Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики - страница 19

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

Disparity □ Диспарантность □ Диспарантність

Ефект неоднакового сприйняття людиною через праве та ліве око двох ідентичних об' єктів, які мають різну глибину (відстань) відносно спостерігача. Наявність ефекту диспарантності дає змогу людині визначати відстань до об'єкта. Dispersed distribution □ Разреженное распределение □ Розріджений розподіл Dispersion, variance Дисперсия □ Дисперсія

(Від лат. dispersio - розсіювання). 1. Явище зміни швидкості поширення випромінюван­ня залежно від його частоти, внаслідок якого можна одержати поділ складного випромінювання на окремі його монохроматичні випромінювання. 2. Властивість оптичної системи або середовища викликати це явище. 3. Величина, що характеризує цю властивість. 4. (Мат.) У математичній статистиці та теорії ймовірностей - міра розсіювання (відхилення від середнього). У статистиці дисперсія є середнім арифметичним із квадратів відхилення величин (xi, x2, xn) від їх середнього арифметичного:

a2 = {(xi - х)2 +... + {хп -х)2} :n У теорії ймовірностей дисперсія випадкової величини - математичне очікування квадрата відхилення випадкової величини від її математичного очікування.

х = ( х1 + х2 +... + xn) : n

Displacement Сдвиг □ Зсув

Зсув (рос. смещение) об'єктів на знімках внаслідок їхнього а) віддалення від точки надира; б) впливу рельєфу; в) недосконалості знімальної апаратури і т.і. При цьому треба мати на увазі, що зенітом зветься точка небесної сфери, що знаходитьсяся прямо над головою спостерігача, а прямо протилежна їй точка, яка знаходиться під ним - надиром. Див. рагаИаеИс displacement, relief displacement, tilt displacement. Display, displaying - Див. Visualization Display □ Дисплей Дисплей

1. Пристрій (система) виводу, який здійснює візуальне представлення, або відображення (display, displaying) даних, що виводяться на екран комп' ютера або монітор. За конструкцією розрізняють дисплей на основі ЕПТ (CRT-display) та рідинно-кристалічні дисплеї, ЖК-дисплеї (LCD-display), плазмові дисплеї (plasma-panel display). За режимом відображення - алфавітно-цифрові дисплеї (alphanumeric display, character-mode display), графічні дисплеї (graphic display) або векторні дисплеї (vector display, vector-mode display). За кольоровістю - монохромні дисплеї (monochrom display), звичайні чорно-білі дисплеї (black-and-white display) і кольорові дисплеї (color display). Можливості монохромного та кольорового відтворення тексту і графіки підтримуються апаратно й/або програмно драйверами, графічними адаптерами та відеостандартами, включаючи CGA, EGA, VGA (застарілі типи), SVGA, XGA. Розмір екрана вимірюється довжиною його діагоналі, звичайно в діапазоні від 14 до 21 дюйма. Чіткість зображення дисплеїв залежить від розміру зерна, точніше відстані між зернами (звичайно від 0.32 мм до 0.25 мм), діапазону частот розгорнення вздовж горизонталі та вертикалі. Рівень радіовипромінювання контролюється стандартами безпеки, включаючи MPR II і TCO-92 Шведської національної ради з вимірів та тестування (Swedish National Board of Measurement and Testing). 2. Виводити на екран. Див. monitor. Dissolve Ликвидировать □ Ліквідувати

(ГІС) Команда Arclnfo, що ліквідує межі між суміжними полігонами, котрі мають однакові значення вказаного атрибута. Distance Расстояние □ Відстань

Див. angular distance,   city-block distance,  Euclidean distance, Manhattan distance,

Mahalanobis distance, minimum distance, spectral distance.

Distance education Дистанционное образование □ Дистанційна освіта

(Англ. син. e-Education (е-Освіта), e-Learning (е-Навчання)). 1. Цілеспрямоване та методично організоване керівництво учбово-пізнавальною діяльністю осіб, котрі знаходяться на відстані від освітнього центру, що здійснюється за допомогою електронних і традиційних засобів зв'язку. 2. Процес отримання знань, умінь та навичок за допомогою спеціалізованого освітнього програмного середовища, яке ґрунтується на використанні інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), що забезпечують обмін навчальною інформацією на відстані і реалізують систему супроводу та адміністрування учбового процесу. Існує багато таких програмних оболонок для надання послуг дистанційної освіти. До найбільш відомих слід віднести Lotus Learning Space (компанія Lotus/IBM Software, США), WebCT (Web Course Tools, корпорація WebCT, Inc, США, Канада), WCB (Web Course Builder, корпорація ReadyGo, Inc., США), TopClass (компанія WBT Systems Ltd, Ирландия, США), Blackboard (корпорація Blackboard, Inc. США), I-CARE (компанія PRIDE, США). 3. Комплекс освітніх послуг, які надаються широким верствам населення в країні і за кордоном за допомогою спеціалізованого інформаційно-освітнього середовища (ЮС). ЮС являє собою системно організовану сукупність засобів передачі даних, інформаційних ресурсів, протоколів взаємодії, апаратно-програмного та організаційно-методичного забезпечення, орієнтованого на задоволення освітніх потреб абітурієнтів. Сюди входять поняття, які охоплюють широкий спектр застосувань та процесів, таких, як навчання, що базується на Web-технологіях і комп'ютерних технологіях, віртуальні класи, що надають можливість сумісного навчання. Сюди також входить доставка учням аудіо- та відеоматеріалів курсів при посередництві мережі Інтернет, мереж Intranet/Extranet (LAN/WAN), за допомогою супутникових каналів, інтерактивного телебачення та записів на CD-ROM. У цілому термін еЮсвіта об'єднує три складові: відкрите (широкодоступне) навчання, комп' ютерну та цифрову підтримку усього процесу навчання, а також систему електронних комунікацій, включаючи Інтернет, для котрих характерна асинхронність доступу до навчальних матеріалів (тобто в будь-який зручний для користувача час). Distance image □ Файл расстояний □ Файл відстаней

(ОЗ) Додатковий растр, створюваний при класифікації зображення. Кожний його піксел містить відстань (рос. удаление) відповідного піксела вихідного (рос. исходного) растра від середнього значення еталона того класу, до якого цей піксел був віднесений при класифікації. Спектральні відстані виміряються в метриці вирішального правила, що використовувалося (decision rule).

Distance learning, training, teaching Дистанционное обучение □ Дистанційне навчання

Новий спосіб реалізації процесу навчання, який ґрунтується на застосуванні сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій, що дозволяють здійснювати навчання на відстані без безпосереднього, особистого контакту між викладачем і тим, хто навчається.

Distributed application development technology Технологии создания (разработки) распределенных приложений □ Технології створення (розробки) розподілених застосувань

Технології створення розподілених додатків, до яких належать: CORBA, EJB, Web-Services, COM/DCOM, ActiveX, NET.

Distributed Component Object Model (DCOM) Объектная распределённая компонентная модель □ Об'єктна розподілена компонентна модель

Розширення моделі корпорації Microsoft COM, яка забезпечує прозору взаємодію об' єктів через локальну мережу або Інтернет. Якщо клієнт та викликаний ним компонент (тобто сервер) знаходяться на різних комп' ютерах, DCOM застосовує локальний механізмвзаємодії об' єктів мережовим протоколом. Ні клієнт, ні компонент нічого не знають про те, що вони насправді взаємодіють , знаходячись на різних комп' ютерах. Distributed Network/Internet Applications (DNA) Распределённые сетевые приложения □ Розподілені мережові застосування

(У ОС Windows) Модель багатоярусної розподіленої програми, яка ґрунтується на концепції кооперації компонентів (cooperating component). Ці компоненти створюються і взаємодіють за допомогою COM-моделей, інтерфейсів та технологій. Distribution □ Распределение □ Розподіл

Див. chi-square(d)   distribution,   clustered distribution,   dense   distribution, dispersed distribution, normal distribution, random distribution, regular distribution, uniform distribution. Distribution rectangle (DR) Лист карты в системе □ Аркуш карти в системі Disturbance, obstacle Помеха □ Завада

Те ж саме, що перешкода. Dithering □ Редуцирование цвета □ Редукування кольору

(Комп. графіка) Методи відображення повнокольорових (true-color) зображень на моніторах із меншою кількістю відображуваних кольорів (наприклад, звичайне hi-color або палітра з 256 повних кольорів), в яких помилка, що виникає при відображенні кожного піксела розподіляється на сусідні піксели, що поліпшує відображення в цілому. Аналогічні методи для бінарних (без градацій) пристроїв та носіїв (наприклад, папіру) називаються автотипуванням (рос. автотипированием). Див. halftoning. Divergence Расхождение (эталонов) □ Розбіжність (еталонів)

(ОЗ) Статистична міра відстані між двома або більше еталонами, що показує раздільність відповідних класів при класифікації.

Diversity □ Разнообразие □ Розмаїтість

(ОЗ) Метод аналізу околиці, в якому кожному пікселу зображення привласнюється кількість різних значень пікселів у межах заданої околиці. DLG - Див. Digital Line Graph DLG-E - Див. Digital Line Graph-Enhanced DLL - Див. Dynamically linked library

DMA - Див. 1. Defense Mapping Agency, 2. Direct Memory Access DMDF

Векторний    формат,    який    використовується    у    програмах комп'ютерного картографування масштабу 1:20000 шт. Альберта (Канада) і створений на основі формату MOEP шт. Британська Колумбія. DMS - Див. Degrees/minutes/seconds DN - Див. Digital number

DNA (MS Windows DNA) - Див. Windows Distributed Network/Internet Applications DNS - Див. Domain Name System, Domain Name Service 1. Document □ Документ Документ

1. (W3C) Будь-які дані, котрі можуть бути подані у цифровій формі. 2. Пойменований набір текстових і/або графічних даних, організованих та форматованих для безпосереднього сприйняття людиною. Документ може мати вигляд друкованих сторінок або бути у цифровому вигляді у формі скомпонованих зображень сторінок. 3. Сукупність даних у пам' яті комп' ютера, призначених для сприйняття людиною за допомогою відповідних програмних і апаратних засобів. 4. Фізична сутність, що має будь-яке значення і є у записаних на носіях однією чи кількома взаємопов'язаними частинами. Головними характеристиками документу є зміст, представлення і структура. 5. Середовище, в якому інформація є доступною для комунікації. 6. Набір користувацьких інтерфейсів, що інтерпретуються програмою. 7. Сукупність даних, що створюється і редагується певною програмою. Наприклад, усі набори та файли даних застосувань MS Office (Word, Excel, Access та ін.) мають назву «Документ». 8. Файл, котрий містить певний документ. 9. праві) Акт, складений у письмовій формі, що засвідчує фактиюридичного значення (народження особи, отримана освіта, виробничий стаж, технічні показники й т.п.). За законами права, підробка документа карається в карному порядку.

2. Document □ Документирование Документування

Фіксація документів на носіях (папері, магнітних та ін.), що забезпечує їх зберігання та можливість відтворення.

Document Object Model (DOM) □ Объектная модель документа Об'єктна модель документа

DOM є специфікацією W3C, яка визначає подачу елементів у документах мовою XML, а також забезпечує мовну та платформо-незалежну об'єктну модель для XML-документів. DOM забезпечує інтерфейс прикладного програмування (Application Programming Interface, API) з метою спрощення процесу доступу до елементів змісту XML документів, які можуть використовуватися будь-якими програмами, призначеними для маніпулювання документами (наприклад, Word, Excel, Adobe Acrobat Reader тощо). Див. XML-Related Terms and Definitions.

Document Type Definition (DTD) Определение типа документа □ Визначення типу документа

DTD являє собою описання структури та властивостей класу файлів мов XML або SGML. DTD визначає граматику для класу документа. Наприклад, DTD для документу замовлень на купівлю (purchase orders) може визначати елементи для понять кількості та ціни тощо. Для більш складних структур можна використовувати XML схеми (XML Schemes), пов'язані з поняттям XSD. Див. XML-Related Terms and Definitions. DOM - Див. Document Object Model Domain □ Домен Домен

1. (БД) Набір припустимих значень стовпця таблиці. 2. (БД) Семантичне поняття. Домен можна розглядати як підмножину значень деякого типу даних що мають певний зміст. Домен характеризується такими властивостями: а) він має унікальне ім 'я (у межах бази даних); б) завжди визначений на деякому простому типі даних або на ін. домені; в) може мати деяку логічну умову, що дозволяє описати підмножина даних, припустимих для цього домена; г) несе певне значеннєве навантаження. Наприклад, домен D, що має зміст «вік співробітника» можна описати як наступну підмножину безлічі натуральних чисел: D - {пє¥\ .п >\2,m.d п <вЩ Якщо тип даних можна вважати безліччю всіх можливих  значень   даного   типу,   то   домен   нагадує   підмножину   в   цій безлічі.

3. базах географічних даних ESRI) Набір припустимих значень атрибута. Він може бути текстовим або числовим. 4. (МПД) Група комп'ютерів або ін. пристроїв у мережі, керованих як єдине ціле в рамках загальних правил та процедур. В Інтернеті домени визначаються IP-адресами. Вважається, що всі пристрої загальну частину поділяють між собою, а IP-адреси перебувають у тому самому домені. 5. Сукупність елементів даних одного і того ж типу у логічному відношенні (рос. отношении). Наприклад, атрибуту «колір» може логічно відповідати домен (червоний, синій, зелений). 6. (МПД) Термін, який означає групу хостів (комп' ютерів) мережі. Розподіл на групи може здійснюватись за фізичними (місцезнаходження у мережі) або логічними (функціональне призначення) критеріями. В OSI термін "домен" використовується як адміністративний поділ складних розподілених систем, як у mhs - Private Management Domain (PRMD) і Directory Management Domain (DMD). 7. (В мережі Інтернет) Частина ієрархії імен. Синтаксично, доменне Інтернет-ім' я містить послідовність імен (позначок), розділених точками(.). Наприклад, petersburg.net. 8. (Мат.) Oбласть визначення; область значень. 9. (Тех.) Діапазон значень. Див. також attribute domain, coded value domain, coordinate domain, range domain, spatial domain.

Domain Name System, Domain Name Service (DNS) Система имён доменов (служба доменных имён) Система імен доменів (служба доменних імен)

Розподілений механізм імен/адрес, які використовуються в мережі Інтернет. Застосовується для трансформації логічних імен у IP-адреси. DNS використовується вмережі Інтернет, забезпечуючи можливість працювати із зрозумілими та легкими для запам'ятовування іменами замість незрозумілих чисел IP-адреси. Doppler lidar □ Допплеровский лидар □ Доплеровський лідар

Лідар, що використовує ефект Доплера для виміру швидкості повітряних потоків. Doppler radar □ Радар Допплера □ Радар Доплера

Радар, що використовує ефект Доплера для виміру швидкості об'єкта, що рухається. Doppler shift, Doppler effect Допплеровский сдвиг, эффект Допплера Доплеровске

зрушення, ефект Доплера

(Физ.) Зміна частоти коливань електромагнітної або звукової хвилі, викликана зміною відстані між джерелом та приймачем. Використовується для виміру швидкості їхнього руху відносно один одного. DOS - Див. Disk Operating System

Dot (distribution) map □ Карта плотности точек, «точечная карта» Карта щільності точок, «точкова карта»

Карта, що показує розподіл явища точковим методом.

Dot grid □ Точечная сеть □ Точкова сітка

(Кгр. ) Мережне представлення просторових даних. Dots per inch (dpi) Точек на дюйм □ Точок на дюйм

1. Oдиниця виміру розв'язної здатності друкувальних пристроїв та сканерів. 2. Oдиниці вимірювання, які характеризують якість графічних зображень, тобто числа одиниць відображення, що вказуються в технічних характеристиках принтерів, моніторів та ін. комп'ютерних пристроїв. Наприклад, 640х480 dpi, 800х600 dpi тощо. Перша цифра означає загальну кількість одиничних елементів растру прямокутної ділянки, що відображається, у ширину, а друга - у висоту. Чим вища якість, тим точніше растрова карта відтворює зображення та тим більша загальна кількість одиничних елементів і, відповідно, розмір файлу, в якому зберігається картинка. Double □ Двойной □ Подвійний

(Прог.) Число із плаваючою точкою подвійної точності, а також тип змінної, що його зберігає. Як правило, має довжину 8 байт. Порівн. real.

Double Data Rate (DDR) □ Стандарт удвоенной скорости обмена □ Стандарт подвоєної швидкості обміну

Стандарт пам' яті та технологія, що призводить до подвоєння швидкості передачі даних між пам' яттю й процесором. Необхідність створення пов' язана з пропускною спроможністю, а точніше шин «пам'ять-контролер» і «контролер-процесор». Чим більше інформації можна передати ними за одиницю часу, тим активніше буде завантажений процесор тим ефективніше він працюватиме. Напруга, що необхідна такій пам'яті для нормальної роботи, складає 1.8 вольт, частота роботи - від 400 до 533 МГц, швидкість передачі даних - від 3.2 Гб до 4.3 Гб за секунду.

Double-row connector Двухрядный коннектор □ Дворядний конектор

Дворядний з' єднувач, дворядний рознім.

Double precision □ Двойная точность □ Подвійна точність

(Комп.) Подвійна точність, тобто збільшена у два рази кількість цифр у мантисі поданого у клітині комп' ютера числа (зазвичай - 15 значущих цифр). Doughnut buffer Кольцевой (в виде баранки) буфер □ Кільцевий (у вигляді бублика)

буфер

Множинний буфер, що складається із декількох простих кільцевих (annulus) буферів, побудованих на різних відстанях від вихідної фігури.

Douglas-Peucker algorithm □ Алгоритм Дугласа-Пьюкера □ Алгоритм Дугласа-П'юкера

Метод спрощення подачі лінії шляхом зменшення числа її формоутворюючих точок. Downlink □ Лінія «вниз» □ Лінія «донизу»

Oднобічна лінія зв'язку, якою передається інформація зі супутника на Землю. Див.

uplink.

Downsampling □ Прореживание Проріджування

Пропуск пікселів при відображенні або скануванні.

DPI - Див. Dots Per Inch

DR - Див. Distribution

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Похожие статьи

Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики