О В Амельницька - Система лoгicтичнoгo сервісу тpaнcнopтнo-eкcнeдицiйнoгo ніднриємства - страница 73

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 

З теоретичної точки зору більш виправданим є результатний підхід до оцінки РІП, що відповідає поняттю потенціалу на відміну від витратного підходу, який був дуже поширений у практиці управління через достатню простоту його реалізації.

Незважаючи на універсальність вартісних вимірників показників порівняно з натуральними, їх використання для оцінки обмежується складністю визначення вартості окремих складових РІП. Тому методика стратегічної оцінки РІП хімічного підприємства повинна передбачати застосування й обгрунтоване поєднання різнорідних вимірників (величин). Для вирішення цієї проблеми доцільно використовувати порівняльний або експертний методичні підходи до стратегічної оцінки РІП.

Що стосується основоположного принципу оцінки РІП хімічного підприємства - за допомогою загального (синтетичного) показника або сукупності показників, то наявність часткових показників оцінки не суперечить існуванню загального. Навпаки, вона дозволяє проводити детальніший аналіз рівня РІП, його «слабких» або «сильних» складових, що сприяє визначенню пріоритетних напрямів розвитку РІП, ухваленню більш ефективних управлінських рішень щодо інноваційної діяльності хімічного підприємства.

Крім того, варто звернути увагу, що методика стратегічної оцінки РІП хімічного підприємства має створюватися на принципах комплексного, системного, ситуативного та інших наукових підходів. У процесі стратегічного управління для комплексної оцінки РІП необхідна всеосяжна система показників, в основі конструювання якої пропонується концептуальна модель формування РІП (рис. 1).

Елементи ШП

Ґ

шн м мн

ШП

РН

зн

шв мв

ІПК

мк

РК

зк

РІД

■яд

> пш

н      в к

Рисунок 1 - Концептуальна модель формування РІП у контексті стратегічного управління хімічним підприємством

Зазначена концептуальна модель формування РІП базується на визначенні РІП як органічного поєднання ресурсів (Р), здібностей (З) і можливостей (М) підприємства в інноваційній діяльності [2]. При цьому РІП і інноваційна діяльність підприємства (ІДП) перебувають у діалектичній єдності: з одного боку, РІП є результатом інноваційної діяльності, а з іншого - визначає безліч її параметрів у перспективі (напрями, повноту інноваційного циклу, інтенсивність і т. ін.). Згідно з цілями стратегічного управління у складі інноваційної діяльності підприємства пропонується виокремити найбільш масштабні її види (стадії):

1 наукова і науково-технічна (Н);

2 виробнича (В);

3 комерційна (К).

Відповідно до пропонованого підходу, оцінка РІП хімічного підприємства є поєднанням:

1 оцінки здібностей підприємства, необхідних для здійснення інноваційної діяльності (ЗІД), що, у свою чергу, складається з оцінок суб'єктивних умов застосування і трансформації ресурсів підприємства в науковому і науково-технічному (ЗН), виробничому (ЗВ), комерційному (ЗК) видах діяльності в інноваційній сфері;

2 оцінки ресурсів підприємства, які в принципі можуть бути використані в його інноваційній діяльності (РІД), зокрема в науковому і науково-технічному (РН), виробничому (РВ), комерційному (РК) видах інноваційної діяльності;

3 оцінки можливостей підприємства в інноваційній діяльності (МІД), що включає оцінки об'єктивних умов залучення ресурсів і реалізації здібностей підприємства в науковій і науково-технічній (МН), виробничій (МВ), комерційній діяльності (МК).

Окрім цього, оцінка РІП хімічного підприємства визначається як поєднання оцінок створюваних інноваційних потенціалів на науковій і науково-технічній (ІПН), виробничій (ІПВ), комерційній (ІПК) стадіях інноваційної діяльності підприємства.

Принциповий алгоритм оцінки РІП хімічного підприємства з урахуванням кризових явищ і можливостей їх подолання подано на

рис. 2.

Розвиток науково-технічного прогресу, нові потреби та вимоги споживачів, досягнення конкурентів, нові можливості (ресурси, здібності, можливості)

Використання

наявного виробничого потенціалу, вироблення основних засобів

РИНКОВИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ХІМІЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Упровадження досягнень НТП відповідно до наявних ресурсів, здібностей і можливостей

І

Спад виробництва, збільшення витрат, зниження якості продукції

Розробка ресурсо- й енергозберігаючих технологій і устаткування для випуску хімічної продукції

І

Упровадження можливостей використання

автоматизованої системи виробничих процесів шляхом використання комп'ютерних технологій

Погіршення фінансового стану, збитковість

І

Втрата частини ринку, кризовий стан

Використання здібностей персоналу до генерування інноваційних рішень

Збільшення попиту, прибутку, частини ринку, зростання якості, створення конкурентних переваг

І

Збільшення витрат, додаткові резерви сировини, енергоресурсів,

і'

Система збереження сировини та продукції

1

Зниження трудомісткості продукції, підвищення продуктивності роботи, реінжиніринг процесів

і

Забезпечення конкурентоспроможності продукції

І

Забезпечення конкурентоспроможності підприємства на ринку

Рисунок 2 - Модель інноваційного розвитку хімічного підприємства

Висновки і перспективи подальшого інноваційного розвитку. Головна мета інноваційного розвитку підприємств хімічної промисловості є створення та впровадження конкурентних переваг (якісно нових технологій, продукції, устаткування і т. ін.), спрямованого на підвищення виробничого потенціалу, для забезпечення конкурентоспроможності на внутрішньому ринку та входження на рівних правах на світові ринки. Тому для подальшого інноваційного розвитку підприємств необхідна реалізація таких напрямів.

Перший напрям реалізації моделі інноваційного розвитку підприємств хімічної промисловості був пов'язаний з недостатністю належного наукового супроводу та фундаментальних наукових досліджень у зв'язку з відсутністю їх фінансування. Це негативно відбивається на конкурентоспроможності підприємств і продукції та створенні умов для вступу України до Світової організації торгівлі.

Другий напрям реалізації моделі інноваційного розвитку підприємств хімічної промисловості був пов'язаний з тим, що в Україні поширюється нова політика у виробництві продуктів - це створення хімічних продуктів, сертифікованих за системою reach з дотриманням вимог стандартів серії ISO 9001. Відповідно до цього хімічна продукція - це не тільки високоякісні вироби та сировина, виготовлені за сучасними технологіями, а також такі, які сприяють збереженню навколишнього середовища.

Тому багато уваги приділяється виробництву екологічно чистих хімічних продуктів, які проведені по екологічно чистому технологічному циклу та на сертифікованому устаткуванні.

Третій напрям реалізації моделі інноваційного розвитку підприємств хімічної промисловості був пов'язаний з упровадженням ресурсо- й енергозберігаючих технологій. Щоб зменшити витрати на виробництво і реалізацію продукції, потрібно раціонально використовувати сировину та енергоресурси.

Побудова технологічних схем з переробки сировини і виробництва продукції повинна здійснюватися на основі гнучких режимів роботи ділянок, що дозволить поліпшити якість продукції, зменшити природні втрати і трудомісткість виробництва продукції та подати продукцію споживачеві в необхідний для нього час.

27І

В рамках этой статьи рассмотрены вопросы управления элементами рыночного потенциала предприятий химической отрасли, а также предложена методика стратегического управления организацией на основе развития рыночного инновационного потенциала. Ключевые   слова:   рыночный   инновационный   потенциал;   стратегическое   управление;   инновационное   развитие; конкурентное преимущество; химическая отрасль.

РЕЗЮМЕ

У рамках статті розглянуто питання управління елементами ринкового потенціалу підприємств хімічної галузі, також запропоновано методику стратегічного управління організацією на основі інноваційного потенціалу.

Ключові слова: ринковий інноваційний потенціал, стратегічне управління, інноваційний розвиток, конкурентна перевага, хімічна галузь.

SUMMARY

Within the framework of this article the questions of management the elements of market potential of enterprises of chemical industry are considered, and also the method of strategic management organization on the basis of development of market innovative potential is offered Keywords: market innovative potential; strategic management; innovative development; competitive edge; chemical industry.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. Воронкова А. Э. Стратегическое управление конкурентоспособным потенциалом предприятия: диагностика и организация: монография. - Луганск: Изд-во Восточноукр. нац. ун-та, 2000. - 315 с.

2. Гончаров В. Н. Характеристика инновационного потенциала пред-приятия в контексте стратегического управления І В. Н. Гончаров, Е. В. Иванова ІІ Проблемы и перспективы активизации инновационных процессов на предприятиях: спец. вып. сб. «Научные труды ДонНТУ. Сер. экономическая». - 2004. - № 7б. -

С. 112-119.

3. Жариков В. Д. Организация инновационной деятельности и оценка инновационного потенциала промышленных предприятий І В. Д. Жариков, Б. А. Патеев, В. В. Жариков ІІ Организатор производства. - 200З. - № 2 (17). - С. б8-72.

4. Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи: навч. посіб. І С. М. Ілляшенко. - Суми: Університетська книга, 200З. - 278 с.

5. Харів П. С. Інноваційна діяльність підприємства та економічна оцінка інноваційних процесів І П. С. Харів. - Тернопіль: Екон. думка, 2003. - 32б с.

УДК 339.18:339.187.62

ИДЕИ ОБОСНОВАНИЯ СЕТЕВЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В УПРАВЛЕНИИ ЛИЗИНГОВЫМ БИЗНЕСОМ В

РОССИИ

Щербаков В.В., заведующий кафедрой Коммерции и логистики Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов, д.э.н., профессор,

Ефремов А.А., к.э.н., доцент кафедры Коммерции и логистики Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов '

Взаимная обусловленность и связность науки и логистической практики характеризуют развитие двух сопряженных процессов. С одной стороны, - это естественно-логический процесс движения научной мысли от простого к сложному. В современной логистике он выражается в создании концепции построения товаропроводящих цепей на основе развития теории хозяйственных связей с применением междисциплинарного подхода. С другой, - это адаптационный процесс организационно-экономического реагирования хозяйствующих субъектов, обусловленный динамикой рыночной среды и побуждающий к интеграции - созданию добровольных объединений в различных правовых формах. В настоящее время указанные процессы обрели выраженный характер и вместе доказывают существование закономерности, суть которой определяет наличие причинно-следственной зависимости между усложнением хозяйственных связей и степенью востребованности логистики. Закономерность проявляется, в том числе, в сфере совершения лизинговых операций, которые пребывают в состоянии перманентного развития от простейших форм реализации лизинговых схем до их комбинаций с другими операциями.

Между тем, возможность выявления закономерности несколько затрудняется по причине того, что рынок лизинговых услуг в России существенно подвержен действию общеэкономической ситуации, в частности зависим от состояния кризисности экономики, конъюнктуры финансового и товарного рынков, конкретно - рынка долгосрочного заемного финансирования, первичного и вторичного рынков инвестиционных товаров. Данная зависимость имеет место вследствие двойственного содержания лизинга как формы инвестирования производственной деятельности хозяйствующих субъектов и как способа материально-технического обеспечения производства, при этом сама зависимость регулируется действием мер законодательной регламентации лизинговых операций.

По сведениям аналитиков, в российской практике неустойчивая динамики рынка лизинговых услуг прослеживается тремя этапами его развития. Считается, что основной предпосылкой к росту лизинга в постреформенной России - первый этап - явился кризис 1998 года, когда девальвация рубля вызвала проблемы с финансовыми ресурсами у большинства российских предприятий, в результате чего сформировался спрос на долгосрочное заемное финансирование, в том числе лизинг. Второй этап развития лизинга связывается с совершенствованием правовой основы лизинговых отношений. Новая версия закона о лизинге, принятая в 1998 году, была приведена в соответствие с другими законодательными нормами, в том числе Налоговым кодексом, что позволило при его реализации значительно повысить эффективность лизинговой деятельности. С отменой лицензирования были устранены излишние бюрократические преграды на пути создания новых лизинговых компаний. Наиболее значительным стимулом для развития лизинга стала ликвидация налоговой льготы для предприятий по капиталовложениям, в то время как обращение к лизингу предоставляло им право относить затраты на техническое перевооружение производства на себестоимость продукции в полном объеме. И так далее. На фоне устойчивого роста экономики в этот период наблюдался рост бизнеса лизинговых компаний; с появлением новых компаний и созданием многих источников финансирования повысилась конкуренция на рынке лизинговых услуг, при этом сам лизинг стал доступным для более широкого круга заемщиков. По данным Росстата, за 2005-2007 годы общая стоимость лизинговых договоров увеличилась почти в 3 раза (2005 год - 129,7 млрд руб., 2006 год - 156,2 млрд руб., 2007 год - 385,8 млрд руб.), одновременно возрос удельный вес лизинга в объеме инвестиций в машины, оборудование и транспортные средства (2005 год - 9,2%, 2006 год - 9,0%, 2007 год - 16,1%). Тенденция роста нарушилась в 2008 году, когда с наступлением финансового кризиса общая стоимость договоров сократилась до 372,1 млрд. руб. (94,4% к 2007 году), а удельный вес лизинга в объеме инвестиций в машины, оборудование, транспортные средства - до 12,0%. В 2009 году действие кризиса усугубило ситуацию: по оценкам участников рынка лизинговых услуг, только за два первых месяца 2009 года объем рынка сократился на 70-80% по сравнению с показателями предыдущего года, в целом за 2009 год, по данным РА «Эксперт», сокращение составило 56%. Однако эксперты делали позитивные, впоследствии оправдавшие себя, прогнозы в отношении третьего этапа развития лизинга, рассчитывая на то, что спад

© Щербаков В.В., Ефремов А.А., 2O12должен быть недолгим и недостаток финансовых ресурсов заставит предприятия вновь обратиться к лизинговым схемам. Перелом в кризисной ситуации соотносился, в том числе, с возможным повышением спроса на подержанную технику, что и обнаружилось фактически уже в 2010 году, в частности, судя по данным об увеличении числа заключенных договоров на строительную, грузовую и коммунальную технику. Итоги 2010 года позволили констатировать, что лизинговый сектор российской экономики практически восстановил свои силы после кризисного периода: спрос на лизинговые услуги по сравнению с 2009 годом увеличился на 75-85%, при этом объем новых сделок, по различным оценкам, составил порядка 550-580 млрд руб. В последующие два года - периода, итоги которого еще предстоит оценить, прогнозировался дальнейший рост лизинга, ориентировочно на 30-50%.

В большинстве отраслей российской экономики, где возрождается интерес к лизинговым услугам, активизируется спрос на новые инвестиционные товары, и это подтверждает мнение о том, что в основе развития лизингового бизнеса лежат, прежде всего, объективные факторы, связанные с особенностями научно-технического прогресса и ростом капиталовложений в наукоемкие производства, которые формируют предложение на рынке инвестиционных товаров. Поддерживающими, по отношению к объективным факторам, служат субъективные факторы, конкретно - социально-экономическая политика государства и правовая среда, которые могут и должны способствовать развитию производства при использовании технических средств, приобретаемых на рынке инвестиционных товаров посредством лизинга.

Современный лизинг как сфера бизнеса представлен уникальными операциями, подготовка и проведение которых сопряжены с обоснованием условий финансового заимствования, выбором форм поставки инвестиционных товаров и выполнения расчетов, передачей гражданских прав и ответственности, распределением рисков, что требует применения адекватных инструментальных средств управления и его постановки преимущественно на стратегической основе. В этой связи следует предполагать более активное использование методологии и методов логистики, в том числе общенаучных и разрабатываемых в рамках специальных научных направлений -контрактной логистики, реверсивной логистики и др. При этом актуальной проблемой становится преобразование институциональных основ лизингового бизнеса. В соответствии с действующим российским законодательством ими должны предусматриваться создание лизинговых компаний в форме саморегулируемых организаций, обладающих правом осуществлять разработку управленческих регламентов, включая проектирование лизинговых схем с применением логистики, обеспечение сетевой интеграции реальных и потенциальных субъектов - заинтересованных участников лизинговых операций, достижение межорганизационной координации логистики.

Оценка степени разработанности научной проблемы позволяет констатировать, что лизинговые отношения составляют предмет исследования ряда научных экономических дисциплин, две из которых выделяются признанием двойственности содержания лизинга. Обоснованию инвестиционной природы лизинговых операций посвящены исследования Д.Р. Вахитова, В.А. Горемыкина, Н.С. Дашкевич, Н.А. Кострова, Д.В. Огнева, Н.В. Таракановой и др. Коммерческая интерпретация лизинга как формы совершения сделок в сфере материально-технического обеспечения производства и сбыта представлена в работах соотечественников и зарубежных ученых: М. В. Безуглой, Р. Боутеллира, И.Н. Герчиковой, А.В. Голенкова, А.Н. Дулина, Л. А. Елиной, Б.М. Еримихина, Дж.Ф. Келли, Е.Б. Канет, Г.С. Саркисянца, С.А. Силинга, К.Г. Сусаняна и др. Значительная часть исследований сосредоточена на финансовых аспектах лизинговых операций в отечественной и международной практике - ценообразование, кредитование, страхование, налогообложение, бухгалтерский учет, секьютиризация и др., авторами которых являются: И.В. Алексеева, М.Ю. Бассейн, Е.В. Боровикова, В.А. Волконский, Н.А. Гаврилова, О.В. Гладченко, И.Э. Гущина, Л.И. Ковалева, А.С. Нечаев, А.С. Осипов, М.В. Романова, А.В. Садчиков, О.В. Синилина, Е.А. Торгунаков и др.

Становлению и развитию рынка лизинговых услуг в российской экономике посвящены исследования О.Б. Александрова, В.Д. Газмана, Г.Г. Денисова, А.О. Левкович, М.И. Лещенко, А.Н. Морозова, Е.Б. Скрынника, Н. Ткаченко, С. Цветкова, Д.В. Шеверды и др. Особенности управления лизинговой компанией отражены в работах А. Гетманюк, К.А. Кирилина, В.В. Ковалева, Д. Курдомонова, А. Лебедева, С. Маринина, В. Петроченко, Е. Сухаревой, П.А. Юнина и др. Однако ключевым аспектам рыночного взаимодействия участников лизинга и организации координированного управления хозяйственными связями в лизинговых операциях, судя по изученным изданиям, авторами которых являются: Е. Карабанова, А. Кожевников и др., в логистической науке уделено недостаточное внимание. Вместе с тем, неоценимо значимыми представляются теоретические заделы, содержащиеся в фундаментальных и прикладных работах основоположников науки и современных ученых в области логистики, логистического менеджмента, управления цепями поставок: А.У. Альбекова, Б.А. Аникина, Д.Дж. Бауэрсокса, Дж. Гатторны, В.В. Дыбской, Е.И. Зайцева, Д.А. Иванова, В.М. Каточкова, Д.Дж. Клосса, В.Н. Клочкова, М. Кристофера, К. Лайсонса, Д.М. Ламберта, В.С. Лукинского, Л.Б. Миротина, Н.К. Моисеевой, Л.А. Мясниковой, А.Г. Некрасова, А.В. Парфенова, Н.Г. Плетневой, Б.К. Плоткина, О.Д. Проценко, В.И. Сергеева, В.И. Степанова, Дж.Р. Стока, Т.Р. Терешкиной, С.А. Уварова, Д. Уотерса, А. Харрисона, Р.Б. Хэнфилда, Дж. Шапиро, Дж.Г. Шатт и др.

В соизмерении актуальности и степени разработанности выявленной проблемы формулируется цель данной статьи, сопряженная с целью выполненного ее авторами исследования, - создание научного прецедента по обоснованию сетевой парадигмы формирования цепей поставок инвестиционных товаров по лизингу и организации их функционирования на основе координации логистики.

Целевая ориентация исследования на решение актуальной экономической проблемы по преобразованию институциональных основ лизингового бизнеса, решаемой путем научного обоснования сетевой парадигмы формирования цепей поставок инвестиционных товаров по лизингу и организации их функционирования на основе координации логистики, позволяет соотносить его идеи с развитием отдельного прикладного направления в логистике. Масштабность этого направления и перспективы востребования разработок концептуального, методологического и методического характера предопределяют тенденции усложнения хозяйственных связей в экономике России, идентичные общемировым тенденциям. Сложность рождается от инициативы выбора, в том числе в распределении прав собственности при совершении операций товарного обмена, что доказывается в исследовании на примере развития лизинга. При всем разнообразии вариантов реализации лизинговые операции предполагают разделение правомочий владения, пользования и распоряжения объектом лизинга между лизинговой компанией-лизингодателем и лизингополучателем на условиях, устанавливающих границы гражданской ответственности и рисков. Дополнительная сложность возникает при обращении к услугам организаций, осуществляющих функции сервисного посредничества во взаимодействии двух основных сторон, что обусловливает многосторонний характер лизинговых сделок.

В порядке обоснования этих выводов апелляцией к классической теории хозяйственных связей в исследовании устанавливается, что, вне зависимости от содержания и сложности, каждая хозяйственная связь совершается в последовательности этапов взаимодействия субъектов-участников [1, с. 45-73]: (1) - Поиск и выбор субъектов хозяйственной связи; (2) - Соглашение субъектов об условиях товарного обмена, заключение договора; (3) - Передача товаров или организация товародвижения от поставщика к получателю; (4) - Контроль за осуществлением передачи; (5) - Применение мер экономической ответственности за несоблюдение условий передачи; (6) - Расчеты за пе­реданные товары; (7) - Контроль за выполнением расчетов; (8) - Применение мер экономической ответственности за несоблюдение условий расчетов. В силу своей универсальности поэтапная схема взаимодействия субъектов создает основу для моделирования хозяйственных связей при осуществлении различных вариантов товарного обмена. Одновременно она обосновывает возможности усложнения хозяйственных связей, которые реально предопределяются действием ряда причин.

Первая заключается в дифференциации спроса и товарного предложения в разрезе основной классификационной характеристики, которая устанавливает отличия товаров по назначению: продукция производственно-технического назначения и конечного потребления. В развитие этой классификации выполняется разделение продукции производственно-технического назначения по характеру использования: продукция, расходуемая при использовании (сырье и природное топливо, материалы и продукты, расходные изделия); продукция, расходующая свой ресурс (ремонтируемые и неремонтируемые изделия). Сочетанием товарных групп указанных двух классов продукции производственно-технического назначения в процессе товарного обмена обнаруживается новый класс товаров - инвестиционные товары.

При этом в современной практике прослеживаются эволюция инвестиционного товара от элементарных форм (единичный товар) до сложнейших сочетаний (товар-группа) и появление на этой основе высших товарных форм: инвестиционный товар-объект, инвестиционный товар-программа.

Вторая причина усложнения хозяйственных связей обусловливается использованием потенциала, заложенного в передаче права собственности на обмениваемый товар. Процесс товародвижения обеспечивает полную или частичную передачу права собственности, выполненную сообразно правовым нормам. Он совершается вследствие распорядительного акта, зафиксированного в договоре, и создает фактическую возможность для осуществления получателем правомочий владения, пользования и распоряжения в объеме, предоставленном ему поставщиком.

В общем случае, в пространстве трех измерений - размеров правомочий владения, пользования и распоряжения, т.е. состава полномочий, существует конечное число вариантов хозяйственных связей - классификационных групп, каждая из которых характеризуется определенным сочетанием (составом и размером) правомочий - от отсутствия до осуществления их в полном объеме, что соответствует многим вариантам взаимодействия - от купли-продажи до совместной деятельности. Часть из проектируемых методом комбинаторного анализа вариантов уже реально востребуется на практике, включая варианты лизинга (прямой, возвратный лизинг, лизинг поставщику и др.), а другая часть остается в арсенале средств в ожидании открытия возможностей и осознания угроз в процессе совершения товарного обмена.

Третья причина усложнения хозяйственных связей кроется в использовании форм и методов встречного предоставления: денежные средства, законченная и незаконченная изготовлением продукция, услуги и различные варианты комбинации, позволяющие осуществить принцип эквивалентного товарного обмена.

Четвертая причина усложнения хозяйственных связей заключается в возможности и целесообразности привлечения сторонних специализированных организаций для профессионального выполнения работ на отдельных этапах хозяйственных связей с перспективой того, что эти организации смогут трансформироваться в диверсифицированных посредников (логистических операторов). Альтернативой прямой хозяйственной связи становится ограниченное число опосредованных хозяйственных связей с участием посредников на одном или нескольких этапах взаимодействия; при этом экономическая целесообразность опосредования определяется по критерию экономии трансакционных затрат. Варианты опосредования обусловливают перспективы для осуществления взаимодействия с участием диверсифицированных посреднических структур, предметом деятельности которых должно стать оказание набора посреднических услуг.

При наличии конкурирующих, в том числе специализированных и диверсифицированных, посреднических структур вопрос о выборе целесообразной формы опосредованной хозяйственной связи решается отысканием приоритетного партнера среди потенциальных посредников и воспроизводит, тем самым, первый этап классической схемы хозяйственной связи с той лишь особенностью, что обмениваемым товаром является услуга. В соответствии с логикой этапов сделанный вывод позволяет установить развитие на этапе зарождения той или иной формы опосредованной хозяйственной связи параллельной связи предприятия-производителя или -потребителя с выбранным посредником по поводу обмена посреднических услуг. Учитывая ее сущность, можно предположить, что эта связь, которую условно можно назвать обеспечивающей, должна совершается подобно той, которая предусматривает взаимодействие партнеров по поводу обмена продукции производственно-технического назначения, на основе договора возмездного оказания услуг.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 


Похожие статьи

О В Амельницька - Система лoгicтичнoгo сервісу тpaнcнopтнo-eкcнeдицiйнoгo ніднриємства

О В Амельницька - Аналіз ефективності функціонування локальних електричних мереж в сучасних умовах

О В Амельницька - Аналіз методів оцінки соціально-економічної ефективності проектних рішень в електричних мережах