І Ільюшин - Важке українсько-польське історичне минуле в матеріалах слідства польського інституту національної пам'яті - страница 2

Страницы:
1  2 

Список використаних джерел

1. Зашкільняк Л. Україна і Польща в XX столітті: від конфліктів до порозуміння // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. - Вип. 17: Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття / Гол. редколегії Я. Ісаєвич. - Львів, 2008. - С. 3-18. 2. Uchwala Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie tragicznego losu Polakow na Kresach Wchodnich. [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http: //www.orka.sejm.gov.pl. Терміни "народовбивство", "ludobojstwo" (пол.), "genocide" (англ.) є тотожними. 3. Інтерв 'ю віце-маршалка Сейму Польської Республіки Ярослава Каліновського газеті "Mysl Polska". - 2008. - № 3. - 20 stycznia. 4. Przeglqdowa konferencja naukowa w 65. rocznic^ eksterminacji ludnosci polskiej na Kresach Wschodnich dokonanej przez nacjonalistow ukrainskich zorganizowana 10 lipca 2008 r. w Galerii Porczynskich (Muzeum Kolekcji im. Jana Pawla II) Warszawa. [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http: //www.ipn.gov.pl 5. Відкритий лист Голови загальнопольського порозуміння кресових і комбатанських організацій Яна Невінського на ім'я Президента ПР Леха Качинського від 28 липня 2008 р. [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http: //www.odkrywca.pl/65-rocznica-zbrodni-oun-upa-a-wladze-rp. 6. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dziennik ustaw № 88, pozycja 553, z pozniejszymy zmianami); Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pami^ci Narodowej (Dziennik ustaw № 155, pozycja 1016, z pozniejszymy zmianami). 7. Розділ "Геноцид та етнічні чистки: українські сюжети міжнародних дискусій" [в:] Портнов А. Між "Центральною Європою" та "Русским миром": Сучасна Україна у просторі міжнародних інтелектуальних дискусій. - К., 2009. - С. 64-125. 8. Zajqc P. Przesladowania ludnosci narodowosci polskiej na terenie Wolynia w latach 1939-1945 - ocena karnoprawna zdarzen w oparciu o ustalenia sledztwa OKSZPNP w Lublinie // Zbrodnie przeszlosci. Opracowania i materialy prokuratorow IPN. T. 2. Ludobojstwo. Pod red. R. Ignatiewa i A. Kury. - Warszawa, 2008. - S. 34-49. 9. Wykaz post^powan karnych w sprawach polsko-ukrainskich prowadzonych przez oddzialowe komisje scigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu // Biuletyn Instytutu Pami^ci Narodowej. - 2001. - № 8. - S. 17-20. 10. Літопис УПА. Боротьба проти повстанського руху і націоналістичного підпілля: протоколи допитів заарештованих радянськими органами державної безпекикерівників ОУН і УПА. 1944-1945. Нова серія, том 9. Витяг з протоколу допиту О. Луцького від 3 липня 1945 р. -Київ-Торонто, 2007. - 898 c. 11. Motyka G. W kr^gu "Lun w Bieszczadach". - Warszawa, 2009. - 190 s. 12. Komunikat od 6 pazdziernika 2009 r. [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.ipn.gov.pl 13. BecirewicE. Drini genocid... [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: htpp://www.ucl.ac.uk/Library/accs1009.shtml 14. Szawlowski R. Trzy tematy z dziedziny "Genocydologii" // Zbrodnie przeszlosci. Opracowania i materialy prokuratorow IPN. T. 2. Ludobojstwo. - Op. cit. - S. 23-33. 15. Encyklopedia katolicka. T. XI. Haslo Ludobojstwo. Cz II - "Aspekt socjologiczny" i cz. III - "Aspekt historyczny". - Lublin, 2006. - szpalta 126. 16. Szawlowski R. "Holocaust polski" w uj^ciu amerykansko-polskiego profesora // Pami^c i Sprawiedliwosc. Biuletyn Glownej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu-Instytutu Pami^ci Narodowej. XL. - Warszawa, 1997-1998. - S. 408-123. 17. Відкритий лист Голови загальнопольського порозуміння кресових і комбатанських організацій Яна Невінського на ім' я Маршалка Сейма ПР Броніслава Коморовського від 22 липня 2008 р. [Електрон. Ресурс]. - Режим доступу: http: //www.odkrywca.pl/65-rocznica-zbrodni-oun-upa-a-wladze-rp. 18. Kura A. Akcja "Wisla" w swietle niektorych dokumentow // Zbrodnie przeszlosci. Opracowania i materialy prokuratorow IPN. T. 2. Ludobojstwo. Op. cit. - S. 61-64. 19. Szawlowski R. Podstawy prawne akcji "Wisla" [w:] Akcja "Wisla". Przyczyny, przebieg, konsenkwencje. Materialy konferencji naukowej zorganizowanej 23-24 lutego 2007 r. - Przemysl, 2007. - S. 139-166. 20. Snyder T. "To Resolve the Ukrainian problem Once and for All": the Ethnik Cleansing of Ukrainians in Poland 1943-1947 // Journal of Cold War Studies. - 1999. - vol. 1. - № 2. - P. 86-120. 21. Snyder T. Akcja "Wisla" a homogenicznosc spoleczenstwa polskiego [w:] Akcja "Wisla". Materialy z sesji naukowej zorganizowanej 18-19 kwietnia 2002 r. - Warszawa, 2003. - S. 49-54. 22. Dean M. Collaboration in the Holocaust: Crimes of the Local Police in Belorussia and Ukraine, 1941-1944. - New Jork, 2000. - P. 234. Див. зауваження Мартина Діна на працю американсько-польського дослідника Тадеуша Піотровського (Piotrowski T. Poland's Holocaust: Ethnik Strife, Collaboration with Occupying Forces and Genocide in the Second Republic, 1918-1947. - Jefferson, North Carolina, and London 1998, pp. 437). 23. На відміну від польського, Український інститут національної пам' яті не має слідчої частини, тому, наприклад, в справі Голодомору органом досудового слідства виступала Служба Безпеки України. 24. Пусько І. Фонд фонозаписів Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАНУ як джерело інформації про трагедію міжнаціонального конфлікту на Холмщині, Підляшші й Берестейщині у 1938-1944 роках // Українці Холмщини і Підляшшя: історична доля, духовна і матеріальна культура впродовж віків: Зб. наук. праць / За заг. ред. М. Кучерепи. - Луцьк, 2008. - С. 137-139. 25. Пущук І. Трагедія українсько-польського протистояння на Волині 1938-1944 років. Ківерцівський район. - Луцьк, 2008. 26. Ольховський І. Кривава Волинь. Українсько-польське протистояння на теренах Любомльського та Швацького районів у 1939-1945 роках. Кн. перша. - К., 2008. - 248 c. 27. Остання думка набуває ще більшої актуальності після прийнятого Президентом України В. Ющенко Указу про присвоєння С. Бандері звання Герой України.

Игорь Ильюшин

ТЯЖЕЛОЕ УКРАИНСКО-ПОЛЬСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ В МАТЕРИАЛАХ СЛЕДСТВИЯ ПОЛЬСКОГО ИНСТИТУТА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПАМЯТИ

В статье идет речь о результатах расследования антипольской акции УПА в 1943 г. на Волыни, антиукраинской операции "Висла" в 1947 г., которые проводятся польским Институтом национальной памяти.

Ключевые слова: Вторая мировая война, Организация украинских националистов, Украинская повстанческая армия, украинско-польский междунациональный конфликт, Институт национальной памяти.

Igor Iliushyn

DIFFICULT QUESTIONS OF UKRAINIAN-POLISH HISTORICAL PAST IN INVESTIGATING MATERIALS OF THE POLISH INSTITUTE OF NATIONAL MEMORY

The paper presents investigating materials of the Polish Institute of National Memory concerning the UPA anti-Polish action in Volhynia and the anti-Ukrainian Operation "Visla".

Key words: The Second World War, Organization of Ukrainian Nationalists, Ukrainian Uprising Army, Ukrainian-Polish conflict, The Institute of National Memory.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

І Ільюшин - Важке українсько-польське історичне минуле в матеріалах слідства польського інституту національної пам'яті