О В Амельницька - Система лoгicтичнoгo сервісу тpaнcнopтнo-eкcнeдицiйнoгo ніднриємства - страница 87

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 

і 3,9

11,5

52.8

7,1

14,5

■ Інші надходження

■Цільові фонди

□ Доходи від операцій з капіталом

□ Власні надходження бюджетних установ

□Екологічний податок

*^ ^Місцеві податки 1

збори

□Податки на власність

о-

Рис. 6 Структура надходжень до спеціального фонду місцевих бюджетів за січень-вересень 2006-2011 рр.

З рис. 6 видно, що саме у 2011 р. відбулося суттєве зменшення податків на власність. Це пояснюється тим, що ПКУ скасовано податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів, що відповідним чином позначилося на надходженнях до місцевих бюджетів. Водночас протягом січня-вересня 2011 р. в частині податків на власність до місцевих бюджетів надходили збори за першу реєстрацію транспортного засобу, а також податок з власників транспортних засобів, нарахований за попередній рік, що разом склали 500,0 млн. грн. Також за даними рис. 6 чітко простежується поява нових джерел надходжень у 2011 р., а саме: екологічного податку, частка якого склала 7,1% та місцевих податків і зборів з часткою у 14,5%. Це досить вагома величина в порівнянні з іншими податковими надходженнями, а тому важливо проаналізувати, які саме податки у складі місцевих податків і зборів формують загальний показник надходжень у 1532,8 млн. грн. (або 14,5%) (рис. 7)._

ІбОО 1400 -1200 1000 -

800

бОО

400

200 -

1361,4

1146,3

967

1298,7

1378

1505,1

о

о

о

о

о

о

Рис. 7 Динаміка надходжень єдиного податку для суб' єктів малого підприємництва за січень-вересень 2006-2011 рр., млн. грн.

За даними рис. 6 та рис. 7 чітко видно, що з 2011 р. єдиний податок зараховується до спеціального фонду місцевих бюджетів, що і забезпечує можливість перевиконання запланованих показників з надходжень саме до спеціального фонду місцевих бюджетів. А тому взаємозв'язок між підтримкою на державному рівні суб'єктів малого підприємництва та податковими надходженнями місцевих бюджетів безумовно існує.

Отже, проаналізована статистична інформація свідчить, що без урахування міжбюджетних трансфертів податкові надходження забезпечують виконання місцевих бюджетів за доходами, і в першу чергу саме ПДФО (рис. 8)._

1."

11,3 8,1»

57,8

1 0,8

ЗГ7"

9,3 б.б

10.6 4Т5Г

1.3

,1.1

61.9

9,9

1,2

.1.1

63.

10,4

6,5

12,9

62.5

12,1

■ Місцеві податки і

з Є ор и

■ Інші податкові н а дк о дження

пгтлата за землю

а Доходи від операідп-і з капіталом

■ Неп од атков і 11 а дк о джспі ія

■ Цілзьві фонди

Рис. 8. Структура доходів місцевих бюджетів у січні-вересні 2006-2011 рр.

З рис. 7 видно, що у порівнянні з ПДФО інші податкові надходження є досить незначними, можна навіть сказати, що вони є номінальними, особливо в частині місцевих податків і зборів. Це призводить до того, що фактично місцеві бюджети є стабільно залежними від міжбюджетних трансфертів, які значно перевищують розмір податкових надходжень (табл. 2).

Таблиця 2

Міжбюджетні трансферти, що надійшли з державного бюджету до місцевих бюджетів, за січень-вересень 2009-2011 рр., млн. грн.

Доходи

Факт 2009

Факт 2010

План 2011

Факт 2011

Виконання планів, затверджених місцевими радами, %

Усього, млн. грн., у т.ч.:

42201,5

56782,5

93932,4

68198,6

72,6

Загальний фонд

38988,4

53409,3

88092,8

64143,1

72,8

Спеціальний фонд

3213,1

3373,2

5839,6

4055,5

69,4

Якщо порівняти дані табл. 1 та табл. 2, то план Міністерства фінансів України щодо надходжень до місцевих бюджетів без урахування міжбюджетних трансфертів складає 81044 млн. грн., тоді як обсяг міжбюджетних трансфертів запланований у розмірі 93932, 4 млн. грн. Це свідчить про необхідність пошук форм і методів зміцнення фінансів місцевих органів влади в Україні саме за рахунок податкових надходжень.

Мова йде про податковий потенціал місцевих податків і зборів. На думку Л.Тарангул, податковий потенціал складається з трьох підсистем: реалізованого, наявного, але не реалізованого, і прогнозованого податкового потенціалу (рис. 9).

Рис. 9. Структура податкового потенціалу регіону

З рис. 9 очевидно, що зростання податкового потенціалу можливе за рахунок двох його складових, а саме: нереалізованої та прогнозованої. І якщо щодо прогнозованої складової потрібні структурні зміни в економіці, наслідком яких стане зростання ВВП та економічний розвиток країни, то щодо нереалізованої складової зміни можливо досягнути навіть в короткостроковому періоді.

Висновки. На нашу думку, податковий потенціал щодо ПДФО майже вичерпано. Цей податок в нашій державі за роки її незалежності зазнав серйозних змін та трансформацій. І сьогодні за багатьма формальними та реальними ознаками відповідає аналогічним податкам провідних країн світу. Одночасно вирішення проблеми подальшого зростання частки ПДФО у сукупних податкових надходженнях місцевих бюджетів перебуває у прямій залежності від збільшення реальних доходів населення, зокрема, збільшення рівня заробітної плати та забезпечення своєчасності її виплати.

Щодо розширення бази оподаткування на місцевому рівні, то зважаючи на досить низькі показники рівня оплати праці та доходів переважної більшості населення країни в цілому, на нашу думку, вести про це мову недоречно.

Переконані, що назріла необхідність додаткового оподаткування населення з високим та надвисоким рівнем доходів. Ця практика є поширеною у всьому світі, зокрема оподатковуються предмети розкоші, а саме: елітна нерухомість із житловою площею від 250-300 кв. м; земельні частки площею понад 0,5 га, що не використовуються для цілей вирощування с/г продукції або підприємницької діяльності; легкові авто з обсягом двигуна більш, ніж 3400 куб. см., або вартістю від 100 тис. доларів США; яхти та морські човни вартістю від 50 тис. доларів США; літаки та гелікоптери; спадщина вартістю від 1 млн. доларів США (підвищені ставки); вироби з дорогоцінних металів та каміння вартістю від 3 тис. доларів США; годинники, мобільні телефони, зброя вартістю від 3 тис. доларів США; взуття, міхові вироби, вироби зі шкіри та дерева вартістю від 5 тис. доларів США; предмети антикваріату та мистецтва вартістю від 10 тис. доларів США тощо.

Яскравим прикладом подолання дефіциту бюджету за допомогою податкових інструментів є поетапна податкова реформа в США під назвою «податковий план Обами», який розрахований на період з 2008-2018 рр. Перша хвиля реформи передбачає підвищення ставок на доходи фізичних осіб; скорочення податкового кредиту на дітей з 1000 дол. до 500 дол. США; відновлення справляння податку на спадщину за максимальною ставкою 55% з майна вартістю вище 1 млн. дол.; збільшення податку на приріст капіталу з 15% до 20%, а податку з дивідендів - з 15% до 39,6% з 2011 р. і ще на 3,8% - з 2013 р.

Друга хвиля пов' язана з фінансуванням реформи охорони здоров' я. Зокрема, вводяться 10%-й акциз на послуги соляріїв; акциз на фірмові ліки; скасовується бюджетне відшкодування вартості деяких ліків. На третій хвилі підвищується податок на біомоторне паливо, скасовуються деякі податкові пільги, зокрема податковий кредит по відшкодуванню затрат бізнесу на дослідження та експерименти.

Переконані, що у вітчизняних реаліях стандартне підвищення податкових ставок не здатне задовольнити потреби місцевих бюджетів, оскільки частка збиткових або малоприбуткових підприємств у регіонах залишається значною, а доходи пересічного населення -низькими. Тому підвищення податкового навантаження паралельно з зростанням вартості житлово-комунальних послуг для населення може спровокувати падіння рівня життя, а відповідно погіршення економічних показників розвитку країни в цілому. На нашу думку, приєднання України до світових тенденцій оподаткування заможних верств населення несе в собі значний податковий потенціал. Завдякиоподаткуванню предметів розкоші податкові надходження до місцевих бюджетів можуть суттєво збільшитися, а для керівництва країни це б могло стати дієвим кроком на шляху від популістських обіцянок напередодні виборів до реальних дій.

РЕЗЮМЕ

В статті розглянуто проблему взаємозв' язку регіонального розвитку та податкової політики держави. Зроблено висновок про важливість врахування фіскальної складової в економічному і соціальному розвитку регіонів. Ключові слова: податкова політика, державна регіональна політика, податковий потенціал.

РЕЗЮМЕ

В статье рассмотрена проблема взаимосвязи регионального развития и налоговой политики государства. Сделан вывод о важности учета фискальной составляющей в экономическом и социальном развитии регионов.

Ключевые слова: налоговая политика, государственная региональная политика, налоговый потенциал.

SUMMARY

The problem of intercommunication of regional development and tax policy of the state is considered in the article. A conclusion is done about importance of account of fiscal constituent in economic and social development of regions. Keywords: tax policy, public regional policy, tax potential.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Андрущенко В.Л. Податкові системи зарубіжних держав: Навчальний посібник І Андрущенко В.Л., Варналій З.С., Прокопенко І.А., Тучак Т.В. - К. : Кондор, 2012. - 222 с.

2. Бюджетний моніторинг: аналіз виконання бюджету за січень-вересень 2011 р. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:llwww.iber.org.ualnewsl472.

3. Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи. Монографія за заг. ред. проф. З.С. Варналія - К.: Знання України, 2008. -675 с.

4. Тарангул Л.Л. Оподаткування та регіональний розвиток (теорія і практика): Монографія l Тарангул Л.Л. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2003. — 286 с.

УДК 342.511.7

ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВО - ПРАВОВОГО ПРИНУЖДЕНИЯ

СукиасянН.Г., к.ю.н., доцент, ассистент кафедры «Экономической истории и правоведения» Армянского государственного экономического университета '

В сфере финансовой деятельности государства при осуществлении финансовой власти в тех случаях, когда метод убеждения себя исчерпывает, вступает в силу применение финансового принуждения, которому как методу воздействия на финансово-правовые отношения не уделено достаточного внимания в ряде научных исследований современного финансового права.

Обеспечение роли власти в сфере государственной деятельности методом убеждения в пределах здравого смысла должно сочетаться с принуждением, обоснованием и правильным применением его отдельных приёмов, иначе их неэффективное сочетание чревато нежелательными для государства последствиями. Другими словами, случайные, надуманные сочетания методов убеждения и принуждения могут расшатать основы финансовой деятельности государства, ослабить финансовую дисциплину и стать причиной их количественного роста вместо устранения финансово-правовых нарушений.

Традиционно в области правоведения под принуждением понимается, в первую очередь, как отсутствие желания у правонарушителя добровольного выполнения требований правовой нормы, которое на практике обеспечивается только путём внешних средств воздействия со стороны властей на его поведение.

В подобных случаях, когда не выполняются требования обязательной адресации властей или нарушаются их требования, то власти бывают вынуждены применять в отношении правонарушителя средства морального, материального или физического воздействия.

Убеждения и привычки, как и всякие нравственные категории, являются продуктом общественной среды и воспитания. Человек, находящийся в определенной среде, подвергается воздействию как положительно формирующих общественно-полезные привычки, так и отрицательных факторов, негативно влияющих на систему взглядов и принципов конкретного человека. Поэтому глубокие внутренние убеждения стали достоянием всех участников финансовых отношений, и некоторые из них совершают антиобщественные поступки.

В связи с этим в финансовой деятельности государства и частного самоуправления важное значение приобретает предупреждение финансовых правонарушений. Известно, что совершению правонарушения предшествуют те или иные проявления такого намерения в психике или поведении человека. Так, например, нецелевому использованию бюджетных средств предшествует желание использовать их в ином направлении. Таким образом, появляется реальная возможность обнаружить психическую подготовленность лица к совершению правонарушения и своевременно его предотвратить. Используя метод убеждения, воздействуя на сознание, волю и чувства человека, можно воспрепятствовать возникновению стимулов антиобщественного действия. Следовательно, цель убеждения в борьбе с финансовыми правонарушениями состоит также в предупреждении возникновения стимулов противоправного поведения, в результате чего правонарушение предотвращается.

Это нельзя сказать о других субъектах финансового права, особенно о юридических лицах, как-то: административные округи, государство, так как последние являются собирательно-коллективными субъектами, которые объединяют людей для претворения единой цели.

С целью повышения качественного уровня различных форм правового воздействия, для обеспечения эффективности правового регулирования общественных отношений во всех государствах современного мира в качестве метода осуществления государственной власти сохраняется принуждение во всех его правовых проявлениях, формах и методах обеспечения, конечно, не упуская из виду того, что оно в современных общественных отношениях не имеет какого-либо преимущества ни в чем не уступает методу убеждения.

В смысле правовых особенностей существуют значительные различия между методами убеждения и принуждения, несмотря на то, что они оба направлены на осуществление государственной власти.

Одной из основных правовых особенностей является то, что в обществе принуждение, связанное с объектом воздействия, выделяется психологическими, материальными, организационными, а также средствами физического воздействия, которые могут быть направлены как на лиц, так и на имущество.

Следующей ощутимой особенностью является то, что средства финансового принуждения могут применяться в отношении как индивидуальных, так и коллективных субъектов (организации, общины и т.д.) финансово-правовых отношений.

© Сукиасян Н.Г., 2O12

См. подробнее: Попов Л.Л., Шергин А.Н., Управление. Гражданин. Ответственность. Л., 1975, с. 13-14.

Что касается особенностей сравнительно-правового метода по объекту воздействия, то того же самого в отношении субъектов сказать нельзя, поскольку метод убеждения всеми своими средствами направлен только на формирование человека, его сознания, воли и чувств, и, по необходимости, видоизменения, обеспечивая проявления правомерных действий.

Повседневная жизнь общества, деловой мир свидетельствуют, что в смысле правовой характеристики можно выделить два типа государственного принуждения. Особенность первого заключается в том, что государственное принуждение имеет правовую основу, вытекает из требований правовых актов и направлен на их обеспечение как общественное и государственное требование. Второй вариант государственного принуждения характеризуется тем, что последнее, лишено правовой основы, иногда применяется в обход требований закона, с проявлениями насилия и произвола, конечно, в таких случаях имеем дело с проявлениями незаконных действий государственного органа, что отрицательно сказывается на оценке авторитета последних. Юристов, как правило, в первую очередь интересует правовое принуждение, которое является незаменимым регулятором общественных отношений.

В области финансовой деятельности государства в системе средств борьбы с правонарушениями, по-нашему мнению, финансовое принуждение можно выделить рядом особенностей, которые присущи таким звеньям финансовой системы, каковыми являются государственный бюджет, как единый централизованный денежный фонд страны, банковское субсидирование, ценные бумаги и рынок ценных бумаг, валютное регулирование республики и единый государственный и общественный контроль упомянутых институтов.

Так, например:

1. В сфере финансовой деятельности государства финансовое принуждение, его функции, структура, допустимые рамки применения обусловлены необходимой общественной потребностью их применения. То есть, в этом случае финансовое принуждение не направлено против человека, его потребностей и не выступает как средство регулирования личности и противоборствующих общественных интересов, например, статья 188 Уголовного Кодекса РА, закрепляя статью "Незаконное предпринимательство", устанавливает, что осуществление без государственной регистрации за исключением предусмотренных законом случаев или без специального разрешения (лицензия), подлежащей лицензированию или запрещённой законом предпринимательской деятельности, сопровождающейся причинением значительного ущерба лицам, организациям или государству, подлежит уголовной ответственности.

Банковская деятельность неразделима от государственно-финансовой деятельности, так как согласно ст. 83/1 конституции РА, по всем вопросам управления банковской системой ЦБ РА выступает как государственный орган с присущим ему управленческим статусом.

Государственный интерес требует специального управления в кредитно-банковской сфере, где особое место занимает защищенность национальной валюты. Этот специальный интерес Конституции РА уполномочивает реализовывать Центробанк, рассматривая его как орган государственной власти. Значит, любые другие функции, осуществляемые Центробанком, сегодня, за исключением денежной эмиссии и защиты рубля, не может рассматриваться как имманентно присущие именно ЦБ РА.

Термин «специальное разрешение (лицензия)» применительно к осуществлению банковской деятельности, помимо специального банковского законодательства и других правовых нормативных актах.

Таким образом, понятие «лицензия на осуществление банковских операций» является межотраслевым понятием и в связи с этим должно иметь единое для всех отраслей право содержания. Между тем это понятие не имеет адекватного функционального определения не только в гражданском, финансовом или уголовном, но и в банковском законодательстве и говорит об особой актуальности более подробного рассмотрения данного вопроса.

Вопросы ответственности за нарушение валютного законодательства реализуются правовыми нормами, содержащимися в источниках финансового, административного, гражданского, таможенного, уголовного права.

Диспозиция ст. 188/1 УК РА касается незаконной скупки и продажи иностранной валюты, которая в одном случае носит вспомогательный характер, поддерживая неограниченный характер финансовой деятельности государства. Следовательно, каждое незаконное действие, направленное на куплю и продажу валюты, законодатель рассматривает как нарушение в области финансовой деятельности государства и в зависимости от общественной опасности устанавливает разные виды принуждения (финансового, административного, уголовного).

Приведённый пример или диспозиция статьи 1881 УКРА отражает банковскую деятельность, на которую направленный объект задач дестабилизирует банковскую систему РА, попирает предусмотренные законом задачи, что предоставляет большую общественную опасность и перерастает из финансовой ответственности в уголовную.

2. Финансовое принуждение может считаться правовым только в том случае, когда последнее имеет правовую основу и может на практике применяться при наличии соответствующего правового акта. В первом случае финансовое принуждение, его применение должно подчиняться общим принципам права, которое, в свою очередь, ограничит и запретит незаконные действия и произвол правоприменительных органов.

Средства воздействия финансового принуждения должны быть созвучны характеру правонарушений и без необходимости необоснованно и несправедливо не нарушали бы и не попирали интересы отдельных граждан.

3. Финансовое принуждение должно применяться в рамках воздействия, закреплённого нормативно-правовыми актами, с учётом того, что отдельные виды принуждения (предупредительные меры, пресечения, штрафы) реализовывались бы в соответствии с конкретными задачами финансовой деятельности.

4. В процессе применяемого при финансовых нарушениях принуждения должны строго соблюдаться такие требования принципа законности, каковыми являются права и законные интересы граждан, обеспечивающие их правовые гарантии.

5. Целью финансового принуждения, как и любого вида государственного принуждения, является предупреждение и предотвращение правонарушений, устранение обстоятельств, порождающих их причины и условия. Финансовое принуждение должно преследовать цель воспитывать и перевоспитывать правонарушителей с сознанием добровольного и беспрекословного выполнения требований законов.

Особенности упомянутого финансового принуждения свидетельствуют о необходимости не только теоретического, но и практического применения целей последнего.

В действительности, основными задачами последнего являются устранение пагубных для общественности и государства последствий нарушений финансовой деятельности как в процессе формирования общегосударственных централизованных финансовых денежных фондов, так и при их распределении и перераспределении, а также восстановление нарушенных прав субъектов финансово-правовых отношений.

В любой области финансовой системы государства в процессе осуществления государственной власти методы как убеждения, так и принуждения выступают настолько спаянно, что их разграничение, как и степень эффективности воздействия, даже исходя из теоретической необходимости, невозможно разделить не нарушая смысла, роли и значения последних как правовых методов осуществления финансовой власти.

Разумное сочетание этих методов на практике способствует направлению исчисляющихся миллиардами денежные средств, выявленных при нарушениях финансовой деятельности, на осуществление закреплённых конституцией и законом государства актуальных на данный момент задач и функций как органов государственной власти, так и органов местного самоуправления.

Исходя из необходимости эффективности применения комбинированных методов убеждения и принуждения в сфере финансовой деятельности государства, следует отметить, что в качестве методов применения объёмы последних существенно различаются. В процессе осуществления единой финансовой деятельности государства,  как правило, законодательными и исполнительными органами, в

См. подробнее, Уголовный кодекс РА, Е., 2011, ст. 188.большинстве случаев применяется финансовое принуждение как метод проявления финансовой власти государства, между тем совершенно иначе обстоит дело при формировании денежных фондов органов местного самоуправления (местные бюджеты, фонды социального страхования и т.д.). На местах единые денежные фонды общин в основном формируются на основе внутренней убеждённости и добровольных взносов населения общины, что подчёркивает наличие различий правового применения этих методов.

Финансовая деятельность РА и органов местного самоуправления объективно обусловлены процессами планового и целенаправленного распределения внутреннего валового продукта республики и национального дохода, которое осуществляется в двух взаимосвязанных направлениях. Первым из них является финансовая сохранность, а вторым - финансово-правовое регулирование.

С одной стороны, государство и органы общины формируют свои денежные фонды, пополняя их как собственными, так и средствами от ссуды, налогами, обязательными выплатами и другими доходами, за счёт которых устанавливается финансовая обеспеченность осуществления установленных законом функций органов государственной власти, а с другой стороны, новые методы рыночной экономики ограничивают организацию управления административно-приказными методами в сфере экономики, на смену им приходит обеспечение активного участия организаций и граждан в экономической жизни страны, благодаря чему органы государственной власти и местного самоуправления свои полномочия постепенно осуществляют посредством упомянутых субъектов.

На сегодняшний день в некоторых сферах финансовой деятельности государства РА активизировались политические сдвиги процесса демократизации в области управления финансами, то формирование необходимых для государства единых денежных фондов, сбор налогов, обеспечение устойчивости денежной единицы и цены, оборот ценных бумаг, целевое использование бюджетных средств осуществляется путём финансового убеждения.

Что же касается финансово-правового регулирования сферы финансовой деятельности государства, то здесь речь может идти только о проявлениях правомерного поведения участников финансово-правовых отношений, которое полностью обусловлено эффективностью правотворческой деятельности государства. Следовательно, финансово-правовое принуждение как метод обеспечения финансовой власти государства тесно связано с особенностями той области права, неотъемлемой частью правовых норм которых являются виды финансового принуждения. Не случайно, что сегодня в сфере формирующейся науки финансового права, в учениях относительно «финансово-правового принуждения и ответственности» правовые особенности финансового принуждения и ответственности освещаются особенностями предмета, метода, принципов, функций регулирования этой области права, а также правовым содержанием, адресованным правовым нормам соответствующей отрасли.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 


Похожие статьи

О В Амельницька - Система лoгicтичнoгo сервісу тpaнcнopтнo-eкcнeдицiйнoгo ніднриємства

О В Амельницька - Аналіз ефективності функціонування локальних електричних мереж в сучасних умовах

О В Амельницька - Аналіз методів оцінки соціально-економічної ефективності проектних рішень в електричних мережах