Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики - страница 12

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

Color temperature Температура цветовая Температура колірна

Спектрофотометрична або кольорометрична температура, фізичний параметр, який визначає хід змінювання інтенсивності випромінювання будь-якого джерела зі зміною довжини хвилі в оптичному діапазоні безперервного спектра. Колірна температура зазвичай дорівнює температурі абсолютно чорного тіла, яке має такий же відносний розподіл інтенсивності довжин хвиль в інтервалі, який розглядається, що й дане джерело. Colorcell Цветовая ячейка Колірна клітина

Клітина палітри тематичного растра, що містить значення колірних компонентів для відображення пікселів, значення яких збігаються з номером цієї клітини. Colormap Палитра изображения Палітра зображення

Упорядкований масив клітин палітри (colorcell), використовуваний для візуалізації тематичного растра. Colour - Див. Color Column □ Столбец □ Стовпець

Вертикальна розмірність таблиці. Стовпець має ім' я (name) і тип даних, застосовуваний до всіх значень у стовпці.

Column chart □ Столбиковая диаграмма (вертикальная) □ Стовпчаста діаграма (вертикальна)

COM - Див. Component Object Model

СОМ+ □ Технология СОМ+ □ Технологія СОМ+

Модернізація моделі взаємодії СОМ і Microsoft Transaction Server, яка спрощує розробку складних розподілених застосування.

Command □ Команда □ Команда

Спеціальна  інструкція   в   комп' ютерних   програмах,   призначена  для виконання користувачами для реалізації необхідних дій. Command аddress □ Адрес команды □ Адреса команди

Адреса ділянки пам' яті, зайнята командою. Command Line Interface, command-driven interface Интерфейс командной строки

□ Інтерфейс командного рядка

Різновид інтерфейсу операційної системи, в якій користувач вводить з клавіатури спеціальні команди у текстовому вигляді. Таким інтерфейсом характеризується, наприклад, операційна система MS DOS.

Commission Internationale d'effclairage (CIE) Международная комиссия по освещенности □ Міжнародна комісія з висвітлення

Міжнародна комісія з висвітлення (МКВ), що керує напрямками досліджень у сфері використання законів висвітлення. Commodity □ Продукт □ Продукт

Результуючий продукт, який отримують у процесі аналізу мережі. Common Gateway interface (CGI) Общий межсетевой интерфейс □ Загальний

міжмережний інтерфейс

Коли Web-сервер запускає програму, щоб відправити документ, який може являти собою HTML-текст, графічне зображення або ін. тип даних, діалог сервера з програмою-браузером визначається протоколом CGI, а програма, яку запускає сервер, називається програмою CGI або сценарієм CGI. Сервер повідомляє програмі CGI, яка сторінка викликається, які значення були передані у HTML-формах, звідки прийшов запит, які дані використовувались під час аутентифікації тощо.

Common Ground □ Общая основа □ Загальна основа

Формат застосування і файлу, який дозволяє переглядати документи на різних платформах. Наприклад, документи у форматі PDF можна переглядати у Windows, UNIX або Macintosh. Як правило, документи на «спільній основі» мають в собі програму перегляду (viewer).

Common Language Runtime (CLR) Среда выполнения в архитектуре .NET

□ Середовище виконання в архітектурі .NET

Система (віртуальна машина), яка керує виконанням програми, написаної будь-якою мовою програмування. При цьому, вона керує виконанням коду, адаптованого до системи .NET і працює таким чином. Компілюючи програму на мові С# і будь-яку ін. .NET-програму, одержує файл зі спеціальним кодом, названим проміжною мовою Microsoft (Microsoft Intermediate Language, MSIL).

Common Object Request Broker Architecture (CORBA) □ Брокер запросов общей объектной архитектуры □ Брокер запитів загальної об'єктної архітектури

1. Стандарт, запропонований консорціумом OMG для організації взаємодії розподілених об'єктів. Архітектура COBRA дозволяє виконувати в мережі програми,написані будь-якою мовою, незалежно від того, на якій платформі вони запускаються. Таким чином, великі корпорації мають можливість створювати достатньо складні системи в стислі строки. В архітектурі COBRA клієнт відсилає запит до загального інтерфейсу, який називається брокером об'єктних запитів (Object Request Broker, ORB). Брокер ORB пересилає запит відповідному об'єкту, а потім повертає клієнту отримані результати. Є специфікацією крос-платформенних розподілених обчислювань, які консорціум OMG просуває на ринок ІТ на противагу СОМ-архітектурі корпорації Microsoft. 2. Відкрита, незалежна від виробників архітектура, інфраструктура і специфікація розподілених об' єктів, які реалізуються застосуваннями під час роботи в мережах. Застосування стандартного протоколу IIOP (Internet Inter Object request Broker Protocol) забезпечує повну інтероперабельність взаємодії між будь-якими комп' ютерами, операційними системами, мовами програмування та мережними структурами.

Common Warehouse Metamode (CWMtm) Общая метамодель хранилища данных □ Загальна метамодель сховища даних

Загальна метамодель сховища даних (CWMtm) є створеною OMG архітектурою і технологією для управління складним життєвим циклом корпоративних даних та контексту в Інтернеті з повною інтероперабельністю прийому та передачі їх у цих середовищах.

Compact Disk (CD) Компакт-диск или аудиокомпакт-диск Компакт-диск або аудіокомпакт-диск

Оптичний диск розміром 4,75 дюйми (12 см) із можливістю одноразового запису та багаторазового зчитування інформації в цифровій формі. По суті, є постійним запам'ятовувальним пристроєм на компакт-диску з обсягом до 800 Мбайт. Формат запису визначений стандартом ISO 9660 (Information Processing-Volume and File Structure of CD-ROM for Information Interchange). Найпоширеніший носій для тиражування відеозаписів, мультимедійних додатків, великих наборів даних, включаючи дані ГІС, цифрові карти та цифрові записи електронних карт, електронні атласи. Compass azimuth Магнитный азимут □ Магнітний азимут

Кут у горизонтальній площині, відлічуваний від північного напрямку магнітної стрілки компаса за годинниковою стрілкою до заданого напрямку. Магнітна стрілка відрізняється (рос. отклоняется)  від  астрономічного меридіана  на  величину  магнітного нахилу (рос. склонения) (declination, compass declination). Магнітний нахил до сходу приймається зі знаком плюс, до заходу - зі знаком мінус. Compass bearing - Див. Compass azimuth Compass direction - Див. Compass azimuth Compass north - Те ж, що і Magnetic north

Compass point □ Точки разбиения компаса Точки розподілу компаса

Один із варіантів розподілів кола циферблата на 32 частини (використовується на компасах у навігації). Син. rhumb.

Compatibility □ Совместимость □ Сумісність

Здатність об' єктів до спільного використання в конкретних умовах з метою виконання відповідних вимог.

Compatibility of geoimages □ Совместимость геоизображений □ Сумісність геозображень

Взаємне непротиріччя та узгодженість різних об' єктів, що виявляється у інформаційному взаємному доповненні, можливості спільного аналізу та обробки. Сумісність особливо важливо враховувати при спільному використанні в ГІС різноманітних джерел просторових даних.

Compilation, map compilation □ Составление карт □ Складання карти

Сукупність процесів, методів і технологій виготовлення складального (рос. составного) оригіналу карти, що включає послідовну побудову її математичної основи, нанесення змісту за джерелами, генералізацію, колірне, штрихове та шрифтове оформлення. Див. mapping.

Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS) Комплементарная технология □ Комплементарна технологія

Цю абревіатуру відносять до технології виготовлення напівпровідникових пристроїв, більш економічних з точки зору споживання електроенергії, але зараз її вживають щодо пристроїв енергонезалежної пам' яті. Для систем класу РС означає 64-байтову схему пам' яті з батарейним живленням, яка застосовується для зберігання параметрів обладнання. Крім того, як правило, має годинник реального часу (Real Time Clock, RTC).

Complex Instruction Set Computing (CISC) □ Процессоры со сложным набором команд □ Процесори зі складним набором команд

1. Архітектура процесорів перших випусків, що мали велику кількість складних команд різної довжини (однобайтні, двобайтні й т.д.). Це істотно сповільнювало роботу процесорів. CISC-процесори використовували всього близько 20% реалізованих у них інструкцій. RISC-процесорам було потрібно набагато менше інструкцій, що робить їх більш дешевими у виробництві. Тому була розроблена архітектура процесорів RISC (Reduced Instruction Set Computing - процесори зі скороченим набором команд). 2. Тип універсального процесора з більшим набором різних машинних команд (інструкцій), як правило, змінної довжини. Див. RISC.

Complex map, aggregate map □ Комплексная карта □ Комплексна карта

Карта, що одночасно показує кілька різних взаємозалежних явищ (або кілька властивостей одного явища), але кожне у своїй системі показників.

Complex polygon Сложный полигон □ Складний полігон

Реґіон, складний полігон, що має отвір (рос. отверстие) і/або складається з декількох простих полігонів.

Component □ Компонент □ Компонент

1. Складова частина, елемент чого-небудь. 2. (У розподілених обчисленнях) Складова частина розподіленого застосування. 3. модульному програмуванні) Окремий програмний модуль зі своїм інтерфейсом. 4. (UML) Фізично замінна частина системи спільна з одним набором інтерфейсів, яка повинна забезпечувати реалізацію якогось ін. інтерфейса. 5. (UML) Фізичне упакування логічних елементів, таких, як класи, інтерфейси та кооперації. 6. (W3C) Компонент є елементом архітектури з визначеними (заданими) межами. 7. (Прогр.) Попередньо створенний програмний об'єкт, котрий подає клієнтам чітко вказаний набір функцій. Кожний компонент є самостійною окремою сутністю, котра може бути визначена й описана незалежно від якого-небудь програмного пакета. Всі СОМ-об'єкти є компонентами. СОМ-об'єкти можна писати будь-якою мовою програмування, що підтримує покажчик на покажчик, таким чином СОМ забезпечує двійковий (рос. двоичный) стандарт взаємодії. 8. мові Java) Програмний модуль рівня застосування, котрий подтримується контейнером. Компоненти конфігуруються у час розгортання. Платформа J2EE визначає чотири типи компонентів: корпоративні (промислові (enterprise), EJBs) компоненти «зерна» (beans, JavaBeans), Веб-компоненти, аплети та застосування-клієнти. 9. (В ОО програмуванні) Незалежний модуль програмного забезпечення, котрий можна використовувати повторно, а також тиражувати. На відміну від «традиційних» об'єктів ООП компоненти мають такі властивості: а) в цілому, компонент має більш високий рівень абстракції у порівнянні з об' єктом (під останнім розуміється конструкція рівня мови програмування); б) компоненти можуть містити у своєму складі множинні класи; в) компоненти з точки зору користувача є інваріантами стосовно тієї мови програмування, на якій вони реалізовани. Компонент має чітко обумовлений інтерфейс та підкоряється правилам поведінки, однаковими для всіх компонентів у даній архітектурі. Таким чином, компонент є абстрактним набором програмних інструкцій (команд) та внутрішнього стану, котрий забезпечує перетворення даних через його інтерфейс. Архітектура компонентів оцінюється, виходячи з трьох критеріїв: а) незалежність від мови програмування; б) незалежність від використовуваних платформ (кросплатформенність); в) стандартна реалізація та простота використання. Дляопису типу компонента використовуються різні терміни, специфічні для різних моделей, платформ та систем програмування. На цей час існують такі реалізації компонентів:

1. Компонент (component).

2. Сервіс (service).

3. Портлет (стандартний портальний

8. Bean (зерно).

9. Java Beans.

10. Застосування (application).

11. Модуль (module).

12. COM.

13. DCOM.

14. CORBA.

15.Веб-сервіс (Web-service).

компонент - portlet).

4. Аssembly («пакет», компонент .NET).

5. Сервлет (servlet).

6. Сервлет-контейнер (servlet-contaigner).

7. Аплет (applet).

Див. application, container.

Component-based software development (CBSD) Разработка компонентного

программного обеспечения □ Розробка компонентного програмного забезпечення

Розробка компонентного програмного забезпечення має на меті побудову великих програмних систем шляхом інтегрування раніше розроблених програмних компонентів. Збільшуючи гнучкість та надійність систем, такий підхід у той же час дозволяє зменшувати вартість розробок програмного забезпечення, прискорювати інтеграцію систем і скорочувати термін проходження етапів циклу великих програмних систем у період підтримки та оновлення. З цією технологією пов' язаний процес компонентної розробки ПЗ (component-based software engineering, CBSE), а також комерційні стандартні (commercial-off-the-shelf, COTS) програмні компонентні продукти.

Component elements of map, map features Элементы карты □ Елементи карти

1. Складові частини карти, елементи, з яких складається картографічне зображення й зарамкове оформлення карти. Розрізняють такі елементи карти: математична основа; картографічне зображення, що включає географічну основу й тематичний зміст (для тематичних карт); легенда карти. На топографічних картах елементами карти є рельєф, води, ґрунти (рос. почвы) й ґрунти (рос. грунты), рослинний покрив, населені пункти, соціально-економічні та культурні об' єкти, дороги, лінії зв' язку, кордони та огородження та деякі ін. До елементів карти належать також допоміжне оснащення, що поміщається звичайно на полях карти, і додаткові дані (напр., карти-урізання). 2. Фонові (заливання, фарбування) і штрихові (точки, лінії, штрихування) елементи картографічного зображення, а також напису (шрифтові елементи карти).

Component Object Model (MS Windows) (COM) Объектно-компонентная модель (MS Windows) □ Об'єктно-компонентна модель (MS Windows)

1. Модель побудови програмного забезпечення, в якій програмні об' єкти (дані й код, що виконується) виділені в самостійні компоненти, які мають програмний інтерфейс, що дозволяє незалежно зберігати, поширювати й використовувати ці об' єкти в різних застосуваннях. 2. Відкрита архітектура для крос-платформенних розробок клієнт/серверних застосувань, на якій ґрунтуються такі технології, як ActiveX, DirectX i OLE2.0. Специфікація, модель та технологія корпорації Microsoft призначені для побудови та розробки компонентів програмного забезпечення та їх інтерфейсів. COM встановлює абстракції та правила, необхідні для визначення об'єктів, що реалізуються, та їх інтерфейсів. До її складу входить також програмне забезпечення, яке здійснює ключові функції. Самі компоненти легко об'єднуються в програми, щоб дати їм більшу функціональність. Компоненти пишуться різними мовами (найчастіше при цьому використовується мова С++). Як правило, СОМ-сервер є .DLL- або .ЕХЕ-файлом. Реалізований у вигляді DLL, СОМ сервер називається сервером «в процесі» (in-process), оскільки розміщується в тому ж адресному просторі, що й клієнт. Клієнт може безпосередньо викликати необхідний об'єкт, що здійснюється швидше й ефективніше.

Реалізований у вигляді ЕХЕ-файла, СОМ-сервер називається «позапроцесним» (out-process), оскільки він запускається у своєму власному просторі процесу.

Component software □ Компонентное программное обеспечение Компонентне програмне забезпечення

Іноді йменується componentware, програмне забезпечення, розроблене для функціонування у вигляді компонентів у складі великих додатків. Яскравим прикладом застосування компонентів є персональний комп' ютер, що будується зі стандартних компонентів: чіпів пам'яті, процесорів, шин, клавіатур, мишей, дисководів і т.д. Через те, що всі інтерфейси між компонентами стандартизовані, існує можливість варіювати компоненти різних виробників у рамках однієї системи. Подібним чином компоненти програмного забезпечення стандартизовані за функціями інтерфейсів, тому вони також можуть працювати спільно в комплексі. Два стандарти OLE і OpenDoc розроблені для надання допомоги програмістам при розробці компонентів, які можуть працювати спільно. Аналітики вважають, що компонентне програмування є природним продовженням об' єктно-орієнтованого програмування.

Composite object Композитный объект □ Композитний об'єкт

(ArcGIS) Складовий об'єкт. Compound document Составной документ □ Складений документ

1. Документ,   що   містить   інформацію,   створену   більш   ніж   одним додатком.

2. Інформаційний фрагмент, створений, як правило, на базі використання компонентного програмного забезпечення. Складений документ являє собою контейнер для спільно використовуваних гетерогенних даних, що включає також механізми організації та управління його змістом, зв'язок із застосуванням, засіб подачі даних/застосувань, засіб взаємодії користувача з даними/застосуваннями, забезпечення інтерфейсів для обміну даними. Всі ці різнорідні елементи поєднуються засобами зв'язування та вбудовування об'єктів (OLE). Дані можуть бути включені в документ шляхом вказівки на їхнє місце розташування або організації зв'язку з ними. При цьому вони можуть перебувати в будь-якому місці даного документа або в ін. документі. Зв'язування знижує потребу у використанні для зберігання даних пам'яті й полегшує автоматичне, прозоре їхнє відновлення, незалежне від ін. даних складеного документа. Зв'язування використовується тоді, коли дані фізично розташовуються поза складеним документом.

3. Організована колекція користувальницьких інтерфейсів, які формують єдине інтегроване пізнавальне середовище, що поєднує багаточисельні типи інформації, такі, як текст, графічні зображення, відео- і звукові фрагменти та ін.

Comprehensive geographical maps Физико-географические карты □ Фізико-географічні карти

Карти, на яких зображають окремі компоненти або явища природи (клімат, рельєф, ґрунти та ін.) та їх закономірні сполучення — природні територіальні комплекси. Computation, calculations Вычисления □ Обчислення

Виконання арифметичних та логічних операцій над даними з метою отримання потрібного результату.

Computational experiment Вычислительный эксперимент □ Обчислювальний експеримент

Виконання розрахунків на комп' ютері для моделювання фізичних та інженерно-технічних процесів.

Computer Компьютер, электронная вычислительная машина (ЭВМ) □ Комп'ютер, електронна (цифрова) обчислювальна машина (ЕОМ)

Комплекс технічних засобів, призначених для автоматичної обробки інформації в процесі вирішення обчислювальних та інформаційних завдань. За конструктивними особливостями, функціональними можливостями, продуктивністю й експлуатаційними характеристиками розрізняють персональні комп'ютери, робочі станції, комп'ютери загального   призначення   (універсальні   комп'ютери),    «мейнфрейми» (mainframe),суперЕОМ (суперкомп' ютер - supercomputer). Остання є обчислювальною машиною,, продуктивність якої перебуває на межі технічних можливостей свого часу. Computer акіесі - Див. computer assisted.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Похожие статьи

Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики