Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики - страница 17

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

Deconvolution filter Фильтр с обращенной сверткой □ Фільтр зі зверненою згорткою

Decorrelation stretch □ Некоррелируемое проеобразование контраста

□ Некорельоване перетворення контрасту

(ОЗ) Перетворення контрасту, в якому розтягненню (рос. растяжке) контрасту піддаються головні компоненти зображення, а не його вихідні канали (з наступним зворотним перетворенням головних компонентів).

Decrement □ Декремент □ Декремент

(Від лат. decrementum - зменшення). Див. Increment. 1. (Прог.) Операція (оператор) зменшення цілочисельного значення змінної на одиницю. Наприклад, в мовах JavaScript, ActionScript, Dreamweaver MX, Perl такою операцією (оператором) є операція -- два минуси. 2. (Фіз.) Декремент згасання (рос. затухания), тобто кількісна характеристика згасання коливань.

Dedicated line (channel) Выделенная линия (канал) □ Виділена лінія (канал)

Лінія/канал, зарезервована/ий з метою виняткового використання замовником. Як правило, використовується для підключення комп' ютерів абонентів до мережі Інтернет. Dedicated server Выделенный сервер □ Сервер виділений

1. Комп' ютер, котрий цілком зайнятий обслуговуванням мережі і має головний жорсткий диск, або принтер, або ж вихід до Інтернету. Виділений сервер використовується у випадках, коли кількість комп'ютерів у мережі більше 6-8. Якщо ж їх менше, то на комп' ютері, який виконує роль сервера, можуть виконуватися деякі ін. роботи. 2. Надання в оренду устаткування, що належить Провайдеру і яке сконфігуроване для задоволення технічних вимог Замовника (зберігання, обробки, передачі специфічної інформації), а також надання сервісних послуг із адміністрування та забезпечення безпеки устаткування на базі орендної плати.

Defense Mapping Agency (DMA) Военно-картографическое управление США

□ Військово-картографічне управління США

Військово-картографічне управління США (увійшло до складу NIMA). Defined interval classification □ Классификация с заданным интервалом

Класифікація за заданим інтервалом

Deflection of plumb line Уклонение отвесной линии □ Відхилення стрімкої лінії

(Син. deviation of plumb line, deflection of vertical, plumb-line deflection, plumb-line deviation). Кут між прямовісною (рос. отвесной) лінією та нормаллю до поверхні земного еліпсоїда в даній точці.

Deflection of the vertical □ Отклонение вертикали □ Відхилення вертикалі

Кут між нормаллю до референц-еліпсоїда й стрімкою лінією в точці на поверхні Землі. Degree □ Градус □ Градус

1. Одиниця виміру кутів. 2. Одиниця виміру температури. Degree square - Див. Quadrangle

Degrees/minutes/seconds (DMS) Градусы/минуты/секунды □ Градуси/мінути/секунди

Вираження розміру кута в градусах, мінутах і секундах (наприклад, 54*48'14"). Переклад вимірювань у десяткові градуси за формулою D+M/60+S/3600. Delaunay triangulation □ Триангуляция Делоне □ Тріангуляція Делоне

1. Трикутна полігональна мережа, утворена на безлічі точкових об'єктів шляхом їхнього з'єднання непересічними відрізками, яка використана, зокрема, у моделі TIN при створенні цифрової моделі рельєфу. 2. обчислювальній геометрії й комп 'ютерній графіці) Граф, який є двоїстим (рос. двойственным) діаграмі Вороного (полігону Тіссена). 3. Технологія, яка дозволяє зробити трикутники, що якнайближче підходять до рівносторонніх.

Delimiter □ Делимитер, разделитель □ Делімітер, роздільник

(Син. обмежник) У комп'ютерних програмах та в наборах даних, які передаються в мережах, делімітер є символом Character), що означає початок або кінець рядка символів чи кінцевої послідовності символів. У той же час сам делімитер є частиною рядка, який обрамляється за його допомогою. У синтаксисі командних рядків часто є поданий у вигляді пробілу, бекслеша ( \ ) або слеша ( / ). Delineation □ Очерчивание □ Окреслення

1. Окреслення, креслення. 2. Обрис, абрис. 3. Креслення, діаграма. 4. Мальовниче зображення; картина. 5. Зображення, опис, окреслення. DEM - Див. Digital Elevation Model Denotation □ Денотат □ Денотат

Обсяг поняття: предмет або явище, яке позначають даним поняттям чи знаком.

1. Density □ Процесс (автоматического) добавления □ Процес (автоматичного)

додавання

Процес (автоматичного) додавання формотворних точок (vertex) із заданою щільністю в лінію без зміни її форми. Порівн. spline.

2. Density Плотность □ Щільність

1. Щільність запису (на магнітну стрічку або диск). 2.(ОЗ) Метод аналізу околиці, в якої пікселам зображення приписується кількість навколишніх пікселів з тим же значенням у заданій околиці.

Density slicing □ Квантование плотности □ Квантування щільності (густини)

(ОЗ) Перетворення панхроматичного знімка, за якого всі значення яскравості в межах кожного інтервалу яскравостей замінюються на якийсь колір. Дозволяє розрізнити варіації оптичної щільності, непомітні самі по собі.

Density tolerance Интервал плотности □ Інтервал щільності

(ГІС) Інтервал розміщення крапок. Див. density. Deployment (Deploying) □ Инсталляция (разворачивание) Інсталяція (розгортання)

Інсталяція (розгортання) розподіленої програмної системи. Як правило, складається з двох важливих частин - топології розгортання, яка визначає, на яких системах будуть розміщені ті чи ін. компоненти рішення, а також процесу розгортання, який описує кроки, щодо безпосереднього розподілення частин за цільовими системами.

Derive □ Порождать Породжувати

(ОО) Процес породжування класу шляхом спадкування. Descending node □ Нисходящий узел □ Спадний вузол

(ДЗ) Перетинання орбіти супутника із площиною екватора під час його руху до південного полюса.

Descreen □ Удаление □ Видалення

Видалення поліграфічного растра (screen) із зображення, яке сканується. Див. antialiasing filter.

Descriptor □ Дескриптор Дескриптор

1. У широкому розумінні - описувач даних. 2. У системі ERDAS під дескриптором розуміють масив чисел у файлі з розширенням .img, який зберігає параметри зображення чи параметри його перетворення (гістограми, перетворення контрасту, атрибути і т. п.).

3. Те ж саме, що і attribute.

Design □ Проектирование Проектування

1. Діяльність, під якою розуміється обмірковування того, що повинно бути створене. Дослідники уточнюють поняття, підкреслюючи в цьому визначенні два моменти: ідеальний характер дії та його направленість на появу (утворення) чогось у майбутньому. 2. Процес створення проекту - прототипу, прообразу передбачуваного або можливого об' єкта або стану. Поряд із традиційними видами проектування (архітектурно-будівельне, машинобудівне, технологічне та ін.) почали складатися самостійні напрямки. Особливо активно останнім часом розвивається проектування комп' ютерних, програмних, інформаційних, людино-машинних та ін. систем, технологічних процесів, організацій, екологічне, соціальне, інженерно-психологічне, генетичне та ін. проектування. 3. Фаза розробки програмного забезпечення, що випливає за процесом аналізу і призначена дати відповідь на питання: «Як дана проблема може бути вирішена?». 4. (UML) (Пряме проектування) Перетворення моделі у програмний код, виконане на якійсь мові програмування. 5. (UML) (Зворотне проектування, reverse engineering) Процес перетворення коду, написаного на будь-якій мові програмування (С++, Delphi, Java і ін.) у модель (утому числі й у мовну!). Наприклад, переклад конструкцій мови С++ у коди мови асемблера. 6. Процес розробки специфікації для реалізації системи на основі результатів аналізу. Логічний опис принципів роботи системи.

Design Pattern Проектный (конструкторский) шаблон □ Проектний (конструкторський) шаблон

Проектний   шаблон   є   попереднім,   апробованим   описанням   на   якійсь мові програмування комунікаційних об'єктів та класів, які можна виконати за замовленням, тобто доопрацювати для розв'язання конкретної програмної проблеми. Destination Место назначения □ Місце призначення

(ArcGIS) Просторова взаємодія, кінцевий пункт переміщення. Приміром, магазин або офіс, куди прямує покупець або службовець. Місця призначень подаються у вигляді мережних покриттів, точок в точках покриття, позначених точок (label points) у полігонах покриттів.

Detection error □ Ошибка первого рода (ОПР) □ Помилка першого роду (ППР)

(ДЗЗ) Одна із помилок, яка може виникати під час розв' язування задачі виявлення сигналу (об'єкта) в умовах перешкод або шумів, а саме: помилка, пов'язана із прийняттям рішення про наявність сигналу (об' єкта), коли реально він відсутній. Тому ППР ще має назву хибної тривоги і виникає, коли відхиляється правильне рішення. Detection miss □ Ошибка второго рода (ОВР) □ Помилка другого роду (ПДР)

(ДЗЗ) Одна із помилок, яка може виникати під час розв'язання задачі виявлення сигналу (об' єкта) в умовах перешкод або шумів, а саме: помилка, пов' язана з прийняттям рішення про відсутність об'єкта (сигналу), коли реально він присутній. Тому ПДР ще має назву пропуску сигналу (об'єкта). Detector □ Детектор □ Детектор

(ДЗ) Пристрій, що перетворює електромагнітне випромінювання (ЕМВ) в електричний сигнал. У лінійці ПЗС кожний фоточутливий осередок є детектором. Developer □ Девелопер □ Девелопер

1. Стосується будь-якої особи, включеної у процес розробки комп' ютерних ігор. Це може відноситись до будь-якого співробітника компанії, котра виробляє ігри. У той же час термін може визначати особу, безпосередньо залучену до процесу розробки гри: артиста, розробника, програміста, музиканта та ін. 2. Є синонімом поняття «програміст». Deviation □ Отклонение □ Відхилення

Див. standard deviation. Device □ Устройство, прием, метод Пристрій, прийом, метод

У комп' ютерному контексті device - це звичайно деякий самостійний пристрій, блок усередині або поза комп'ютером, наприклад, graphic device - пристрій для відображення графіки (graphic display), але у більш загальному значенні device - це якийсь прийом, спосіб, метод, ідея. Так що той же graphic device може бути якимось способом роботи із графікою, ідеєю представлення графічних даних.

Device for active remote sensing of the earth □ Активное средство дистанционного зондирования Земли □ Активний засіб дистанційного зондування Землі

Технічний засіб ДЗЗ, який містить джерело електромагнітного випромінювання із заданими параметрами для опромінювання об'єктів зондування.

Device for passive remote sensing of the earth Пассивное средство дистанционного зондирования Земли □ Пасивний засіб дистанційного зондування Землі

Технічний засіб ДЗЗ, який реєструє емісійне, відбите та розсіяне природне чи ін. електромагнітне випромінювання об' єкта зондування.

Device for remote sensing data transmission □ Средство передачи данных дистанционного зондирования □ Засіб передачі даних дистанційного зондування

Пристрій, призначений для передачі даних ДЗЗ та допоміжної інформації з КА до наземних станцій приймання та їх реєстрування.

Device for remote sensing of the earth □ Средство дистанционного зондирования

Земли Засіб дистанційного зондування Землі

Пристрій для реєстрування електромагнітного випромінювання від об'єктів зондування.

DGM - Див. Digital Geospatial Metadata DIAL - Див. Differential absorption lidar

Difference image □ Разностное изображенне Різницеве зображення

(ОЗ) Растр, який одержано у результаті вирахування значень пікселів растра-«що віднімається» зі значень пікселів растра-«що зменшується». Растри повинні бути суміщені (рос. совмещены) й мати однаковий дозвіл.

Differential absorption lidar (DIAL) Лидар дифференциального поглощения □ Лідар диференціального поглинання

Лідар, який відслідковує розходження в поглинанні на різних довжинах хвиль. Diagram, graph □ Диаграмма □ Діаграма

1. (UML) Графічна подача великої кількості (collection) елементів, які зазвичай зображуються у вигляді зв' язного графа з вершин (суті) і ребер (відносин). Інакше кажучи, система являє собою суть, що розробляється і котра розглядається з різних точок зору за допомогою моделей, різноманітні представлення яких відображені у формі діаграм. Мова UML підтримує такі дев'ять типів діаграм: діаграми класів (classes), діаграми об' єктів (objects), діаграми прецедентів (use case), діаграми послідовностей (sequence), діаграми співробітництва (collaboration), діаграми станів (state), діаграми видів діяльності (activity), діаграми компонентів (component) і діаграми розгортання (deployment). 2. Графічна проекція компонентів, котрі складають систему. 3. Графічне представлення функціональних залежностей або числових послідовностей. 4. Зображувати схематично. 5. Будувати діаграму. 6. Діаграма з якихсь лінійних фігур. Порівн. chart. Див. Chromaticity diagram, Dirichlet diagrams, Entity-relation diagram, ER-diagram, Flow diagram, UML diagram, Voronoi diagrams.

Diagram map, diagrammatic map □ Картодиаграмма Картодіаграма

1. Карта, що відбиває розподіл якого^ явища за допомогою діаграм: лінійних, або стовпчастих картограм (bar chart), майданних картограм (area chart) або об' ємних картограм (3D bar chart), локалізованих за одиницями територіального розподілу, звичайно - за адміністративними. 2. Один із способів картографічного зображення, використовуваний для показу абсолютних статистичних даних.

Dialog mode Диалоговый режим □ Діалоговий режим

Режим роботи користувача на комп'ютері, коли він може оперативно впливати на роботу машинних програм і коригувати проміжні результати. У діалоговому режимі можна виділити два види дій користувача - отримання довідок (відомостей) за темою діалогу і прийняття рішень для поновлення обчислювань. Діалоговий режим звичайно передбачає обмін текстовими командами (запитаннями) і відповідями (запрошеннями), який здійснюється за допомогою клавіатури та дисплея. Якщо для діалогу залучаються більш розвинуті засоби та пристрої взаємодії і при цьому не обмежуються тільки текстовими командами, мається на увазі інтерактивний режим.

Differential positioning (mode) Дифференциальный режим местоопределения □ Диференціальний режим місцевизначення

(GPS) Визначення відносних координат між двома або більше приймачами, які одночасно відслідковують одні і ті ж самі сигнали GPS. Digit □ Цифра □ Цифра

1. Елемент спеціалізованого набору символів, який позначає одне з натуральних чисел і використовується для рахування. Цифри розрізняються залежно від системи числення та нотації. У комп' ютерах найбільш уживаними є двійкова, восьмерична та шостнадцатеричні системи числення. 2. Представлення числа, яке займає одну позицію у відповідній системі числення. У десятичній системі числення цифрами є символи з набору 0-9, у восьмеричній - 0-7, у двоїчній - 0-1.

Digital □ Цифровой Цифровий

1. У найбільш загальному значенні, поняття «цифровий» відноситься до форми представлення, в якій окремі об' єкти (або цифри) використовуються для вираження або представлення об' єктів «реального світу» (наприклад, часу або температури). 2. Властивість або спроможність пристроїв оброблювати дискретні значення на відміну значенням безперервного (аналогового) спектру (наприклад, значень часу, електричного струму і т.д.). 3. Спосіб подачі даних як послідовності символів із певного нескінченного набору. 4. Термін «цифровий» описує електронну технологію, за допомогою якої генеруються, зберігаються і оброблюються дані в термінах двох станів: позитивного та негативного. Позитивний стан виражається і представляється цифрою 1, а негативний цифрою 0. Таким чином, дані передаються і зберігаються у вигляді стрічок нулей і одиниць. Кожний з цих станів або цифр подається у вигляді біта, а стрічка бітів в комп' ютері може адресовуватися окремо у вигляді групи бітів, які називаються байтом.

Digital cartography □ Цифровая картография Цифрова картографія

Розділ картографії, що охоплює теорію та методи створення і практичного застосування цифрових карт та ін. цифрових просторово-тимчасових (рос. пространственно-временных) картографічних моделей.

Digital Chart of the World (DCW) □ Цифровая карта мира Цифрова карта світу

Цифрова карта - основа Світу, масштабу 1:1000000 (цифровий аналог карти ONC). Компіляція оцифрованих ONC масштабу 1:1 000 000 на територію всієї земної кулі. Digital count □ Цифровое количество □ Цифрова кількість

(ОЗ) Кількість пікселів з одним (загальним) значенням, яке подане пропорційною смужкою на гістограммі.

Digital data Цифровые данные □ Цифрові дані

Форма представлення, у якій конкретні об'єкти або цифри використовуються для позиціонування сутностей реального світу (наприклад, температури або часу), з метою можливості підрахунку та застосування ін. операцій для здійснення точних обчислень. Даними та інформацією, поданими цифрами, можна маніпулювати з метою виконання обчислень, сортування та ін. складних розрахунків. У цифрових електронних комп' ютерах (digital electronic computers) два електричних стани відповідають двійковим числам 0 і 1, які беруть участь в обчисленнях, що задаються в комп' ютерних програмах. Digital Earth (DE) □ Цифровая Земля □ Цифрова Земля

Ініціатива та Програма Цифрова Земля покликані створити віртуальне уявлення планети Земля, щоб надати людям можливість вивчення, дослідження та взаємодії з усім різноманіттям інформації про світ природи й культури, зібраних про Землю. Дана ініціатива припускає об'єднання в єдине ціле результати діяльності безлічі організацій на рівнях держав, штатів, регіонів, а також корпорацій, промислових підприємств, академічних та дослідницьких організацій, безлічі міжнародних партнерів з метою забезпечення розвитку нового покоління технологій, стандартів і відповідного просторового та інформаційного контента для реалізації проекту Цифрова Земля. Див. GSDI, NSDI.

Digital elevation model (DEM) □ Цифровая модель рельефа (ЦМР) □ Цифрова модель рельєфу (ЦМР)

(Син. Terrain Digital Model, TDM). 1. Модель даних (зазвичай растр), яка використо­вується для представлення рельєфу земної поверхні. 2. Формат представлення та технологія зберігання висотних даних у базі даних піднесень, тобто значень висотних оцінок для аркушів карт, що використовуються Національною Геологічною службою США - USGS. 3. Стандарт Геологічної зйомки США на цифрові моделі рельєфу. Застосовується для їхнього представлення в растровому форматі у вигляді матриці висотних оцінок у вузлах регулярної мережі, поширення та наступного використання як основи для просторового аналізу в багатьох растрових ГІС. У стандарті DEM поширюються 5 типів цифрових продуктів DMA, ідентичних за логічною структуроюданих, але які розрізняються за кутовим розміром клітин мережі (рос. ячеек сети), системою координат, охопленням території та точності. Продукти DEM доступні і створені на територію всієї материкової частини США, Гавайські острови, Пуерто-Ріко, Віргінські острови та частину території Аляски. Дані у форматі DEM будуть конвертовані у формат SDTS після затвердження профілю SDTS для обміну растровою інформацією. 4. (ГІС) Файл із записами висот місцевості, що відповідають якійсь мережі і які організовані у прямокутній області з метою цифрового представлення значень висот, що відповідають основній топографічній карті. 5. (ГІС) Цифрове представлення двовимірної поверхні, що безупинно змінюється, регулярним масивом z-значень, співвіднесених із загальним базисом. DEM зазвичай використається для представлення рельєфу місцевості. Те ж стосується поняття «digital terrain modeh (DTM). 6. (ГІС) Представлення (модель) території у вигляді уведеної в комп'ютер деякої сукупності зв'язаних просторовими топологічними відносинами та зв'язками цілісних просторових об'єктів. Див. Digital terrain model.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Похожие статьи

Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики