Автор неизвестен - Хронологія найважливіших подій ужитті донецького національного технічного університету - страница 6

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 

В останні роки кафедра поповнилася досвідченими виробничниками, відомими науковцями. До її складу ввійшли лауреат Державної премії в галузі науки й техніки, доц., к.х.н. Г.Н.Опецьків, який працював директором Всесоюзного науково-дослідного інституту реактивів і матеріалів для електронної техніки, а також доц., к.т.н. В.А. Трофімов завідувач лабораторії гірничої інформатики НДІГС.

Кафедра «(Будівництво шахт і підземних споруд».

Кафедру організовано у 1929 р. під назвою «Проходка шахт». У 1931 р. її було названо кафедрою «Шахтне будівництво». За змістом своєї роботи вона була провідною в підготовці інженерів-шахтобудівників. Наприкінці 1936-1937 навчального року кафедру шахтного будівництва було знову перейменовано у кафедру «Проведення і кріплення гірничих виробок» у складі гірничого факультету. У 1964 р. її перейменували на «Проведення й кріплення гірничих виробок і буропідривні роботи», а у 1971 р.­на «Будівництво шахт і підземних споруд». До 2009 року кафедра входила у склад гірничо-геологічного факультету.

У різні роки завідувачами кафедри були професори, к.т.н. К.В. Панько, В. П. Бєліков, Б. М. Крамарєв (1944-1946), доценти, к.т.н. Л. Д. Бейлін (1946-1956), А.М. Янчур (1957-1958), В.В. Орлов (1959-1964), професори, к.т.н. П.Я.Таранов (1964-1971), О.Г.Гузєєв (1971-1987), проф., д.т.н. М.І.Большинський (1987-1995).

Із середини 1995 р. кафедру очолює М.Р.Шевцов- д.т.н., проф., заслужений винахідник УРСР, лауреат премії імені академіка О.О.Скочинського. За минулі роки кафедра підготувала близько 3880 гірничих інженерів-будівників, стала гарною школою для вітчизняних і зарубіжних спеціалістів. Серед її випускників багато відомих шахтобудівників-виробничників: Д.І.Маліованов, А.В. Биков, В.В. Левіт, О.А. Пшеничний, М.П.Давидов, В.Я. Власенков, А.С. Шульга, І.М. Беркович та інші.

Викладацький склад кафедри формувався переважно із кращих випускників інституту, серед яких- засновники сучасної методології підготовки гірничих інженерів-будівників не лише в Україні, а й у країнах колишнього СРСР. Викладачами кафедри опубліковано майже 34 підручники і навчальні посібники, численні методичні розробки. Підручник проф. П. Я.Таранова «Буровзрывные работы» витримав чотири видання і вже тривалий час використовується у навчальному процесі. Проф. О.Г.Гузєєв уперше в СРСР підготував навчальний курс «Проектування будівництва гірничих підприємств», який на державному рівні було введено в типові навчальні плани шахтобудівної спеціальності. Його перший підручник із цього курсу витримав два видання. Проф. М.Р. Шевцов уперше запровадив у навчальний процес шахтобудівної спеціальності новий курс «Вибухозахист гірничих виробок».

Викладачі й наукові співробітники кафедри виконали великий комплекс досліджень, результати яких визнано в гірничій галузі. Це, зокрема, технологія кріплення стволів безспорудження опорних вінців (доц. Л.Д.Бейлін), технологія проведення гірничих виробок із використанням контурного підривання (проф. П.Я. Таранов і доц. О.Г. Гудзь), спосіб оцінки вибухонебезпечного захоронения аварійного реактора Чорнобильської АЕС (проф. М.Р. Шевцов) тощо. За результатами досліджень опубліковано 85 монографій, отримано понад 150 авторських свідоцтв і патентів на винаходи, опубліковано більше 4500 статей, захищено сім докторських і понад 40 кандидатських дисертацій, зокрема за останні 10 років — 10 кандидатських і дві докторських.

На кафедрі сформувалися три основні наукові напрями: проектування, будівництво і реконструкція підземних споруд; безпека й ефективність буропідривних робіт; геомеханіка гірських порід і науково-технічні принципи спорудження вертикальних стволів.

Кафедра укомплектована кваліфікованими й досвідченими викладачами, із них троє професорів, семеро доцентів, старший викладач та асистент. За сумісництвом на кафедрі працюють такі відомі організатори виробництва й господарники, як проф., д.т.н. В.В. Левіт- заступник директора шахтобудівельної компанії ВАТ «Трест «Донецьк-шахтопроходка»; доц., к.т.н. Ю.О. Пшеничний-заступник головного інженера ВАТ «Трест «Донецькшахто-проходка».

Кафедра «Збагачення корисних копалин»

Кафедра ЗКК- один із найстаріших навчальних підрозділів Донецького національного технічного університету - раніше входила до складу факультету енергомеханіки та автоматизації. Вона почала свою діяльність у 1927 р. її засновником і першим завідувачем був відомий учений, д.т.н., проф. Е.Ф.Меллер.

За порівняно короткий термін була створена матеріальна база кафедри, яка включала не лише лабораторне устаткування, ай напівпромислову установку для збагачення вугілля. Це забезпечувало високий рівень навчання студентів і дозволяло проводити дослідження на збагачуваність вугілля різних родовищ Донбасу, Уралу і Кавказу з метою розробки і впровадження раціональних схем збагачувальних фабрик.

Вже у 1930р. відбувся перший випуск семи інженерів-збагачувальників. Успішна робота кафедри в перші роки її існування дозволила вирішити серйозну проблему того часу підготувати інженерні кадри для керівництва галуззю збагачення вугілля. Водночас проводилася робота з формування науково-педагогічних кадрів. У 1936 р. на кафедрі почала працювати аспірантура. Серед перших її випускників були майбутні відомі вчені Н.Ф.Брізінов і М.Г. Єльяшевич.

У роки Великої Вітчизняної війни в евакуації кафедра продовжувала підготовку кадрів, здійснювала науково-дослідну роботу. Розробки її працівників сприяли швидкому будівництву і пуску збагачувальних фабрик із пневматичним методом збагачення на шахтах Ленінськ-Кузнецька і Прокоп'євська. У важкий час війни співробітниками кафедри було організовано виробництво випуск наповнювача для протигазів.

З 1942 р. кафедру очолила к.т.н., доц. М.Г. Єльяшевич і цю посаду вона займала, захистивши докторську дисертацію, до 1977 р. Проф. М.Г. Єльяшевич заснувала наукову школу флотації кам'яного вугілля і антрацитів Донбасу, керувала роботами з впровадження перших флотаційних відділень на вуглезбагачувальних фабриках. Завдяки її діяльності була створена карта флотування вугілля Донбасу. Вона - автор більше 200 наукових робіт і двох монографій із цієї теми.

Після звільнення Донбасу викладачі кафедри і студенти брали активну участь у відновленні зруйнованих навчальних корпусів і лабораторій. Одночасно тривала масштабна робота з підготовки фахівців для вуглезбагачувальних фабрик регіону,широкого впровадження флотаційного методу збагачення вугільних іпламів.

З 1962 р. на кафедрі відновила свою роботу аспірантура за фахом «Збагачення корисних копалин», до якої щорічно приймали одного-двох аспірантів. За роки існування кафедри під керівництвом провідних викладачів підготовлено близько 60 кандидатів і три доктори технічних наук. Два кандидати наук було підготовлено для зарубіжних країн. За період з 1962 р. дипломи гірничих інженерів-збагачувачів одержали близько 130 громадян В'єтнаму, Монголії, Куби, Лаосу, Алжиру, Ефіопії, Гани, Афганістану та інших країн.

Зростання обсягів збагачення вугілля, розвиток технології їх переробки, специфіка використовуваного устаткування і необхідність електрифікації і автоматизації виробничих процесів зумовили необхідність підготовки фахівців у цих галузях. З ініціативи проф. М.Г. Єльяшевич і доц. А.Г. Лівінцева на кафедрі з 1969р. почалася підготовка інженерів за спеціальностями «Автоматизація процесів збагачувальних фабрик» і «Електрифікація і автоматизація збагачувальних фабрик».

У 1969 р. при кафедрі відкрилася нова спеціальність-«Машини і устаткування збагачувальних фабрик», яка у 1993 р. була перетворена на спеціальність «Електромеханічне устаткування збагачувальних фабрик».

Колектив кафедри проводить інтенсивну наукову роботу. Викладачі й співробітники виконували і продовжують виконувати дослідження у різних наукових напрямах. Важливими серед них є «Флотаційне збагачення сірки, графіту і вугілля, пошук і впровадження нових реагентів», «Дослідження процесів в замкнутих технологічних циклах», «Автоматизація виробничих процесів».

При кафедрі працює лабораторія з дослідження промислових викидів у складі чотирьох співробітників. Основною її функцією є розробка документів, що обґрунтовують оптимальніобсяги викидів для промислових підприємств. Лабораторія забезпечує необхідну точність вимірювань, розрахунків, об'єктивності і достовірності їх результатів відповідно до державних стандартів.

Протягом 1977-1987 рр. кафедрою завідував к.т.н., доц. М. Д. Оглоблін, відомий фахівець у галузі флотаційних методів збагачення і переробки корисних копалин. Під його керівництвом проводилися дослідження з парової подачі реагентів у процес флотації.

У 1987 р. кафедру очолив д. т. н., проф. А.Т. Єлішевич провідний фахівець із брикетування, переробки і масляної селекції корисних копалин. Під його науковим керівництвом і за безпосередньої участі співробітники й викладачі кафедри підготували та успішно захистили п'ять дисертаційних робіт на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук і дві доктора технічних наук.

Протягом тринадцяти років (1994-2007 рр.) кафедрою успішно керував к.т.н., проф. Ю.Л. Папушин. Під його керівництвом кафедра неодноразово нагороджувалася грамотами і дипломами, займала одне з провідних місць із науково-дослідної роботи серед випускових кафедр ДонНТУ. У ці роки за активної участі провідних викладачів кафедри (проф. Ю.Л. Папушин, В.С.Білецький, О.І. Назимко, доц. В.О. Смірнов, В.М. Самилін) видано шість навчальних посібників, п'ять монографій, низку словників і «Гірничий енциклопедичний словник» у 3-х томах. Викладачі і співробітники кафедри отримали більше 50 авторських свідоцтв і патентів України, за останні п'ять років опублікували понад 50 статей у спеціалізованих науково-технічних виданнях.

До 2009 року кафедра входила до складу факультету енергомеханіки та автоматизації.

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів, фахівців і магістрів за фахом «Збагачення корисних копалин». Для бакалаврів тамагістрів інших факультетів і спеціальностей викладачі кафедри проводять лекції, практичні й лабораторні заняття з курсів: технологія переробки корисних копалин, збагачення корисних копалин, процеси і машини збагачувальних фабрик, метрологія, стандартизація і управління якістю продукції, хімічні й фізичні процеси виробництва. Для студентів французького та німецького факультетів читаються загальні курси французькою і німецькою мовами.

Підготовка майбутніх фахівців здійснюється у десяти навчальних і дослідницьких лабораторіях, аудиторії для курсового й дипломного проектування, п'яти спеціалізованих аудиторіях, обладнаних комп'ютерною і мультимедійною технікою. Навчання проводять кваліфіковані фахівці три доктори і п'ять кандидатів технічних наук, а також досвідчені старші викладачі й асистенти, майстер виробничого навчання і лаборанти.

Крім того, проводиться серйозна методична робота: всі курси забезпечені методичними вказівками, розроблені програмні модулі для розрахунків технологічних схем збагачення корисних копалин, які використовуються в курсовому і дипломному проектуванні.

Підвищенню якості освіти сприяють три філіали кафедри, створені на провідних збагачувальних фабриках Донбасу, галузева лабораторія кафедри, яка забезпечує контроль забруднення атмосфери при роботі збагачувальних фабрик і розробку заходів із поліпшення екологічної обстановки в регіоні, атестована хімічна лабораторія контролю якості вуглезбагачувального виробництва.

Про високий рівень підготовки фахівців свідчать матеріали конференцій молодих збагачувачів України, які з 1992 р. проводяться на базі кафедри. Викладачі постійно беруть участь у роботі міжнародних конференцій: «Збагачення корисних копалин», «Форум гірника» (НГУ), «Тиждень гірника» (МГГУ), «Вібрації в техніці і технологіях», «Вітчизняний та міжнародний досвід    переробки    відходів»,    «Сталий   розвиток гірничо­металургійної промисловості», симпозіуму «Якість мінеральної сировини», польсько-українського форуму в рамках Міжнародного гірничого форуму «Підземна експлуатація» (Краків). У 2006 р. проф. 0.1. Назимко представляла кафедру на XV Міжнародному конгресі із збагачення вугілля (м. Пекін), де її доповідь була відзначена заохочувальним призом.

Сьогодні колектив кафедри успішно працює на чолі із завідувачем- д.т.н., проф. 0.1. Назимко. За роки свого існування кафедра підготувала тисячі кваліфікованих фахівців. Більшість інженерно-технічних керівників виробництв (директори, головні інженери вуглезбагачувальних фабрик, керівники інших підприємств в різних галузях)— випускники кафедри, вони вміло використовують на практиці знання, здобуті за роки навчання в університеті.

Кафедра «Управління виробництвом ім.

Ю.В.Бондаренко»

З метою підготовки фахівців, які володіють основними принципами менеджменту, інноваційної діяльності підприємства та, які здатні правильно орієнтуватися у проблемах ринкової економіки, була створена у 1998р. кафедра управління виробництвом.

Засновником і першим завідувачем кафедри з 1998 р. до 2002 р. був професор, д.т.н. Ю.В. Бондаренко, який зробив великий внесок у становлення й розвиток кафедри. Завдяки його зусиллям був сформований науково-педагогічний склад нової кафедри, підготовлена відповідна матеріальна база: створені лекційні телеаудиторії, комп'ютерні класи й центр вивчення іноземних мов. В 2008 р. кафедрі присвоєно його ім'я.

Справу першого завідувача продовжують його учні й колеги. З 2002 р. до 2005 р. кафедру очолював професор І.І. Гомаль, а з жовтня 2005 р. доктор економічних наук О.В. Мартякова,фахівець у галузі економіко-соціальних проблем. Одночасно вона є керівником відділу Інституту економіки промисловості НАН України.

З 1998р. кафедра здійснювала підготовку фахівців із спеціальностей- «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (МЕД) і «Менеджмент організацій» (МРКК) з отриманням другого диплому за фахом «Розробка родовищ корисних копалин». Крім того, зараз на кафедрі викладаються економічні й фінансові курси для студентів спеціальностей «Електромеханічне устаткування енергоємних виробництв» і «Шахтне й підземне будівництво». З 2006 р. була припинена підготовка фахівців зі спеціальності МРКК. Замість неї відкритий новий напрямок підготовки студентів- «Менеджмент організації у базових галузях промисловості» (МОП). Майбутні менеджери поглиблено вивчають англійську мову. Для студентів спеціальностей МЕД обов'язкове вивчення двох іноземних мов. Для всіх охочих проводиться факультативне вивчення польської мови. У 2009 р. на кафедрі відкрита спеціалізація— «Управління гірничими підприємствами» (УГП).

Кафедра проводить велику науково-дослідницьку роботу. Основні напрями досліджень: «Управління техніко-економічним потенціалом системи вуглевидобувних підприємств в умовах фінансових, екологічних і соціальних обмежень» та «Економічна оцінка розвитку вугільних шахт в умовах ресурсозбереження й формування конкурентного ринкового середовища» (науковий керівник д.е.н., проф. О.В. Мартякова).

Об'єднання на одній кафедрі фахівців вищої економічної і технічної підготовки створює унікальний науковий потенціал для досліджень сучасних соціально-економічних проблем, проблем керування виробництвом та підготовки на цій основі фахівців вищої кваліфікації.

Кафедра «Історія і право»

У серпні 1958 р. в Донецькому індустріальному інституті кафедру марксизму-ленінізму було розділено на дві самостійні: кафедру «Історії КПРС» і «Філософії».

У 1990 р. кафедру «Історії КПРС» було перейменовано на кафедру «Політичної історії», а в червні 1992 р. на кафедру історії. У вересні 1994 р. до складу кафедри увійшла секція правознавства, у зв'язку з цим у січні 2001 р. кафедру перейменовано на кафедру «Історії і права».

На кафедрі працюють двоє докторів історичних наук, професори, 10 кандидатів наук, доцентів, троє старших викладачів. У різні роки кафедрою марксизму-ленінізму керували Р.І. Ройблат (1943-1945 РР.), В.І. Савчук (1945-1949 РР.), С.С.Гольцова (1949-1953 РР.), М.В. Арамбалик (1953-1956 рр.). Завідувачами кафедри «Історії КПРС» були М. Ф. Хорошайлов (1956-1960 рр.), Г.Я. Пономаренко (1960-1973 рр.), М.П. Титенко (1974-1984 рр.). З 1984 р. її очолює проф. А.О. Саржан.

У 1950-1960-х рр. основу кафедри становили викладачі-учасники Великої Вітчизняної війни- М.Ф. Хорошайлов, Г.Я.Пономаренко, М.П.Титенко, Ю.Є. Зик, Г.Я. Гальченко,О.М.Максимов, М.В. Старожилов, М.Г. Пасічник. Деякі з них мали досвід роботи в партійних органах, інші поповнювали викладацький склад після закінчення вищих навчальних закладів.

У ці роки кафедра проводила велику навчально-методичну, наукову та громадську роботу. Було зроблено суттєвий внесок у дослідження історії Донецького регіону. Проф. М.Ф. Хорошайлов видав дві монографії з історії відновлення повоєнного Донбасу, доц. О.М. Максимов монографію з історії розвитку Донбасу на початку XX ст., М.В. Старожилов з історії партизанського руху в Україні, Л.Т.Прокоф'єва- з історії громадянської війни на Донбасі. Колектив кафедри також брав участь у підготовці фундаментальних  наукових  праць,  колективних монографій,зокрема роботи «Історія технічного розвитку вугільної промисловості Донбасу» (1969р.). Викладачі кафедри активно займалися просвітницькою та виховною діяльністю- читали лекції для населення Донецької області, проводили бесіди зі студентами з актуальних питань внутрішньої та зовнішньої політики держави.

У 1970-1980 рр. кафедра поповнилася молодими фахівцями. Більшість із них захистили кандидатські дисертації і з часом замінили старше покоління. Деякі, пройшовши кафедральну школу, очолили гуманітарні кафедри інших вузів. Викладачі кафедри доц., к.і.н. М.М. Кузьменко, В.Г. Ляшенко, Г.С. Бігун стали завідувачами кафедр гуманітарних дисциплін вищих навчальних закладів Донецька. В.А. Палкін став ректором економіко-фінансового інституту, проф. І.П. Навка— нині проректор ДонНТУ з міжнародних відносин.

Нові часи вимагали активізації навчально-методичної, наукової та виховної роботи. Викладачі кафедри розробляли нові курси, удосконалювали навчальні посібники, методичні вказівки. З кінця 1980-х років XX ст. кафедра почала викладати новий курс «Політична історія», а з 1992 р. «Історія України».Основні курси доповнювалися спеціальними, зокрема такими, як «Історія Донбасу», «Історія світової цивілізації», «Історія науки і техніки», та інші. Поряд з історичними забезпечувалося викладання правових дисциплін: з 1994р.— правознавство, з 1997р.— конституційне право.

Кафедра ініціювала й брала активно участь в організації наукових конференцій, підтримувала творчі зв'язки з історичними кафедрами інших вищих навчальних закладів- Київського політехнічного інституту, Московського автодорожнього інституту та ін.

У кінці 1990на початку нового століття зріс науковий потенціал кафедри. В цей час докторські дисертації захистили В.В. Липинський та завідувач кафедри А.О. Саржан. Розширивсяспектр наукових досліджень, підвищився їхній рівень. У 1998 р. А.О. Саржан опублікував монографію «Соціально-економічні та політичні процеси у Донбасі (1945-1998 рр.)». Після захисту докторської дисертації він сконцентрував зусилля на вивченні історико-економічних проблем. Його основним науковим інтересом є регіональна історія та соціально-економічний розвиток Донбасу. Він опублікував більше 150 наукових робіт, із них три монографії, присвячені регіональному розвитку України, два підручника «Історія України» і «Інтелектуальна власність», п'ять одноосібних навчальних посібників «Новітня історія Донбасу» і «Новітня історія України», опубліковані з грифом Міністерства освіти і науки України. Проф. В.В. Липинський розробляє науковий напрямок «Освіта в Україні і світі», вивчає історію цивільної та духовної освіти, концепції, моделі та філософію освіти, виховання національної інтелектуальної еліти, є автором майже 200 наукових робіт, зокрема чотирьох монографій, серед яких «Становлення та розвиток нової системи освіти в УРСР у 1920-ті роки» та інші. Активну наукову роботу проводить доц. В.К. Губарєв. Він є автором близько 90 статей, нарисів і новел з історії середньовіччя, кількох навчальних посібників з історії України.

В умовах переходу вищої освіти України на Болонську систему на кафедрі було перебудовано організаційну й методичну роботу: розроблені нові навчальні плани, їх методичне забезпечення, з усіх курсів видані методичні посібники. В останні роки викладачами розроблені навчальні посібники з історії України для студентів денної та заочної форм навчання, навчальний посібник із курсу «Інтелектуальна власність», методичні рекомендації до індивідуальних занять і самостійної роботи студентів з історії України, правознавства, інтелектуальної власності. Загалом за останні десять років було опубліковано понад 20 методичних посібників, роки зріс рівень науково-дослідної роботи колективу, з'явилися її нові форми. Важливимнауковим напрямком досліджень кафедри стала проблема історії соціально-економічного розвитку регіонів України у другій половині XX ст. У межах цієї тематики кафедра організувала три всеукраїнські наукові конференції. Участь у них взяли історики, економісти, політологи університетів та інститутів Києва, Одеси, Запоріжжя, Дніпропетровська, Харкова, Херсону, Івано-Франківська.

Останнім часом активізувалася діяльність кафедри з організації науково-дослідної студентської роботи. Протягом 1999­2009 рр. колектив провів сім науково-практичних конференцій, на яких обговорювалися актуальні проблеми політичного, соціально-економічного, суспільного та правового розвитку України.

ДЕКАНИ ГІРНИЧОГО ФАКУЛЬТЕТУ

БЄЛОВ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ (1923-1933 PP.)

as

НАЙДИШ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

(1933-1941РР)

ЄЛЬЯШЕВИЧ МАРІЯ ГРИГОРІВНА (1941-1943 pp.)

МЄДУНОВ ВОЛОДИМИР КОСТЯНТИНОВИЧ

(19431962 pp.)

ЗБОРЩИК МИХАЙЛО ПАВЛОВИЧ (1966-1969 pp.)

ГАЛИЦЬКИЙ КОСТЯНТИН ФЕДОРОВИЧ

(1969-1971 рр)

ПРОКОФ'ЄВ ВІТАЛІЙПЕТРОВИЧ (1972-1981 pp.)

КОШЕЛЄВ КОСТЯНТИН ВАСИЛЬОВИЧ

(1981-1986 pp.)

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа