Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики - страница 13

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

Computer-aided design (CAD) Автоматизированное проектирование

□ Автоматизоване проектування

1. Процес   та   інфраструктура   автоматизованого   проектування.   2. (CAD system) Програмна система автоматизованого проектування (САПР). Computer-aided design/computer-aided manufacturing (CAD/CAM) □ Система

автоматизированного проектирования и производства □ Система

автоматизованого проектування та виробництва Computer-aided manufacturing (CAM) □ Автоматизированная система управления

производством □ Автоматизована система управління виробництвом

Комп' ютеризоване виробництво, автоматизовані системи керування виробництвом (автоматизовані системи управління технологічними процесами (рос. АСУТП)). Computer aided mapping (CAM) □ Автоматизированное картографированне

□ Автоматизоване картографування

1. Картографічне програмне забезпечення, яке зазвичай будується на основі векторної нетопологічної моделі даних. 2. Застосування технічних та апаратно-програмних засобів, у т.ч. автоматичних картографічних систем (АКС), комп' ютерних технологій та логіко-математичного моделювання для складання, оформлення, редагування, видання й використання карт та ін. картографічних творів. Автоматизоване картографування виключає трудомісткі ручні процеси, підвищує продуктивність праці, якість карт, надійність результатів їхнього аналізу. Для позначення повної автоматизації процесів створення деяких карт використовують термін «автоматичне картографування» (automatic(al) mapping). Звичайно автоматизоване картографування включає етапи введення даних у АКС, їхню автоматичну обробку й перетворення за відповідними програмами і алгоритмами та кінцевий результат - візуалізацію даних у картографічній формі. Див. Automated cartography.

Computer-aided mapping system (CAM) - Див. Automatic(al) mapping system Computer-aided software engineering (CASE) Автоматизированная разроботка программного обеспечения □ Автоматизована розробка програмного забезпечення

1. Технологія розробки ПЗ в рамках якоїсь обраної методології з використанням спеціальних програмних пакетів (CASE-засобів). 2. Програмні засоби, що підтримують процеси створення й супроводу інформаційних систем (ІС), включаючи процеси аналізу й формулювання вимог, проектування компонентів прикладного програмного забезпечення (ПЗ), застосувань і БД, генерацію коду, тестування, документування, забезпечення якості, конфігураційне керування й керування проектом, а також ін. допоміжні процеси. CASE-засоби разом із системним ПЗ й технічними засобами утворюють функціонально повне середовище розробки ІС. Як правило, припускають наявність репозиторіїв, призначених для зберігання й подальшого використання артефактів розроблювального ПЗ. Також комплекс цих засобів строго відповідає різним фазам процесу розробки.

Computer-aided System □ Автоматизированная система □ Автоматизована система

Комплекс технічних та програмних засобів, що виконує певні функції в автоматичному режимі.

Computer-assisted cartography (CAC) □ Компьютеризированная картография

□ Компьютеризована картографія

Створення на комп'ютері карт із графічних об'єктів, що мають прив'язану до них описову інформацію (атрибути).

Computer-assisted drafting (CAD) □ Компьютеризованное черчение

□ Комп'ютеризоване креслення

Створення на комп' ютері графічних зображень, звичайно не пов' язаних з описовою інформацією у зовнішній БД.

Computer assisted С применением компьютеров □ Із застосуванням комп'ютерів

Термін застосовується у різних предметних областях, коли комп'ютер використовується тільки для допоміжних операцій (тобто у ролі інтелектуальної друкарської машинки або засобу для малювання діаграм). Більш серйозне застосування позначається як computer aided. Коли процес повністю або майже повністю комп'ютеризований, він позначається як автоматизований Automated). Computer graphics Компьютерная графика □ Комп'ютерна графіка

(Син. машинна графіка). Режим машинної обробки і виводу даних, за якого значна частина інформації, що виводиться, має графічний вигляд, тобто від простих гістограм та ін. графіків до складних карт та технічних креслень. Деякі з алгоритмів рішення задач комп'ютерної графіки використовується в ГІС. Computer interpretation - Див. Image analysis Computer map □ Компьютерная карта □ Комп'ютерна карта

Карта, отримана за допомогою засобів автоматизованого картографування або ГІС-технологій з використанням пристроїв графічного висновку: графобудівників, принтерів та ін., на папері, пластику, фотоплівці та ін. матеріалах. Іноді до комп'ютерних карт відносять також карти, виготовлені на неспеціалізованих приладах, наприклад, на алфавітно-цифрових друкувальних пристроях, так звані ЕОМ-карти, або АЦПУ-карти (line printer map).

Computer Science Компьютерная наука □ Комп'ютерна наука

1. На початкових етапах розвитку інформаційних технологій розглядалась як дисципліна, що вивчає обчислювальні машини, принципи їх побудови і використання. Включала дослідження таких аспектів, як програмування, інформаційні структури, розробку програмного забезпечення, мови програмування, компілятори та операційні системи. 2. Теоретична дисципліна, що охоплює теорію та методи побудови обчислювальних і програмних систем. Знання комп' ютерної науки необхідні фахівцям з програмного забезпечення так само, як знання фізики - інженерам-фахівцям із електроніки. 3. Галузь знань, що вивчає інформаційні процеси, що відбуваються у комп'ютерах та відображаються в них. Комп'ютерна наука концентрує свою увагу на різних аспектах, пов'язаних із проходженням та використанням інформаційних процесів, і тими процедурами, які застосовуються під час їх опрацювання. Останнє зв'язує галузь комп'ютерних наук з теорією машин для обробки інформації комп'ютерів і методами їх застосування в системах обробки інформації.

Computer technology Компьтерные технологии (КТ) □ Комп'ютерні технології (КТ)

Сполучення програмних засобів, що реалізують функції зберігання, обробки й візуалізації даних у певній організаційній структурі з використанням обраного комплексу технічних засобів.

Computerized Компьютеризированный □ Комп'ютеризований

Не тільки комп'ютеризований, але й комп'ютерний (наприклад, computerized database). Computing System □ Вычислительная система Обчислювальна система

Сукупність технічних та програмних засобів, що забезпечують виконання обчислювальних робіт.

Concatenated key Составной ключ □ Складовий ключ

(БД) Первинний ключ, складений із декількох ключів, що разом дають унікальну ідентифікацію записів.

Concatenation □ Конкатенация □ Конкатенація

(Прог. ) Операція «склеювання» символьних рядків. Наприклад, якщо застосувати операцію конкатенації до двох рядків чисел у текстовому представленні з «123» і «456» вийде один рядок «123456». Цілком очевидно, що це не додавання. incept □ Концепт □ Концепт

1. Елемент представлення знань. 2. Інформація про можливі денотати (предметні віднесення), яка виражається знаком. Інакше поняття про денотати, яке несе сам знак.

Concept search □ Концептульный поиск Концептуальний пошук

(Веб) Пошук документів, що мають пряме відношення до зазначеного пошукового слова, а не просто які містять його. inception Концепция □ Концепція

1. ^стема поглядів або принципів у якійсь галузі. 2. Загальний задум, основна ідея здобутків, праці.

Conceptual formalism Концептуальный (понятийный) формальный подход □ Концептуальний (понятійний) формальний підхід

Набір моделюючих понять, використовуваних для опису концептуальних моделей. Прикладами концептуальних підходів є метамоделі мов UML або EXPRESS. Один концептуальний підхід може бути виражений за допомогою декількох мов концептуальних схем.

Conceptual model □ Концептуальная модель □ Концептуальна модель

Модель, що описує основні поняття предметної області (universe of discourse). Conceptual schema □ Концептуальная схема Концептуальна схема

Формальний опис концептуальної моделі (conceptual model). Conceptual schema language Язык концептуальных схем (ЯКС) □ Мова

концептуальних схем (МКС)

Формальна мова, заснована на концептуальному формальному підході, призначеному для цілей представлення концептуальних схем. Прикладами таких мов є UML, EXPRESS, IDEF1X. Мова концептуальних схем може бути лексичною або графічною. Тільки деякі МКС можуть ґрунтуватися на однаковій концептуальній подачі.

Concordance principle □ Принцип согласованности прогнозирования □ Принцип узгодженості прогнозування

Принцип прогнозування,  що потребує узгодженості  нормативних та пошукових прогнозів різної природи та різних періодів попередження. Confidence level Уровень доверительной вероятности □ Рівень довірчої

ймовірності

(ОЗ) Відсоток пікселів, які передбачаються класифікованими неправильно. Confidential interval Доверительный интервал □ Інтервал довірчий

Інтервал, в межах якого невідоме значення параметра знаходиться з імовірністю у, не менше заданої. Величина у називається довірчою ймовірністю (рівнем довіри) і звичайно вважається рівною 0,9; 0,95 або 0,99. Сonfiguration □ Конфигурация □ Конфігурація

1. Сукупність функціональних частин комп'ютерної системи і зв'язків між ними, обумовлена основними технічними характеристиками цих функціональних частин, а також характеристиками розв'язуваних задач обробки даних. 2. (МПД) Інформація, що визначає поводження системи, мережного пристрою або програми й може бути відшукана операційною системою в локальному пристрої зберігання даних або на віддаленому сервері. 3. (W3C) Конфігурація є структурою архітектурних взаємозв'язків між компонентами, конекторами та даними в період процесу роботи системи (system run-time). 4. Набір апаратних або програмних установок, що задають режими функціонування пристрою або застосування. 5. Певна сукупність апаратних засобів та з'єднань між ними в обчислювальній системі, використовувана протягом певного періоду експлуатації. 6. Складання й настроювання апаратних (CPU, монітори, принтери та ін.) і програмних компонентів, що утворять систему, комп'ютер або мережу. 7. Установка параметрів комп'ютерної системи або мережі. 8. Параметри фізичної розбивки поверхні жорсткого диска, що включають кількість доріжок, число секторів, секторів на доріжці та місце розташування зони приземлення голівок. Специфікації конфігурації диска входять у настановчі параметри диска.

Configuration File □ Файл конфигурации □ Файл конфігурації

Файл, у який записуються різні параметри прикладної програми, наприклад, тип модему, який використовується.

Conflation □ Конфляция Конфляція

Послідовність операцій, яка порівнює просторові об'єкти двох шарів географічних даних, після чого переносить атрибути від одного шару до ін.

Conformality □ Конформность, равноугольность □ Конформність, рівнокутність

(Кгр.) Властивість картографічної проекції зберігати форму малих об'єктів. Congruence, congruency Конгруэнтность, сравнимость □ Конгруентність, порівняність

(Мат.) Відношення еквівалентності на безлічі геометричних фігур (відрізків, кутів та ін.). Воно вводиться або аксіоматично, або на основі якої-небудь групи перетворень, найчастіше рухів. Так, в евклідовій геометрії дві фігури називаються конгруентними, або рівними, якщо одна з них рухом може бути переведена в іншу. Connection Соединение □ З'єднання

1. (МПД) Шлях передачі даних між двома об'єктами мережі. Він може бути фізичним або логічним (для віртуального пристрою), а об' єктами служать апаратні та програмні системи або підсистеми, підключені до мережного середовища. 2. (МПД) Шлях між двома модулями мережного протоколу, що забезпечує надійну доставку потоків даних. 3. (ArcGIS) Підключення, тобто приєднання ребра до стику в мережі. Connection-oriented Основывающийся на соединении □ Той, що ґрунтується на

з'єднанні

Модель зв'язку, за якої сеанс зв'язку проходить три фази: з'єднання, передачу даних, роз'єднання. Приклади: Х.25, Internet TCP, звичайний телефонний дзвінок. Connectivity □ Связность (сети) □ Зв'язность (мережі)

Див. connectivity analysis. Порівн. contiguity. Connectivity analysis □ Анализ связности Аналіз зв'язності

Ідентифікація ділянок мережі, зв'язаних (або незв'язаних) з даною ділянкою Connectivity radius □ Радиус смежности □ Радіус суміжності

(ОЗ) Найбільша відстань між пікселами для того, щоб вони вважалися суміжними.

Connectivity rules □ Правила связности □ Правила зв'язування

1. Правила зв' язування об' єктів у мережі, що встановлять, які саме типи об' єктів мережі можуть стикуватися між собою. Існують два типи правил зв'язування: «ребро-ребро» та «ребро-вершина». 2. (ArcGIS) Обмеження типів та кількості мережних об'єктів, які можуть з'єднуватися один з одним у базі геоданих.

1. Connector □ Коннектор (программный) □ Конектор (програмний)

(W3C) Конектор є абстрактним механізмом, що служить для забезпечення зв'язку, узгодження або взаємодії між компонентами.

2. Connector □ Коннектор (для разъема) □ Конектор (для рознімання)

1. З'єднувач. Сполучна ланка, як правило, багатоконтактна. 2. (Лог.) Блок об'єднання (на блок-схемі). 3. (ГІС) Компонент програмного забезпечення, що може бути доданий в існуючу програмну систему (приміром, ArcIMS) для трансформації альтернативних протоколів комунікації (HTTP GET, WMS) у внутрішні для даних систем (ArclMS AppServer TCP Port, ArcXML). 4. З'єднувач багатоконтактний, (штепсельне) рознімання. Засіб з' єднання взаємозамінних частин (компонентів) комп' ютера. Зокрема, шосте покоління процесорів Pentium відрізняється більшою розмаїтістю рознімань-конструктивів. Одних тільки конекторів є 4 типи: сокет 8 (Soket 8), слот 1 (Slot 1), слот 2 та сокет-370. Слід зазначити, що в технологіях фірми Intel, виробника даних марок процесорів, терміни «слот» і «сонет» уживаються в більш широкому значенні. Вони позначають специфікацію електричних, програмних та механічних інтерфейсів. В останньому випадку мається на увазі число контактів (ніжок) процесора й відповідно таке ж за розташуванням й кількістю отворів у прийомної панелі на материнській платі ПК.

Console □ Консоль □ Консоль

1. Пульт оператора. Робоче місце, з якого здійснюється контроль та керування функціонуванням обчислювальної системи шляхом уведення команд відповідній операційній системі. В успадкованих системах (legacy systems), тобто мейнфреймах, пульт керування має настільне виконання й складається із клавіатури та одного або більше дисплеїв. Крім того, на панелі таких дисплеїв можуть бути встановлені додаткові перемикачі та індикатори. 2. (Комп.) Пристрій, що є комбінацією клавіатури як пристрою введення та дисплея як пристрою виводу. Призначене для зв' язку користувача з операційною системою, керування нею й всією системою в цілому шляхом виконання утиліт та запуску командних файлів. В операційних системах із графічним інтерфейсом емулюється, як правило, у вигляді віртуальної машини з інтерфейсом командного рядка. В ОС Windows 2000/XP реалізовані 4 типи консолей: а) командний рядок (Command Prompt); б) віртуальна машина DOS (NT Virtual DOS Machine, NTVDM), яка викликається запуском файла command.com; в) консоль Windows, яка викликається запуском файлу cmd.exe; г) консоль відновлення Windows (Windows Recovery Console), що завантажується з Windows-CD. 3. Периферійний пристрій, що складається зі стандартного пристрою уведення й стандартного пристрою виводу. Наприклад, це може бути кілька кнопок або джойстик і телевізор. Таким чином, консоль не є вікном або програмою, а тільки комбінованим пристроєм, що сполучає в собі одночасно функції уведення команд керування пристроями системи та програмами і даних для них, запуску на виконання програм та командних файлів, а також висновку повідомлень з функціонуючої системи та запущених на рахунок програм і додатків. 3. Монітор і клавіатура сервера в мережі. Сonsortium □ Консорциум □ Консорціум

(Від лат. consortium - товариство, співтовариство). 1. екон.) Угода між декількома банками або корпораціями, укладена для спільного проведення великих фінансових операцій з розміщення позик або акцій для одержання спільного прибутку при продажу цінних паперів. В умовах науково-технічної революції консорціуми виникають у нових галузях або на стику різних галузей. У таких випадках передбачається не тільки об'єднання капіталів, але й проведення спільних наукових досліджень. При утворенні консорціумів, що входять у нього, компанії повністю зберігають свою самостійність, але в тій частині діяльності, що стосується завдань консорціуму, вони підкоряються спільно обраному керівництву. Характерна риса консорціуму - нерівність у стосунках між учасниками. 2. (Комп. ) Добровільне, некомерційне об'єднання державних наукових та навчальних організацій, корпорацій і великих фірм для підготовки, розробки та впровадження специфікацій і стандартів у галузі передових інформаційно-комп' ютерних технологій з представлення та обробки інформаційних масивів різноманітного призначення. Найбільш відомими в цей час є консорціуми W3C і OGC.

Constant □ Константа □ Константа

(Від лат. constans - постійний). 1. (Мат., фіз.) Постійна величина. Сталість (рос. постоянство) величини х символічно записується у вигляді: x=const. Константу часто позначають буквами С і К. 2. (Прог.) Ідентифікатор, що позначає деяку незмінну величину (значення даних) певного типу. 3. (Прог.) Значення (величина - цифрова, текстова або ін.), що не міняється в процесі роботи програми. Існують непойменовані й пойменовані константи. Наприклад, в операторі присвоювання виду С=А+2, символи С и А подають імена змінних деякого типу, а значення 2 є непойменованою константою. Пойменовані константи визначаються спеціальними службовими (зарезервованими) словами. Для різних мов програмування вони можуть бути різними. У мові VBA таким зарезервованим словом є Const. Таким чином, декларативний оператор виду Const BillPoint =212 визначить пойменовану константу з ім'ям BillPoint, що має у всіх обчисленнях для даної програми постійне значення 212. Варто мати на увазі, що пойменовані константи наприклад, у мові Turbo Pascal можуть змінювати своє значення. Тут вони називаються типізованими константами й за своєю суттю, є змінними з початковими значеннями.

Constructor □ Конструктор Конструктор

1. (ООП) Метод, використовуваний для створення нового об' єкта. Забезпечува рішення двох завдань. Він виділяє пам'ять під нову змінну й гарантує, що змінна ініціалізується належним чином. Описуючи конструктор, програміст впливає на процес ініціалізації. У мовах C++ та Java конструктор є просто одним із методів, що має те ж ім'я, що й клас, до якого він включається. У Delphi Pascal конструктор описується за допомогою спеціального ключового слова. 2. (Java) Псевдометод, що створює об'єкт. У мові програмування Java конструктори - це реалізації (екземпляри) методів - з іменами, що збігаються з іменами їхніх класів. Конструктори викликаються шляхом використання ключового слова new.

Contagion Распространение, влияние □ Поширення, вплив

1. (Заг.) Поширення (ідей, настроїв, звичаїв і т.п.). 2. (Стат.) Вплив, післядія. Container □ Контейнер □ Контейнер

1. (Прог.) У розробленій Sun Microsystems компонентній архітектурі JavaBeans та в компонентній технології Microsoft Component Object Model (COM) контейнер є прикладною програмою або підсистемою, в якій виконується вибудований або убудований блок програми, що зветься компонентом (component). Приміром, компонент типу кнопки чи ін. елемент графічного інтерфейсу користувача або ж маленький калькулятор може бути виконаний із використанням JavaBeans, що дозволяє виконати їх у контейнері Netscape, який є браузером, або в контейнерах Microsoft, таких, як Internet Explorer, Visual Basic, Excel або Word. Для трьох останніх наповненням контейнера є скриптовий код мови Visual Basic for Application (VBA), який вони виконують (інтерпретують), самі при цьому перебуваючи в оперативному запам'ятовувальному пристрої (RAM). 2. В архітектурі Common Object Request Broker Architecture (CORBA) Interface Repository в ієрархії для структури метаданих (metadata), Контейнер (Container) є одним із трьох абстрактних суперкласів (abstract superclasses, разом з IRObject і Contained). 3. Контейнером є об' єкт, що містить один або кілька ін. об' єктів. Прикладом контейнера може служити папка в структурі ОС Windows, призначена для зберігання документів, папок, малюнків, звукових-, відео- та ін. типів файлів. 4. Java) Сутність, що забезпечує життєвий цикл керування, безпеки, розгортання й сервіси при виконанні компонента. Кожний тип контейнера (наприклад, EJB-Enterprise Java Beans, Web, JSP-Java Server Pages, сервлет, аплет або застосування-клієнт) також забезпечує сервіси, які є компонентно-конкретизуючими.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Похожие статьи

Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики