Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики - страница 11

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

(Геом.) Відрізок прямої, що з'єднує будь-які дві точки кривої. Choropleth □ Картограмма □ Картограма

Карта, на якій заповнення географічних ділянок (кольором, штрихуванням, символами) варіюється  залежно  від  значення  будь-якого  атрибута  цих  областей (наприклад, насиченість кольору може позначати середню щільність населення країн). Chroma Насыщенность □ Насиченість

1. Чистота кольору. 2. Комбінація колірного тону й насиченості. Chromaticity □ Цветность □ Кольоровість

Характеристика якості кольору, яка визначається його координатами кольоровості або домінуючою довжиною хвилі та чистотою кольору.

Chromaticity diagram □ Цветной график □ Кольоровий графік Chrominance □ Цветность □ Кольоровість

Різниця між даним та опорним кольорами (градації сірого) з тією ж силою світла.

CIE - Див. Commission Internationale d'effclairage

CIE LAB color system □ Система LAB MKO □ Система LAB MKO

Опис світлового випромінювання такими параметрами: L (світлота, lightness), а (вісь (рос. ось) червоний-зелений) і b (вісь жовтий-синій). CIE RGB color system □ Система RGB MKO □ Система RGB MKO

Традиційний (стандарт 1931 р.) опис світлового випромінювання у вигляді суміші із трьох спектрально чистих кольорів у різних пропорціях - червоного (red, 700.0 нм), зеленого (green, 546.1 нм) і синього (blue, 435.8 нм). CIE XYZ color system □ Система XYZ MKO □ Система XYZ MKO

Прийняте в колориметрії (стандарт 1931 р.) опис світлового випромінювання у вигляді суміші із двох абстрактних кольорів X і Z .

CIEYUV color system □ СистемаYUV MKO □ СистемаYUV MKO

Модифікація (1960 р.) системи XYZ з рівномірним розподілом порога кольоророзріз-нення.

Circuit □ Контур, цикл □ Контур, цикл

Замкнутий шлях (у мережі, графі).

Circular scanner □ Сканер круговой □ Сканер круговий

Сканер, що встановлюється на рухомій повітряній або космічній платформі, в конструкції якого реалізовано принцип циклічного та послідовного огляду елементів сцени (земної поверхні, об' єкта) по кругу. Рядок, що формується таким сканером, є частиною цього круга. Зведенням рядків може бути одержано двомірне зображення. Іноді круговий сканер називають конічним, оскільки лінія візування елементів сцени в кожному циклі утворює твірну конуса. Основна перевага кругового сканера в тому, що просторова розрізненість зображення, що формується таким сканером, залишається постійною на усьому полі кадру.

Circular variance □ Круговая дисперсия □ Кругова дисперсія CISC - Див. Complex Instruction Set Computing

City-block distance Длина пути в прямоугольной сети □ Довжина шляху в прямокутній мережі

Відстань, що обчислюється як сума переміщень за кожною координатою d = |x1 -x2| + |y1 -y2|. Назва позначає довжину шляху вздовж прямокутної мережі вулиць

у місті. Позначає те ж, що і Manhattan distance. Clarke Belt □ Пояс Кларка Пояс Кларка

Назва геостаціонарної орбіти на честь письменника Артура Кларка, який ввів ідею її використання в масову свідомість class - клас. Class □ Класс □ Клас

1. (UML) Категорія або група понять, що мають загальні атрибути та поведінку. Клас використовується як шаблон для створення об' єктів. 2. Абстрактний опис даних та поведінки ряду схожих об' єктів. Тобто клас описує новий, абстрактний тип даних (АТД). 2. (Умові С++) Певний тип об'єктів, який задається за допомогою опису класу, що визначає змінні стани й протокол доступу до об' єктів даного класу. 3. Опис сутності, що моделюється у програмі. 4. (UML) Опис набору об'єктів із загальними атрибутами, операціями, методами, взаємозв'язками та семантикою. 5. (Класреалізації) Програмний механізм, використовуваний для визначення й реалізації атрибутів та методів конкретного типу. 6. Під класом розуміється досить загальна сутність, що може бути визначена як сукупність елементів. При цьому варто відзначити, що клас за об' єктно-орієнтованого підходу до програмування - це, як правило, первинне, невизначене поняття, певною мірою аналогічне теоретико-математичному поняттю безлічі або, точніше, домена. Таким чином, клас може розглядатися як сукупність об' єктів (подібно тому, як безліч або домен є сукупність елементів).

Class breaks renderer □ Рендерер (отрисовщик) интервалов □ Рендерер інтервалів Oass objects dataset Набор классов объектов □ Набір класів об'єктів

(ArcGIS) Контейнер просторових елементів (просторових об' єктів), непросторових елементів (об' єктів) та відношень між ними. Топологічні відноення описуються за допомогою геометричних мереж (geometric networks) і плоских топологій (planar topologies).

Class value Значение номера класса □ Значення номера класу

Номер класу, до якого належить піксел. Classification, categorization Классификация □ Класифікація

1. (Заг. ) Розподіл предметів, об'єктів і понять за групами (класами) відповідно виявлених властивостей. 2. (ШІ) Процес поділу об'єктів, понять або концептів (елементів представлення знань) на логічно строгі, ієрархічні класи, підкласи й поди-підкласи, заснований на їхніх характеристиках, що сприяють виділенню розходжень. 3. (ОЗ) Автоматична розбивка зображень за заданою ознакою або сукупністю ознак на однорідні змістовно інтерпретовувані ділянки (рос. области), тобто виділення об' єктів або класів об'єктів за їх яскравісними і/або геометричними властивостями та їхньою наступною обробкою. Включає інтерпретацію об'єктів різними методами, включаючи кластеризацію (clustering), безумовну або неконтрольовану класифікацію (unsupervised classification), коли розбивка на класи виконується автоматично, без попереднього навчання на еталонах, і контрольовану (supervised classification) з навчанням на еталонних фрагментах зображення, коли для кожного піксела у всіх діапазонах визначаються показники властивостей спектрального відбиття та порівнюються із заданими класами спектральних ознак або з такими ж на еталонних об'єктах. Класифікація іноді розглядається як один із початкових етапів дешифрування. 4. (ОЗ) Розподіл поданої (рос. предъявленной) множини на підмножини відповідно до прийнятих правил сортування об' єктів за категоріями. У задачах класифікування цифрових зображень (об' єктів на цифрових зображеннях) подана множина — це сукупність пікселів, що складають зображення.

Classification category □ Категория классификации □ Категорія класифікації

Ступінь класифікації, за якої множина об'єктів розбивається на підмножини, виходячи з одного рівня подробиці інформації. Приклади категорій класифікацій — тип, клас.

Classifier □ Классификатор □ Класифікатор

1. Пристрій чи процес, що сортує об'єкти за категоріями (за класами, типами). 2. (ОЗ) Алгоритм (або метод) класифікації, класифікатор.

Classify □ Классифицировать, группировать □ Класифікувати, групувати

1. Класифікувати, систематизувати. 2. (Стат.) Групувати. 3. (Амер.) Визначати ступінь таємності.

CLEAN

Команда побудови топології в Arclnfo, що створює перетинання (вузли), збирає полігони з дуг і коректує помилки топології типу «недоліт» і «переліт» — порівн. BUILD. Clearinghouse □ Клиринг-хауз Кліринг-хауз

Центр зберігання та поширення даних і документів. Див. Geospatial data cliringhouse. Climate □ Климат Клімат

Повільна зміна характеристик в системі атмосфера-гідросфера-земна поверхня. Client □ Клиент □ Клієнт

1. Програма або комп' ютер у мережі, що направляє запит на комп' ютер-сервер, одержує інформацію за певним протоколом й дозволяє потім її переглядати. Також програма або комп' ютер, які обслуговуються ін. програмою або комп' ютером (сервером). У компонентних СОМ-моделях клієнтом називається застосування, що користується послугами (викликає операції) COM-сервера. 2. (ООП) Клієнт є членом якогось класу (class). Тобто це об'єкт, що користується функціями або послугами ін. класу або об'єкта. 3. Клієнт є робочою станцією або персональним комп' ютером у клієнт/серверному середовищі (оточенні). Або ж він являє собою один вхід у спектрі взаємин рівня запит/доставка між програмами. 4. Java) У моделі комунікацій клієнт/сервер клієнт є процесом, що з віддаленої точки мережі одержує доступ до ресурсів комп' ютера-сервера,а також до програм, ділянок пам' яті, баз даних та ін. його ресурсів. Client-side extension Клиентское расширение □ Клієнтське розширення

Програми, що встановлюються на клієнтському комп' ютері та розширяють його функціональні можливості для перегляду картографічних ресурсів Інтернет. З метою Інтернет-картографування зазвичай використовуються клієнтські застосування, що мають здатність працювати з внутрішніми векторними форматами подачі геопросторової інформації картографічного Інтернет-сервера. У цьому випадку на комп'ютер-клієнт передається не готове картографічне зображення, а масиви цифрових картографічних та атрибутивних даних, котрі використовуються клієнтським застосуванням для формування та візуалізації нового картографічного зображення.

Client base □ Клиентная основа □ Клієнтна основа

Безліч клієнтів, розглянута як єдине ціле. Client/server architecture (CSA) □ Архітектура «клієнт/сервер» □ Архітектура «клієнт/сервер»

1. Архітектура мережі, у якій потужні комп' ютери (сервери) подають функції баз даних, програм і управління системою клієнтом, які працюють на робочих станціях. 2. Одна з найпопулярніших у комп' ютерних технологіях моделей взаємодії та обміну даними між програмними і апаратними компонентами комп' ютерів і комп' ютерних систем та мереж. 3. Технологія взаємодії комп' ютерів у мережі, за якої один комп' ютер (клієнт) формує запит, наприклад, пошук у базі даних більш потужного комп' ютера (сервера), розташованого в ін. місці. Клієнт формує й відправляє запит, а сервер створює відповідь, яка передається клієнту з метою виводу на екран або на друкування. Clipboard □ Буфер обмена, клипбоард □ Буфер обміну, кліпбоард

операційній системі Windows) Спеціальна частина оперативної пам'яті, що обслуговується оперативною системою. Вона легкодоступна усім програмам і використовується з метою обміну даними між ними. Щоб забезпечити сумісність між програмами, буфер обміну зберігає дані, що передаються одночасно у декількох різних форматах.

Clipping Отсекание (простанственный оператор) □ Відсікання (просторовий оператор)

Вибірка об'єктів, що перебувають частково або повністю усередині прямокутної площини, з обрізанням їх по краях цієї площини (наприклад, для відображення їх у вікні на екрані монітора - відсікання по краях вікна). Cliringhouse of Geospatial data - Див. Geospatial data cliringhouse. Clone □ Клон, имитация, аналог Клон, імітація, аналог

1. Обчислювальна система або персональний комп' ютер, сумісні з персональним комп'ютером  IBM  PC.   2. Програма  або  обчислювальна  машина,  які реалізують можливості прототипу у спрощеному варіанті. dosing error Невязка □ Нев'язка

Числове значення невиконання математичного відношення (умови) між вимірюваними величинами. Знак нев'язки визначають за правилом: «те, що одержано в результаті спостережень, мінус те, шо повинно бути». CLR -Див. Common Language Runtime Clump, raster region □ Кламп □ Кламп

Група суміжних пікселів, що відносяться до одного класу тематичного растра.

Cluster □ Кластер (группа) □ Кластер (група)

1. (ОЗ) Група елементів, поєднаних якоюсь спільною властивістю або загальними ознаками. В задачах розпізнавання образів під кластером розуміють групу об'єктів, що утворюють у просторі описання компактну (в певному розумінні) область. 2. Система з декількох комп' ютерів, з' єднаних швидкісними лініями зв' язку. Для абонентів кластер виглядає як єдине ціле. 3. Багатомашинна обчислювальна система із загальною дисковою пам' яттю, засобами міжмашинної взаємодії й підтримки цілісності баз даних. 4. Група пристроїв (зазвичай терміналів) із загальним контролером. 5. Об' єднання конструктивно у

єдине ціле групи процесорів для різкого підвищення швидкості рішення особливо важливих завдань (метеорологічних, ядерних досліджень та ін.). 6. (МПД) Група портів на хост-модулі або ін. мережному пристрої, пов' язаних з одним сегментом та використовуваних для керування сегментом або кільцем. Кластер може містити один порт або хост-модуль, кілька портів або всі порти модуля. 7. Описувач абстрактного типу даних. 8. Мінімальна порція інформації, що операційна система зчитує/записує за один обіг диску. Кластер "містить" тільки послідовно розташовані сектори. Таким чином, група секторів на жорсткому диску розглядається операційною системою при дискових операціях як єдиний простір. В DOS і ОС Windows - це мінімальна одиниця розподілу дискового простору. Кластер (блок секторів) складається з одного або декількох сусідніх секторів. Розмір сектора, як правило, кратний ступені числа 2. Може мати такі значення: 124, 256, 512 або більше байт.

Cluster analysis Кластерный анализ Кластерний аналіз

(Стат.) Метод класифікації, в якому виділяються природні угрупування (кластери, clusters) точок даних у багатовимірному просторі ознак (або вимірів). Clustered distribution Гроздевое, сгруппированнное, кластерное распределение

Гроновий, згрупований (груповий), кластерний розподіл Clustering Кластеризация Кластеризація

(ОЗ) Автоматична  побудова  системи  кластерів  у  просторі   спектральних ознак. Статистики кластерів використовуються для формування еталонів, за якими виробляється класифікація вихідного напівтонового зображення. Див. ISODATA. CMM - Див. Capability Maturity Model CMOS -Див. Complementary Metal Oxide Semiconductor CMYK - Див. (Cyan, Magenta, Yellow, blacK)-model

CMYK color model Цветовая модель голубой-красный-желтый-черный

Колірна модель блакитний-червоний-жовтий-чорний

Поширена в поліграфії реалізація субтрактивної колірної моделі з додаванням чорного кольору (blacK, К). Це відповідає сумі рівних кількостей наступних кольорів: синього-cyan-С, пурпурного-magenta-М, жовтого-yellow-Y, чорного-black-K. Code method, code measurement Кодовый метод Кодовий метод

Метод виміру дальностей у системах супутникового позиціонування. На супутнику й у приймачі позиціонування синхронно генерують сигнали, що являють собою коди з нулів та одиниць, закономірне чергування яких сприймається як випадковий процес. Ці сигнали називають псевдовипадковими кодами або псевдовипадковим шумом, псевдовипадковими послідовностями, ПВП (pseudo random code, РЕИдальномірні коди). Коди, що приходять із супутника, запізнюються на час поширення сигналу від космічного апарата до наземної станції. Поєднуючи в приймачі місцевий та прийнятий коди до їхнього збігу, визначають цей час і обчислюють дальність до супутника. Фактично через несинхронність роботи генераторів у приймачі та на супутнику визначають перекручену дальність, яку називають псевдодальністю (pseudo-range). В GPS виробляють Р і C A-Коди. У ГЛОНАСС (GLONASS) генерують відповідно коди високої (ВТ) та стандартної (СТ) точності. Coded value domain Домен кодированных значений Домен кодованих значень

Припустимі значення, подані списком. Codes: C/Acode, Coarse/Acquisition code, Civilian code, S-code Свободно

используемый код GPS Код GPS, що вільно використовується

Стандартний код у системі GPS для цивільних застосувань. Codes: P-code, Precise code, Precision code, Protected code Военные коды GPS

Військові коди GPS

Стандартний код у системі GPS для застосування у Збройних Силах США та їхніх союзників.

COGO - Див. COordinate GeOmetry Соіієгєпсє □ Когерентность Когерентність

Наявність незмінної в часі різниці фаз коливань, що надходять у певну точку простору. Когерентність необхідна умова інтерференції хвиль. Когерентними можуть бути лише хвилі однакової довжини.

Collection Коллекция Колекція

1. (Прог., ОО) ОО колекція (структура даних). 2. Збір інформації, збір даних. Collinearity Коллинеарность Коллінеарність

Рівняння   коллінеарності   описують   відношення   між   координатами   на знімку, координатами на землі  й параметрами  орієнтування знімка.  Таким чином, вони утворюють   нелінійну   математичну   модель,   на  якій  заснована фотограмметрична тріангуляція. Со№г □ Цвет Колір

1. Аспект зорового сприйняття, шо дає змогу спостерігачу розрізняти кольорові стимули, які відрізняються за спектральним складом випромінювання, тобто відрізняти один об'єкт від ін., якщо різниця між ними зумовлена тільки різницею спектрального складу світла, яке виходить від них. 2. Тривимірна векторна величина, що характеризує сукупність спектральних випромінювань, які візуально не розрізнюють у колориметричних умовах спостереження, тобто в таких умовах візуального порівняння, коли будь-які випромінювання однакового спектрального складу не розрізняються оком. Color contrast Цветовой контраст Колірний контраст

Величина, яка характеризує різницю між двома кольоровостями. Поняття «колірний контраст» використовується в кольорових вимірюваннях.

Color model Цветовая модель Колірна модель

Математична модель опису різних кольорів, які сприймаються оком людини.

Див. також additive color model, CMYK color model, HLS color model, HSB color mode, HSV color model, IHS color model, RGB color model, subtractive color model, YIQ color model, data model, georelational data model, raster data model, vector data model, descriptive model, gravity model(ing), predictive model. Color ramp Цветовая шкала Колірна гама Color separation Цветоразделение Кольороподіл

1. (Кгр.) Процес одержання з багатоколірного оригіналу карти окремих зображень для кожної фарби. Кольороподіл виконується або за допомогою ручної ретуші негативів, отриманих з оригіналу, коли на кожному негативі залишаються лише елементи, що друкуються однією фарбою, або фотомеханічним способом, за якого оригінал багаторазово фотографується скрізь спеціальні світлофільтри, або за допомогою автоматичного поділу квітів при скануванні оригіналу (електронний кольороподіл). 2. (Полігр.) Розкладання кольорового зображення на складові кольори згідно з колірною моделлю (наприклад, CMYK, HLS, NSB та ін.). Далі на пристроях фотовиводу файли, отримані в результаті кольороподілу, переносять на фотоплівки (фотоформи), які використовуються в кольоровому друкуванні.

Color space Цветовое пространство Колірний простір

Абстрактний простір, координати якого є компонентами колірної моделі. Див. color model.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Похожие статьи

Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики