О В Амельницька - Система лoгicтичнoгo сервісу тpaнcнopтнo-eкcнeдицiйнoгo ніднриємства - страница 40

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 

-ткраїни"партнери різні між собоки.

високий рівень

країни пагриіеріГ часткрвбсходні' /між собою

схожі країнипартнери'

передача закордонних ч       контрактів іншим вітчизняним підприємствам^

середній рівень

інтеграція діяльності різних країні

низький рівень

іВітЧбііЗНЯіНИй^

чисельні закордоінн}^ функції4 (обмежені""-^ іноземні функцій

.одна закордонна країни

кпоернетдраачкатізваікноорздеомннниимхфірмам

декілька закордонних країн

ЧТдприємствто „самостійно керує власними закордонними операціями

тзеликаїкількіс^

закордонних країн

Рис. 3. Потреби в культурній поінформованості, пов'язані з закордонними операціями

У будь-якому випадку, при проведенні маркетингових досліджень міжнародних ринків ключове значення приділяється виявленню тих факторів, які найзначніше впливають на вибір стратегії.

Ці фактори можна згрупувати за двома напрямками: фактори зовнішнього оточення і фактори внутрішнього середовища (рис. 4).

Організаційна структура

Місія і загальні цілі

Рис. 4. Фактори, що обумовлюють вибір стратегії маркетингу

Очевидно немає необхідності давати детальну характеристику кожного з зазначених факторів, оскільки вони досить детально описані в літературі з маркетингу.

На наш погляд, необхідно більш детально розглянути методи, що дозволяють підприємству досліджувати вплив цих факторів на стратегію маркетингу з метою виявлення можливих стратегічних альтернатив розвитку виробничо-збутової діяльності підприємства.

В даний час найбільш широко використовуються такі основні методи: прогнозування окремих тенденцій і подій, аналіз сценаріїв, факторний аналіз. На нашу думку, найбільш досконалим й придатним для практичного застосування є факторний аналіз, який допомагає систематизувати численні події та виявити напрямки їхнього впливу на сформовану стратегію.

Суть цього аналізу складається у визначенні ступеню й швидкості впливу проранжованих за певною ознакою факторів на напрямки міжнародної діяльності. Ступінь впливу фактору визначається ступенем зв'язку з обраною сферою діяльності. Швидкість дії - імовірністю настання тієї чи іншої події і часом, необхідним для застосування відповідних заходів.

Вплив кожного фактора оцінюється за бальною шкалою. Бали при цьому виставляються на основі експертних оцінок. Окремо оцінюється показник швидкості впливу кожного фактора на діяльність підприємства. На підставі такої оцінки, у відповідності до схеми, поданої на рис. 5, виділяються проблеми, які вимагають проведення більш глибокого аналізу, та менш важливі для дослідження проблеми.

Ступінь впливу чинника

Подальшеуточненняйаналізвиробленнянадзвичайн оїстратегії

Поглибленийаналізвиробленнястратегії

Подальшеуточнення

Уточненняйаналіз

Рис. 5. Відповідність швидкості і сили впливу факторів середовища

висока

низька

Таким чином, проведення аналізу впливу факторів зовнішнього середовища дозволяє зосереджувати маркетингові зусилля підприємства на певних сегментах ринку та формувати цільовий ринок. Виділення цільових ринків являє собою одну з ключових задач стратегічного маркетингу, для чого необхідне проведення сегментації світового ринку, метою якої є виявлення в кожній групі споживачів порівняно однорідних потреб у продукті та відповідна переорієнтація товарної, цінової й збутової стратегії підприємства.

РЕЗЮМЕ

В статье исследуются факторы, влияющие на формирование международной маркетинговой стратегии. Приводится оценка веса факторов в осуществлении международной маркетинговой стратегии украинскими предприятиями.

Ключевые слова: международная экономика, маркетинговая стратегия, факторы микросреды, ЗЭД предприятия, маректинговая деятельность, конкурентоспособность предприятия.

РЕЗЮМЕ

У статті досліджено фактори, які впливають на формування міжнародної маркетингової стратегії. Надається оцінка ваги факторів у здійсненні міжнародної маркетингової стратегії українськими підприємствами.

Ключові слова: міжнародна економіка, маркетингова стратегія, фактори макросередовища, ЗЕД підприємства, маркетингова діяльність, конкурентоспроможність підприємства.

SUMMARY

This article contains factors that affect the formation of an international marketing strategy. Available rating scales factors in the implementation of international marketing strategies by Ukrainian enterprises.

Keywords: international economics, marketing strategy, macro factors FEA business, marketing, competitive enterprise.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. Попов В.М., Ляпунов С.И., Муртузалиева С.Ю. Менеджмент и маркетинг бизнеса в международных компаниях. - М.: Финансы и статистика, 2009. - 384 с.

2. Брыль Р. Глобализация по-украински // Инвест Газета. - 2010. - №3(381). - С. 16

3. Попов В.М., Ляпунов С.И., Муртузалиева С.Ю. Менеджмент и маркетинг бизнеса в международных компаниях. - М.: Финансы и статистика, 2010. - 384 с.

4. Портер М.Е. Конкуренция: Учебное пособие. /Пер.с англ. под ред. Я.В.Заблоцкого. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2006. - 380 с.

5. Фатхуддинов Р. А. Стратегический маркетинг: Учебник. - М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 2000. - 640 с.

6. Циганкова Т.М. Управління міжнародним маркетингом: Навч. Посібник. - К.: КНЕУ, 2001. - 132 с.

УДК 658:656.13.033

ВСТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЦІННОСТІ ПОСЛУГ ПАСАЖИРСЬКОГО АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

Легкий СЛ., здобувач, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Постановка проблеми. Сучасне формування економіки України зумовило істотні зміни в підході до формування ціни на товари та послуги. ЇЇ динамічний характер, високий рівень конкуренції, невизначеності та ризику, що викликані складністю врахування всіх ринкових факторів, недосконалістю й нестабільністю господарського механізму і законодавства, зумовлює все більше використання маркетингового підходу до ціноутворення. Найважливішим фактором ціноутворення, при такому підході, є цінність товару або послуг. Проблемою її визначення займалися вчені різних областей: економіки, ціноутворення, маркетингу та ін. Складність встановлення цінності та різне розуміння вченими її сутності, призвело до помилок при визначенні споживчої та економічної цінності, а у деяких випадках й до їхнього ототожнення. Тому завдання визначення економічної цінності є особливо актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проведений аналіз останніх досліджень і публікацій [1-8; 10] дозволяє зробити висновок, що на даний момент немає однозначного визначення поняття економічної цінності.

Так, одні автори [1-6] під сутністю даного поняття розуміють суму ціни кращого з доступних покупцеві альтернативних товарів та цінності для нього тих властивостей даного товару, які відрізняють оцінюваний товар від товару альтернативи. Однак, за своєю сутністю, дана цінність відмінностей являє собою споживчу цінність оцінюваного товару. Тому, її врахування в економічній цінності товару є

© Легкий С.А., 2Ol2помилковим. Крім того, з визначення поняття економічна цінність даної групи авторів витікає, що якщо у оцінюваного товару не має альтернативи (аналогу), або його складно визначити, то даний товар не має економічної цінності. Отже, доречне уточнення, що економічна цінність - це ціна кращого варіанту даного товару або доступної покупцеві його альтернативи. Також не зовсім зрозуміло яку саме ціну мали на увазі вищевідзначені автори, яким методом та на підставі чого вона повинна бути визначена.

Інші автори [7; 8] під сутністю даного поняття розуміють єдність корисності товару й витрат на його виробництво. Перевагою даного підходу є те, що він чітко визначає основу економічної цінності - витрати на виробництво товару або послуги. Недоліком є те, що він не дає можливості встановити як саме поєднати дані витрати та корисність товару (задоволення, задоволення потреб, виконання запитів, що одержують люди від споживання товарів і користування послугами [9]).

Роджер Бест [10], в своїй роботі, на відміну від вищерозглянутих авторів, чіткого визначення даного поняття не наводить, однак стверджує, що економічна цінність є міцним фундаментом для створення цінності, що сприймається на підставі витрат. Даний автор пов'язує економічну цінність з сприйманою цінністю, під сутністю якої він розуміє різницю між перевагами для споживача та витратами на придбання. Він вважає, що сприймана цінність може бути виміряна в показниках реальної економії (економічної цінності). Тобто, іншими словами, економічна цінність є різницею (економією) між витратами на придбання базового або вашого варіанту товару (послуги) та витратами на придбання аналогічного або конкуруючого товару (послуги), що має певні переваги (дешевші витрати на експлуатацію, обслуговування та ремонт, на установку та ін.). Однак, якщо базовий (ваш) та аналогічний (конкуруючий) варіанти товару (послуги) мають однакову ціну, то виходить, що вони не мають ніякої економічної цінності (значущості) для споживача, що є не зовсім вірним.

Аналіз розглянутих вище визначень поняття «економічна цінність» дозволяє зробити висновок, що під його сутністю розуміють: суму споживчої цінності товару та ціни його альтернативи; єдність корисності товару й витрат на його виробництво; економію між витратами на придбання базового варіанту товару (послуги) та аналогічного.

З метою усунення розбіжностей у наведених визначеннях поняття «економічна цінність», звернемося до енциклопедичного трактування поняття «економічний». Згідно до нього, економічний, це такий, що заснований на матеріальних розрахунках, що має метою одержання матеріальної вигоди [11]. Таким чином, основою економічної цінності є витрати на виробництво товару або надання послуги. Крім того, спрямування витрат на одержання матеріальної вигоди, передбачає використання кращого варіанту товару або послуги.

Тому, під економічною цінністю пропонується розуміти витрати на виробництво кращого варіанту товару або надання кращого варіанту послуги.

Також, проведений аналіз останніх досліджень і публікацій [1-8; 10] дозволяє зробити висновок, що визначення економічної цінності товарів і послуг в основному носять теоретичний характер. В економічній науці методики визначення економічної цінності відсутні. У сфері ціноутворення (маркетингу) розглядається лише одна методика визначення даної цінності. Відповідно до цієї методики, визначення економічної цінності товару складається із чотирьох наступних етапів:

1. Визначення ціни байдужності.

2. Визначення відмінностей товару від альтернативи.

3. Оцінка значимості відмінностей у грошовому еквіваленті.

4. Визначення економічної цінності товару.

На першому етапі визначається ціна товару, який покупці вважають найкращим із всіх реально доступних їм альтернативних

товарів.

На другому етапі проводиться визначення всіх параметрів, які відрізняють оцінюваний товар від альтернативного товару. До основних оцінюваних параметрів відносять: функціонування; надійність; більше (менше) число корисних властивостей; вміст корисних (шкідливих) речовин; витрати на обслуговування; витрати на введення в експлуатацію; техничне обслуговування та ін. Дані параметри оцінюються з якісного боку за категоріями «більше-меньше», «краще-гірше». Однак, як відзначають вищенаведені автори, необхідно прагнути й до кількісної їх оцінки. Про те як оцінити кількісно відмінності товару вони не наводять.

На третьому етапі проводиться оцінка значимості відмінностей у грошовому еквіваленті. Для одержання даної оцінки пропонується використовувати наступні методи: опитування експертів-товарознавців і продавців; опитування покупців і проведення пробних продажів; розрахунок економічної ефективності. При оцінці відмінностей товару необхідно оцінювати або економію витрат покупця на одержання певного корисного результату (властивості), або його вигоду від одержання додаткової користі при тих же витратах на покупку.

На четвертому етапі проводиться безпосереднє визначення величини економічної цінності товару як суми ціни байдужності й позитивної або негативної (різниця) цінності відмінностей.

Аналіз даного методу дозволяє зробити висновок, що він дає можливість вартісного визначення цінності, але за своєю сутністю є процесом встановлення ціни (ціноутворенням) з урахуванням споживчої цінності (2 та 3 етапи). Крім того, даний метод не враховує особливості послуг пасажирського автомобільного транспорту.

Виділення невирішеної проблеми. Незважаючи на досить глибокі розробки методичних основ визначення економічної цінності товарів та послуг, вони не враховують особливості послуг пасажирського автомобільного транспорту. Тому, дані методичні основи не можуть бути застосовані для визначення економічної цінності таких послуг та потребують подальшого їх удосконалення з метою адаптації до особливостей послуг пасажирського автомобільного транспорту.

Мета наукової статті. Обгрунтувати метод визначення економічної цінності послуг пасажирського автомобільного транспорту.

Результати дослідження. З метою визначення правильності спрямування розробки методичного підходу до встановлення економічної цінності, необхідно звернутися до пропонованого нами визначення сутності даного поняття. Відповідно до нього, економічна цінність пов'язана з процесом вибору кращого варіанту товару або послуги. Отже, насамперед необхідно з'ясувати, що мається на увазі під поняттям «кращій» варіант. Згідно до енциклопедичного визначення поняття «кращій» - це самої високої якості, самої гарної властивості [12]. Відповідно до цього, пропонується під кращім варіантом послуги розуміти таку послугу, яка має параметри (корисні властивості), які відповідають пропонованим до них вимогам споживачів. Дані вимоги аналогічні вимогам споживачів до параметрів послуг, що визначають їх споживчу цінність [13]. Тому, процес встановлення економічної цінності необхідно починати з визначення можливості задоволення вимог споживачів до послуг пасажирського автомобільного транспорту. До цього ж необхідно додати, що «кращою» послуга повинна бути не тільки з точки зору споживачів, але й з точки зору виробників. Для виробників кращою є послуга, що приносить максимальний прибуток при мінімальних витратах на її надання. Отже, при встановленні споживчої цінності необхідно передбачити етап визначення можливостей зниження собівартості послуги.

На підставі проведеного аналізу існуючих методів визначення економічної цінності, та підсумовуючи вищевідзначене, пропонується наступний методичний підхід до визначення економічної цінності послуг пасажирського автомобільного транспорту та алгоритм його реалізації (рис. 1).

На першому етапі на підставі результатів досліджень, що спрямовані на вивчення внутрішнього середовища підприємства, визначаються можливості підприємства задовольнити вимоги споживачів до послуги.

Дослідження проводилося на міському автобусному маршруті № 47 «ХБК - АС Центр» м. Донецьк, де виконувалися

маркетингові дослідження в рамках державної теми «Організація міських пасажирських перевезень» (номер держрегістрації 0107И002151).

В результаті дослідження споживачів встановлено, що з 13 параметрів послуги, які визначають її цінність [13] максимальний рівень задоволення споживачами (коефіцієнт задоволеності дорівнює 1,0) не має жоден параметр. Крім того, такі параметри як посадкова висота та ширина дверного прорізу мають дуже низький рівень задоволення (коефіцієнт задоволеності відповідно дорівнює 0,34 та 0,31). Тому,необхідно передбачити всі можливі варіанти задовольнити вимоги споживачів до послуги (підвищити рівень задоволеності параметрами послуги).

Початок

т

1. Визначення можливості задоволення вимог споживачів до послуги

1

2. Розрахунок витрат на кращій варіант послуги

3. Визначення можливостей зниження собівартості послуги

4. Розрахунок економічної цінності ттослути

Рис. 1. Алгоритм визначення економічної цінності послуг пасажирського автомобільного транспорту

Проведений аналіз внутрішнього середовища підприємства, що здійснює перевезення на автобусному маршруті № 47 дозволяє зробити висновок, що у підприємства не має можливості для задоволення вимог споживачів до послуги та підвищення її споживчої цінності. Тому дана послуга, з точки зору споживачів, вважається кращім варіантом послуги на маршруті № 47.

На другому етапі проводиться розрахунок витрат на кращій варіант послуги. На підставі результатів досліджень, що спрямовані на вивчення правових аспектів встановлення ціни та цінах, тарифних ставках, діючих на даний момент часу на експлуатаційні матеріали, запасні частини, оплату праці робітників та ін., розраховуються витрати на здійснення перевезень на даному маршруті.

Розрахунок витрат здійснюється згідно [14] за методикою, що наведена в Порядку визначення рівня тарифів на послуги пасажирського транспорту загального користування [15]. При цьому для розрахунку економічних показників діяльності пасажирського автомобільного транспорту використовуються наступні нормативи: норми витрат пального та мастильних матеріалів; норми витрат на запчастини та матеріали для ТО і ПР; годинні тарифні ставки водіїв, ремонтних робітників; норми експлуатаційного пробігу шин та ін.

В результаті проведеного розрахунку отримано, що витрати на кращій варіант послуги з перевезення пасажирів на автобусному маршруті № 47 дорівнюють 1,33 грн.

Третій етап передбачає визначення можливостей зниження собівартості послуги. На підставі аналізу собівартості послуги визначаються всі можливі шляхи її зниження (економія паливно-мастильних матеріалів; використання менш дорогих експлуатаційних матеріалів, досконалого рухомого складу; зниження витрат на ТО та ПР; зниження загальновиробничих витрат; вибір оптимальних постачальників всіх видів матеріальних ресурсів; зниження чисельності персоналу та ін.).

Проведений аналіз собівартості перевезення пасажирів на маршруті № 47 дозволяє зробити висновок, що у підприємства не має можливості для її зниження.

На четвертому етапі проводиться розрахунок економічної послуги. З урахуванням виявлених резервів зниження собівартості перевезень, здійснюється перерахунок (коректування) витрат на дані послуги.

В результаті розрахунку економічної послуги з перевезення пасажирів на маршруті № 47 встановлено, що її величина дорівнює 1,33 грн.

Висновки та пропозиції. Таким чином обґрунтовано метод визначення економічної цінності послуги пасажирського автомобільного транспорту. Новизна цього методу полягає у встановленні величини економічної цінності на підставі витрат на кращій варіант даних послуг, враховуючий можливості задоволення вимог споживачів до послуги та зниження її собівартості.

РЕЗЮМЕ

Розглянуто стан питання визначення економічної цінності товарів та послуг. Проведено аналіз визначень поняття «економічна цінність». Розкрито сутність цього поняття й уточнене його визначення для послуг пасажирського автомобільного транспорту. Розглянуті існуючі методи визначення економічної цінності товарів та послуг, встановлені їхні недоліки й переваги. Наведено розроблений автором метод визначення економічної цінності послуг пасажирського автомобільного транспорту. Новизна цього методу полягає у встановленні величини економічної цінності на підставі витрат на кращій варіант даних послуг, враховуючий можливості задоволення вимог споживачів до послуги та зниження її собівартості.

Ключові слова: цінність економічна, послуга, методика, споживач, задоволення, витрати, собівартість.

РЕЗЮМЕ

Рассмотрено состояние вопроса определения экономической ценности товаров и услуг. Проведен анализ определений понятия «экономическая ценность». Раскрыта сущность этого понятия и уточнено его определение для услуг пассажирского автомобильного транспорта. Рассмотрены существующие методы определения экономической ценности товаров и услуг, определены их недостатки и преимущества. Приведен разработанный автором метод определения экономической ценности услуг пассажирского автомобильного транспорта. Новизна этого метода состоит в установлении величины экономической ценности на основании расходов на лучшей вариант данных услуг, учитывающий возможности удовлетворения требований потребителей к услуге и снижении ее себестоимости. Ключевые слова: ценность экономическая, услуга, методика, потребитель, удовлетворение, расходы, себестоимость.

SUMMARY

The state of question of determination of economic value of commodities and services is considered. The analysis of determinations of concept «economic value» is conducted. Essence of this concept is exposed and his determination is specified for services of passenger motor transport. The

existent methods of determination of economic value of commodities and services are considered, their defects and advantages are certain. The method over of determination of economic value of services of passenger motor transport worked out by an author is brought. The novelty of this method consists of establishment of size of economic value on the basis of charges on the best variant of these services, taking into account possibility of satisfaction of requirements of consumers to service and decline of her prime price. Key words: value economic, service, methodology, consumer, satisfaction, charges, prime price.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. Маренков Н.Л. Ценообразование: учебное пособие для вузов. / Н.Л. Маренков. - М.: Национальный институт бизнеса. Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 288 с.

2. Данілова Л.Л. Ціноутворення та маркетингова цінова політика: Навч. посіб. / Л.Л. Данілова, С.В. Петровська. - К.: Київ. Нац. торг. -

екон. Ун-т, 2006. - 130 с.

3. Бєлявцев М.І. Маркетингова цінова політика: Навч. посібник. / М.І. Бєлявцев, І.В. Петенко, І.В. Прозорова. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 332 с.

4. Липсиц И.В. Ценообразование: учеб. -практич. пособие / Игорь Владимирович Липсиц. - М.: Издательство Юрайт, 2011.- 399 с.

5. Бутакова М. М. Практикум по ценообразованию: учебное пособие. /      М.М. Бутакова. - М.: КНОРУС, 2006. - 224 с.

6. Абрютина М.С. Ценообразование в рыночной экономике. Учебник. /     М.С. Абрютина. - М.: Изд-во «Дело и Сервис», 2002. - 256 с.

7. Сажина М.А. Экономическая теория: Учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. / М.А. Сажина, Г.Г. Чибриков. - М.: Норма, 2007. -

672 с.

8. Экономическая теория: Учебник ./ [Под. общ. ред. акад. В.И. Видяпина, А.И. Добрынина, Г.П. Журавлевой, Л.С. Тарасевича]. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 714 с.

9. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь. / Б.А. Райзберг,     Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. - 5-е изд., перераб., доп.

- М.: Инфра-М, 2007. - 495 с.

10. Бест Р. Маркетинг от потребителя / Роджер Бест; [под. ред. Павла Миронова]; [пер. с англ. Сергея Памфилова и Натальи Брагиной]; Стокгольмская школа экономики. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2008. - 760 с.

11. Современный толковый словарь русского языка: В 3т. Т3 / [под. ред.      Т.Ф. Ефремовой]. - М.: АСТ: Астрель, 2006. - 973 с.

12. Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов / [под. Ред. Чл. - корр. АН СССР Н.Ю. Шведовой]. - 20 - е изд., стереотип. М.: Русс. Яз., 1998. - 750 с.

13. Шинкаренко В.Г. Визначення споживчої цінності послуги пасажирського автомобільного транспорту / В.Г. Шинкаренко, С.А. Легкий // Економіка транспортного комплексу. Збірник наукових праць. - Харків: ХНАДУ. - 2012. - Вип. 19. с. 80 - 93.

14. Про ціни і ціноутворення [Електронний ресурс] / Закон України: офіц. текст: за станом на 27 березня 2007 року // Закони України. Інформаційно-правовий портал. - Режим доступу до документу: http: // www.uazakon.com/document/ tpart17/ isx17241.htm

15. Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту [Електронний ресурс] / Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України № 1175 від 17.11.2009 року // Закони України. Інформаційно-правовий портал. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1146-09

УДК 681.3.07

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В СИСТЕМАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Леонова Г.Д., доцент кафедры маркетинга Донецкого национального университета

Зайцева А.М., доцент кафедры стратегического управления экономическим развитием Донецкого национального технического университета '

Постановка проблемы. Уровень развития рыночных отношений в значительной степени характеризуется объемами целесообразной деятельности, направленной на удовлетворение различных потребностей человека и общества в целом, приносящей выгоду, но не создающей новых потребительных стоимостей. Результат такой деятельности - адресно ориентированные блага, особый вид товара - услуги. Они чрезвычайно разнообразны: могут носить промышленный характер и удовлетворять личные потребности, для предоставления одних услуг необходимы огромные капиталовложения, а для других - только небольшой первоначальный капитал.

При переходе от рынка продавца к рынку покупателя на первый план выдвигаются процессы, которые связаны с системой (формами, методами, принципами, уровнем качества) обслуживания потребителей, реализуются через комплекс предоставляемых услуг и сопровождаются исследованием качества их предоставления как важнейшей составляющей достижения конкурентных преимуществ и концентрации усилий мененджмента на их практическую реализацию.

Маркетинговая составляющая обслуживания позволяет реализовать миссию предприятия с позиций удовлетворения требований потребителя и является стратегическим фактором достижения конкурентного преимущества на рынке [1] путем завоевания и удержания клиента, а для последнего - чувствительным фактором растущей требовательности к уровню качества услуг. В условиях возрастающей конкуренции предприятия сферы услуг могут эффективно функционировать только при условии создания и поддержания потребительской ценности обслуживания соответствующего качества.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 


Похожие статьи

О В Амельницька - Система лoгicтичнoгo сервісу тpaнcнopтнo-eкcнeдицiйнoгo ніднриємства

О В Амельницька - Аналіз ефективності функціонування локальних електричних мереж в сучасних умовах

О В Амельницька - Аналіз методів оцінки соціально-економічної ефективності проектних рішень в електричних мережах