Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики - страница 10

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

Cartographic modelling □ Картографическое моделирование □ Картографічне моделювання

1. Те саме, що й картографічний метод дослідження. 2. Методологія, що розглядає різноманітне застосування ГІС. У цьому контексті застосовуються растрові та векторні ГІС.   Картографічне   моделювання   включає   картографічні   моделі (геопросторову інформацію), подану в картографічній формі (у вигляді карт). Cartographic pattern, саг^гаріїіс image Картографический образ

□ Картографічний образ

Просторова комбінація (композиція) картографічних знаків, яка сприймається читачем карти або пристроєм автоматичного розпізнавання. У створенні картографічних образів беруть участь усі графічні змінні, а також взаємне розташування знаків, їхнє перетинання, упорядкованість, положення в просторі та ін. особливості, що формують малюнок об'єктів на карті.

Cartographic overlay □ Картографическое наложение, оверлей □ Картографічне

накладення, оверлей Cartographic projection Картографическая проекция □ Картографічна проекція

(Син. map projection, projection). Математично визначений засіб відображення поверхні земної кулі або еліпсоїда (чи ін. планети) на площині. Загальне рівняння картографічної проекції зв'язує геодезичні широти (В) та довготи (L) з прямокутними координатами х та у на площині типу x = f[(В, L); у = f2(В, L), де f1 таf2 — незалежні, однозначні та кінцеві функції. Всім картографічним проекціям властиві ті або ін. спотворення, шо виникають під час переходу від сферичної поверхні до площини. За характером спотворень картографічні проекції поділяють на конформні (рівнокутові), що не мають спотворень кутів та напрямків; рівновеликі, що не спотворюють площі; рівнопроміжмі, що зберігають від спотворень один окремий напрямок (меридіани або паралелі) та довільні, в яких тим чи ін. чином містяться спотворення кутів та площ. Див. projection.

Cartographic semiotics □ Картографическая семиотика Картографічна семіотика

Розділ картографії, в межах якого розробляють загальну теорію систем картографічних знаків та методи побудови і використання способів картографічного зображення. У межах картографічної семіотики виділяються три розділи - картографічна синтактика, що вивчає правила побудови та використання знакових систем, їх структурні властивості; картографічна семантика, що досліджує співвідношення умовних знаків з явищами, які відображуються; картографічна прагматика, що вивчає інформаційну цінність знаків як засобів картографічної комунікації та їх сприйняття користувачами карти. Іноді у складі картографічної семіотики виділяють картографічну стилістику, що вивчає стилі та фактори, які визначають вибір засобів відображення відповідно до функцій картографічних творів.

Cartographic source □ Картографические источники □ Картографічні джерела

(Син. source map, source material). Картографічні твори та ін. графічні, цифрові, текстові документи, які використовують для складання та поновлення карт, у тому числі і електронних. Розрізняють картографічні джерела астрономо-геодезичні, знімально-картографічні, аерокосмічні, кадастрові, економіко-статистичні, цифрові, текстові, дані натурних та лабораторних вимірювань, теоретичні та емпіричні закономірності. Будь-який картографічний твір може розглядатися як картографічне джерело для створення ін. картографічного твору.

Cartographic toponymy □ Картографическая топонимика □ Картографічна топоніміка

Розділ картографії, в якому вивчаються географічні назви, або географічні найменування, топоніми (geographic(al) names, place names), їхнє походження, значення й правила передачі на картах. Виділяють також гідроніми (hydrographic(al) names) - назви гідрографічних об'єктів та ороніми (orographic(al) names) - назви орографічних об'єктів. У Росії, наприклад, правила написання об' єктів на картах (ortography of geographic(al) names) регламентуються Законами Російської Федерації та інструкціями Федеральної служби геодезії й картографії.

Сartographic work format □ Формат картографического произведения □ Формат картографічного твору

Розміри, виражені в сантиметрах. Для карт вказують розміри аркуша, для рельєфних карт - додають найбільшу висоту вздовж вертикалі, для атласів - розмір обкладинки, а для глобусів - довжину діаметра. Атласи розподіляються за форматам на великі (настільні), книжкового формату, малі (кишенькові) і мініатюрні.

Cartographical grid □ Картографическая сетка □ Картографічна сітка

Одна з координатних мереж на карті, утворена лініями меридіанів та паралелей.

Cartography, mapping science □ Картография □ Картографія

1. Наука про географічні карти, методи їхнього створення та використання. Точка зору на географічні карти, як на наочні образно-знакові моделі простору, приводить до більш строгого визначення предмета й методу картографії. Картографія - це наука про відображення й дослідження просторів, розміщення сполучень та взаємозв' язків явищ природи й суспільства (і їхньої зміни у часі) за допомогою картографічних зображень, що відтворюють ті або ін. боки (рос. стороны) дійсності. Це визначення включає в коло інтересів картографії карти небесних тіл, зоряного неба, а також глобуси, реальні карти та ін. просторові моделі в картографічних знаках. 2. Галузь науки, техніки й виробництва, що охоплює створення, вивчення й використання карт та ін. картографічних творів. Картографія як наука має різні трактування: наука про відображення й дослідження явищ природи й суспільства за допомогою карт як моделей (модельно-пізнавальна концепція -modelling and cognitive conception, gnosiological conception); наука про картографічну форму передачі інформації (комунікативна концепція - communicative conception, conception of cartographic communication); наука про мову карти (мовна концепція -language conception, linguistic coception); наука про системне інформаційно-картографічне моделювання й пізнання геосистем (геоінформаційна концепція - geoinformational conception) та ін. концепції. Картографія як наука включає такі розділи (дисципліни) -загальна теорія картографії, математична картографія, проектування та складання карт, картографічна семіотика, оформлення карт, видання карт, економіка картографічного виробництва, використання карт, історія картографії, картографічне джерелознавство, картографічна бібліографія, картографічна інформатика, картографічна топоніміка. Особливо виділяється географічна картографія (geograpic(al) cartography) - галузь картографії, що займається картографічним відображенням та дослідженням геосистем. Cartometry □ Картометрия □ Картометрія

Виміри, які виконуються за допомогою карт. Розрізняють виміри таких картометричних показників (сагїотєїгіє indices, сагїотвїгіс parametrs): довжин та відстаней, площ, обсягів, кутів та кутових величин. Картометрія тісно пов' язана зморфометрією (morphometry), суть якої становить обчислення морфометричних показників (morphometric indices, morpometric parametrs), тобто показників форми й структури явищ (напр., звивистості, розчленовування, щільності та баг. ін.) на основі картометричних визначень. Виміри та вирахування у тематичних картах іноді виділяють в особливий розділ - тематичну картометрію й морфометрію (thematic cartometry and morphometry).

Cartridge □ Картридж □ Картридж

1. (У матричних принтерах) Пластмасова касета з барвною (рос. цветной) стрічкою (звичайно переміщується колом). 2. (У лазерних принтерах, копіювальних апаратах) Змінний елемент. Звичайно в копірах та лазерних принтерах картриджем називають елемент, що містить один або кілька видаткових матеріалів (тонер, девелопер, барабан), і може мінятися самим користувачем. У мінікопирах у картридж або в різні картриджі поміщають усі елементи, які підлягають заміні, щоб користувач міг обійтися без витрат на сервіс. Більше солідні апарати вимагають періодичного обслуговування і в них звичайно перебуває тільки касета з тонером, яку часто називають тонер-картриджем. 3. БД Oracle). Програмний компонент багаторазового використання, подібний до програмних бібліотечних процедур, які використаються для зв' язування під час компіляції з будь-якою програмою, яка їх використовує. На відміну від традиційних програмних бібліотек, картридж не зв' язується. Він існує незалежно і пов' язується із застосуванням. Картридж може бути написаний мовою Java, JavaScript, C++, Visual Basic або SQL. Він взаємодіє з ін. застосуваннями, користувачами або базами даних за допомогою IDL (Interface Definition Language - Мова визначення інтерфейсів). CASE - Див. Computer Aided Software Engineering

Case study Обучение на практических примерах □ Навчання на практичних прикладах

1. Показовий приклад, що відбиває типові для сучасного бізнесу проблеми обробки інформації. Кожний приклад починається зі вступної інформації про бізнес, після чого йдуть опис проблеми та ключові фігури. 2. Навчання на реальних бізнес-прикладах. 3. У суспільних або медичних науках термін означає аналіз поведінки одного представника в популяції (сукупності) або окремої події в серії. 4. Дослідження конкретного випадку для поширення висновків на всю безліч подібних явищ. Catalog services Каталожный сервис □ Каталожний сервіс

Стандартний набір сервісів для підтримання каталогів геопросторових даних та каталогів засобів просторового аналізу, що працюють в середовищі Інтернет у режимі онлайн. Ці сервіси входять до складу пошукових машин Інтернет (Lycos, Alta Vista, Googlе тощо) та надають користувачам цих машин можливість через відповідні запити одержувати інформацію про наявність та місцеперебування в Інтернеті необхідних їм геопросторових даних та засобів просторового аналізу. Categorical data Тематические данные □ Тематичні дані

Растрові дані, в яких значення пікселів є номерами класів (категорій), часто отриманих у результаті класифікації напівтонових даних. «Categorical data» використовується замість «classified data», оскільки останнє в побуті має значення «секретні дані». Cathode ray tube (CRT) Электронно-лучевая трубка (ЭЛТ) □ Електронно-променева трубка (ЕПТ)

Конструктивний елемент електронних пристроїв відображення даних на комп' ютері (дисплея, монітора). ЕПТ-монітор конструюється на базі скляної трубки, усередині якої створюється вакуум, шляхом відкачки повітря. Із фронтального боку внутрішня частина скла трубки покрита люмінофором. Люмінофор являє собою речовину, що випромінює світло при бомбардуванні його зарядженими частками. Як люмінофори для кольорових ЕПТ використовуються досить складні сполуки елементів на основі рідкоземельних металів - іттрія, ербія та ін. Для створення зображення в CRT-моніторі використовуються 3 електронні гармати, які випускають потоки електронів крізь металеву маску або решіткуна   внутрішню   поверхню   скляного   екрана   монітора,   покритого різнобарвними

люмінофорними точками. Кожна із трьох гармат відповідає одному з основних кольорів -

червоному (Red), зеленому (Green) і синьому (Blue). Ці кольори та їхні комбінації

створюють нескінченне число похідних кольорів. Щоб електронні промені різних

кольорів не впливали на сусідні люмінофорні елементи, використовується спеціальна

маска, структура якої залежить від типу кінескопів різних виробників, що забезпечує

дискретність (растровость) зображення. Існує два основних типи масок - це тіньова маска

(Shadow Mask) та апертурні решітки (Aperture Grille).

CBSD - Див. Component-based software development

CC - Див. Carbon Copy

CCD - Див. Charge-coupled devices

CCM - Див. Content and collaboration management

CD- Див. Compact Disk

CDB - Див. Cartographic data base, cartographic database CDI - Див. Customer Data Integration CD-ROM - Див. Compact Disc-Read Only Memory Celestial sphere □ Небесная сфера Небесна сфера

Cell Ячейка, регулярная ячейка, пиксел □ Клітина, регулярний осередок, піксел

(Син. grid cell, tile). 1. Найменший елемент у растровій моделі даних, який можна окремо адресувати. 2. Двомірний просторовий об' єкт або клитина. Елемент розбивки земної поверхні лініями регулярної мережі, тобто регулярно-коміркове представлення просторових об' єктів, на відміну від піксела як елемента растрового (клітинного) представлення, утвореного розбивкою лініями растра деякого зображення (а не земної поверхні). Це розходження не загальновизнано, хоча закріплено, приміром, у стандарті SDTS. Елемент розбивки (клітина) характеризується правильною геометричною формою (трикутник, чотирикутник, шестикутник (гексагон), сферична або сфероідична трапеція при побудові мережі на сфері або еліпсоїд відповідно), абсолютними розмірами, які мають лінійній або градусній вимір, що визначають просторовий дозвіл утворюючої регулярної мережі, відносними розмірами (рівновеликі, нерівновеликі або квазірівновеликі клітини). Cell size Размер ячейки □ Розмір ділянки

Розмір клітини (рос. ячейки), тобто просторовий дозвіл (геометричний дозвіл) (рос. геометрическое разрешение) растра. Вказується в одиницях довжини проекції, в яку переводиться оброблюваний растр.

Cellular data model, tessellation □ Регулярно-ячеистое представление □ Регулярно-ніздрювате представлення

Цифрове представлення просторових об' єктів як сукупність пікселів регулярної сітки з присвоєними їм значеннями класу об' єкта, на відміну від растрового представлення як сукупності елементів растра (пікселів). У цифровій картографії регулярно-клітинному поданню відповідає матрична форма представлення цифрової картографічної інформації. Census Перепись (населения) □ Перепис (населення)

Використовуються також терміни: population census, census of population. Організаційні та фукнціональні заходи, направлені на проведення перепису населення. Census block □ Квартал переписи □ Квартал перепису

Найменша одиниця розподілу території, що використовується Бюро перепису США для представлення даних перепису (у т.ч. у форматах DIME і TIGER®). Межами блоку можуть служити природні або штучні лінійні об'єкти: дороги, берегові лінії, межи політико-адміністративного розподілу і таке ін. Див. block group, census tract. Census enumerator, (interviewer, taker) Счетчик □ Лічильник

Людина, що проводить перепис населення.

Census paper, (form, schedule) □ Бланк □ Бланк

Бланк, що заповнюється під час перепису.

Census tract □ Переписной район □ Переписний район

Група суміжних кварталів перепису (census blocks), у межах яких перебуває біля 4 000 чоловік.

Centerline □ Осевая линия □ Осьова лінія

Лінія, рівновіддалена від країв протяжного географічного об'єкта (дороги, ріки), яка використовується для лінійного представлення такого об' єкта на карті.

Central meridian □ Средний (осевой) меридиан □ Середній (осьовий) меридіан

Меридіан центра проекції, на якому може також перебувати початок системи координат проекції.

Central Processing Unit (CPU) Центральный процессор (ЦП) □ Центральний процесор (ЦП)

Комп' ютерна мікропроцесорна інтегральна схема, яка управляє всією обчислювальною системою або комп'ютером. В обчислювальних системах 70-80-их років, під ЦП мався на увазі пристрій, зібраний без використання мікромініатюрних елементів (інтегральних схем, ІС), тобто такий, який використовував тільки транзисторні та діодні компоненти. Centre National d'Etudes Spatiales, CNES

Національний центр космічних досліджень (Франція). Centroid, seed Центроид □ Центроїд

1. Точка, що є центром ваги (геометричним центром) фігури. 2. Узагальнення поняття центра фігури на випадок довільних її розмірів та форми. У якості центроїда звичайно використовується центр маси фігури. 3. Внутрішня точка полігона зі значеннями координат, отриманими, наприклад, осередненням координат усіх точок, що утворюють полігон; служить для його ідентифікації. У випадку неопуклого полігона або складеного полігона, що включає внутрішні полігони - «острови», анклави, її положення може не збігатися із центром ваги полігона (центроїд у першому значенні).

Certification □ Сертификация □ Сертифікація

Процедура документального підтвердження відповідності продукції певним вимогам, конкретним стандартам або технічним умовам. Тобто, якщо людина може підлягати атестації, то продукція підлягає сертифікації. Загальні вимоги до порядку проведення сертифікації продукції та процесів визначає державний стандарт України ДСТУ 3413-96. Порядок проведення сертифікації конкретної продукції встановлюється органом з сертифікації продукції із урахуванням вимог даного стандарту та особливостей виробництва, випробувань та постачання конкретної продукції. CGI - Див. Common Gateway interface Chain Чейн Чейн

Одиниця довжини (66 футів або 20.177 м), що використовується в державному межуванні землі США. Chaos □ Хаос □ Хаос

Стан видимого непорядку і непередбачуваної поведінки, який може відбуватися у будь-якій системі, чутливій до малих змін зовнішніх умов.

Character marker symbol Шрифтовой маркер □ Шрифтовий маркер Characteristic curve □ Кривая характеристическая (фотографического материала)

□ Крива характеристична (фотографічного матеріалу)

(ДЗЗ) Крива, що відображає залежність дифузної оптичної густини в проявленому фотографічному зображенні від десяткового логарифма експозиції, що надається фотографічному шару.

diarge-coupled devices (CCD) Устройство с поверхностно-зарядной связью (ПЗС)

□ Пристрій з поверхнево-зарядовим зв'язком (ПЗЗ)

Елемент прийому відеоінформації, використовуваний у сучасних відеокамерах і цифрових фотоапаратах, а також і в ін. спеціалізованих пристроях. Найчастіше використовується у дистанційному зондуванні. Основна характеристика CCD - кількість елементів дозволу або пікселів відображення зображення, що приймається пристроєм.

Chart □ График □ Графік

1. Діаграма: візуалізація співвідношень різних категорій явища (наприклад, віковихгруп населення) за допомогою майданних фігур - смужок, стовпчиків, секторів і т.д. Також позначає графік, схему, креслення. Порівн. diagram, graph. 2. Карта (головним чином навігаційна).

Chat □ Чат □ Чат

Засіб для обміну повідомленнями у середовищі Інтернет у реальному часі за допомогою клавіатури комп' ютера.

Check point □ Контрольная точка □ Контрольна точка

Точка, що бере участь в обчисленні помилки трансформування зображення, але не та, що враховується при побудові математичної моделі трансформування — порівн. control point.

Check points □ Контрольные точки Контрольні точки

(ДЗЗ) Додаткові наземні точки для незалежної перевірки ступеня точності тріангуляції.

Chip □ Чип □ Чіп

Скорочена форма терміна «мікрочіп» (microchip). Так називають високошвидкісні мініатюрні інтегральні схеми (integrated circuit), виготовлені з напівпровідникового (semiconducting) матеріалу, зазвичай кремнію (silicon). Чіпи використовують як мікропроцесори або пристрої пам' яті в персональних комп' ютерах та ін. електронних застосуваннях. Як правило, розміщуються в пластиковому або керамічному корпусі. Чіпи виробляються в різних конструкціях корпусів (packages). Найпоширенішими є такі: 1. DIP (Dual in-line packages). Має від 8 до 40 контактів, розташованих у два ряди. 2. PGA (Pin-grid arrays). Має форму квадрата, по краю якого розташовуються контактні ніжки. 3. SIP (Single in-line packages). Чіп, що має один ряд контактів, розташованих як зубці гребеня. Див. chip set, integrated circuit.

Chip image □ Топологическая копия Топологічна копія

1. Зменшена копія основного зображення, використовувана для попереднього перегляду (в ERDAS IMAGINE має розмір 64x64 піксела). 2. Вікно на зображенні, що використовується корелятором.

Chipset (Chip Set) □ Набор микросхем □ Набір мікросхем

Одна або декілька мікросхем і таймери, тобто система управління, спеціально розроблена для «обв' язки» мікропроцесора, яка реалізує винятково архітектуру комп' ютера. Такий комплекс складається з контролерів переривань та безпосереднього доступу до пам' яті, з' єднання між пам' яттю і шиною, підключених безпосередньо до системної плати, тобто тих компонентів, які в перших IBM PC були зібрані на окремих мікросхемах. Такий комплекс зазвичай поступається за складністю тільки самому процесору. Як правило, контролер пам' яті входить до складу чіпсета, тому, знаючи, який саме чіпсет застосований у комп' ютері, можна зробити висновки про тип застосованої пам' яті. В останніх випусках комп' ютерів Intel, чіпсети, що розташовуються на системній платі, становлять до 90% її номінальної вартості. Chord □ Хорда □ Хорда

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Похожие статьи

Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики