О В Амельницька - Система лoгicтичнoгo сервісу тpaнcнopтнo-eкcнeдицiйнoгo ніднриємства - страница 64

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 

Д. С. Сінк [37, с. 310-317]

Розробив методику прогнозування значень чинників мотивації й розрахунку її очікуваного рівня.

Т. Норберт і В. Фридлі [38, с. 119-122]

Мотиваційні фактори розрізняються в залежності від галузі та особливостей підприємства; система стимулювання повинна охоплювати не тільки матеріальні,   але й довгострокові важелі та соціальні стимули.

А.С. Афоній [55, с. 110]

Мотивація - це процес стимулювання будь-кого (окремої людини або групи людей) до ефективної діяльності, спрямованої на досягнення цілей організації.

І.Ф. Бєляєва

Мотивація - це сукупність мотивів, які впливають на поведінку людини, спонукаючи його до діяльності

© Уманець Т.В., Уманнець Н.Л.., 2012

ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, СПЕЦВИП., Т.2, 2012

[56, с. 86]

 

А.Я. Кібанов [60, с. 491-493]

Мотивація - це процес свідомого вибору людиною того чи іншого типу поведінки, яка визначається комплексним впливом зовнішніх (стимули) і внутрішніх (мотиви) факторів.

Г.Т. Куликов [54, с. 146-155]

Мотивація - це процес спонукання людини, соціальної групи, здійснювати успадковано закріплені або набуті досвідом дії, спрямовані на задоволення певного роду потреб і досягнення особистих, групових і суспільних цілей.

Е.М. Лібанова [44, с. 333-353]

Підіймає питання про реформування оплати праці, як головного мотиву у досягненні високоефективної праці.

Л.І. Лукічева

[57, с. 119]

Мотивація реалізує три основні функції:

- планування мотивації, що охоплює виявлення актуальних потреб, планування стратегії і цілей мотивації;

- здійснення мотивації: створення умов, що відповідають потребам;

- управління мотиваційними процесами: контроль мотивації, коригування мотиваційних стимулів тощо.

Н.О. Мазур [52, с. 173-181]

Правильно підібрані та застосовані стимули зможуть сформулювати таку систему мотивів поведінки та діяльності працівника, яка б сприяла досягненню цілей підприємства за умови реалізації його власних цілей та задоволення потреб, гармонізації інтересів кожного окремого індивіда й інтересів всього підприємства.

І. Чанглі

[41 с. 42-62; 91-118]

Вказувала на антистимули, в тому числі матеріальні, які суперечать процесу мотивованої діяльності та випливають зі сутності людини та стимулів до праці.

С. Мелешкова, Ю. Спасенко [53, с. 9-16]

Вважали заробітну плату головною мотиваційною складовою у   продуктивній зайнятості Висока заробітна плата справляє вагомий вплив на стабілізацію ефективного сукупного попиту на робочу силу, супроводжується посиленням мотивації та підвищенням продуктивності праці

З.П. Румянцева [58, с. 94]

Процес мотивації охоплює:

- встановлення або оцінку незадоволених потреб;

- формулювання цілей, спрямованих на задоволення потреб.

С.Г. Струмилін [40, с. 18-34]

Розподіл благ згідно потребам обов'язково вимагає створення, завдяки мотивованій діяльності, повного достатку матеріальних благ та духовного росту населення.

М.Туган-Барановський [42]

Розробив чітку класифікацію потреб у мотивації, виділивши п'ять їх груп: фізіологічні, статеві, симптоматичні інстинкти та потреби, альтруїстичні, потреби практичного характеру.

Е.А. Уткін [59, с. 123]

Сутність категорії „мотивація праці", звужує її до стану особистості, зосереджуючи увагу на ступені активності й спрямованості дій людини у певній ситуації, бачить мотивацію як процес, що відбувається в самій людині

Г. Цехановський [43]

Мотивами багатьох людей є бажання поліпшити своє становище не тільки завдяки власній праці, а й за рахунок інших.

Відповідно до концепцій природного права й суспільного договору співвідношення між потребами людини за природою і нормами права сформувалися у методологію закону соціальної справедливості і принципу соціального захисту, який витікає з цього закону. Проявом вищезазначеного на макрорівні є соціальний захист громадян від ризиків матеріальної небезпечності й надмірної диференціації доходів.

Потреби людини містять чотири основних компоненти активності:

- перша обумовлена упевненістю у своїх здібностях, їх відповідності особистим потребам (об' єктивна амбіція);

- друга спрямована на ліквідацію виниклого явного нестатку;

- третя пов'язана з переживаннями людини, на усунення яких можуть нарощуватися різні емоції й почуття;

- четверта витікає зі свідомості причини виникнення нерівноваги між двома сутностями потреб та можливості їх задоволення. Таким чином, досліджуючи шляхи та засоби мотивації праці, вчені дійшли до висновку, що, в першу чергу, необхідно кількісно

визначити взаємозв' язок здібностей і потреб у трудовій діяльності.

Здібності й потреби подвійно пов'язані з метою діяльності людини:

- з одного боку, це реальна зміна рівноваги між людиною й середовищем або суспільством, що стає нестатком і відображається як потреба, одночасно є стимулом до діяльності, що мобілізує здібності;

- з іншого боку, реально виникає ціль діяльності, викликаючи прагнення до її досягнення, а прагнення і є потребою у певній діяльності.

Виходячи з раніше викладеного, в основі поведінки людини у трудовій діяльності завжди лежить мотивація, яка формується потребами, базуючись на певних здібностях працівника виконувати ту чи іншу роботу за виключенням діяльності, заснованої на безумовних рефлексах. У виробничій практиці під мотивацією, як правило, розуміються чинники, які активізують поведінку працівника, що або викликає ефективну діяльність, або її припиняє. Щоб запобігти механістичного уявлення про мотивацію продуктивної праці ЕАН представимо її формування за наступною схемою: взаємодія здібностей і потреб - виникнення розумних інтересів - формування внутрішніх мотиваторів - створення стимулів (зовнішніх мотиваторів) щодо продуктивної праці - мотивована продуктивна праця ЕАН.

Отже, сукупний гнучкий механізм захисту ЕАН в сучасних умовах являє собою систему таких його складових, як: нормативно-законодавчі та інституційно-організаційні методи, соціально-економічні регулятори, фінансові інструменти та інвестиційно-інноваційні важелі щодо підвищення рівня мотивації ЕАН до легальної продуктивної праці.

На початку статті вже зазначалось, що теорії та моделі мотивації є недостатньо формалізованими, а це, у свою чергу, не дозволяє кількісно визначити рівень мотивації до продуктивної праці.

На рівні держави (регіону) захист зайнятості ЕАН вважається ефективним, якщо: забезпечена повна зайнятість з урахуванням фрикційного і структурного безробіття; скорочується частка тривало безробітних, тих, хто відмовляється від підвищення кваліфікації та громадських робіт; зменшується у структурі безробітних питома вага зневірених; на ринку праці попитом користується перспективні спеціальності; динамічним розвитком характеризується малий бізнес; зростає інноваційна діяльність, венчурний бізнес, сфера освітніх, фінансових, інформаційних послуг тощо; коефіцієнт задоволення споживчих потреб населення зростає.

На макро (мезо) рівні забезпечення гідного доходу ЕАН є достатнім, якщо співвідношення середньомісячного доходу на особу ЕАН і прожиткового мінімуму має позитивні тенденції; диференціація доходу у суспільстві відповідає міжнародним стандартам; обсяги нагромаджень грошових заощаджень, страхових внесків, цінних паперів у розрахунку на особу ЕАН в динаміці зростають; сума заборгованості з виплати заробітної плати на особу ЕАН знижується.

На мікрорівні захист доходу ЕАН є ефективним, коли темпи росту реальної заробітної плати мають позитивні тенденції; співвідношення середньомісячної номінальної заробітної плати, прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати характеризується позитивними змінами; зростають зарплатоємність у доході підприємства і питома вага витрат на оплату праці в операційних витратах.

На індивідуальному рівні захист зайнятості ЕАН досягає ефективності, коли трудова віддача та результати у динаміці зростають; сукупний та в розрахунку на одного працівника коефіцієнт використання календарного фонду робочого часу зростає; непродуктивне використання робочого часу (частка втраченого робочого часу у загальному його фонді) з причин, що залежать від працівника, відсутнє;втрати робочого часу внаслідок вимушених адміністративних відпусток чи роботи в умовах неповного робочого тижня, а також з організаційно-технічних причин мають тенденцію до зменшення; динаміка плинності кадрів зменшується.

Кількісно дослідити вплив найбільш значущих зовнішніх мотиваторів (стимулів) щодо забезпечення ефективної зайнятості та гідного доходу можна за допомогою рівня мотивованої продуктивної праці на регіональному рівні. Тому з метою визначення рівня мотивації ЕАН до продуктивної праці регіону доцільно застосовувати спеціальні інтегральні індекси, що спираються на кількісну характеристику рівня гідного доходу в регіоні, сприятливих і безпечних умов праці в регіоні, збереження та розвитку людського капіталу. Такий підхід повинен забезпечити обґрунтованість і методологічну коректність порівнянь мікро-, мезо- чи макрорегіонів України, наукове забезпечення систематичних розрахунків цих індексів у розрізі регіонів України на універсальній шкалі, яка дозволяє виконувати методологічно коректні співставлення як за зведеним інтегральним індексом рівня мотивованої продуктивної праці, так і групових інтегральних індексів рівнів мотивації до ефективної зайнятості та забезпечення гідного доходу, а також часткових інтегральних індексів сприятливих і безпечних умов праці і збереження та розвитку людського капіталу.

Виходячи з аналізу гнучкого механізму захисту ЕАН в умовах трансформації економіки України, найбільш обґрунтованою видається ієрархічна схема. Верхній щабель - це зведений інтегральний індекс рівня мотивації ЕАН до продуктивної праці регіону, другий - групові інтегральні індекси двох основних блоків, що характеризують її рівень у регіоні: рівнів забезпечення гідного доходу в регіоні та мотивації до ефективної зайнятості населення; третій - часткові інтегральні індекси сприятливих і безпечних умов праці в регіоні та збереження і розвитку людського капіталу; четвертий - нормовані коефіцієнти, що формують часткові інтегральні індекси.

Зведений інтегральний індекс рівня мотивації ЕАН до продуктивної праці сприяє обґрунтуванню рішень щодо визначення рівня мотивації ЕАН до продуктивної праці регіону і його місця серед інших регіонів України, визначення пріоритетних напрямків розвитку його складових, а також гнучкого механізму захисту ЕАН в сучасних ринкових умовах. Він розраховується як корінь квадратний з добутку групового інтегрального індексу забезпечення гідного доходу (заробітної плати) в регіоні та групового інтегрального індексу рівня мотивації до ефективної зайнятості у регіоні

Груповий інтегральний індекс забезпечення гідного доходу (заробітної плати) в регіоні забезпечує обґрунтування рішень щодо удосконалення механізму забезпечення гідного доходу в регіоні. Розраховується за допомогою таких показників, як: середньомісячна номінальна заробітна плата найманих працівників; індекс середньомісячної реальної заробітної плати; питома вага нарахованого фонду оплати праці в доходах населення регіону; зарплатомісткість.

Груповий інтегральний індекс рівня мотивації до ефективної зайнятості у регіоні забезпечує обґрунтування рішень щодо удосконалення механізму забезпечення ефективної зайнятості ЕАН в регіоні. Він розраховується як корінь квадратний з добутку часткового інтегрального індексу сприятливих і безпечних умов праці у регіоні та часткового інтегрального індексу збереження та розвитку людського капіталу.

Частковий інтегральний індекс сприятливих і безпечних умов праці у регіоні свідчить про рівень сприятливих і безпечних умов праці. Розраховується за допомогою наступних показників: питома вага зайнятих неповний робочий день (тиждень): відношення зайнятих неповний робочий день (тиждень) до середньої облікової чисельності працюючих помножене на 100, у відсотках; питома вага зайнятих, що перебувають у вимушених відпустках з ініціативи адміністрації; коефіцієнт вибуття; коефіцієнт прибуття; рівень травматизму, пов'язаного з виробництвом; рівень загиблих від травматизму, пов' язаного з виробництвом; питома вага працюючих в несприятливих умовах.

Частковий інтегральний індекс збереження та розвитку людського капіталу інформує про ступінь збереження та розвитку людського капіталу у регіоні, доповнює обґрунтування рішень щодо кадрового забезпечення трудовими ресурсами економіки регіону. Розраховується за допомогою такої системи показників: кількість фахівців вищої кваліфікації (докторів і кандидатів наук), які зайняті в економіці регіону, осіб ; кількість підготовлених кваліфікованих робітників професіонально-технічними навчальними закладами регіону, тис. осіб; питома вага найманих працівників, що навчились новим професіям; питома вага найманих працівників, що підвищили кваліфікацію; чисельність фахівців, які виконують наукові та науково-технічні роботи, осіб; загальний обсяг інноваційних витрат, тис. грн; впровадження прогресивних технологічних процесів у промисловості, одиниць; питома вага найманих працівників, що закінчили вищі навчальні заклади.

Вищенаведений алгоритм методики оцінки рівня мотивації ЕАН до продуктивної праці у регіоні містить дані виключно Державного комітету статистики України чи Головного управління статистики в області, не трудомісткий в користуванні. Він дозволяє здійснювати групування регіонів за рівнем мотивації ЕАН до продуктивної праці, виділивши п' ять груп регіонів: регіони з дуже високим, високим, середнім, низьким і дуже низьким рівнем. Структури, які потенційно можуть бути користувачами рейтингових оцінок рівня мотивації ЕАН до продуктивної праці, розрахованих на основі інтегральних індексів, надано у табл. 2.

Таблиця 2.

Структури, які можуть використовувати результати оцінки рівня мотивації ЕАН до продуктивної праці на основі _інтегральних індексів_

Назва структури

З якою метою?

1

2

Структури державного і регіонального рівня управління

Розробки та формування стратегічних та тактичних планів і прогнозів щодо забезпечення ефективної зайнятості та гідного доходу у регіоні, визначення пріоритетів регіональної політики відносно формування гнучкого механізму захисту ЕАН в сучасних ринкових умовах, створення умов і стимулів для покращення сприятливих і безпечних умов праці у регіоні, а також збереження та розвитку людського капіталу.

Міжнародні інституції

Визначення масштабів, форм і конкретних методів стратегічної підтримки в інвестуванні тих чи інших мотиваторів щодо забезпечення ефективної зайнятості ЕАН та гідного доходу у регіоні.

Інвестори

З метою проведення різного роду порівнянь, зіставлень, пов'язаних з вибором оптимального варіанту вкладення інвестиційних ресурсів певного регіону, галузі, підприємства.

Організації, установи, засоби масової інформації

З метою визначення напрямків та тенденцій розвитку тих чи інших часткових механізмів впливу найбільш значущих зовнішніх та внутрішніх мотиваторів щодо забезпечення ефективної зайнятості ЕАН та гідного доходу у регіоні, вкладення інвестицій, формування відповідної думки щодо даного питання відносно певного регіону, галузі чи підприємства з питань формування гнучкого механізму захисту ЕАН в сучасних умовах.

Виробничі підприємства і організації

З метою визначення тенденцій формування механізмів соціального захисту найманих працівників, попиту та пропозиції робочої сили у різних регіонах та чинників, що визначають їх ефективну зайнятість та гідний дохід.

Висновки та пропозиції. В основу теорії мотивації покладено доктрину соціальної справедливості, яка є головним принципом соціального захисту громадян взагалі та ЕАН зокрема. Потреби спонукають людину до цілеспрямованої, активної діяльності, мобілізують її здібності й сприяють їх використанню, націлені на задоволення виниклої потреби. Саме в цих взаємозв' язках складається співвідношення здібностей і потреб, формуються інтереси людини та її мотиви.

Отже, на рівень мотивації трудової діяльності найманого працівника впливають зовнішні (стимули) та внутрішні (мотиви) чинники. Кількісно дослідити вплив найбільш значущих зовнішніх мотиваторів (стимулів) щодо забезпечення ефективної зайнятості тагідного доходу можна за допомогою рівня мотивованої продуктивної праці на регіональному рівні. При цьому використовується інформація Держкомстату України та застосовуються інтегральні індекси.

Що стосується кількісної оцінки впливу внутрішніх чинників (мотивів) на рівень мотивації до продуктивної праці на підприємстві, то це процес трудомісткий, потребує побудови спеціальних структурних моделей мотивації трудової діяльності людини та застосування інформаційних технологій.

РЕЗЮМЕ

Досліджено еволюційний шлях як самого поняття „мотивація", так і мотиваційних теорій, виявлено спільні риси та недоліки. Доведено, що в основу теорії мотивації покладено доктрину соціальної справедливості, яка є головним принципом соціального захисту громадян взагалі та ЕAH зокрема. Шведено гнучкий механізм захисту ЕAH в сучасних умовах та запропоновано алгоритм оцінки впливу найбільш значущих зовнішніх мотиваторів (стимулів) щодо забезпечення ефективної зайнятості та гідного доходу за допомогою рівня мотивації ЕAH до продуктивної праці на регіональному рівні.

Ключові слова: мотивація, мотив, стимул, мотиваційні теорії, соціальний захист ЕАН

РЕЗЮМЕ

Исследован эволюционный путь как самого понятия „мотивация", так и мотивационных теорий, выявлены общие черты и недостатки. Доказано, что в основу теории мотивации положена доктрина социальной справедливости, которая является основным принципом социальной защиты граждан вообще и ЭAH в частности. Разработан гибкий механизм защиты ЭAH в современных условиях и предложено алгоритм оценки влияния наиболее значимых внешних мотиваторов (стимулов) для обеспечения эффективной занятости и достойного дохода через уровень мотивации ЭAH к производительному труду на региональном уровне. Ключевые слова: мотивация, мотив, стимул, мотивационные теории, социальная защита ЭАН

SUMMARY

An evolutional way is explored as notion „Motivation", so motivational theories, general lines and failing are exposed. It is led to, that in the basis of theory of motivation the doctrine of social justice which is basic principle of social defence of citizens in general and EAN in particular is fixed. The flexible mechanism of the EAN defence is developed in modern terms and the algorithm of estimation of influencing of most meaningful external motivatorov (stimuli) is offered in relation to providing of effective employment and deserving profit through the level of the EAN motivation to productive labour at regional level.

Keywords: motivation, reason, stimulus, motivational theories, social defence EAN. СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. Файоль А. Управление-это наука и искусство / А. Файоль, Г. Емерсон, Ф. Тейлор, Г. Форд..- M.: Республика,1992.-218 с.

2. Вэттен Д.А. Развитие навыков менеджмента / Д.А. Вэттен, К.С. Камерон.-СПБ: Шва,2004.-324 с.

3. Meскон M.X. Основы менеджмента /M.X. Meскон, M. Альберт, Ф. Xeдоypи. -M.:Дeло,1992.-702 с.

4. Синк Д.С. Управление производительностью, планирование, измерение и оценка, контроль и поведение / Д.С. Синк.- M.: Прогресс,

2003.-385 с.

5. Шрберт Т., Фридли В. Проблемы теории и практики управления / Т. Шрберт, В. Фридли. - M.: Дело, 2004.-234 с.

6. Афоний А.С. Основы мотивации труда: организационно-экономические аспекты: Учебное пособие / А.С. Афоний.-К.: MЗУУП,1994.- 404 с.

7. Беляева И.Ф. Кризис труда и его последствия / И.Ф. Беляева, Г.К. Булычкина, И.А. Mолоканова // Изменения в мотивации труда в новых условиях.-M.: Hffl труда.-1992.-314с.

8. Управление персоналом организации. Учебник //Под ред. А.Я. Кибанова. - M.:ИHФA,2009.-638 с.

9. Куликов Г.Т. Mотивация труда наемных работников / Г.Т. Куликов.- К.: ИЕ HAHУ, 2002.-339 с.

10. Лібанова Е^. Політика доходів населення в контексті європейського вибору України / Е^. Лыбанова // Україна: аспекти праці. - 2004.-№ 7.- С. 26-32.

11. Лукічева Л.І. Управління організацією / Л.І. Лyкічeва.-M.:Oмeга,2004.-360 с.

12. Meльничyк Д.П. Проблеми гіпермотивації в управлінні людськими ресурсами /Д.П. Meльничyк //Формування ринкової економіки:Зб.наук.праць. Спец.вип. Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики.T1.Ч.1.-K.:KHЕУ,2007.-520 с.

13. Чагли И.И.Труд / И.И. Чангли.-M.:Hаyка,1973.-588 с.

14. Meлeшкова С. Заробітна плата як мотиваційна складова продуктивної зайнятості / С. Meлeшкова, Ю. Спасенко // Україна:аспекти праці.-2006.- № 4.-С.9-16.

15. Румянцева З.П. Общее управление организацией. Теория и практика / З.П. Pyмянцeва.-M.:ИHФPA-M.,2001.-253 с.

16. Атлас M.C. Актуальные проблемы в трудах С.Г. Струмилина /M.C. Атлас. - M.: Hаyка,1977.-244 с.

17. Туган-Барановський M.L Політична економія / M.L Туган-Барановський - К.: Шукова думка,1994.-263 с.

18. Уткин Э.А. Основы мотивационного менеджмента / Э.А. Уткин. - M.: Ассоциация авторов и издателей ^AH^M)). Из-во Э™ОС,2000.-352 с.

19. Цехановский Г. Советская энциклопедический Словарь / Г. Цехановский, M. Вольський / Гл.ред. Прохоров A.M.,2-e изд.-M.: Советская энциклопедия, 1983.-1600с.

20. Ильин Е.П. Mотивация и мотивы / Е.П. Ильин. - СПб.: Питер, 2002. - 512 с.

21. Слиньков В.Н Mотивация, стимулирование и оплата труда. Практические рекомендации / В.Н Слиньков. - К.: Дакор, КИТ, 2008. - 336 с.

УДК 658.8

РОЛЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ АСИМЕТРИЧНОСТІ ЇЇ

ПОТОКІВ

Федорченко А.В., д.е.н., професор кафедри маркетингу ДВГО «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» '

Постановка проблеми. Людське суспільство на сучасному етапі власного розвитку породило специфічний феномен, який часто називають інформаційним суспільством. Йдеться про інформаційну економіку або економіку знань. З цього приводу Пітер Друкер у книзі «Епоха розриву» наводить факти зростання питомої ваги інформаційних галузей економіки, що виробляють та розповсюджують ідеї та інформацію, а не товари та послуги. Як наслідок, не «наука» і не «технології», а систематичне та цілеспрямоване отримання і застосування інформації стають новим фундаментом для успішної та високопродуктивної роботи у всьому світі [1, с. 227-229].

© Федорченко А.В., 2012

Ми також можемо говорити про те, що з позицій маркетингу частка витрат споживчих ресурсів істотно зросла у контексті пошуку інформації про розмаїття товарних пропозицій конкуруючих між собою виробників та їх торгових марок в умовах глобалізації ринкового середовища. Саме тому інформація, з одного боку, перетворюється на найцінніший ресурс для здійснення підприємницької діяльності, а з іншого - на основу становлення та розвитку нового інформаційного суспільства.

На глобальному рівні реальний прояв згаданих процесів знаходиться у площині постійного генерування знань, обробки та накопичення інформації з усіх аспектів соціально-економічного життя суспільства та у налагодженні ефективних комунікацій між окремими елементами ринкового середовища. Таким чином економічна система сьогодні не тільки виступає джерелом необхідної діячам ринку інформації, але й сама перебуває під її постійним інформаційним впливом. Сучасні досягнення в розвитку глобальних інформаційних і комунікаційних технологій також зумовили формування глобального електронного середовища для здійснення економічної діяльності, яке відкриває нові можливості для організаційного та інституційного розвитку окремих складових глобального економічного середовища, інших сфер соціально-економічної діяльності людини.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності підприємств в умовах ринку, дослідженням характерних особливостей ринкового середовища, оптимізації інформаційних потоків, методологічним аспектам проведення маркетингових досліджень присвячено праці багатьох зарубіжних і вітчизняних вчених-маркетологів. Серед них окремо варто виділити роботи Багієва Г.Л., Войчака А.В., Гаркавенко С.С., Друкера П., Котлера Ф., Малхотри Н.К., Павленка А.Ф., Скибінського С.В., Старостіної С.О., Черчилля Г.А. та ін. Проте зазначена нами глобалізація інформаційного середовища здійснення підприємницької діяльності змушує глибше дослідити питання сутності та значення маркетингової інформації як, передусім, засобу зменшення невизначеності ринкового середовища. На макрорівні ця проблема в сучасній маркетинговій науці ще й досі залишається недостатньою мірою дослідженою. Внаслідок цього для нас особливу цікавість становлять напрацювання Нобелевських лауреатів Дж. Акерлофа, Дж. Стігліца, а також Дж. Стіглера у галузі асиметрії інформаційних потоків яка, зокрема, істотною мірою сприяє появі такої невизначеності.

Мета статті полягає у розгляді питань, пов' язаних із дослідженням сутності маркетингової інформації, особливостями і формами її функціонування в сучасній економіці і отримуваних на її основі знань, обумовлених переходом до якісно нового етапу суспільного розвитку - інформаційної економіки.

Результати дослідження. Інформаційна економіка поступово перетворюється на основу для усіх видів економічної діяльності як у матеріальній, так і у нематеріальній сферах суспільного виробництва. Адже саме вона забезпечує сучасний менеджмент відповідним інформаційним базисом прийняття управлінських рішень в умовах мінливого ринкового середовища. Сьогодні будь-який економічний суб' єкт, незалежно від галузевої приналежності, розмірів чи форми власності з позиції філософії маркетингу буде намагатися спеціалізуватися на виробництві тих благ, що забезпечують найбільше задоволення потреб представників цільового ринку. Тому усі вони представлені одночасно і у інформаційній інфраструктурі конкретного ринку, де ними презентується інформація про власні конкурентні переваги, досвід роботи, тощо, а також міститься інформація про споживачів, партнерів по бізнесу, конкурентів та інших суб' єктів ринкової інфраструктури. У даному випадку особливого значення набувають інформаційні технології та технології сучасних комунікацій, що забезпечують відслідковування інформаційних потоків між горизонтальними та вертикальними структурами економічної системи.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 


Похожие статьи

О В Амельницька - Система лoгicтичнoгo сервісу тpaнcнopтнo-eкcнeдицiйнoгo ніднриємства

О В Амельницька - Аналіз ефективності функціонування локальних електричних мереж в сучасних умовах

О В Амельницька - Аналіз методів оцінки соціально-економічної ефективності проектних рішень в електричних мережах