Автор неизвестен - Хронологія найважливіших подій ужитті донецького національного технічного університету - страница 5

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 

Факультет відомий своїми науковими школами, очолюваними провідними вченими-гірниками. Більше 85% викладачів мають вчений ступінь, у т.ч. 12% - доктори наук. Висока кваліфікація працівників факультету дозволяє вести наукові дослідження на високому рівні. Ряд наукових шкіл, очолюваних вченими факультету, мають міжнародне визнання.

Широко відома серед фахівців наукова школа доктора технічних наук, члена-кореспондента гірничої академії України К.Ф.Сапицького, під керівництвом якого розроблені нові, що не мають аналогів у світовій практиці, нетрадиційні технології видобутку вугілля в особливо складних умовах.

Лідируючі позиції в області теорії й практики боротьби з раптовими викидами займає наукова школа д-ра технічних наук, лауреата Державної премії України В.І. Ніколіна. Роботи, проведені ученим колективом під керівництвом В.І. Ніколіна, практично вирішили проблему газодинамічних явищ при видобутку вугілля й істотно розширили уявлення про фізичні процеси у масиві.

Під керівництвом Ю.Ф. Булгакова виконано цілий ряд фундаментальних досліджень в області створення ефективних засобів і способів гасіння підземних пожеж. Ці роботи лягли в основу створення нового наукового напрямку - комбінованого гасіння підземних пожеж. Виконаний цикл експериментальних робіт, проведених у вибуховій штольні для вивчення особливостей поширення енергії вибухів по гірничим виробкам і розробці засобів їхньої локалізації. Булгаков Ю. Ф. є керівником напрямку по створенню й розробці нових й удосконалюванню існуючих засобів і способів гасіння складних пожеж і локалізації вибухів метано-повітряних сумішей.

Наукова школа доктора технічних наук, академіка академії інженерних наук України М.П. Зборщика відіграє авангардну роль у розробці технологій охорони гірничих виробок на великих глибинах.

Наукова школа д.т.н. М.М.Касьяна: розробка технологічних схем виїмки вугілля на великих глибинах; розробка високоефективних ресурсозберігаючих засобів і способів охорони підготовчих виробок; розробка ефективних технологій видобутку солі.

Наукова школа д.т.н. Шевцова М.Р.: забезпечення безпеки й ефективності буропідривних робіт.

Наукова школа д.т.н. Левіта В.В.: геомеханіка гірських порід і науково-технічні принципи спорудження вертикальних стволів.

Наукова школа д.т.н. Назимко О.І.: вдосконалення технології переробки і обезводнення шламів.

Наукова школа д.і.н. В.В. Липинського: вивчення історії цивільної та духовної освіти, аналізу концепцій, моделей і філософії освіти, виховання національної інтелектуальної еліти.

Практичне застосування досліджень співробітників факультету має вирішальне значення для подальшого розвитку вуглевидобутку в Україні.

За весь період існування гірничого факультету було підготовлено близько 13 тис. інженерів, які завжди були затребувані часом у різних галузях народного господарства країни, як у воєнні, післявоєнні, так і подальші часи її індустріального розвитку.

Більше 80% керівників шахт і вугільних об'єднань -випускники факультету. Вони працюють не тільки на шахтах, але й у науково-дослідних і проектних організаціях, викладають у вищих й середніх спеціальних навчальних закладах. Серед випускників - відомі вчені, досвідчені викладачі, підприємці, Народні депутати Верховної Ради України, а також держслужбовці, які займають відповідальні посади в Кабінеті Міністрів України, адміністраціях міст, районів, областей.

Сьогодні факультет продовжує славетні традиції творчої роботи, є потужним науково-технічним центром вугільної галузі держави.

Гірничий факультет здійснює міжнародне співробітництво з Головним гірничим інститутом (м. Катовіце, Польща), Сілезьким політехнічним університетом (м. Глівіце, Польща), Гірничо-металургійною академією (м. Краків, Польща), Технічного університету (м. Острава, Чехія), Технічним університетом (м. Кошице, Словакія), Господарчою академією ім. Д. Ценова (м. Свіштов, Болгарія), Вищою інженерною школою (м. Бохум, Німеччина), Московським державним гірничим університетом (м. Москва, Росія), Юргинським технологічним інститутом (м. Юрга, Росія), Тульським державним університетом (м. Тула, Росія).

Навчальний процес модернізований на основах Болонської декларації, введена кредитно-модульна система, широко використовуються інформаційно-комп'ютерні технології. Успішно реалізується концепція ступінчастої подготовки спеціалістів: довузівська підготовка- молодший спеціаліст - бакалавр -спеціаліст - магістр - кандидат наук - доктор наук.

На данний момент на факультеті студенти начаються за такими напрямам підготовки і спеціальностям:

Напрям підготовки — Гірництво:

I. Спеціальність - Розробка родовищ корисних копалин:

1. Спеціалізація  -   Підземна  розробка  родовищ корисних

копалин (РКК);

2. Спеціалізація    -    Геомеханічні    процеси    в гірничому

виробництві (РККг);

3. Спеціалізація - Охорона праці в гірництві (ОПГ);

4. Спеціалізація - Відкриті гірничі роботи (ВГР);

5. Спеціалізація   Управління  гірничими підприємствами

(УГП);

6. Спеціалізація  Страхова  експертиза  охорони  праці в

гірництві (СЕВ);

7. Спеціалізація   -   Комплексна   розробка   і раціональне

використання надр (КВН);

II. Спеціальність - Шахтне і підземне будівництво:

1. Спеціалізація - Шахтне і підземне будівництво (III);

2. Спеціалізація  Будівництво і  реконструкція гірничих

підприємств (БРГП);

3. Спеціалізація - Підземне міське будівництво (ПМБ).

Напрям підготовки — Переробка корисних копалин:

I. Спеціальність - Збагачення корисних копалин (ЗКК). Напрям підготовки — Менеджмент:

I. Спеціальність - Менеджмент організацій (МОП);

II. Спеціальність     -     Менеджмент зовнішньоекономічної

діяльності (МЕД).

В склад факультету входять 6 кафедр:

- «Розробка родовищ корисних копалин»;

- «Управління виробництвом ім. Ю.В.Бондаренко»;

- «Охорона праці та аерологія»;

- «Будівництво шахт і підземних споруд»;

- «Збагачення корисних копалин»;

- «Історія і право».

Кафедра «Розробкародовищ корисних копалин»

Кафедра була створена в 1926 р. У перші два роки після утворення гірничого технікуму факультетів і кафедр як структурних одиниць, не існувало. Лише в 1926 р. у технікумі почали організовуватися кафедри. Першою була створена кафедра «Розробка родовищ корисних копалин» (РРКК), завідувачем якої став декан гірничого факультету, професор В.І. Бєлов.

Перший випуск гірничих інженерів відбувся у 1924 р. У подальші роки кількість гірничих інженерів безперервно зростала.

До 1929 р. кафедра РРКК вела всі спеціальні дисципліни навчального плану гірничого інженера-експлуатаційника. У 1929 р. з неї виділилася кафедра «Шахтне будівництво», а у 1939 і 1943рр. відповідно кафедри «Руднична вентиляція і гірничорятувальна справа» і «Маркшейдерська справа».

Велика заслуга у формуванні кафедри після 1939 р. належить О.М.Найдишу - її завідувачеві з цього року. Його перу належить багато наукових статей, навчальні й методичні посібники. Під час Великої Вітчизняної війни кафедра перебувала в м. Прокоп'євську (Кузбас), де її очолив проф. Г.І.Гойхман, який перейшов до ВНЗ із галузевого дослідницького інституту.

У повоєнні роки кафедра РРКК сформувалася у кваліфікований колектив викладачів і наукових співробітників.

Окрім проф. Г. І. Гойхмана в післявоєнні роки багато зробив для становлення кафедри проф. С.М. Ліпковіч, який був її завідувачем протягом п'яти років. Він- відомий вчений-гірник і досвідчений педагог вищої школи.

Упродовж 1950-1960-х років було написано багато підручників, навчальних посібників, монографій, кафедра поповнювалася за рахунок випускників гірничого факультету, що мали досвід роботи на шахтах. У ці роки значно активізувалася наукова робота викладачів кафедри: захистили докторські дисертації О.М. Найдиш, С.М. Ліпковіч, Н.І. Жизлов, К.Ф. Сапиць-кий, М.П. Зборщик, С.М. Ільєнко.

У 1971 р. з кафедри РРКК виділилася нова «Гірнича геомеханіка». В 1998 р. у зв'язку з тим, що на факультеті з'явилися нові спеціальності за напрямком «Менеджмент», на базі кафедри РРКК була створена нова кафедра «Управління виробництвом».

З 1971 по 1999 рр. кафедрою РКК керував д.т.н., проф. К.Ф.Сапицький.

З вересня 1999 р. кафедру РПМ очолює д. т. н., професор М.М. Касьян. У 1971 р. він закінчив гірничий факультет Донець­кого політехнічного інституту за спеціальністю «Технологія і комплексна механізація підземної розробки родовищ корисних копалин». Кандидат технічних наук (1980 р.), доцент (1986 р.), доктор технічних наук (2002 р.). Його наукові праці присвячені гірничій геомеханіці та охороні і підтримці гірничих виробок глибоких вугільних шахт. Він опублікував 162 роботи, зокрема 109 статей, 5 монографій та 5 навчальних посібників. Роботи М.М.Касьяна публікувалися не лише у вітчизняних виданнях, а йу Росії, Польщі, Чехії, Словаччині, Болгарії, Германії.

Враховуючи побажання виробничників, з 1999 р. кафедра приймає студентів на спеціалізацію «Відкриті гірничі роботи». У 2008 р. до складу кафедри «Розробка родовищ корисних копалин» був приєднаний колектив кафедри «Гірнича геомеханіка».

За роки існування кафедри підготовлено понад 18 тис. гірничих інженерів у тому числі і заочної форми навчання. Деякі студенти факультету проходили повний курс навчання в Гірничо-металургійній академії у Кракові (Польща). Високий рівень професійної підготовки студентів, що навчаються на кафедрі, підтверджується тим, що протягом останніх 15 років вони є призерами і переможцями всеукраїнських олімпіад за фахом РРКК.

З моменту організації кафедри її співробітники видали більше 40 підручників і навчальних посібників. Багато підручників були оригінальними і єдиними у своєму роді. Так підручники за редакцією професора Г.І. Гойхмана «Розбір систем розробки вугільних родовищ Донецького басейну» (1950 р.) і «Задачник з підземної розробки вугільних родовищ» (1951 р.) витримав п'ять видань, а підручники за редакцією проф. О.М. Найдиша «Розкриття і підготовка вугільних пластів» (1963р.) і проф. С.М. Ліпковича «Основи проектування вугільних шахт» багато років залишалися методологічною основою постановки і вирішення завдань гірничого виробництва в масштабах колишнього СРСР і України. Підручники, видані останніми роками за редакцією проф. Д.В. Дорохова «Технологія підземної розробки родовищ корисних копалин» (1997 р.) і проф. І.Ф. Ярембаша «Виробничі процеси в очисних вибоях вугільних шахт» (1999 р.) відрізняються тим, що виклад матеріалу в них має аналітичний, а не описовий характер і дозволяє вирішувати гірничі завдання відповідно до нормативних документів, прийнятих у вугільній промисловості.

За минулі роки колективом кафедри виконаний великий обсяг наукових досліджень із господарської і бюджетної тематики, що дозволив розробити для вугільної промисловості низку прогресивних способів і технологій ведення очисних і підготовчих робіт. Проф. С.М. Ліпкович вперше у вітчизняній практиці запропонував    новий    спосіб    підготовки    шахтних полів­погоризонтний, який широко застосовується на шахтах Донбасу. Професори Н.І. Жизлов і Д.В. Дорохов запропонували і випробували на практиці систему розробки крутих викидонебезпечних пластів діагональними вибоями, яка значно знижує вірогідність виникнення раптових викидів в очисних вибоях. Під керівництвом проф. К.Ф. Сапицького розроблені і випробувані в шахтних умовах нові технологічні схеми безлюдної виїмки вугілля з використанням скреперостругів. За наслідками наукових досліджень на кафедрі підготовлено і захищено 21 докторська і більше 200 кандидатських дисертацій (зокрема 18-фахівцями із Польщі, Сирії, В'єтнаму, Беніну, Нігерії), опубліковано дев'ять монографій, отримано близько 150 авторських свідоцтв на винаходи і патентів.

Кафедра організовує навчальний процес для 16 спеціальностей гірничого та інших профілів і випускає студентів зі спеціальності «Розробка родовищ корисних копалин». Гірничий інженер, що закінчив ВНЗ за цією спеціальністю, є провідним керівником і організатором виробництва на гірничодобувних підприємствах. Програмами підготовки передбачається отримання студентами знань в обсязі, необхідному для забезпечення технічного прогресу у вугільній промисловості на базі комплексної механізації й автоматизації виробничих процесів. У навчальному процесі широко використовуються різні технічні засоби навчання (навчальне телебачення, комп'ютерні класи), макети систем розробки вугільних пластів, моделі обладнання для виїмки вугілля.

Основні напрямки наукової роботи кафедри такі:

- створення безлюдних і безвідходних технологій видобутку вугілля з дуже тонких пологих і крутих вугільних пластів;

- розробка технологічних схем виймання вугілля на великих глибинах;

- розробка високоефективних засобів і способів охорони підготовчих виробок;

- ефективна технологія видобутку солі;

- автоматизовані системи проектування;

- розробка родовищ золота.

У свої науковій і педагогічній діяльності кафедра РРКК підтримує тісний зв'язок із спорідненими кафедрами провідних вищих навчальних закладів України і країн СНД. Ділові зв'язки налагоджені з відомими науково-дослідницькими інститутами: Інститутом проблем комплексного освоєння надр (ІПКОН), ДонВугІ, ДонДІПРО- Шахт, Інститутом гірничої справи ім. О.О. Скочинського (Росія) та іншими. Кафедра також підтримує давні і міцні зв'язки з вищими навчальними закладами Польщі, Чехії, Німеччини. Спільно із зарубіжними ВНЗ проводяться наукові дослідження, друкуються монографії і статті. Результати наукової діяльності кафедри регулярно публікуються у провідних науково-технічних журналах країни, а також Росії, Польщі і Чехії. Багато наукових розробок захищено авторськими свідоцтвами. Співробітники кафедри отримали близько 150 патентів і авторських свідоцтв на винаходи. Четверо викладачів підготували й захистили кандидатські дисертації, навчаючись в аспірантурі Польщі і Чехії. Кілька співробітників брали участь у підготовці фахівців-гірників в технічних університетах Алжиру. Викладачі кафедри були активними учасниками міжнародних наукових конференцій у Чехії, Польщі, Німеччині, КНДР, Австралії.

Випускники кафедри працюють переважно на шахтах Донецького басейну, а також у проектних і науково-дослідних інститутах.

Підготовку фахівців для зарубіжних країн почала кафедра у 1952 р. У 1957 р. відбувся перший випуск гірничих інженерів із Польщі і Чехословакії. Всього ж за цей час дипломи гірничих інженерів отримали 86 студентів із країн Європи, Азії, Африки і Латинської Америки. З 1975 року на кафедрі підготовлено 10 кандидатів технічних наук для Польщі, В'єтнаму, Сирії, Беніну, Нігерії.

Кафедра «Охорона праці й аерологія»

Кафедра «Охорона праці й аерологія» бере свій початок із кафедри «Руднична вентиляція, пожежі, гірничорятувальна справа й техніка безпеки», яка була створена у 1939 р. після поділу гірничої кафедри. Першим завідувачем кафедри був професор В.І. Бєлов, заслужений діяч науки й техніки, що завідував до цього гірничою кафедрою.

У післявоєнні роки відбувався подальший розвиток кафедри: була створена лабораторія, організована підготовка гірничих інженерів за фахом «Підземна газифікація вугілля», водночас проводилися дослідження, які дозволили поліпшити провітрювання цілої низки шахт Донбасу.

У роки війни, перебуваючи в евакуації в Прокоп'євську, кафедра на чолі із проф. В.І. Чистовим продовжувала підготовку гірничих інженерів і дослідження провітрювання й теплового режиму шахт Кузбасу. Після повернення на Донбас розпочалася робота з відбудови приміщень і лабораторій кафедри, у якій за проектом ЦАДІ ім. Жуковського була споруджена унікальна і єдина серед вищих навчальних закладів України аеродинамічна труба, подарована інституту в 1947 р. керівниками паливної промисловості країни, випускниками інституту А.Н. Задемидько й О.Ф. Засядько.

Одночасно з підготовкою гірничих інженерів колектив кафедри проводив дослідження провітрювання, газового, теплового й пилового режимів роботи шахт Донбасу, за результатами яких під керівництвом проф. В.І. Бєлова були захищені перші дисертації кандидатські К.А. Корепановим (1951 р.) і Б.І.Медведєвим (1953 р.) і докторська В. І. Чистовим (1953 р.).

У 1949р. кафедра розділилася на дві: «Руднична вентиляція» (завідувач проф. В.І. Бєлов) і «Техніка безпеки» (завідувач доц. Н.К.Цольвег). Пізніше, у 1955 р., кафедри об'єдналися в одну- «Руднична вентиляція й техніка безпеки» під керівництвомпроф. В.І. Белова. Під керівництвом проф. В.І. Белова і проф. Б.І. Медведева, які керували кафедрою 30 років (1961-1991 рр.), сформувалися наукові напрямки кафедри: провітрювання й боротьба з метаном і вугільним пилом, прогноз і регулювання теплового режиму.

У 1964р. кафедра знову розділилася на дві: «Руднична вентиляція» на чолі з доц. Б. І.Медведєвим й «Техніка безпеки» із проф. В.Я. Балтайтисом.

На кафедрі «Руднична вентиляція» у 1960-1970 рр. захистили кандидатські дисертації В.К. Чуркін (1966 р.), О.А. Лопатов, І.Ф. Морозов та І.Ф. Ярембаш (1967 р.). Ці роки були позначені бурхливим розвитком наукових досліджень у галузі прогнозу й регулювання теплового режиму глибоких шахт, боротьби з раптовими викидами вугілля й газу відповідно до координаційних планів найважливіших НДР країни. За результатами цих досліджень було захищено дев'ять кандидатських дисертацій.

У 1980-1990 рр. удосконалювалося методичне забезпечення навчальних дисциплін, оновлювалася лабораторна база, розширювалася тематика лабораторних робіт. Були видані численні методичні вказівки з різних дисциплін, навчальні посібники. Спільно з кафедрою «Охорона праці» підготовлено й видано протягом 1964-1992 рр. 28 республіканських науково-технічних збірників «Розробка родовищ корисних копалин». У ці роки під керівництвом проф. Б.І. Медведева було захищено п'ять кандидатських дисертацій.

За результатами конкурсів і наукових праць студентів отримано 13 республіканських і три всесоюзні дипломи. З 1991 по 1997 рр. кафедрою завідував д. т. н., проф. О.М. Морєв, який раніше працював заступником директора МакНДІ. В 1994р. на замовлення ГВГРС України кафедра організувала підготовку гірничих інженерів з додатковим навчанням проблем гірничорятувальної   справи.   Протягом   1997-2000   рр. буловипущено 120 гірничих інженерів-гірничорятувальників. У 1995 р. спільно з кафедрою «Охорона праці» було розпочато підготовку гірничих інженерів за спеціалізацією «Охорона праці в гірничому виробництві».

У 1997 р. кафедри «Руднична вентиляція» й «Екологія» були об'єднані в одну «Аерологія й екологія» під керівництвом проф. Є.С. Матлака.

З метою поліпшення якості підготовки фахівців у вересні 1964 р. була заснована кафедра «Охорона праці й гірничорятувальна справа», яку очолив відомий фахівець-виробничник, керівник воєнізованих гірничорятувальних частин Луганської області, д.т.н., професор Віктор Янович Балтайтис.

Проф. В.Я. Балтайтис був досвідченим викладачем і науковцем, фахівцем у галузі пожежної профілактики й гасіння пожеж. Він опублікував понад 90 наукових праць, серед них кілька монографій і підручників. Підготував трьох докторів і 14 кандидатів технічних наук, є автором чотирьох впроваджених у виробництво винаходів.

У 1978 р. кафедру очолив д.т.н., проф. В.І. Ніколін, який працював у МакНДІ завідувачем відділу з боротьби з викидами вугілля, породи й газу. Наступного року при кафедрі була створена галузева лабораторія з боротьби із раптовими викидами вугілля й газу Мінвуглепрому УРСР, а через рік кафедра перейменована в «Охорона праці й навколишнього середовища».

На кафедрі активно проводилася науково-дослідна робота, характерною була творча діяльність викладачів: підготовка спільно зі студентами статей, монографій, одержання авторських посвідчень на винаходи, публікація навчальних посібників.

Тільки у 1970-1980 рр. викладачами кафедри було опубліковано більше 150 статей, брошур, монографій, за результатами конкурсів студентських робіт отримано 32 дипломи. Проф. В.І. Ніколін підготував трьох докторів і 17 кандидатівтехнічних наук. Серед них багато відомих науковців, організаторів виробництва, викладачів, підприємців.

У 1994р. У зв'язку з реорганізацією кафедра почала називатися «Охорона праці». У 1996 р. В.І. Ніколін обраний членом-кореспондентом Академії гірничих наук України. У 2000р. уперше в регіоні відбувся випуск фахівців з охорони праці.

У лютому 2001 р. була створена об'єднана кафедра «Охорона праці й аерологія». Завідувачем був призначений д.т.н., проф. Ю. Ф. Булгаков, відомий фахівець у галузі боротьби з рудничними пожежами, який раніше працював завідувачем лабораторії гасіння підземних пожеж шахт інституту НДІГД. Він опублікував понад 150 наукових праць, зокрема монографію «Гасіння пожеж у вугільних шахтах», і отримав п'ять авторських посвідчень на винахід.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа