Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики - страница 14

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

intent Контент, содержимое, информационное наполнение Контент, вміст, інформаційне наповнення

1. (Заг. ) Основний зміст чи суть літературної роботи або усного викладу (discourse), на противагу їхній формі або стилю. У більш загальному значенні, всі ідеї, теми, факти або твердження, що містяться в книгах або ін. друкованих виданнях. Синонім у цьому випадку - предмет вивчення (subject matter). Поняття «конвент» також відноситься до елементів, що містяться в курсах навчання за різними спеціальностями (course of study). 2. (Інтернет) Знання та інтелектуальна власність, поміщені в навчальні курси та розповсюджувані за допомогою електронних технологій навчання (e-Learning, e-Education). Електронно створюваний контент включає широкий спектр понять від простих Веб- сторінок і документів до повністю інтерактивних курсів, систем оцінки одержуваних з їхньою допомогою знань, а також програмних засобів забезпечення їхнього функціонування. 3. Будь-яке інформаційно значиме наповнення сервера: блоки тексту, графіка, мультимедіа. Контент організується у вигляді HTML-сторінок засобами гіпертектстової розмітки. Істотними параметрами контенту є його обсяг, актуальність та релевантність. 4. Частина повідомлення, яку не обробляють і не змінюють у процесі передавання. 5. Змістовна частина даних документа, протилежна атрибутам. Може містити текст, зображення, звук, сценарії (програми) або якийсь ін. матеріал, аналогічний вмісту твердого носія.

intent analysis Анализ контента □ Аналіз контента

Строгий аналіз явних (explicit) та неявних (implicit) переданих блоків інформації (message), що містяться в друкованих працях або у внутрішній частині (тілі) інформаційних повідомлень, за допомогою класифікації, дешифрування або оцінки найголовніших концептів, позначень, знаків та змісту з погляду оцінки їхнього сумарного значення й ефекту впливу на аудиторію.

Content and collaboration management (CCM) Система управления контентом □ Система управління контентом

Система управління контентом, яка є складовою частиною будь-якої системи електронного навчання (e-Learning).

Content element of digital map Элемент содержания цифровой карты □ Елемент змісту цифрової карти

Структурна одиниця цифрової картографічної інформації, що об'єднує елементи цифрової карти в групи за їх належністю до однорідних об'єктів поверхні, котрі картографуються.

Content Standards for Spatial Metadata (CSSM) □ Стандарт метаданных

пространственного контента □ Стандарт метаданих просторового контенту

Проект національного стандарту США на просторові метадані, підготовлений Федеральним комітетом з географічних даних FGDC за участю ін. організацій. Зміст стандарту стосується метасупроводження процесів збору, зберігання та передачі цифрових і аналогових даних у різних форматах та формах шляхом специфікації їхньої якості, походження, статуса, авторства та ін. характеристик різноманітних метаданих. intent system Контент-система Контент-система

Сукупність програмних модулів, що дозволяють динамічно додавати, редагувати, видаляти контент, управляти форматами висновку контента, а також задавати критерії сортування й селектування контента. ^ntext Контекст Контекст

1. (UML) Оточення системи (тобто сутності, що перебувають поза системою та взаємодіють з нею, становлять її контекст). 2. Фрагмент усного мовлення або документа, у межах якого можна усвідомити значення окремого слова або об' єкта. Тільки в контексті слово або об' єкт одержують конкретне значення. У найбільш загальному значенні, контекстом є взята в цілому обстановка, підгрунтя, задній план, тло або навколишнє середовище, що мають відношення до події, дії, твердження, роботи та. ін. У літературному творі, частині (фрагменті) пропозиції, глави або тексту, які розташовані до і після специфічного слова, фрази або епізоду та визначають точне значення кожного з них. Цитування без посилання на контекст (out of context) може ввести в оману щодо дійсних намірів виступаючого або автора.

Contiguity □ Смежность, прилегание □ Суміжність, зіткнення, прилягання

Син. Adjacency. Порівн. Connectivity. Contiguity analysis □ Анализ смежности Аналіз суміжності

Див. Adjacency analysis. Contingency matrix Матрица ограничений □ Матриця обмежень

1. (ДЗЗ) Матриця, рядки та стовпці якої позначені відповідно міткам класів, де елементи вказують на ймовірність правильної класифікації або ймовірність помилок першого та другого родів. 2. (ОЗ) Матриця, яка містить кількість і відсотки пікселів, класифікованих так, як передбачалося.

Continuous Непрерывный, количественный, сплошной □ Безперервний, кількісний, суцільний

1. Безперервний (загальне значення). 2. Кількісний (атрибут), напівтоновий (растр), що має безперервну шкалу значень (наприклад, ознаки чи параметра). 3. Суцільний, просторово безперервний (про покриття ділянки карти), безупинно розподілений (про явище).

Continuous data □ Полутоновые данные Напівтонові дані

(ОЗ) Різновид растрових даних, де значення пікселів є градаціями якоїсь ознаки (порівн. thematic data).

Continuous wave lidar, cw lidar Лидар непрерывного действия □ Лідар безперервної дії

Лідар, який використовує лазер безперервної дії. Contour □ Контур □ Контур

Замкнена крива. Послідовність обмежуючих дуг (поліліній) просторового об'єкта. Contour interval Высота сечения рельефа □ Висота перерізу рельєфу

Різниця значень висот двох послідовних основних горизонталей на карті. Contour line - Див. Contour

Contour (line) Изолиния (относительно любой поверхности) □ Ізолінія (стосовно будь-якої поверхні)

Горизонталь, ізогіпса (стосовно рельєфу земної поверхні). Contour map □ Карта вычерченная в горизонталях; контурная карта □ Карта, що

накреслена у горизонталях; контурна карта Contour tagging Приписывание □ Приписування

Приписування значень висот оцифрованим горизонталям. Contrast matching - Див. Histogram matching

Contrast stretch □ Преобразование контраста Перетворення контрасту

(ОЗ) Перетворення контрасту (напівтонового зображення), тобто «розтягання» (рос. растяжка) контрасту зображення на весь діапазон яскравостей пристрою відображення.

Control □ Опора □ Опора

(Геод.) Мережа опорних точок; геодезична основа. Control net - Див. Geodetic net Control point □ Опорная точка □ Опорна точка

Точка на знімку, для якої відомі координати на Землі. За такими точками будується математична модель трансформування (і географічної прив' язки) зображення (порівн. check point).

Control point analyses □ Анализ контрольних точек Аналіз контрольних точок

Процес використання контрольних точок для незалежної перевірки ступеня точності тріангуляції.

Control segment □ Сегмент управлений □ Сегмент управління

Поширена на всій території світу мережа станцій моніторингу та управління GPS-супутниками. Включає 5 станцій моніторингу, 1 центр управління та 3 станції завантаження даних на супутники, які переважно розташовуються у відносній близькості до екватора на військових базах США.

Conventional sign, (cartographic) symbols, map symbols □ Условные обозначения,

картографические условные знаки □ Умовні позначки, картографічні умовні знаки

Графічні символи, які застосовуються на картах для показу (позначення) різних об' єктів та явищ. Умовні позначки можуть характеризувати просторове положення реальних або абстрактних об' єктів, їхній вид, форму й розміри, якісні та кількісні особливості, внутрішню структуру, положення в ієрархії однорідних об' єктів. Сукупності умовних позначок на картах формують картографічні образи зображених об'єктів або явищ. Розрізняють позамасштабні умовні позначки (point symbols), завжди застосовувані для об' єктів, локалізованих у пунктах, лінійні умовні позначки (line symbols), використовувані для лінійних об' єктів, та площинні умовні позначки (area pattern, area symbols), які застосовують для заповнення площ. Зведення умовних позначок дається в легенді карти. Вся система умовних позначок утворює мову карти.

Conventional Terrestrial Pole (CTP) Условный земной полюс □ Умовний земний полюс

Виправлений за нутацію середній полюс за 1900-1905 гг. Convergence □ Конвергенция (глаз) □ Конвергенція (очей)

Фізіологічне зведення зорових осей очей під час розгляду близько розташованих предметів.

Convergence angle □ Сближение меридианов □ Зближення меридіанів

(Англ. син. meridional convergence). Кут між лінією картографічної сітки та істинним меридіаном.

(Least) Convex hull Выпуклая оболочка □ Опукла оболонка

Найменша опукла оболонка (неопуклого багатокутника або набору точок) -просторовий об'єкт та просторовий оператор.

Conveyance architecture □ Конвеерная архитектура □ Конвеєрна архітектура

Суть конвеєрної архітектури полягає в тому, що процесор розбивають на кілька блоків, які можуть працювати незалежно один від одного та одночасно виконувати операції на різних ступенях конвеєра. Процесор може одночасно вибирати з пам' яті нову команду в один блок та робити операцію з поточною командою в ін. Така система розпаралелювання функцій процесора дуже прискорює роботу центрального процесора (CPU). Конвеєрна архітектура викликала появу компіляторів, які при компіляції оптимізують програми спеціально для процесорів із конвеєрною архітектурою, певним чином упорядковуючи команди програм, що будуть виконуватися. Див. ріреііпе. Convolution □ Свертка □ Згортка

(Мат. ) Сума добутків усіх пар чисел, що стоять в однакових позиціях двох числових послідовностей,   тобто   згорткою   послідовностей   x1, x2,... xn   та   y1, y2,... yn буде

послідовність x1 y1 + x2y2 +... + xnyn. Див. convolution filter.

Convolution filter Фильтр с использованием свертки □ Фільтр із застосуванням згортки

Фільтр із застосуванням згортки. Convolution kernel Ядро свертки Ядро згортки

(Мат., ОЗ) Матриця чисел, використовуваних як ваги при зваженому підсумовуванні значень пікселів (тобто при згортці із цим ядром) у межах вікна, що послідовно проходить за всіма пікселами вхідного растра. CookBook Учебник □ Підручник

Тип книг «як це робити», які містять інструкції для приготування їжі, включаючи рецепти специфічних страв, коментарі щодо продуктів та ін. інгредієнтів і багато ін. корисної інформації. В інформаційних технологіях публікації з такою назвою містять опис технології розв' язання специфічних завдань.

Cookie □ Куки-файл, досл. «пирожок» □ Кукі-файл, досл. «пиріжок»

Невеликі рядки з даними, які створює Веб-сервер і передає на комп' ютер-клієнт, що з'єднується з ним через Інтернет. Зберігаються у спеціальному cookie-файлі активованого Веб-браузера. Як правило, використовуються для зменшення часу, необхідного для ідентифікації та повторного з' єднання з відповідним Веб-сайтом за допомогою cookie-файла, збереженого на жорсткому диску після попереднього візиту.

Cool Talk Прохладный разговор □ Прохолодна розмова

Телефонні розмови по Інтернет. Засіб включено до Netscape Navigator. Забезпечує високоякісний звуковий зв' язок. ^ordinate - Див. Coordinates

Coordinate domain □ Координатный домен Координатний домен

(ArcGIS) Інтервали припустимих значень координат. Coordinate GeOmetry (COGO) □ Координатная геометрия □ Координатна геометрія

1. Абревіатура терміна Координатна геометрія (Coordinate GeOmetry). Математичні і програмні засоби, що використовуються для автоматизації обробки даних геодезичних зйомок. Геодезисти використовують функції COGO геоінформаційних та деяких ін. програмних систем для введення геодезичних даних та наступного обчислення точних координат місць розташування та межі, обчислень кривих і т.д. 2. Спеціальний модуль координатної геометрії, який входить до структури продукта ArcGIS   для виконанняобчислень та відображення елементів координатної геометрії. Він дозволяє виконувати камеральну обробку результатів зйомки, тобто вирівнювання (рос. выравнивание) теодолітних ходів, виконання геометричних розрахунків і т.д., а також вводити дані з магнітних накопичувачів. Функції координатної геометрії (COGO) перетворюють плани розбивки території та положення меж у дані ГІС.

Coordinate grid □ Сетка координат □ Сітка координат

Система ліній на карті для визначення координат об' єктів, їх нанесення на карту, орієнтування, прокладання напрямків, маршрутів тощо. ^ordinate system □ Координатная система □ Координатна система

Відносна система, використовувана для виміру горизонтальних та вертикальних відстаней на планіметричних (плоских) картах. Координатна система звичайно визначається картографічною проекцією, вихідним сфероїдом, базисом, однією або більше стандартними паралелями, центральним меридіаном і можливими зсувами в напрямках x та y, відносно положення x, y точок, ліній та просторових об' єктів площин. Coordinate transformation Трансформация координат □ Трансформування

координат

1. Перетворення, що здійснюють зміщення, обертання та масштабування координат при перерахуванні з однієї системи координат в іншу. 2. Операція перерахування координат просторових об' єктів при переході від однієї картографічної проекції до ін. Може здійснюватись безпосередньо або через географічні координати за допомогою рівняння вихідної та похідної проекцій, а також шляхом «еластичного» трансформування на основі апроксимації за сіткою контрольних точок. Coordinated Universal Time - Див. Universal Time Coordinated ^ordinates, position data Координаты □ Координати

1. Числа, завданням яких є визначення положення точки на площині, поверхні або в просторі. Прямокутні, або декартові координати (grid ^ordinates, rectangular ^ordinates, right-angled ^ordinates, Cartesian ^ordinates) - це прямокутні координати на площині (planimetric rectangular ^ordinates, 2D ^ordinates, two dimensional ^ordinates), помічені знаками + або - відстані х (абсциса) та y (ордината) цієї точки від двох взаємно перпендикулярних прямих Х и Y, що є координатними осями (X-axis, Y-axis) та пересічних у деякій точці - на початку Декартових координат Coordinates origin) і прямокутні координати в просторі (rectangular space coordinates, spatial coordinates, 3D ^ordinates, three dimensional ^ordinates) - три числа x, y і z (апліката), що визначають положення точки щодо трьох взаємно перпендикулярних площин. Площини перетинаються на початку координат і по координатних осях Х, У и Z (Z-axis). Полярні координати (polar mordinates) - полярні координати на площині (на поверхні) - два числа: полярна відстань точки від фіксованого початку (polar distance) і полярний кут між обраною полярною віссю й напрямком на точку (polar angle, polar bearing, position angle). За полярну вісь на площині часто приймають напрямок, паралельний осі абсцис, а на еліпсоїді - північний напрямок меридіана. У першому випадку полярним кутом буде дирекційний кут, в іншому - азимут. У просторі в якості полярних координат використовують радіус-вектор (відстань від початку координат до заданої точки), а також вертикальний кут та азимут. Сферичні координати (spherical ^ordinates) - три числа: радіус-вектор, геоцентричні широта й довгота. Еліпсоїдальні координати (ellipsoidal ^ordinates) - три числа: геодезичні широта, довгота й висота визначають положення точки земної поверхні відносного земного еліпсоїда. Вимірами на фізичній поверхні визначають астрономічні широти й довготи. Розходження геодезичних та астрономічних координат, обумовлені відхиленнями стрімких ліній, залежать від фігури Землі, земного еліпсоїда, його розташування в тілі Землі і є особливим предметом вивчення геодезії. У дрібномасштабному картографуванні розходженням геодезичних та астрономічних широт та довгот нехтують і іменують їх географічними координатами (geographic(al) coordinates) - назвою, що історично склалася стосовно кулястої та однорідної за будовою

Землі. Часто помилково геодезичні координати називають географічними. Координати з початком на земній поверхні або в навколоземному просторі називають топоцентричними координатами (topocentric mordinates), з початком у центрі мас - геоцентричними координатами (geocentric mordinates), біля центра мас Землі - квазігеоцентричними координатами (quasi-geocentric ^ordinates). Розрізняють координати екваторіальні (equatorial mordinates), однією з координатних площин є площина екватора, координати горизонтні (horizontal mordinates) - координатною площиною служить площина обрію. На еліпсоїді, кулі й на картах застосовують криволінійні координати (curvilinear ^ordinates) - сітку меридіанів та паралелей. Трансформування координат (transformation mordinates) - перетворення, що здійснюють зрушення, обертання й масштабування координат при перерахуванні з однієї системи в ін. 2. Лінійні або/та кутові величини, які визначають положення точки вздовж напрямку або на площині, чи у просторі. Для визначення місцеположення точкового об' єкта у просторі існують географічні координати. Це кутові величини, що називають широтою та довготою, вони визначають місцеположення точки земної поверхні відносно екватора та початкового меридіана. Географічні координати можуть бути астрономічними та геодезичними. Широти та довготи точок, які визначають на основі геодезичних вимірів та наступних обчислень на поверхні референс-еліпсоїда, називають геодезичними та позначають звичайно літерами В та L. Астрономічні широти та довготи точок визначають за спостереженнями в цих точках небесних світил і позначають звичайно літерами ф та X. Геодезичні географічні координати зв' язані з нормаллю, що проходить через дану точку до поверхні референс-еліпсоїда, астрономічні ж географічні координати — з напрямком прямовисної лінії в цій точці. Coplanarity □ Компланарность □ Компланарність

1. Властивість точок розташовуватися на одній і тій же площині. 2. Властивість векторів розташовуватися в одній площині або в паралельних площинах.

Copyright □ Авторское право □ Авторське право

Захист, який забезпечується законом, від несанкціонованого копіювання та поширення.

Copyright in cartography □ Авторское право в картографии □ Авторське право в картографії

Розділ цивільного права, що визначає стосунки, пов' язані зі створенням та наступним використанням (виданням, перевиданням, повним або частковим відтворенням) картографічних творів. Авторське право в картографії належить особі або колективу, які розробили програму для реалізації карти (атласу), авторський її оригінал або авторський макет. У випадку, якщо автор карти запропонував лише тему, ескіз карти, співавтором вважається картограф-редактор, відповідальний за складання карти, що розробив легенду карти, оформлення карти та ін. роботи, пов'язані з виготовленням оригіналу карти. При створенні великих і складних картографічних творів розрізняють авторське право осіб і колективів, що видали цей твір (атлас, багатоаркушну карту та ін.) та авторське право творців окремих карт, включених у цей твір. CORBA - Див. Common Object Request Broker Architecture Coregistration □ Совмещение Сполучення

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Похожие статьи

Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики