольства. Економічна доступність розглядається ними як можливість різних верств населення споживати в необхідному обсязі та асортименті продукти харчування шляхом купівлі їх за відповідними цінами, а також за рахунок коштів, що виділяються державою для оплати постачання продовольства спецспоживачам. До цього додають також можливість виробляти продукти харчування для власного споживання в особистому підсобному господарстві та на садово-городніх ділянках.

Відносно фізичної доступності автори наголошують на безперебійному постачанні продовольства в місця споживання ввідповідних попиту обсягах, асортименті, а також враховується співвідношення кількості продовольства в торговельній мережі та на продовольчих ринках, відповідність обсягу і структури продовольчого постачання спецспоживачам за прийнятими для них нормативами.

Враховуючи зазначені підходи щодо ознак категорії «продовольча безпека» можна характеризувати її як складну взаємозалежну, багатогранну систему (рис. 1.).

Рис. 1. Головні ознаки економічної категорії «продовольча безпека» Висновки. Аналіз найбільш істотних концепцій і визначень продовольчої безпеки відображає сутність найбільш актуальних підходів, зокрема:

- Визначення через «стан» економіки АПК, інститутів управління агропромислової сфери, зовнішньоекономічних зв'язків;

- Визначення через «сукупність» умов і факторів, що забезпечують продовольчу незалежність; стабільність і стійкість агропродовольчої сфери, її здатність до постійного відновлення і самовдосконалення;

- Визначення через «стійкість» аграрної сфери, соціально-економічного розвитку села, регіональних агропродовольчих систем. Наведені вище визначення продовольчої безпеки акцентують увагу на наступних моментах:

1) достатня пропозиція продовольства на внутрішньому ринку, включаючи імпорт;

2) ефективний платоспроможний попит і адекватні («справедливі») розподіл і споживання продовольства;

3) стабільність національної продовольчої системи, що мінімізує вплив різного роду ендогенних і екзогенних коливань на ситуацію на внутрішньому продовольчому ринку.

У загальних рисах продовольчу безпеку можна охарактеризувати гарантоване забезпечення сировиною і продовольством, не схильне до впливу несприятливих внутрішніх і зовнішніх факторів. Умовами такого забезпечення є стабільність джерел продовольчих і сировинних ресурсів, як внутрішніх, так і зовнішніх, а також наявність відповідних резервних фондів. Вихідним принципом продовольчого забезпечення має бути відповідність його завданням відтворення народонаселення, збереження активної життєдіяльності людини та вдосконалення її природи.

Більш широке визначення поняття «продовольча безпека» розглядається як забезпечення відповідними ресурсами, потенціалом і, гарантіями держави задовольняти потреби населення в харчуванні в основному за рахунок внутрішнього виробництва на рівні не нижче медичних норм. Надійність продовольчої безпеки досягається як за рахунок достатнього самозабезпечення продуктами харчування, так і наявністю засобів для імпорту продовольства в потрібних обсягах. Тобто поняття «продовольча безпека» має два аспекти: соціальний (можливість населення забезпечувати свої потреби в продовольстві) та економічний (здатність держави забезпечити продовольством населення у кількості, що відповідає їх потребам).

СТИГОК ИCTOЧИИKOB:

1. Маркс К., Энгельс Ф. - &оч. - т. 2З. - М.: Политиздат, 19б2., C. ЗЗ1

2. Gonway G., Barber Е., After the Green Revolution/ Sustainable Agriculture for Development London, 1990., с . б0

3. Мальтус Т.Р. Опыт закона о народонаселении/ Перевод И.A. Вернера. М., 189З

4. James Anderson An Inquiry into the Nature of the Corn Laws, with a view to the new Corn Bill proposed for Scotland, 1УУУ

З. План совместных действий Всемирной встречи на высшем уровне по проблемам продовольствия. Материалы Римской декларации о всемирной продовольственной безопасности // AПК: экономика, управление. - 199У. - № 2. - C. У-9

б. Римская декларация о всемирной продовольственной безопасности // AПК: экономика, управление. - 199У. -№ 2. - C. З-б.

У. Закон України «Про продовольчу безпеку України» № 83У0-1 від 22.12.2011 p. - http://search.ligazakon.ua/l doc2.nsf/link1/JFбGI01G.html

8. Caблук П.Т., Калетнік Г.М., Кваша СМ., Власов В.І., Лисак МА. Haціoнaльнa доктрина продовольчої безпеки України (проект) // Економіка AПК, 2011. - №8. - C. 3-11

9. Концепція економічної безпеки України /Ін-т екон. прогнозування; кер. проекту В.М.Геєць. - К.: Логос, 1999. - Зб с.

10. Кваша СМ. Зовнішньоекономічна діяльність AПК України: стан, стратегія і тактика розвитку. - К.: ЗAT "HІЧЛAВA". - 2000. - 2З2 с.

11. Мунтіян В.І. Економічна безпека України. - К., 1999. - 4б2 с.

12. Миценко І.М. Глобальні виклики і трансформація геоекономічної політики України // Шукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, вип. 20, ч. 1. - Кіровоград: ЮГТУ, 2011. - C. 1У-2У

13. Калінчик М.В., Шовкалюк В.С, Волкова Г.І., Ярова В.В. Продовольча безпека і концентрація виробництва // Шва економічна парадигма формування стратегії національної продовольчої безпеки України у ХХІ столітті. - К.:АЕ УAAH, 2001. - С1У2-184

14. Царенко О.М. Теоретичні підвалини економічної відповідальності за якість продукції та довкілля в AПК // Шва економічна парадигма формування стратегії національної продовольчої безпеки України у ХХІ столітті. - К.:АЕ УAAH, 2001. - C. 124-130

ІЗ. Щербань В.П. Організаційно-економічний механізм продовольчої безпеки регіону. - Cуми: Козацький вал, 2000. - 288 с.

34б

1б. Пасхавер Б. Ценовая конкурентоспособность аграрного сектора // Экономика Украины. - 200У. - №1. - C. 80-84

1У. Методичні підходи щодо оцінки продовольчої безпеки країни / В.І Власов, В.П. Caблук, МА. Лисак // Економіка AПК. - 2009.- №8. - C.

43-4З

18. Чемарєва Л.В. Продовольча безпека: соціально-економічна суть -http://ir.kneu.kiev.ua:8080/bitstream/2010/1180/1/Chemareva.pdf

19. Ткаченко В.Г. Комплексное развитие AПК регионов и обеспечение продовольственной безопасности / В.Г. Ткаченко, В.П. Шпичка // Економіка AПК. - 200б. - №З. - C. 1б-24

20. Березін О.В., Березіна Л.М. Взаємозв'язок соціально-економічної та продовольчої безпеки у формуванні відносин підприємств AПК // Економіка AПК, 2011. - №У. - C. 104-109

21. Добросоцкий В. Основные направления регулирования продовольственного рынка // Экономист. - 2000. - №3. - C. У8-81 PEЗЮME

В статті узагальнено теоретико-методологічні підходи до визначення сутності та складових світової системи продовольчої безпеки. Ha основі існуючих концепцій і трактувань продовольчої безпеки надано її визначення та конкретизовано основні критерії рівня забезпеченості продовольством.

Ключові слова: продовольча безпека, продовольство, світ PEЗЮME

В статье обобщены теоретико-методологические подходы к определению сущности и составляющих мировой системы продовольственной безопасности. Ha основе существующих концепций и интерпритаций продовольственной безопасности предоставлено ее определение, а также конкретизированы основные критерии уровня обеспеченности продовольствием. Ключевые слова: продовольственная безопасность, продовольствие, мир

SUMMARY

In this article the theoretical and methodological approaches to the definition of the components and global food security. On the basis of existing concepts and interpretations of food security given its definition, as well as the main criteria specified level of food security. Keywords: food security, food, world

СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ КОМПАНИЙ КАК АСПЕКТ МИРОВОЙ ПРАКТИКИ УКРУПНЕНИЯ КАПИТАЛА Сысой Ю.В., к.э.н., доц. ДонНУ 1

Современная рыночная экономика характеризуется развитием процесса укрупнения капитала. Активная экономическая политика страны без прямого государственного вмешательства возможна при наличии крупных промышленно-финансовых структур, способных самостоятельно обеспечить сбалансированность экономики и выход производства на новый технологический уровень развития. Основой для создания таких союзов становятся: сходный характер технологических процессов; взаимосвязанного и взаимозависимое развитие производства; необходимость комплексного использования сырья и других ресурсов; диверсификация.

В результате укрупнения капитала и создания объединений решаются следующие задачи:

- развивается и укрепляется кооперация производственных, научных, проектных, строительных и прочих организаций;

- завоевываются и удерживаются рынки сбыта за счет диверсификации и роста объема производства;

- закрепляются поставщики сырья, материалов и прочих ресурсов;

- ускоряется техническое развитие производства и на этой основе повышается качество продукции и снижаются издержки производства.

Роль и значение крупного капитала определяется объективными условиями, в которых он возникает и действует. Основная выгода создания крупных интегрированных структур заключается в преимуществах объединения капитала в сфере технологий, производства, маркетинга, финансов. При этом следует учитывать, что большинство крупных интегрированных структур в мире возникли в результате сделок по слияниям и поглощениям и продолжают развиваться, активно совершая на указанные сделки.

Целью статьи является системное исследование особенностей различных типов слияний и поглощений, а также выявление различий мировой и отечественной практики слияний и поглощений.

Для обозначения экономических процессов укрупнения бизнеса и капитала, происходящих на макро- и микроэкономическом уровнях, применяется термин M&A (сокр. от англ. Mergers and Acquisitions — «слияния и поглощения»).

Слияния и поглощения представляют собой сделки, которые наряду с переходом прав собственности подразумевают смену контроля над предприятием. Слияния и поглощения компаний представляют собой комплексы действий, нацеленные на увеличение общей стоимости активов за счет синергии, то есть преимущества совместной деятельности. Когда из двух компаний получается одна, преимущества могут быть следующими:

- уменьшение персонала: уменьшается количество сотрудников из таких вспомогательных департаментов как финансы, бухучет, маркетинг, и т.п. Также ненужным становится одно из руководств.

- экономия за счет масштаба: за счет количественного увеличения закупок, транспортировок и т.п., новая компания экономит на оптовых условиях.

- увеличение доли рынка: когда компании объединяются, то новая компания имеет большую долю рынка, и узнаваемость бренда тоже растет. Преимущество заключается в том, что завоевать новые доли рынка легче при большой доле, чем при малой. Также улучшаются условия кредиторов, так как к большой компании больше доверия.

При объединении двух компаний, новая компания должна получиться больше, чем просто сумма двух компаний. Если синергия достигнута, то объединение считается успешным.

Но важно понимать, что не каждое слияние или поглощение сопровождается синергией. Несмотря на оптимистическую статистку, слияние компаний в большинстве случаев не приводит к достижению стратегических целей, заявленных перед началом объединительного процесса. Это подтверждается следующими данными:

- лишь в 23% случаев поглощения оправдывали понесенные на них затраты;

- в поглощенных компаниях 47% топ-менеджеров увольняются в течение года после сделки, а 75% - в течение трех лет;

- в 70% случаев не достигается запланированный синергетический эффект от объединения;

- в течение первых четырех-восьми месяцев после объединения производительность труда персонала снижается почти на

половину;

- исполнительные директора и менеджеры по финансам продолжают называть проблемы с персоналом и корпоративной культурой в числе наиболее существенных причин провала слияний;

- топ-менеджеры оценивают финансовые результаты объединившихся компаний как посредственные. [1, с.14]

Термины «слияние» и «поглощение» часто путают, или употребляют как синонимы. Несмотря на то, что значения их очень

© Плсой fO.B., 2013

34Ублизки, слияния и поглощения описывают разные понятия.

Слияние — это объединение двух или более хозяйственных субъектов, в результате которого образуется новая экономическая единица (новое юридическое лицо).

Слияние может быть представлено в виде слияния форм и в виде слияния активов.

Слияние форм представляет собой объединение, при котором слившиеся компании прекращают свое автономное существование в качестве юридического лица и налогоплательщика. Новая компания берет под свой контроль и непосредственное управление все активы и обязательства перед клиентами компаний своих составных частей, после чего последние распускаются.

Слияние активов заключается в создании объединения с передачей собственниками компаний-участниц в качестве вклада в уставной капитал прав контроля над своими компаниями и сохранением деятельности и организационно-правовой формы последних. Еще раз отметим, что это один из вариантов процесса создания компании, но вкладом в данном случае могут быть исключительно права контроля над компанией.

Предприятия, принимающие участие в слиянии, составляют соглашение, где указывают порядок и условия слияния, а также порядок конвертации акций каждого предприятия в акции нового общества.

Такие операции чаще всего являются добровольными и нередко приводят к варианту, предполагающему обмен акциями между участниками. По многим показателям слияние напоминает поглощение, но слияния чаще приводят к изменению наименования компании (часто объединяя названия прежних компаний) и смене торговой марки.

Есть много различных способов слияний компаний. Эти типы слияний делятся на 2 основные группы: по отношениям между компаниями и по типу финансирования.

Основные виды слияний по типу отношений между объединяющимися компаниями следующие:

- горизонтальное слияние: когда объединяющиеся компании производят однородную продукцию в одной и той же сфере промышленности;

- вертикальное слияние: когда компании заняты в разных технологических циклах производства однородной продукции или объединение поставщика и потребителя;

- слияния в конгломерат, когда фирмы работают в совершенно разных сферах промышленности. Есть 2 общих типа слияний, отличающихся по тому, как финансируется слияние:

- слияние с выкупом: тип слияния, в котором одна компания выкупает другую деньгами или с помощью ценный бумаг. Такой тип слияний наиболее распространен;

- сведение воедино: в этом случае обе компании выкупаются, и формируется совершенно новая структура.

При реорганизации предприятий путем слияния капиталы компаний объединяются. Опыт зарубежных компаний свидетельствует, что финансовое оформление этой процедуры зависит от того:

- осуществляется ли объединение компаний как переход на акцию, то есть акции одной компании обмениваются на акции другой,

- является ли одна компания продавцом, который покупает другую компанию за деньги,

- используется ли комбинированный вариант — обмен акций и доплата деньгами.

В случае обмена акций, прежде всего, необходимо определить коэффициент обмена. Зарубежные компании применяют несколько способов расчета коэффициентов обмена, которые отличаются выбором основы для пересчета. Такой основой могут быть несколько показателей. Чаще всего используют такие показатели:

- чистые активы предприятия (активы за исключением обязательств) в расчете на одну акцию;

- рыночную цену акции;

- чистую прибыль на акцию.

Коэффициент обмена рассчитывают делением выбранного показателя компании, которую покупают, на показатель компании-покупателя. Коэффициент обмена является базой для начала переговоров о слиянии или присоединении, окончательные же условия обмена будут зависеть от результатов переговоров.

Если одна компания покупает другую непосредственно за деньги, то может возникнуть ситуация, когда цена приобретения превышает стоимость активов компании, которую покупают. В этом случае у объединенной компании появляется новый нематериальный актив — гудвил, который равняется сумме превышения стоимости покупки над стоимостью приобретенных активов.

Существует и такая форма объединения капиталов, как эмиссия специальных облигаций, на которые обмениваются акции компании, которая присоединяется. Таким способом капитал меняет форму с акционерной на заемную, что отражается на структуре капитала объединенной компании.

В Украине согласно положению ГКЦБФР(Госкомитет по ценным бумагам и фондовому рынку) № 221 во время реорганизации предприятий предусмотрен только один вариант объединения капиталов, а именно: осуществляется обмен акций общества, которое реорганизовывается, на акции общества, которое создается во время реорганизации. При этом суммарный уставный фонд всех объединяемых предприятий на момент принятия решения об их реорганизации должен равняться суммарным уставным фондам всех предприятий, созданных путем реорганизации.

Антимонопольный комитет Украины контролирует процесс реорганизации субъектов хозяйствования с целью предупреждения образования монополий. В частности, Законом Украины «О защите экономической конкуренции» предусмотрено обязательное получение предварительного разрешения Антимонопольного комитета Украины на слияние или присоединение, если суммарная стоимость активов или суммарный объем реализации товаров (без налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизного сбора) участников концентрации по итогам последнего финансового года, в том числе за рубежом, превышает сумму, эквивалентную 12 млн. евро. [2]

В законодательстве Украины употребляется термин «слияния» и не употребляется «поглощение», тогда как в странах с развитой рыночной экономикой распространены оба понятия.

Под поглощением понимается покупка одной компанией другой компании. Это напоминает слияние, однако при поглощении не возникает новой компании. Также, в мировой практике поглощением является сделка, совершаемая с целью установления контроля над хозяйственным обществом и осуществляемая путем приобретения более 30 % уставного капитала (акций, долей, и т. п.) поглощаемой компании, при этом сохраняется юридическая самостоятельность общества.

К числу известных форм поглощений относятся враждебные, дружественные и обратные поглощения.

Враждебное поглощение представляет собой покупку одной компании другой независимо от предпочтений последней. Это может произойти только путем покупки акций, находящихся в обращении, так как покупателю необходимо приобрести акции покупаемой компании из внешних источников, не вступая в переговоры с ее советом директоров.

Наибольшее распространение в современной экономике получили именно враждебные поглощения.

Враждебное поглощение представляет собой тендерное предложение, которое менеджмент компании-покупателя выдвигает на фондовом рынке на акции предприятия-цели (обычно, контрольный пакет акций).

Целью враждебных поглощений является увеличение благосостояния акционеров и постижение конкурентных преимуществ на

рынке.

Основная причина сделок, где компании используют механизмы враждебного поглощения - это конкуренция, которая вынуждает активно искать инвестиционные возможности, эффективно использовать все ресурсы, снижать издержки и искать стратегии противодействия конкурентам. Расширяя свои возможности, компании создают стратегии диверсификации и реструктуризации.

На сегодняшний день можно назвать несколько различных групп целей, которые могут ставить и достигать компании, используя сделки враждебных поглощений:

- «Защитные» цели, в которых компании ищут возможности своего роста.

- «Инвестиционные» цели, когда компании могут преследовать следующие инвестиционные цели: размещать свободные средства; участвовать в прибыльном бизнесе; скупать недооцененные активы и другие.

- «Информационные» цели: поглощения могут улучшить информированность компании. А именно, о технологиях и затратах поставщиков

В настоящее время наиболее распространены три основных варианта поглощения компаний:

- контроль над менеджментом предприятия либо лицом, представляющим интересы владельца крупного пакета акций;

- приобретение контрольного пакета акций;

- банкротство компании с последующим приобретением ее активов.

Первый способ обычно используется по отношению к государственным (муниципальным) предприятиям либо к хозяйственным обществам, основным акционером которых является государство. В данном случае сторонняя компания просто подкупает менеджеров предприятия, а также, в случае с хозяйственным обществом, лицо, представляющее интересы государства на общих собраниях акционеров. Данный способ весьма удобен, когда сторонняя компания не в состоянии ни приобрести контрольный пакет акций (государство в обозримом будущем не собирается продавать акции общества), ни обанкротить предприятие. Значительный минус данного способа заключается в высокой степени зависимости от конкретных должностных лиц (в случае смены менеджмента либо лица, представляющего интересы государства), а также отсутствие оформления права собственности на имущество либо акции компании.

Второй способ наиболее эффективен с точки зрения правовых гарантий расширяющейся компании. Если юридически грамотно провести операцию по покупке акций хозяйствующего субъекта, то можно не опасаться, что заинтересованные лица оспорят эти действия в судебных органах. Помимо этого, акционер-владелец контрольного пакета акций вправе официально принимать решения практически по всем вопросам деятельности общества, то есть чувствовать себя полноправным собственником. Данный способ наиболее часто используют в ходе дружественных поглощений, когда акционеры компании согласны продать принадлежащие им акции стороннему инвестору.

Однако применение указанного способа значительно осложняется высокими издержками по приобретению акций общества.

Как бы ни были привлекательны приведенные выше способы поглощения компаний, не они чаще всего используются отечественными предпринимателями. Современные реалии таковы, что выгоднее применять процедуру банкротства по отношению к интересующему предприятию, чем приобретать его акции или осуществлять такую процедуру, как подкуп менеджмента.

Самый главный плюс банкротства коммерческой организации — низкие издержки по реализации подобной модели.

Рассмотрим особенности враждебных поглощений в условиях Украины.

Украинский рынок корпоративного контроля только начал формироваться, а количество враждебных поглощений уже превышает европейский уровень.

Ключевая особенность украинского варианта - преобладание жестких враждебных поглощений.

Если проследить исторический аспект отечественной практики слияний и поглощений, то для украинских реалий можно выделить такие основных этапа развития указанных процессов.

Для первого (начального) этапа, с середины 1990-х годов до кризиса 1998г., характерны единичные попытки использования классических методов поглощений. Поглощения в классическом виде в середине 1990-х годов происходили, прежде всего, в отраслях, где не требуется высокая концентрация финансовых ресурсов.

Второй этап (посткризисный «бум») приходится на период с середины 1999г. до 2007г. Именно в это время наиболее явно проявились специфические причины, вызвавшие «волну» слияний и поглощений. Главным стимулом для их активизации стала продолжающаяся консолидация акционерного капитала.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115 


Похожие статьи

Т С Медведкин - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций региональный аспект