Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики - страница 16

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

Знання, що виводяться шляхом обробки даних інтелектуальними інструментальними засобами аналізу багатовимірових масивів даних зі сховищ, вітрин та кіосків даних.

Data bank, databank □ Банк данных, БнД □ Банк даних, БнД

Інформаційна система централізованого зберігання та колективного використання даних. Містить сукупність баз даних, систему керування банком даних (СКБД) і комплекс прикладних програм. БнД називають локальним (local databank), якщо він розміщений в одному обчислювальному центрі (ОЦ) або на одному комп' ютері. Розподілений БнД (distributed databank) - система об' єднаних під єдиним керуванням і за допомогоюкомп' ютерної мережі територіально роз' єднаних локальних БнД. Картографічні банки даних іменуються також банками цифрових карт, БЦК.

Data base, database, DB □ База данных, БД База даних, БД

1. Сукупність даних, суттєво необхідна для певної діяльності. 2. Структурована сукупність даних, яка забезпечує реалізацію адекватної моделі предметної області при мінімальній надмірності (надлишку) даних. У базі даних відображається інформація про об' єкти і відносини між ними. Дані зазвичай стосуються до однієї теми, а доступ до них і ведення їх здійснюється спеціальною системою керування базою даних (такої, як Oracle, Informix, DB/2 та ін.). 3. Сукупність даних, організованих за певними правилами, які передбачають загальні принципи описання, зберігання та маніпулювання даними незалежно від прикладних програм. Зберігання даних у БД забезпечує централізоване керування, дотримання стандартів, безпеку й цілісність даних, скорочує надмірність та усуває їх суперечливість. Створення БД і звертання до неї (за запитами) здійснюються за допомогою системи керування базами даних (СКБД). Програмне забезпечення локальних обчислювальних мереж (ЛОМ) спочатку підтримувало режим роботи, за якого робочі станції мережі посилали запити до БД, розташованої на комп' ютері, що її обслуговує -файл-сервері (file server), одержували від нього необхідні файли, виконували сукупність операцій пошуку, вибірки й коректування - транзакцій (transaction) і відсилали файли назад. За іншого режиму робочі станції ЛОМ виступають у ролі клієнтів, а сервер БД повністю обслуговує запити (як правило, записані мовою SQL) і відсилає клієнтам результати, реалізуючи технологію «клієнт-сервер» (client/server). БД може бути розміщена на декількох комп' ютерах мережі. У цьому випадку вона називається розподіленою БД, РБД (distributed database), як і керуюча нею СКБД - системою керування розподіленими базами даних, СКРБД (distributed database management system). Бази даних ГІС містять набори даних про просторові об'єкти, утворюючи просторові БД (spatial database). Цифрова картографічна інформація може організовуватися в картографічні бази даних (map database), картографічні банки даних. 4. (ArcGIS) Як правило, БД є комп' ютерним файлом або послідовністю файлів, що містять інформацію, карти, графіки, лістинги, записи місць розташування, абстракції або посилання на деякі об' єкти чи об' єкти, організовані в набори даних, що відповідають схемі її організації. «Ієрархічна» або «реляційна» позначає дві популярні структурні схеми БД, які використовуються в ГІС. У геоінформаційній системі ArcGIS застосовується реляційно-об'єктна модель бази геоданих, яка будується засобами Microsoft Access. Див. geodata base. Data base management system (DBMS) □ Система управления базами данных (СУБД)

Система керування базами даних (СКБД)

Комплекс програм та мовних засобів, призначених для створення, ведення і використання баз даних. СКБД підтримують, як правило, одну із трьох найпоширеніших моделей (схем) даних: реляційну (relational data model), ієрархічну (hierarchical data model) або мережну (network data model). Більшість сучасних комерційних СКБД відноситься до реляційного типу. Необхідність зберігання складних даних, що включають відео, звук, зумовила появу об'єктно-реляційних СКБД. У багатокористувальницьких, багатозадачних операційних системах СКБД забезпечують спільне використання даних. Мовні або ін. засоби СКБД підтримують різні операції з даними, включаючи уведення, зберігання, маніпулювання, обробку запитів, пошук, вибірку, сортування, відновлення, збереження цілісності та захист даних від несанкціонованого доступу або втрати. Використовується як засіб керування атрибутивною частиною просторових даних ГІС; як правило, це комерційні реляційні СКБД (relational DBMS, RDBMS), в яких користувач сприймає дані як таблиці (названі тому таблицями реляційних баз даних або, що не зовсім вірно, - реляційними таблицями чи таблицями атрибутивних даних). Більшість прог­рамних засобів ГІС має механізми імпорту даних із найпоширеніших СКБД, включаючи dBASE, Foxbase, Informix, Ingres, Oracle, Sybase та ін. Database Schema □ Схема базы данных □ Схема бази даних

(БД) Логічне та фізичне визначення структури бази даних. Data base server □ Сервер баз данных (БД) □ Сервер баз даних (БД)

Зазвичай під сервером БД мається на увазі СУБД, запущена на тій же машині, де перебувають файли БД і яка монопольно розпоряджається цими файлами. При цьому всі користувальницькі застосування повинні працювати з базою тільки через цю СУБД, використовуючи її мову запитів.

Data calibration □ Калибровка данных □ Калібрування даних

При дистанційному зондуванні оцінка (визначення) і коректування радіометричних і геометричних викривлень зображення, отриманих у процесі зйомки.

Data capture □ Ввод данных □ Введення даних

Будь-які операції, що перетворюють цифрові або аналогові дані у форму комп'ютерних файлів, придатних до обробки, Включають пряме завантаження (цифрових даних), оцифрування, сканування, ввід з клавіатури.

Data Definition Language (DDL) Язык описания данных □ Мова визначення даних

Підмножина мови SQL, яка використовується для створення нових БД, визначення їхніх атрибутів та прав доступу до них. Оператори цієї підмножини призначені для створення та маніпулювання змістом реляційних баз даних. Прикладом таких операторів є оператори CREATE TABLE i DROP INDEX. Data dictionary □ Словарь данных Словник даних

(БД) Набір таблиць, що містять інформацію про дані, які зберігаються в БД ГІС, такі як повні назви атрибутів, значення кодів, масштаби вихідних карт, позиційна точність, картографічна проекція та ін. Див. Metadata.

Data entry Ручное введение данных □ Ручне уведення даних

(Комп.) Ручне уведення даних (із клавіатури). Порівн. data capture. Data file □ Файл данных Файл даних

(Комп.) Файл із оброблюваними даними на відміну від файлу, що виконується. Див. executable file.

Data file value - Див. Pixel value

Data format □ Формат данных Формат даних

(Комп.) Структура запису інформації у файл. Data frame □ Фрейм данных □ Фрейм даних

1. (ArcGIS) Шари (Layers) у таблиці змісту (table of contents) ArcGIS можуть бути організовані у фрейми даних (data frames). Фрейм даних - це просто група в окремому фреймі, тобто шари, які користувач бажає відобразити спільно. Як правило, при створенні карт завжди виходить фрейм даних, у заголовку змісту якого міститься ім'я "Layers", однак цю назву можна змінити. Залежно від порядку розміщення шарів у фрейм даних, одні будуть розташовуватися вище, а інші - нижче за рівнем. Якщо на карті є більше одного фрейму даних, один з них завжди є активним фреймом даних (active data frame). Таким чином, поточна робота завжди виконується з активним фреймом. Приміром, коли користувач вводить новий шар на карту, той додається в активний фрейм даних. Активний фрейм даних може бути завжди визначений за виділеним представленням на карті, а його ім'я виводиться жирним шрифтом у змісті. 2. (ArcGIS) Аналог map frame у термінології ERDAS.

Data fusion, data merging □ Слияние данных □ Злиття даних

Процедура обробки системи даних, які одержують з різних джерел, що базуються на законах сінергетики. Система даних включає як безпосередні дані, так і засоби управління даними, і розглядається як відкрита система в нерівноважному стані. Алгоритмічне процедура злиття даних носить послідовний, ітеративний характер. Її метою є підвищення ступеня узгодженості та упорядкованості даних і, що зумовлює певне зменшення ентропії системи у цілому.

Data level □ Уровень данных □ Рівень даних

Рівень декомпозиції (шар) у багатошаровій системі, в якій дані записані таким чином, що вони погодяться з визначеннями типів, які перебувають на рівні моделі застосування (application model level).

Data Mart Киоск или витрина данных □ Кіоск або вітрина даних

1. База даних, яка має те ж призначення, що й сховище даних, але, як правило, менша за обсягом і сконцентрована на даних одного підрозділу або робочої групи підприємства.

2. Предметно-орієнтована база даних (Subject Oriented Databases, див. також Local Access Database, LAD). 3. Замість побудови одного великого централізованого сховища даних багато компаній створюють декілька предметно-орієнтованих сховищ для обслуговування різних підрозділів. Такі сховища утворюють систему, яку називають вітриною даних (Data Mart).

Data medium Носитель данных □ Носій даних

Матеріальний об'єкт, призначений для зберігання даних (аерофільм, відбиток, карта, магнітний диск і т. п.).

Data Mining Извлечение смысла из данных, добыча данных (информации) □ Видобування змісту з даних, видобуток даних (інформації)

1. Процес пошуку прихованих залежностей, взаємозв' язків та потенційних перспектив об' єднання за повними критеріями у великих нагромадженнях даних. 2. Концепція, яка ґрунтується на базі систем створення й підтримки в актуальному стані сховищ даних (Data Warehouse, DW), і на системах "видобування" знань (Data Mining) із DW. У вітчизняній літературі термін "Data Mining " трактується, як інтелектуальний аналіз даних (ІАД). Пізніше ця технологія переросла у Business Intelligence (BI) - знання, здобуті (одержані) про бізнес із застосуванням різних програмно-апаратних технологій. Такі технології дають організаціям можливість перетворювати дані в інформацію, а потім інформацію - у знання. 3. Технічні заходи з використанням програмних інструментів, призначені для такого користувача, який, як правило, не може заздалегідь сказати, що конкретно він шукає, а може показати лише певні зразки і напрями пошуку. Data Mining являє собою процес просіювання великої кількості даних з метою визначення взаємин між ними. Також відоме, як "ковзання по даних" (data surfing).

Data Model □ Модель данных □ Модель даних

1. Результат процесу концептуального проектування (моделювання). 2. Формальний метод організації даних, що описують поводження сутностей реального світу. Повністю розроблені моделі даних описують класи сутностей, взаємини між сутностями, правила цілісності та операції над сутностями. Сутностями можуть виступати й окремі типи даних.

3. Узагальнений, обумовлений користувачем погляд на дані, співвіднесений з використовуваним програмним застосуванням. 4. (БД) Зазвичай, математичний опис схеми побудови СКБД. 5. (ArcGIS) Покриття та растри (grids) в ArcGIS використовують геореляційну модель даних, тобто гібридну модель даних, у якій комбінуються просторові дані (у покриттях або растрах) і атрибутивні дані (у таблицях). Інші моделі даних, що використовуються в ArcGIS, включають триангуляційні мережові моделі (tins), зображення (images) і сітки (grid).

Data protection Защита данных □ Захист даних

Підтримка дисципліни доступу. Управління обмеженнями на доступ до даних для запобігання ненавмисного руйнування даних. Data sets Набор данных □ Набір даних

1. Сукупність значень, що належать одиночному об' єкту. 2. Пойменована колекція (послідовність) логічно зв' язаних елементів даних (data items), які розташовані заздалегідь запропонованим способом. 3. Об' єднання окремих елементів даних у єдине ціле, з яким потім роблять різні маніпуляції під час обробки даних. 4. Модем (дослівно - приставка до даних). Див. також CAD dataset, Feature dataset, Raster dataset. Data standardization Стандартизация данных □ Стандартизація даних

Процес досягнення угод про однакове визначення, представлення та структуруванняданих, яким повинні відповідати всі шари та елементи даних в організації.

Data structure □ Структура данных Структура даних

Організація даних, що характеризується спеціальним описом посилань на зв' язок між елементами.

Data type Тип данных □ Тип даних

1. (Заг.) Характеристика класу порції даних, яка виражає загальні для цих порцій представлення і спосіб використання. Визначає безліч (рос. множество) припустимих (можливих) значень, які може мати той або ін. об' єкт, а також безліч припустимих операцій, які можуть застосовуватися до цього об' єкту. Крім того, тип визначає також і формат внутрішнього представлення даних в пам'яті комп'ютера, тобто їхню довжину в байтах. 2. (БД) Характеристика стовпців та змінних, що визначає, які типи значень даних вони можуть зберігати. Наприклад, такі базові типи даних, як символи, рядки, реальні числа із плаваючою точкою та завдання.

Data visualisation □ Визуализация данных □ Візуалізація даних

1. (ГІС) Проектування та генералізація зображень, ін. графіки на пристроях відображення (переважно на екрані дисплея) на основі вихідних цифрових даних, а також правил і алгоритмів їх перетворення. 2. (В ДЗЗ) Відтворення цифрового зображення або результатів його обробки на дисплеї за допомогою спеціальних структур даних, що дають змогу істотно збільшити швидкість візуалізування, наприклад, так званих пірамідних шарів, які дають можливість вписувати множину пікселів вихідного знімка в обмежену кількість пікселів вікна дисплею з виводом на нього одного з попередньо побудованих зображень з розрізненістю, яка послідовно зменшується в 2, 4 або 8 крат. Data Warehouse Хранилище данных □ Сховище даних

База даних дуже великих розмірів (від одного терабайта й більше), де збираються дані для подальшого аналізу, зокрема, в масштабах підприємства.

Data Warehouse Architecture Архитектура хранилищ данных □ Архітектура сховища даних

Інтегрований набір продуктів, що дозволяє зчитувати та трансформувати оперативні дані з метою завантаження у базу даних для наступного аналізу та формування звітів кінцевим користувачем. Datum, pl. data - Див. Data

Datum □ Исходная величина, характеристика Вихідна величина, характеристика

1. (Також geodetic datum). (Геод.) Основа системи координат, геодезичні вихідні дані (тобто дати). Параметри завдання системи геодезичних координат на поверхні Землі. Розміри референц-еліпсоїда, геодезичні координати початкового пункту, напрямок на опорний орієнтир і висота геоїда в початковому пункті. 2. (Геод.) Система координат (у найменуваннях конкретних систем). 3. (ГІС) Параметри, що задають положення референц-еліпсоїда щодо загальноземного еліпсоїда. Див. Ellipsoid.. 4. Будь-яка величина або набір величин, які можуть служити основою для визначення ін. величин, наприклад, системи координат. Див. Datum level, Horizontal datum, Hydrographic datum, Vertical datum. Datum level, datum plane □ Ноль высот Нуль висот

Нульовий рівень поверхні, поверхня нуля висот. DCOM - Див. Distributed Component Object Model DCW -Див. Digital Chart of the World DB - Див. Data base, database DBMS - Див. Database management system DCW - Див. Digital Chart of the World DD - Див. Decimal (digit) DDB - Див. Microsoft Digital Dashboard DDE - Див. Dynamic Data Exchange DDL - Див. Data Definitition Language DDR - Див. Double Data Rate

DE - Див. Digital Earth Debugger Дебаггер Дебагер

Наладчик, програма налагодження. Програма, яка допомагає локалізувати і виправляти помилки у програмах, що виконуються. Коли у роботі програми виявляється помилка, дебагер показує позицію у вихідному коді (модулі), якщо він є частиною інтегрованого середовища. Якщо дебагер є окремою програмою, то у випадку виявлення помилки він показує рядок, що викликав її, у дезасембльовному коді програми, що виконується. Decennial census Ежедекадная перепись □ Перепис кожної декади

(Періодичний) перепис раз у десять років. Decibel □ Децибел □ Децибел

Позасистемна одиниця логарифмічної величини; коротка форма запису: дБ. Визначається як десяткова частина бела: 1 дБ = 0,1 Б. Цю одиницю часто використовують під час вимірювання рівнів шумів.

Decimal degrees (DD) Десятичные градусы □ Десяткові градуси

Вираження розміру кута в градусах і десяткових частках градуса (наприклад, 54.8039'). Decision making Принятие решений □ Прийняття рішень

(Син. ухвалення рішення). Ухваленням рішення вважається набір рішень в умовах визначеності, що дозволяє одержати однозначні, несуперечливі, коректні рішення на основі формалізованих моделей об'єктів управління й їхнього навколишнього середовища. Варто підкреслити розходження між прийняттям рішень і підтримкою прийняття рішень. В обох технологіях необхідно отримати частинні рішення (рос. частные решения) певних завдань. Розходження полягає надалі у використанні цих частинних рішень. Найпростіша модель ухвалення рішення включає чотири основні, циклічно повторювані етапи: 1 . Збір, аналіз і перетворення даних. 2. Одержання варіантів рішення (альтернатив). 3. Розробка критеріїв оцінки рішень. 4. Вибір одного з варіантів на основі обраних критеріїв.

Decision making support □ Поддержка принятия решений □ Підтримка прийняття рішень

Підтримкою прийняття рішень у нових інформаційних технологіях називаються засоби інформаційно-комп'ютерних технологій (ІКТ), що надають особі, що приймає рішення (ОПР), всю необхідну інформацію для прийняття нею самостійного рішення в умовах невизначеності. До засобів ІКТ можна віднести Сховища даних, технології OLAP, Data Mining, засоби формалізації й пошуку знань, геоінформаційні системи та технології (ГІС), ситуаційні кімнати, засоби представлення даних у вигляді ділової графіки та ін. Decision region □ Область решения □ Область рішення

Область у просторі ознак, що відповідає даному класу. Межі області рішення задаються за допомогою дискримінантних функцій. Decision rule Решающее правило □ Вирішальне правило

(ОЗ) Рівняння, відношення або алгоритм, за допомогою якого в процесі класифікації зображення пікселі ставляться до того або ін. класу, що поданий як еталон.

Decision support system (DSS) □ Система поддержки принятия решений (СППР)

□ Система підтримки прийняття рішень (СППР)

Програмне забезпечення або програмна система, створені для надання допомоги під час прийняття рішень. Можуть мати аналітичні, статистичні, геоінформаційні та ін. функції й засоби.

Declination □ Склонение □ Відмінювання

1. Відмінювання. 2. Те ж, що і magnetic declination. 3. Те ж, що і deflection. Див. Grid declination, Magnetic declination.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Похожие статьи

Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики