О В Амельницька - Система лoгicтичнoгo сервісу тpaнcнopтнo-eкcнeдицiйнoгo ніднриємства - страница 18

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 

Рис.4 - Схема дослідження ринку на локальному рівні Наскільки ефективне (чи неефективно) дослідження локального ринку, а також вірогідність збільшення об'єму продажів відбиває зіставлення попиту і пропозиції. У зв'язку з цим система управління маркетинговими дослідженнями локального ринку повинно носити комплексний характер і відбивати можливості використання маркетингових резервів для розвитку підприємства (рис. 5).

Система управління маркетинговими дослідженнями локального ринку припускає визначення співвідношення попиту і пропозиції, а також сегментація споживачів і вибір цільового ринку. При цьому основними цілями стратегічного управління є: аналіз споживчої поведінки, визначення стратегічного мислення конкурентів і виявлення резервів конкретного підприємства.

Висновки та пропозиції. Маркетингове дослідження локального ринку має системний характер. Ефективність системи управління маркетинговими дослідженнями локального ринку залежить від міри глибини проведених досліджень і є комплексним показником, що відбиває зміну попиту, пропозиції, конкурентні зміни на ринку. Запропонований підхід потребує поглибленого вивчення джерел формування резервів підприємств та впливу на розвиток локального ринку зовнішніх чинників.

РЕЗЮМЕ

Розглянуто особливості дослідження споживачів та конкурентів на локальному рівні, на засадах чого запропонована концепція формування системи управління маркетинговими дослідженнями локального ринку.

Ключові слова: локальний ринок, система управління маркетинговими дослідженнями, концепція управління маркетинговими дослідженнями локального ринку

РЕЗЮМЕ

Рассмотрены особенности исследования потребителей и конкурентов на локальном уровне, на основе чего предложена концепция формирования системы управления маркетинговыми исследованиями локального рынка.

Ключевые слова: локальный рынок, система управления маркетинговыми исследованиями, концепция управления маркетинговыми исследованиями локального рынка

SUMMARY

The features of consumers and competitors behavior at the local level have been researched. A concept of formation management system in marketing research of the local market have been proposed based on this.

Keywords: local market, control the system by marketings researches, conception of management marketings researches of local market

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:

1. Балабанова Л.В. Маркетинг: учеб. пособие. І Л.В. Балабанова. - Донецк: ДонНУЭТ, 2009. - 2б0 с.

2. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, аналіз, прогноз: учеб.пособ. І И.К Беляевский. М.: Финансы и статистика, 2001. 320 с.

3. Дж. О'Шонесси. Конкурентный маркетинг: стратегический поход І Пер. с англ.. под. ред.. Д.О. Ямпольской. - СПб: Питер, 2002. - 8б4 с.

4. Мазаракі A. A. Економіка торговельного підприємства: підручник І A.A. Мазаракі, Л.О. Лігоненко, Н.М.Ушакова. - К.: Хрещатик, 1999. - 800 с.

5. Маркетинг І Под. ред. М.Бейкера. - СПб.: Питер, 2002. - 1200 с.

6. Машкин В. Проблема оценки качества менеджмента ІІ Стандарты и качество. 200б. б. С. 40-4б.

7. Потенціал регіону: вектори формування та використання: монографія І О.О Шубін [та ін.]. - Донецьк: СПД Купріянов В.С., 2011 - б58 с.

8. Садеков A.A. Управление предприятием в условиях кризиса: монография І A.A. Садеков, В.В. Цурик. - Донецк: ДонНУЭТ, 200б. -

178 с.

9. Философский словарь І Под ред. И.Т. Фролова. - 5-е изд. - М.: Политиздат, 1987. - 590 с., С. 172

10. Howard, J.A. 'Consumer Behavior in Marketing Strategy', Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 1989.

УДК 330.15:658.8

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД В ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ

Гаджиев А.Г., к.э.н. доц, ' Белявцев Ю.М.

Актуальность проблемы ресурсосбережения обусловлена постоянно возрастающей дефицитностью ресурсов, необходимостью их экономии как важного условия экономии общественных затрат, труда и снижения себестоимости продукции, повышения конкурентоспособности отечественной продукции за счет снижения ее материалоемкости и улучшения качества.

Одним из важнейших путей интенсификации производства является радикальное улучшение использования природных ресурсов, сырья, материалов, топлива и энергии на всех стадиях : от добычи и комплексной переработки сырья до выпуска и использования конечной продукции.

Интенсификация производства возможна только при качественно новых структурных сдвигах в политике и экономике, а также при экономном и рациональном использовании материальных ресурсов, затраты на которые в настоящее время составляют примерно 60%, в то время как на оплату труда они составляют всего около 15%. Приведенные данные позволяют сделать вывод, что экономия материальных затрат на 1% в промышленности значительно эффективнее, чем экономия 1% живого труда [ 2000, с.229].

Формирование ресурсосберегающей политики относительно более экономного использования материальных ресурсов особенно актуально в условиях маркетинговой ориентации и диктуется самой рыночной экономикой, развивающейся конкуренцией между товаропроизводителями как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Попытки решить проблему ресурсосбережения административными методами не привели к ожидаемому эффекту, так как субъекты хозяйствования не были заинтересованы в снижении расхода материально-сырьевых ресурсов на единицу выпускаемой продукции.

Сокращение расходов материально-сырьевых ресурсов на единицу продукции приводит к более бережному использованию природных богатств страны, сохранению полезных ископаемых, лесных массивов, водоемов для будущих поколений.

Основной профилирующей функцией производственной и материальной инфраструктуры является бесперебойное обеспечение общественного и, прежде всего, материального производства продукцией производственно-технического назначения. Последняя включает в себя все виды материальных ресурсов /сырье, материалы, полуфабрикаты, топливо, оборудование, комплектующие изделия и др., которые относятся либо к средствам, либо к предметам груда и составляет необходимую материальную основу любого вида деятельности.

К материальным услугам относится большая группа услуг как общественного производства, так и непроизводственной сферы, объем и качество (эффект) которых являются однопорядковыми величинами с затратами энергии или живого и овеществленного труда (при фиксированном уровне его производительности) на производство этих услуг. Наиболее типичными представителями материальных услуг

© Гаджиев А.Г., Белявцев Ю.М., 2O12

б8являются услуги по погрузке, выгрузке, перевалке, транспортировке, хранению, комплектации продукции в процессе её продвижения от из­готовителей к потребителям.

К нематериальным услугам относятся услуги, объем, качество и эффект которых не находятся в достаточно тесной и явной зависимости от величины затраченных на них энергии, живого и овеществленного груда. К такого рода услугам относятся информа­ционные услуги, услуги по управлению, здравоохранению, культурное обслуживание и др.

Цель исследования. Особенность материальных услуг, характерных для производственной инфраструктуры и, в частности, для материально-технического снабжения, требует разработки методического подхода не только к определению объема и структуры этих услуг в соответствии с материальными потоками общественного продукта, но и выявлению конкретного состава и величины затрат живого и овеществленного труда при осуществлении этих услуг.

С этой целью используется ряд экономических понятий: услугоемкость продукции производственно-технического назначения и ресурсоемкость услуг производственной инфраструктуры, главным образом, материальных услуг в рассмотренном ранее их значении.

Под услугоемкостью следует понимать структуру и натуральный объем материальных услуг, а также соответствующие им плановую или фактическую величину дополнительных общественно-необходимых затрат, производимых для оказания всего комплекса промежуточных к конечных услуг производственной инфраструктуры, главным образом, материальных услуг, с целью бесперебойного материального обеспечения общественного производства и непроизводственной сферы в соответствии с реальной потребностью (под последней понимается не только потребность в каком-либо материале и оборудовании по величине и конкретной номенклатуре, но и за определенные периоды времени).

Плановая услугоемкость рассчитывается по отношению к изготовленной продукции, фактическая - по отношению к потребленной. Чем больше продукции, подлежащей доставке от изготовителей к потребителям и чем больше операций, которым подвергается эта продукция в процессе доставки, тем выше услугоемкость этой продукции.

На этом основании можно вывести среднюю оценку ресурсоемкости, например, среднюю дальность перевозок от группы изготовителей, которая устанавливается в зависимости от рациональности их хозяйственных связей; среднюю оборачиваемость и средний объем переработки продукции на складах; среднюю продолжительность их хранения; средний текущий запас и т.д.

Определенное количество материальных, трудовых и денежных ресурсов, как непосредственно затрачиваемых на осуществление услуг производственной инфраструктуры, так и обеспечивающих необходимые условия для осуществления этих услуг, составляет ресурсоемкость последних. Из определения ресурсоемкости видно, что для оказания той или иной инфраструктурной услуги или совокупности услуг требуются: затраты живого труда, качественно и количественно сориентированных на те или иные услуги и соизмеримых с услугоемкостью продукции.

З.Нами изучены основные условия сбалансированности функционирования и развития отраслей производственной инфраструк­туры. Первым и основным из них является пропорциональное развитие базисных отраслей материального производства, производящих и потребляющих одноименную продукцию, за достаточно длительный период (5-10 лет). Эта сбалансированность, одинаково приемлемая для нормального функционирования производственной инфраструктуры, может осуществляться на интенсивной и экстенсивной основах. Экстенсивный метод сбалансированности при любом развитии производства производящих и потребляющих одноименную продукцию отраслей в абсолютном выражении означает прежний или более высокий уровень внутриотраслевого потребления средств производства, что означает, высокую материалоемкость общественного продукта и национального дохода. Интенсивный же способ сбалансированности означает ее достижение на основе опережающего снижения материалоемкости и увеличения на этой основе национального дохода и чистого продукта.

Однако для значительной доли продукции производственно-технического назначения решение этой проблемы выходит в целом за рамки компетенции органов управления производственной инфраструктурой и задается в качестве уже достигнутого, в той или иной степени, результата сбалансированности производства средств производства с их потреблением.

Результаты исследования. Таким образом, мощность входящего материального потока общественного продукта, характеризуемая объемом производства за достаточно репрезентативный период, а также степенью его сбалансированности с реальной или хотя бы с плановой (фондовой) потребностью ресурсопотребляющих отраслей на интенсивной основе, является исходным определяющим фактором сбалансированной деятельности производственной инфраструктуры и её нормального функционирования.

Параметры материального потока испытывают на себе влияние и формируются под воздействием различных элементов инфраструктуры и форм их взаимодействия, которые в совокупности относятся к факторам сбалансированного функционирования, и развития производственной инфраструктуры. Выбор всей совокупности факторов и условий сбалансированности хозяйственными системами отраслей производственной инфраструктуры при обязательном соблюдении установленного условия сбалансированности определяет ресурсоемкость услуг на каждом участке, товародвижения.

Мощность материальных потоков, с одной стороны, и деятельность материально-технического снабжения, предопределяющая в результате решения комплекса объективных задач снабжения и сбыта режимы материального потока общественного продукта - с другой, служат основной расчетной базой для расчета услугоемкости общественного продукта.

Выводы. Проведенный анализ и оценка эффективности взаимодействия отдельных хозяйственных систем производственной инфраструктуры позволяет сделать вывод о том, что производственная инфраструктура недостаточно сбалансирована и поэтому не соответствует требованиям и условиям ее нормального функционирования. Это приводит не только к росту ресурсоемкости , но и к нарушению бесперебойного и комплексного обеспечения народного хозяйства материальными ресурсами что, в свою очередь, может сопровождаться значительными потерями живого и овеществленного груда.

Нами предлагается модель сбалансированности материального потока, экономическая постановка потока которой может быть сформулирована следующим образом: при достигнутом состоянии развития материально-технической базы производственной инфраструктуры (что выражается в предельных значениях или ограничениях площади или пропускной способности ее коммуникаций) необходимо на каждом участке товародвижения обеспечить оптимальное сочетание партий поставки (С))с частотой (К) или интервалом поставки (ц) для всех ситуаций, отражающих реальное состояние сбалансированности базисных отраслей материального производства и производственной инфраструктуры. Первая ситуация означает нормальное прохождение продукции по всем каналам товародвижения,

что обеспечивает бесперебойное снабжение потребителей; вторая ситуация означает накопление запасов на том или ином участке движения продукции

после каждой партии поставки, равной (М-к -  '   ' ) третьем случае - образование дефицита у потребителей после каждой Та* Ы, .

партии поставки, равного ( '     - ).

Это позволило бы успешно решать следующие задачи:

- гарантировать бесперебойное и комплексное обеспечение материального производства при любой степени качества и надежности поставок, путем включения в инфраструктурные процессы продвижения продукции от изготовителей к потребителям и хо­зяйственный механизм управления этими процессами достаточно надежных экономических компенсаторов экстенсивного и интенсивного характера как на различных стадиях товародвижения (формирование сбытовых и товарных страховых запасов, создание подсортировочных баз, внедрение автоматизированных систем управления, сопряжение социально - экономических интересов контрагентов поставки и др.), так и на стадии материального обеспечения;

- минимизировать по возможности общественные издержки, измеряемые совокупным критерием, который включает, с одной стороны, все затраты живого и овеществленного труда, связанные о товародвижением продукции (ее услугоемкость), с другой стороны -сопоставимые потери от компенсируемого дефицита, т.е. затраты потребителей для нормального обеспечения материального производства при недопоставках продукции.

Оптимизационная модель сбалансированности материального потока (отдельно для дискретного и оплошного) применительно к трем возможным ситуациям функционирования производственной инфраструктуры имеет следующий вид: I. Для нормально функционирующей инфраструктуры а) дискретный (импульсивный) поток

Г S       Q )

k   i h      V h      h-1 a,k J,

V

б) сплошной (непрерывный) поток

{ 0' ЕТ< Е0'ы *У* * С+Е—* с

II. Для инфраструктуры с недостаточной пропускной способностью (избыточно поставляемой продукцией). а) дискретный (импульсивный) поток

- min

ki h V h h-1  a k h hk

min

б) сплошной (непрерывный) поток

iTtlQ.t *Vht*CQ*C2+(Q'*v-a)t*C

- min

III. Для инфраструктуры с дефицитностью поставок а) дискретный (импульсивный) поток

Е b,Mk * C1 Qk * vr * C 2 Q * C 3+(a]k ~ Mk )* Pkз7с 5

ki h J/,h-l      /-Y h

h-1 a,

min

б) сплошной (непрерывный) поток

t

где b

tQ'ht *vht * C1 Q * C 2+((a - Q\ *vh)) * C 3з:р * С 4

a

число поставок i -м поставщиком k-го вида проекции за год;

min

C1

C2

S h

v„

C3

Q

Q„

Mk

с P

hk

стоимость поставки единицы продукции к-го вида;

стоимость образования, и хранения запасов в пути продукции К-го вида; расстояние прохождения груза на її -м участке товародвижения;

скорость движения или обработки груза на її-м участке товародвижения (в I -м периоде); стоимость образования и хранения запасов от перепада поставки на ї -м участке;

- значение одновременной партии поставки к -го вида продукции на її -м участке;

- площадь сечения потока на її -м участке;

размер среднесуточного потребления ] -м потребителем к -го вида продукции; - мощность потока к -го вида продукции на п -м участке; 4 - стоимость образования и содержания сверхнормативных или излишних запасов на п -м участке товародвижения; удельные потери от компенсируемого дефицита;

t

cmp

:     - страховой (гарантийный) запас у поставщика и у потребителей для повышения надежности материального обеспечения производства на п -м участке товародвижения в 1 —м периоде;

С 5

удельные затраты на образование и хранение страховых (гарантийных) запасов;

длительность I -го периода функционирования инфраструктурного комплекса в данном режиме;

- величина компенсируемого дефицита по к - му виду продуктов у ] -го потребителя

Для достижения сбалансированного развития материально-технической базы отраслей производственной инфраструктуры в работе предлагается следующая модель:

^ о:    , Л

м ° * *+и о *у : ** * с    * с 2о, - оу е ^ * ку * к:+

Ет

Е a

E(Fh - vh)* EHh * ку * кh

min

E

Hh

нормативный коэффициент капиталовложений на развитие инфраструктуры;

к q

t

У

- удельные капиталовложения на единицу прироста поставляемой проекции; ^ - оптимальный объем одновременно размещаемых грузов по каналам товародвижения на її - м участке;

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 


Похожие статьи

О В Амельницька - Система лoгicтичнoгo сервісу тpaнcнopтнo-eкcнeдицiйнoгo ніднриємства

О В Амельницька - Аналіз ефективності функціонування локальних електричних мереж в сучасних умовах

О В Амельницька - Аналіз методів оцінки соціально-економічної ефективності проектних рішень в електричних мережах