О В Амельницька - Система лoгicтичнoгo сервісу тpaнcнopтнo-eкcнeдицiйнoгo ніднриємства - страница 81

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 

Отже, економічний потенціал організації характерний не тільки наявністю ресурсів, але й ефективністю їх використання, оскільки деякі організації, що мають однакові потенційні можливості, відрізняються ефективністю їх використання, а внаслідок -економічний потенціал вище у тій організації, яка ефективніше використовує свої можливості.

Відмінності між зазначеними трьома термінами можна прослідкувати за логіко-структурною схемою, наведеною на Рис. 1.

З вищенаведеної логіко-структурної схеми можна побачити, що ресурсний потенціал складається з трьох груп ресурсів, які є та можуть бути використані на підприємстві - матеріальні, нематеріальні та трудові ресурси.

При задіянні цих ресурсів у процес виробництва товару чи надання послуги вони перетворюються на виробничий потенціал. Тобто основною відмінністю між ресурсним та виробничим потенціалом є наявність певної дії. Коли ресурси просто існують в розпорядженні підприємства та потенційно можуть бути використані, то вони є ресурсним потенціалом. А в той момент, коли вони передаються на виробництво, тобто включаються у виробничий процес, то вони перетворюються у виробничий потенціал підприємства.

При поєднанні виробничого потенціалу з маркетинговим та інноваційним потенціалом утворюється економічний потенціал підприємства. Тобто при застосуванні маркетингових методів просування, післявиробничого «обслуговування», удосконалення продукції чи технологічного процесу за допомогою інноваційних технологій формується економічний потенціал підприємства.

Ці три поняття відносяться до внутрішнього середовища підприємства. До зовнішнього середовища відноситься конкурентне ринкове середовище, з яким взаємодіє підприємство через свій економічний потенціал. Чим вищий економічний потенціал, тим більш конкурентоспроможним є підприємство.

Висновки. За допомогою наведеної схеми ми здійснили спробу розрізнити поняття «ресурсний», «виробничий» та «економічний» потенціал та визначили, що досліджуючи потенціал підприємства необхідно розглядати кожну його складову не окремо саму, а в системі. Лише взаємодіючи між собою в єдиній системі, компоненти потенціалу підприємства дозволяють одержати економічний ефект. Також варто зазначити, що економічний потенціал підприємств обумовлений не тільки обсягом ресурсів, але також їхньою якістю, структурою, ступенем збалансованості складових, раціональністю використання. Поліпшення якісного складу ресурсів підвищує наявний потенціал без збільшення їхнього обсягу.

РЕЗЮМЕ

В даній науковій статті досліджуються питання формування поняття «ресурсний потенціал» із зазначенням теоретичних підходів до визначення термінів «потенціал» та «ресурси». А також наводиться логіко-структурна схема формування понять «ресурсний потенціал», «виробничий потенціал» та «економічний потенціал» з наведенням їх основних відмінностей.

Ключові слова: виробничий потенціал, економічний потенціал, класифікація, потенціал, ресурси, ресурсний потенціал.

РЕЗЮМЕ

В данной научной статье исследуются вопросы формирования понятия «ресурсный потенциал» с указанием теоретических подходов копределению терминов «потенциал» и «ресурсы». А также приводится логико-структурная схема формирования понятий «ресурсный потенциал», «производственный потенциал» и «экономический потенциал» с указанием их основных отличий.

Ключевые слова: производственный потенциал, экономический потенциал, классификация, потенциал, ресурсы, ресурсный потенциал.

SUMMARY

In this scientific article it was investigated the issue of forming the concept of "resource potential" with the theoretical approaches to the definition of the terms "potential" and "resources." Also it was provided a logical block diagram of the formation of the concepts of "resource potential," "production potential" and "economic potential" of pointing their main differences.

Keywords: production potential, economic potential, classification, capacity, resources, resource potential.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. Большая советская энциклопедия І Под ред. С. И. Вавилова, К. Е. Ворошилова, А. Я. Вышинского [и др.]. Союз Советских Социалистических Республик. M.: Сов. энциклопедия, 1947. — 194б с.: ил., карт., портр.

2. Словник української мови в 11-ти томах. І Ред. кол. І. К. Білодід та ін. - К.: Наукова думка, 1970-1980.

3. Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь современного русского языка І Д.Н. Ушаков. - M.: Астрель, 2007. - 912 с.

4. Бороненкова С.А. Управленческий анализ І С.А. Бороненкова. - M.: Финансы и статистика, 2001. - 384 с.

5. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: учебное пособие І И.Т. Балабанов. - 3-е изд., перераб. и доп. - M.: Финансы и статистика, 2001. - 52б с.

6. Борзенкова К.С. Оценка экономического потенциала предприятия и повышение эффективности его использования: автореф. дис... канд. экон. наук І К. С. Борзенкова. - Белгород, 200З. - 24 с.

7. Окорокова Л.Г. Ресурсный потенциал предприятий І Л.Г. Окорокова. - СПб.: С-ПбГТУ, 2001. - 293 с.

8. Свободин В.А. Вопросы определения и эффективности производственного потенциала І В.А. Свободин ІІ АПК: экономика, управление. -1991. - № 3. - С. 27-30.

9. Клепиков Ю.Н. Оценка уровня и стратегия улучшения использования экономического потенциала предприятия: автореф. дис... канд. экон. наук І Ю.Н. Клепиков - Белгород, 1999. - 23 с.

10. Галушко Д.В. Управление конкурентным потенциалом предприятия железнодорожного машиностроения на основе реализации принципов наступательной стратегии : дис. канд. эконом. наук : 08.00.05 І Д.В. Галушко. - Брянск, 2007. - 142 с.

11. Добикіна О.К. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посіб. І О.К. Добикіна та ін. - К.: Центр навчальної літератури,

2007. - 202 с.

12. Фонотов А.Г. Ресурсный потенциал: планирование, управление І А.Г. Фонотов. - M.: Экономика, 1985. - 151 с.

УДК 334.012.82

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИМПЕРАТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВ СНГ

Мунтиян В.И., доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент НАН Украины '

Постановка проблемы. В условиях интенсификации глобализационных вызовов отсутствие четких ориентиров относительно выбора направления экономической интеграции обусловливает постоянные колебания при решении таких стратегически важных задач, как устойчивое и надежное обеспечение экономики топливно-энергетическими и сырьевыми ресурсами, обеспечение рынка сбыта товаров, имеющих потенциальный спрос в рамках СНГ, США и ЕС. Выбор стратегического вектора интеграции в рамках тесного взаимообусловленного сотрудничества Украины с государствами СНГ является конструктивным и наиболее реальным в обозримом будущем вариантом решения этих проблем.

Анализ последних исследований и публикаций. Различные аспекты интеграционной политики стран СНГ в условиях усиливающейся экономической глобализации активно изучаются отечественными и зарубежными учеными, такими как Антонюк Л. Л., Белорус О.Г., Борисенко З., Василенко С.Д., Губский Б.В., Долгов В.И., Зевин Л., Филипенко А.С. Многие авторы в качестве центральной проблемы интеграционной деятельности стран в современных условиях называют дестабилизацию мировой валютно-финансовой системы и риски, связанные с этим [1, 2]. Отметим, что именно от этого обстоятельства зависят позиции стран в мировом хозяйстве и их интеграционные перспективы.

Целью статьи является обоснование стратегических императивов экономического развития государств СНГ в контексте создания единой резервной валюты как гаранта стабильного экономического развития в будущем.

Результаты исследования. Из теории экономического развития и практики развитых стран следует необходимость комплексного подхода к формированию денежного предложения в увязке с целями экономического развития и задачами бюджетной, промышленной и структурной политики с опорой на внутренние источники денежного предложения и механизмы рефинансирования кредитных институтов.

Инструменты денежно-кредитной политики должны обеспечивать адекватное денежное предложение для расширенного воспроизводства и устойчивого развития экономики. В настоящее время денежная система предоставляет экономике меньше денег, чем она получает от экспорта, иностранных кредитов и инвестиций, сужая ее воспроизводство и сдерживая развитие. В целях устранения искусственной ограниченности денежной политики необходимо расширить его функции задачами обеспечения экономического роста, инвестиционной активности и поддержания занятости, как это установлено во многих развитых и успешно развивающихся странах.

Если рассмотреть структуру и динамику взаимоотношений основных резервных валют на рынке капиталов в докризисный период и сейчас, то понятным становится и природа кризиса, и степень его последствий с точки зрения влияния на контуры безопасности иных государств.

Валютные корзины золотовалютных резервов и экономик иных государств, за исключением эмитентов резервных валют, как правило, имеют бивалютную и поливалютную природу, при этом превалирование доллара США в корзинах имеет подавляющий характер.

Динамика последних лет отличается раскачиванием в сторону евро или доллара в зависимости от экономических геоцентрирующих трендов, однако евро не в состоянии отыграть основное поле у доллара в виду многих причин, среди которых: нестабильность на европейских рынках и внутренние процессы стагфляции в ряде государств-членов Евросоюза.

Исходя из сущности мировой валютной системы, дестабилизация ее контуров безопасности в случае кризисного развития отношений внутри модели, приводит к дисфункции и нарушению контуров безопасности всех членов системы, но особенно государств-потребителей и покупателей основных мировых валют, не имеющих собственной свободно конвертируемой валюты.

Российские активы составляют примерно 60% финансовых активов Центральной и Восточной Европы, 80-90% - постсоветского пространства. Россия имеет активное сальдо торгового баланса в 192 млрд. долл. США. Все эти аргументы - за региональное будущее рубля. Но также существует и другая сторона медали, т. е. вопросы, без решения которых региональную валюту не создашь.

© Мунтиян В.И., 20l2

Российская экономика, чтобы стать базой одной из 2-3 региональных валют, должна формировать, по международным экспертным критериям, не менее 5% мирового ВВП. По данным МВФ за 2011 год мировой объем ВВП по ППС составил 78,9 трлн. долл. США, а России - 2,4 трлн. долл. США, или 3,04% от мирового ВВП.

Постоянно активный торговый баланс недостаточен. Нефть и газ составляют 70-73% товарного экспорта России, металлы - 11­13%, древесина и целлюлозно-бумажные изделия - 3-4%. Поставки машин, оборудования и транспортных средств не превышают 13-16% экспорта.[5] Сырьевая, ориентированная на вывоз ресурсов экономика, подверженная конъюнктурным колебаниям в ценах, объеме и структуре спроса, не может создать устойчивую региональную валюту. Такая валюта - знак признания уровня технологий, способности к устойчивому росту на базе инноваций. Она может появиться только вследствие глубокой модернизации экономики России. Выходом для этого видится объединение усилий государств Содружества. Поэтому и необходима и углубленная интеграция, направленная на создание Евразийского экономического союза. Так удельный вес СНГ в мире: территория - 16%, население - 4%, ВВП - 5,1%. Как видим, это тот необходимый минимум, который дает возможность занять определенную нишу в мирохозяйственной системе, сохранить жизненно важное пространство, участвовать как в формировании, так и распределении мирового дохода, учитывая геоэкономическую природу трансграничных финансовых потоков. Выжить в этих сложных условиях современности, а тем более противостоять глобальным угрозам ни одной отдельно взятой стране Содружества просто не реально. Вот почему нужна глубокая экономическая интеграция государств Содружества [3, 4].

Оценка реальных событий и финансово-экономических тенденций мирового развития и позволяют сделать следующие выводы. Посткризисные темпы восстановления мировой экономики резко замедлились. После роста в 2010 году на 5,2% в 2011 году мировой рост снизился до 3,7%. Динамика развитых стран снизилась вдвое - с 3,2% до 1,6%, торможение развивающихся стран и стран с переходной экономикой было меньше: темпы снизились с 7,5% в 2010 году до 6,2% в 2011 году.

В 2012 году торможение экономики продолжилось. Темпы роста США снизились во 2 квартале до 1,7%. Вошла в рецесию экономика Европейского Союза. Больше всего усугубилась ситуация в зоне евро, так как уже 4 квартала подряд рецессия усиливает свое влияние. Наиболее сильным во 2 квартале был спад в экономиках проблемных стран: ВВП Португалии снизился на 1,2%, Италии - на 0,7%, Испании - на 0,4 процента. Экономика Франции четыре квартала подряд фиксирует нулевые темпы роста. Позитивную динамику среди ведущих стран монетарного союза пока сохраняет экономика Германии - 0,3% во 2 квартале 2012 года.

Вне зоны евро спад наиболее сильно затронул Великобританию, экономика которой находится в рецессии также 4 квартала подряд и во 2 квартале 2012 г. по отношению к предыдущему кварталу сократилась на 0,5 процента.

Среди развивающихся стран более сильным, чем ожидалось, стало торможение экономики Китая: по отношению к предыдущему кварталу темпы роста ВВП составили в 1 квартале 2012 г. 1,6% и во 2 квартале 1,8%, что на 0,6 пп. ниже прошлогодних показателей.

Согласно оценкам, рост мировой экономики в 2012 году будет находиться в пределах 3-3,2%, динамика развитых стран снизится до 1,4%, это в два раза ниже необходимого уровня [5, 6, 7].

В 2012 году и среднесрочной перспективе глобальная экономическая конъюнктура будет оставаться нестабильной под влиянием роста суверенного долга развитых стран, увеличения стоимости обслуживания долга проблемных стран зоны евро, усиления политической нестабильности и рисков перебоев с поставками нефти из основных нефтедобывающих регионов, прежде всего Ближнего и Среднего Востока. Сохраняются риски сильного фискального сжатия в США в случае реализации мер, предусмотренных Законом о бюджетном контроле 2011 года, неплатежеспособности одной или нескольких стран зоны евро и сопряженными с ними рисками сдутия финансовых пузырей на рынках развивающихся стран, обвала их производства и экспорта.

Прогнозируется период достаточно высоких рисков, обусловленных как объективными факторами большой величины накопленных долгов, так и особенностями национальных правовых систем США, стран зоны евро, статуса и полномочий созданных и создаваемых антикризисных институтов. В США для временного «замораживания» требований Закона о бюджетном контроле 2011 года пока не сложилось политических предпосылок. Согласно оценкам Бюджетного управления Конгресса США, в случае реализации негативного сценария масштаб бюджетной консолидации в США достигнет 4% ВВП, а темпы роста американской экономики с 1 квартала 2013 г. по 1 квартал 2014 г. станут отрицательными на уровне до 0,3%. Это может привести к снижению роста в США в 2013-2014 гг. до менее 1 процента.

В зоне евро реализация Европейским Центральным Банком полномочий, необходимых для прямой поддержки рефинансирования долгов проблемных стран может быть блокирована странами, которые сочтут подобные меры ущемлением их национальных интересов. В итоге сразу несколько стран в 2012-2013 гг. будут продолжать балансировать на грани дефолта, что приведет к подавлению деловой активности в большинстве стран региона. Темпы сокращения ВВП Еврозоны в 2012 году составят 0,6%, а в 2013 году спад усилится до

1,0%.

Существенно возросла вероятность затяжной рецессии европейской экономики, когда странами-должниками и странами-донорами не будут приняты эффективные меры по выработке единой тактики выхода из кризиса, усилится ограниченность собственных финансовых ресурсов стержневых стран Еврозоны: Германии и Франции. Повышается вероятность жесткой бюджетной консолидации в США, что усилит европейские проблемы и приведет к замедлению восстановления экономик по всему миру, сократятся возможности для роста экономики Китая.

Учитывая большую зависимость российской экономики от внешнеэкономической конъюнктуры, этот сценарий обостряет риски для устойчивости банковской системы, платежного баланса и общего уровня уверенности экономических агентов. Прогнозируется замедление роста российской экономики в 2013 году до 0,5% при значительном ослаблении курса рубля и в 2014-2015 гг. возобновление роста до 2,2-3,0 процентов.

России предстоит найти собственное окно возможностей в этих процессах с тем, чтобы не остаться на периферии мировой экономики и глобальных финансов в качестве поставщика сырья, потребителя товаров более высокой степени обработки, держателя крупной финансовой системы, являющейся экспортером низкорискованного капитала в государственные финансы развитых стран, потребителем «горячих денег» и наличной валюты, источником сверхвысокой доходности и эксцессивных системных рисков.

Будучи неразделимой составной частью мировой хозяйственной системы, Россия не может, с одной стороны, не испытывать влияния новейших геофинансовых тенденций мирового развития, а с другой стороны, не оказывать существенного воздействия на эти тенденции. Возвращение к привязке денежной эмиссии к приобретению иностранной валюты в условиях уже начавшегося становления нового технологического уклада лишит российскую экономику возможностей завоевания своей ниши в его структуре, которая при должной активизации имеющегося научно-технического потенциала может быть весьма значительной. Для формирования внутренних источников долгосрочного кредитования модернизации и развития экономики необходим переход к принципиально иной политике денежного предложения, обеспеченной внутренним спросом на деньги со стороны реального сектора экономики и государства [1, 8].

Опережающими темпами будут развиваться сегменты венчурных инвестиций, компаний малой и средней капитализации, рынок корпоративного контроля.

Стабильность евро в качестве одной из основных расчетно-резервных валют является малореалистичной и может быть нарушена под влиянием многочисленных негативных факторов, накапливающихся в экономиках стран ЕС-27.

Учитывая, что страны ЕС имеют высокую степень интеграции, а страны еврозоны имеют все 5 уровней интеграции, в том числе и валютный союз и проводят единую финансово-экономическую политику этого союза, то эффект домино может вызвать финансово-экономический кризис или дефолт в любом из государств еврозоны и не только малых как Греция, но и больших - таких как Испания, Италия или даже Франция.

В случае отказа от преодоления кризиса в любой из этих стран, либо недостаточности помощи, оказываемой ей Евросоюзом, рынок обязательств, а затем и рынок капиталов, и как следствие, единая валюта, будут испытывать колоссальную депрессию, что с неизбежностью приведет к оттоку капиталов из зоны и поиску новых рынков для диверсификации базовых рисков. Экономика ЕС-27: объем ВВП за 2011 г. составил 15,39 трлн. долл. (ППС), а реальный уровень роста - 1,6%, т.е. 165 место в мире. В 2009 падение было -4,1%, в 2010 рост - 1,9%, таким образом ЕС не перекрыл за два года падение объемов ВВП. Уровень безработицы по ЕС - 9,9%, а по Еврозоне - 10,4% при пороговом значение - 8-10%. И куда распределить рабочую силу, которая составляет 228,4 млн. чел., при том, что структура ВВП следующая: сельское хозяйство - 1,8%, производство - 27,1% и услуги - 73,1%. По уровню безработицы ЕС на 106 месте в мире [5, 9].

По обеспечению энергоресурсами: производство нефти составляет - 2,26 млн. бар. день, 14 место, а потребление - 13,73 млн. бар. день - 2-е место в мире. Производство природного газа - 182.3 млрд. куб. м, а потребление - 522,7 млрд. куб.м. Европейский Союз импортирует 420,6 млрд. куб. м. и занимает первое место в мире по импорту природного газа. Да и в целом по ЕС отрицательное сальдо торгового баланса.

Внешний долг ЕС составляет 16,08 трлн. долл., по которому он также занимает первое место в мире.

Что касается доллара США. Хоть валюта уходит в виртуальную сферу, нельзя игнорировать те позиции, которые сегодня занимает доллар. Доля доллара в расчетах на мировом валютном рынке - 90% (2007), в накопленной массе международных долговых бумаг, ссуд и депозитов, процентных деривативов - 35-40%, в международных расчетах за товары в Европейском Союзе - 30-40%, в Азии - 50-90%, в валютных резервах - примерно 60% и т.д.

Большая часть международной торговли США приходится на Еврозону - 57,6%, далее следуют Япония - 13,6%, Великобритания -11,9%, Канада - 9,1%, Швеция - 4,2% и Швейцария - 3,6%.

Важно понимать, что доллар США диктует тренды основных мировых валют, поэтому его индекс является отличной отправной точкой для определения силы или слабости доллара США в валютных парах.

Доллар занимает превалирующий сектор поливалютной мировой финансовой системы, превалирует в золотовалютных резервах большинства экономик мира, включая РФ [2, 7].

Использование доллара при построении системы носит геоэкономический и геополитический характер, так как заинтересованность США в стабильном присутствии своей валюты на рынках РФ и всего постсоветского пространства мощно, что позволяет достичь иных геоэкономических и геополитических компромиссов, как следствие реализации данного проекта.

Капитализация доллара значительно стабильнее капитализации евро и прогноз существования этих валют во времени не в пользу

евро.

Таким образом, включение в мировую валютно-финансовую систему новой валюты не будет иметь сопротивления ни самой системы, ни основных его игроков в том случае, если данная валюта покажет способность и возможность новационных функций и запросов рынка с точки зрения диверсификации основных рисков и возможностей управления ими.

Необеспеченность резервных валют, негативные ожидания пониманием их природы и виртуальной достаточности, страх перед хаосом вызывают ностальгию по периоду, когда валюты являлись обеспеченными и имели конкретное выражение обеспечения в золоте или иных сверхликвидных активах.

Появление на рынке иных продуктов и инструментов, обеспечивающих видимую возможность управления валютными и экономическими рисками, в особенности геофинансового и геоэкономического порядков, а также появление на рынке валюты, которая стала бы более обеспеченной и менее уязвимой по сравнению с традиционными, интерес к таковой и спрос на ее приобретение не просто породило бы интерес инвестиционного рынка и рынка капиталов, а также дало бы спасительную надежду на нейтрализацию хаотических процессов и на обеспечение долгожданной стабильности, уменьшение мировых официальных запасов золота, играющих монетарную функцию (с 1948 по 1965 г. (исторический максимум) указанные запасы увеличились на 21,5% с тем, чтобы снизиться к 2009 г. на 22,5% от максимума) [8, 10].

Рассмотрение корзины высоколиквидных активов, которые могут быть использованы в качестве основы, либо комбинаторной части обеспечения новой валюты, показывает, что наиболее оптимальными являются энергетические активы, в частности, углеводороды, пресная питьевая вода и продукты питания.

Эта группа активов имеет стабильно перспективную востребованность и является основой продовольственной, энергетической и экономической стабильности и безопасности практически во всех странах мира.

Природный газ выделяется из общей группы своим эксклюзивным характером и использования, и потребления, и транспортировки, и оценки.

Данный актив, не являясь продуктом биржевых котировок, тем не менее имеет колоссальное влияние на ценообразование всех типов экономических корзин, начиная с технологической и заканчивая потребительской.

Построение финансово-экономической и технологической моделей, основанных на комбинаторном подходе взаимосвязи финансового продукта, технологической последовательности построения системы, взаимоотношений этого продукта с инструментами дополнительного обеспечения, открывают возможность использования базового актива на принципиально ином уровне. Новационные технологии взаимодействия между базовыми активами, финансовыми продуктами, обязательствами и деривативами являются системообразующими элементами построения платформы, позволяющей использование расчетной валюты, т.е. рубля РФ в качестве диверсификационной и резервной.

Еще одно условие - нормализация финансовой системы. Избыточные валютные резервы, профицитный при высоких ценах на нефть, газ, металлы бюджет, аккумуляция крупных нефтяных фондов правительства - все это позитивная сторона, создающая потенциал рубля как региональной резервной валюты.

Выводы. Для осуществления стратегически верного выбора вектора интеграционного развития государств СНГ необходимо учесть вызовы и угрозы, которые существуют в мировом сообществе уже сегодня, а также те трансформации, которые ожидают мир в будущем.

Дестабилизация мировой валютно-финансовой системы и риски, связанные с этим, привели к серьезным дисбалансам в отношении к основным резервным валютам в качестве инструментов управления валютно-финансовыми рисками и связанными с ними рисками разных уровней и значений. Но вместе с тем они лишний раз продемонстрировал сложное переплетение национальных экономик и невозможность каждой в отдельности разрешить их сложные проблемы. Позитивный процесс, создающий потенциал рубля как региональной резервной валюты СНГ, сегодня очень актуальный. Рынок капиталов не может находиться в стагнационном состоянии длительное время и требует изменения тренда в целом.

РЕЗЮМЕ

В статье рассматривается проблематика выбора интеграционных перспектив стран СНГ в современных условиях. Проанализировано расстановку мировой валютно-финансовой системы и дано оценку ее влияния на экономику стран СНГ. Изложено авторское видение и понимание необходимости создания всеобъемлющего интеграционного союза, охватывающего как минимум большую часть постсоветского геостратегического пространства.

Ключевые слова: экономическое развитие стран СНГ, глобализация, интеграционные перспективы, валютно-финансовая система, риски. РЕЗЮМЕ

У статті розглядається проблематика вибору інтеграційних перспектив країн СНД у сучасних умовах. Проаналізовано розстановку світової валютно-фінансової системи і дано оцінку її впливу на економіку країн СНД. Викладено авторське бачення та розуміння необхідності створення всеосяжного інтеграційного союзу, що охоплює як мінімум більшу частину пострадянського геостратегічного простору. Ключові слова: економічний розвиток країн СНД, глобалізація, інтеграційні перспективи, валютно-фінансова система, ризики.

SUMMARY

The article discusses the prospects for integration of the CIS countries in the modern world. Analyzed the balance of the global financial system, and given to the evaluation of its impact on the economies of the CIS. Expressed understanding of the inevitable need for a comprehensive integration union, covering at least most of the post-Soviet geostrategic space.

Keywords: economic development of CIS, globalization, the integration prospects, monetary and financial system, risks. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:

1. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 рр.) «шляхом європейської інтеграції» І [А.С. Гальчинський, В^. Геєць та ін.]; Нац. ін-т стратег. Досліджень, Ін-т прогнозування НАН України, M-во економіки з питань євроінтеграції України, - К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. - 417с.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 


Похожие статьи

О В Амельницька - Система лoгicтичнoгo сервісу тpaнcнopтнo-eкcнeдицiйнoгo ніднриємства

О В Амельницька - Аналіз ефективності функціонування локальних електричних мереж в сучасних умовах

О В Амельницька - Аналіз методів оцінки соціально-економічної ефективності проектних рішень в електричних мережах