Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики - страница 18

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

Digital Geospatial Metadata (DGM) □ Цифровые пространственные метаданные

Цифрові просторові метадані

Стандарт на метадані, розроблювальний Федеральним комітетом із географічних даних США (FGDC).

Digital image Цифровое изображение □ Цифрове зображення

1. Цифрове зображення (на відміну від «аналогового» на папері). 2. Зображення, подане у цифровому виді як растрові файли, одержуване або безпосередньо по радіоканалах з повітряних або космічних (літальних) апаратів для дистанційних зйомок, або шляхом цифрування аналогових зображень за допомогою сканера чи відеокамери. Залежно від типу джерела даних та програмних засобів автоматичного дешифрування для представлення цифрового зображення використовуються різні формати графічних даних, спеціальні формати «плоского» растра, спеціалізовані формати з використанням "пірамідних шарів" (pyramid layers, reduced resolution datasets). Цифрові зображення є одним із основних джерел просторових даних для ГІС і застосовуються для складання та відновлення карт як картографічні джерела. 3. Зображення, що подане двовимірною дискретною вибіркою (матрицею) пікселів, амплітуди яких проквантовані. Digital Line Graph (DLG) Цифровые линейные графы □ Цифрові линійні графи

Формат векторних даних і формат обміну цифровими картографічними даними, створений і прийнятий у Геологічній службі США (USGS), що містить записи координат лінійних об'єктів типу «спагеті» (його нова версія DLG-E (DLG-Enhanced) підтримує векторні топологічні представлення картографічних даних). Файли DLG зазвичай містять дані про гідрографію, рельєф, транспортну мережу та межі PLSS, оцифровані з базових карт USGS.

Digital Line Graph-Enhanced (DLG-E) Улучшенные цифровые линейные графы

□ Поліпшені цифрові линійні графи

Удосконалений варіант DLG. Див. Digital Line Graph. Digital map □ Цифровая карта Цифрова карта

1. Цифрова (комп'ютерна, електронна) карта. 2. Представлення географічних явищ у формі, зручній для читання електронними машинами та зберігання для відображення і аналізу цифровими комп'ютерами на відміну від аналогових карт. 3. Цифрова модель карти, створена шляхом цифрування картографічних джерел, фотограмметричної обробки даних дистанційного зондування, цифрової реєстрації даних польових зйомок або ін. способом. Іншою мовою - це цифрова модель земної поверхні, сформована з урахуванням законів картографічної генералізації у прийнятій для карт проекції, разграфці, системі координат та висот. Цифрова карта є основою для виготовлення звичайних паперових, комп'ютерних, електронних карт, вона входить до складу картографічних баз даних, становить один з найважливіших елементів інформаційного забезпечення ГІС і може бути результатом функціонування ГІС.

Digital mapping □ Цифровое картографирование Цифрове картографування

Комплекс методів, технологій та процесів зі створення цифрових карт, атласів та ін. цифрових просторово-тимчасових картографічних моделей. Digital number (DN) Значение пиксела □ Значення піксела

Digital photogrammetry □ Цифровая фотограмметрия □ Цифрова фотограмметрія

Фотограмметрія стосовно до цифрових зображень, які оброблюються на комп'ютері.

1. Digital terrain model (DTM) □ Цифровая модель рельефа (ЦМР), цифровая модель высот □ Цифрова модель рельєфу (ЦМР), цифрова модель висот

(Син. digital elevation model (DEM), Digital Terrain Elevation Data (DTED)). 1. Файл із записами висот місцевості, що відповідають деякій мережі та які організовані у прямокутній області з метою цифрового представлення значень висот, що відповідають основній топографічній карті. 2. Цифрове представлення двовимірної поверхні, що безупинно змінюється, регулярним масивом z-значень, співвіднесених із загальним базисом. DEM звичайно використовується для представлення рельєфу місцевості. Те ж стосується терміну «digital terrain model» (DTM). Див. DEM. 3. База даних піднесень для даних висотних оцінок аркушів карт Національної Геологічної служби США (National Mapping Division of the U.S. Geological Survey (USGS)). 4. Засіб цифрового представлення 3-вимірних просторових об'єктів (поверхонь, рельєфів) у вигляді тривимірних даних ( three-dimensional data, 3-dimensional data, 3-D data, volumetric data) як сукупності висотних оцінок (heights, spotheights) або оцінок глибин (depths, spotdepths) та ін. значень аплікат (координати Z) у вузлах регулярної мережі з утворенням матриці висот (altitude matrix), нерегулярної трикутної мережі (TIN) або як сукупність записів горизонталей (ізогіпс, ізобат) чи ін. ізоліній (contours, contour lines, isolines, isarithms, isarithmic lines). Найпоширенішими способами цифрового представлення рельєфу є растрове подання й особлива модель просторових даних, заснована на мережі TIN, яка апроксимує рельєф багатогранною поверхнею з висотними оцінками (оцінками глибин) у вузлах трикутної мережі. Процес цифрового моделювання рельєфу включає створення ЦМР, їхню обробку та використання. Джерелами вихідних даних для створення ЦМР суші служать а) топографічні карти; б) аерофотознімки; в) космічні знімки та ін. дані дистанційного зондування (ДДЗ); г) дані альтиметричної зйомки; д) дані систем супутникового позиціонування, нівелювання й ін. методів геодезії. Окрім того, можуть використовуватися а) ДДЗ підводного рельєфу акваторій (батиметрії) - морські навігаційні карти, дані промірних робіт, ехолотування, в тому числі з використанням гідролокатора бічного огляду; б) ДДЗ рельєфу поверхні й ложа льодовиків - аерознімання, матеріали фототеодолітної та радіолокаційної зйомки. Обробка ЦМР служить для одержання похідних морфометричних або ін. даних, включаючи а) обчислення кутів нахилу й експозиції схилів, аналіз видимості/невидимості, побудову тривимірних зображень, у тому числі блок-діаграм, профілів поперечного перерізу (cross-section, profile); б) оцінку форми схилів через кривизну (curvature) їх поперечного та поздовжнього перетину, вимірювану радіусом кривизни головного нормального перетину або її знаком, тобто опуклістю/увігнутістю (convexity/concavity); в) обчислення позитивних і негативних обсягів (рос. объемов) (cut/fill analysis); г) генерацію ліній мережі тальвегів (ravines, ravine-lines) і вододілів (ridges, ridge-lines, watersheds), що утворюють каркасну мережу рельєфу, його структурних ліній, або сепаратрис (drainage network, drainage lines) та ін. особливих точок і ліній рельєфу (surface specific points and lines): локальних мінімумів, або западин (pits) і локальних максимумів, або вершин (peacks), сідловин (passes), брівок, ліній обривів та ін. порушень «гладкості» поверхні (breaks, break lines), плоских поверхонь із нульовою крутістю (flats); д) інтерполяцію висот; е) побудову ізоліній за безліччю значень висот (line fitting, surface fitting); є) автоматизацію аналітичного відмивання рельєфу (hill shading) шляхом розрахунку відносної освітленності схилів при вертикальному, бічному або комбінованому висвітленні (reflectance) від одного або більше джерел; ж) цифрове ортотрансформування прицифровій обробці зображень та ін. обчислювальні операції і графо-аналітичні побудови. Методи та алгоритми створення та обробки ЦМР можуть бути застосовані до ін. фізичних або статистичних рельєфів і полів: похованому рельєфу, баричному рельєфу й т.п. Деякі джерела розрізняють цифрові моделі висот (DEM) і похідні від них цифрові моделі рельєфу (DTM). У цьому випадку під останніми мається на увазі сукупність похідних морфометричних показників. Необхідність розрізнення пов'язана частково з найменуванням і змістом американського стандарту на ЦМР (DEM). Багатозначність слова «terrain» є також підставою для його тлумачення та використання в сполученні «digital terrain model» як цифрових моделей місцевості. Розвиток методів створення ЦМР шляхом обробки зображень на цифрових фотограмметричних станціях призвело до появи терміна «цифрова модель поверхні» (Digital surface model, DSM) як її первинного продукту. 2. Digital terrain model (DTM) Цифровая модель местности, ЦММ;

математическая модель местности, МММ □ Цифрова модель місцевості, ЦММ;

математична модель місцевості, МММ

Цифрове представлення просторових об'єктів, що відповідають об'єктовому складу топографічних карт та планів, які використовуються для виробництва цифрових топографічних карт. Тобто безліч, елементами якої є топографо-геодезична інформація про місцевість та правила роботи з нею.

Digitize Цифрование (оцифровка, дигитализация) □ Цифрування (оцифровка, дигіталізація)

Засіб перетворення або кодування картографічних даних, поданих в аналоговій формі в цифрову інформацію з координатами X і Y.

Digitized Raster Graphic (DRG) □ Цифровая растровая графика □ Цифрова растрова графіка

Цифрові копії паперових графічних продуктів NIMA. Див. ADRG. Digitizer, digitiser Дигитайзер, диджитайзер □ Дигітайзер

(Англ. син. tablet, table digitizer, digitizer tablet, digital tablet, graphic tablet). Укр. син. діджитайзер, цифрувач, цифровий планшет, графічний планшет, графічний пристрій вводу даних, графоповторювач, жарг. сколка, таблетка. 1. Пристрій для аналого-цифрового перетворення сигналів, джерел і даних, тобто уводу графічної інформації (схем, креслень) за допомогою автоматичного оцифрування координат точок. 2. (УГІС, комп'ютерній графіці та картографії) Пристрій для ручного цифрування картографічної і графічної документації у вигляді безлічі або послідовності точок, положення яких описується прямокутними декартовими координатами площини дігітайзера. Складається із плоского столу та знімача інформації. Великоформатні столи можуть кріпитися на підставці дігітайзера. Робоче поле стола може бути виконане із прозорого матеріалу і мати підсвічування. Комплектується знімачами двох типів: курсором або пером (stylus, pen stylus) для високоточного й низькоточного знімання координат відповідно. Дігітайзери розрізняються форматом: розмірами робочого поля (size of active area) і загальними габаритами (outside dimension), приблизно відповідним форматам А4 - А0, характеристиками точності: а) точністю, яка контролюється погрішностями курсору; б) точністю поля дігітайзера; в) конструктивним дозволом, тобто величиною мінімального кроку - інкременту. Таким чином, інтегральна точність системи в цілому зазвичай лежить у межах сотих або десятих часток міліметра. Невеликий дігітайзер відомий також за назвою «таблетка» (жарг.).

Digitized Terrain Data Цифровые данные о местности □ Цифрові дані про місцевість

Переведення інформації про висоти місцевості з карт або фотографій у цифрові координати X-Y-Z для збереження на магнітних носіях.

Digitizing, digitising, digitalization □ Цифрование, оцифровка, дигитализация, отцифровка, сколка □ Цифрування, оцифровка, дігіталізація, оцифровка, сколювання

1. Процес аналого-цифрового перетворення даних, тобто переклад аналогових даних у цифрову форму, доступну для існування в цифровому комп' ютерному середовищі computer-readable form, machine-readable form) або запису на комп'ютерних засобах довгострокового зберігання (compact disk, hard disk) за допомогою цифрователів (дігітайзерів) різного типу. 2. (У геоінформатиці, КГ, Кгр.) Перетворення аналогових графічних та картографічних документів (оригіналів) у форму цифрових записів, що відповідають векторним представленням просторових об'єктів. За методом цифрування розрізняють: а) цифрування за допомогою дигітайзера з ручним обводом (tablet-based digitizing); б) цифрування з використанням скануючих пристроїв (сканерів) із наступною векторізацією растрових копій оригіналів (automatic vectorization of raster files); в) ручне цифрування маніпулятором типу «миша» по растровій картографічній основі (рос. подложке, англ. мap background) або напівавтоматичне відеоекранне цифрування (on­screen digitizing), а також гібридні методи. За ступенем автоматизації розрізняють ручне (manual), напівавтоматичне (semi-automated) та автоматичне (automatic) цифрування. Цифрування ліній може виконуватися в різних режимах: з поточечним уведенням (point mode) або потоковим уведенням (stream mode, dynamic mode), коли генерується потік координатних пар через рівні проміжки часу (time mode) або інтервали простору (distance mode). Під терміном «цифрування» найчастіше мається на увазі саме цифрування за допомогою дигітайзера (цифрувача) з ручним обводом (tablet digitizing) на відміну від цифрування, заснованого на сканерному уведенні оригіналів - тобто «цифрування скануванням» (scan digitizing). Процес цифрування обслуговується програмними засобами, які називаються графічними векторними редакторами, у функції яких звичайно входить призначення режиму цифрування, додавання, переміщення та видалення оцифрованих об' єктів, їхнє анотування, атрибутування і маркування, замикання ліній у вузлах, контроль якості цифрування (пошук, індикація та корекція тополого-геометричних помилок і дефектів цифрування, в тому числі незамкнутості полігонів, псевдовузлів, висячих ліній або сегментів, невузлового їхнього перетинання, складок, що порушують планарність, видалення дублікатів і т.д.). 3. Оцифровка за допомогою дигітайзера або на екрані комп'ютера (з одержанням векторних даних). 4. Сканування (з одержанням растрових даних). Digitizing tablet - Те ж,що і Digitizer Dihedral angle □ Двугранный угол Двогранний кут

Фігура, утворена двома напівплощинами із загальною межою. Dijkstra's algorithm □ Алгоритм Дейкстры □ Алгоритм Дейкстри

Використання топологічних відносин для пошуку найкоротшого маршруту між двома точками мережі.

Dilutionof precision Ухудшение точности □ Погіршення точності

системах GPS) Погіршення точності визначення координат, зумовлене змінами у взаємному просторовому (геометричному) розташуванні приймача та супутників, які він спостерігає. Це положення змінюється в часі завдяки постійному рухові супутників. Для кількісної оцінки цього фактора використовують коефіцієнт DOP (Dilution of Precision -Погіршення точності), на який треба помножити сумарну помилку навігаційних визначень, щоб визначити повну помилку. Вважається, шо для більшості задач значення цього коефіцієнта не повинно перевищувати 6. У противному разі на час спостережень, коли цей коефіцієнт більший за 6, зібрані GPS-дані ігноруються. На практиці вплив цього фактора на різні параметри навігаційних GPS-визначень оцінюється складовими DOP: GDOP (Gеomеtrіс Dilution of Precision) - вплив на координатні та часові визначення; PDOP (Position Dilution of Precision) - вплив на координатні визначення; НООР (Horisontal Dilution of Precision) - вплив на визначення горизонтальних координат; VDOP (Vertical Dilution of Precision) - вплив на визначення висоти; TDOP (Тше Dilution of Precision) - вплив на визначення часу.

DIME - Див. Dual Independent Map Encoding system Dimensionality Размерность □ Розмірність

Dimensionality of data □ Размерность данных Розмірність даних

(ОЗ) Кількість   незалежних   каналів   зображення,   тобто   розмірність простору спектральних ознак (feature space). DIMM - Див. Dual Line Memory Module DIP - Див. Dual In-line Package

Direct Memory Access (DMA) Прямой доступ к памяти □ Прямий доступ до пам'яті

Технологія організації безпосереднього доступу до пам' яті процесора. Засіб обміну даними між зовнішнім пристроєм та пам' яттю без участі процесора, що може помітно зменшити навантаження на процесор і підвищити загальну продуктивність системи. Режим DMA дозволяє звільнити процесор від рутинного пересилання даних між зовнішніми пристроями та пам' яттю, передавши цю функцію контролеру DMA. Процесор у цей час може займатись обробкою ін. даних або розв' язувати ін. завдання в системі з великою їх кількістю.

Directed network Направленная сеть, направленный граф □ Спрямована мережа, спрямований граф

Мережа (граф), що складається тільки з дуг, де під дугою мається на увазі односпрямоване ребро.

Directed sampling Направленный отбор □ Спрямований відбір Direction angle Дирекционный угол □ Дирекційний кут

(Англ. син. bearing, grid azimuth, grid bearing, Y—Y- azimuth). 1. Кут між даною та опорноюлініями, зокрема, кути лінії стосовно трьох осей прямокутної системи координат. 2. Кут на площині, відлічуваний у даній точці від лінії, паралельної північному напрямку координатної осі або осьовому меридіану, за годинниковою стрілкою до заданого напрямку. Дирекційний кут змінюються від 0 до 360°. Зближення меридіанів (convergence of meridians, convergent angle, grid declination, declination of grid north, theta angle) - це кут у даній точці між її меридіаном та лінією, паралельною північному напрямку координатної осі або осьовому меридіану. Таким чином, дирекційний кут відрізняється від геодезичного азимута на величину зближення меридіанів.

Directional filter □ Направленный фильтр Спрямований фільтр

Спрямований фільтр, тобто анізотропний просторовий фільтр. Directionally biased filter - Див. Directional filter Discrete □ Дискретный Дискретний

Discrete (systems) Дискретные (системы) □ Дискретні (системи)

Системи, в яких сигнали, що реєструються, передаються і відображаються, можуть подавати дані у дискретному вигляді (тобто як цілі числа, а не аналогові сигнали).

Discrete data Дискретные данные □ Дискретні дані

(ArcGIS) Географічні просторові об'єкти, уявлені у вигляді границь: точок, ліній або границь областей.

Discretization □ Дискретизация □ Дискретизування

У загальному розумінні: перетворення неперервної за аргументом функції у функцію дискретного аргументу. У задачах ДЗЗ функцією описується сигнал, а в якості аргументів сигналу може бути час, простір та ін. Дискретизування у часі виконується зніманням відліків сигналу в деякі дискретні моменти часу. В результаті неперервний сигнал замінюється сукупністю миттєвих значень. Дискретизування у просторі (площині зображення) виконується зніманням відліків сигналу в деяких точках зображення і таким чином розбиття поля зображення на пікселі. Звичайно інтервал між двома сусідніми відліками (між двома сусідніми пікселами) встановлюється постійним у часі (просторі), а величина інтервалу вибирається на підставі теореми відліків.

Disk Operating System (DOS) □ Дисковая операционная система (ДОС) □ Дискова операційна система (ДОС)

Загальна назва операційних систем, що завантажуються або перезавантажуються з диска. З ДOС для персональних комп'ютерів найпоширенішою є MS-DOS виробництвакомпанії Microsoft, з якою користувачі у США працюють і до цього часу. У цілому, ДOС -це набір програм, що міститься на диску і включає процедури, котрі дозволяють системі і користувачу управляти інформацією та ресурсами апартного забезпечення комп' ютера з метою обробки, вводу та виводу різноманітних даних.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Похожие статьи

Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики