Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики - страница 2

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

1. (Мат.)Вісь Х системи декартових координат графіка або діаграми. Син. axis of abscissas. 2. (Мат.) Абсциса. Х-координата точки в прямокутній системі координат. Див. -applicate, ordinate. Absolute altitude - Див. Height Absolute height - Див. Height

Absolute location Абсолютные координаты □ Абсолютні координати

Числа, які визначають місце знаходження або положення об'єкта в глобальній системі координат.

Absolute value Абсолютное значение □ Абсолютне значення

(Мат.) Значення числа без зазначення знака. Absorptance □ Поглощающая способность □ Поглинаюча здатність Absorption □ Поглощение □ Поглинання

Процес перетворення енергії випромінювання в фізичному тілі в ін. форму енергії внаслідок взаємодії з його речовиною. Наприклад, процес перетворення енергії електромагнітного випромінювання (ЕМВ) у деякому матеріальному об'єкті в теплову енергію називають поглинанням електромагнітного випромінювання. Поглинаюча здатність тіла визначається не властивостями джерела електромагнітного випромінювання, а властивостями поглинаючого тіла. Наприклад, абсолютно чорне тіло поглинає все електромагнітне випромінювання, незалежно від температури джерела випромінювання.

Absorption band □ Полоса поглощения □ Смуга поглинання

Діапазон довжин хвиль або частот електромагнітного спектра, в якому енергія випромінювання поглинається речовиною.

Absorption spectrum □ Спектр поглощения □ Спектр поглинання Abstract □ Абстрагирование □ Абстрагування

Процес узагальнення, під час якого увага зосереджується на подібності об'єктів. Abstract class □ Абстрактный клас □ Абстрактний клас

(У ООП) Шаблон класу, що містить оголошення змінних і методів, але не містить код для створення нових екземплярів класу (instances) - вони містяться в так званих реальнихкласах (concrete class). У Java визначено як клас, що містить один або декілька абстрактних методів (abstract method).

Abstract data type □ Абстрактный тип данных □ Абстрактний тип даних

Тип даних, який визначається тільки через операції, які можуть виконуватися над відповідними об' єктами, незалежно від засобу уявлення цих об' єктів. Див. data abstraction. Abstract layer □ Слой аннотационный □ Шар анотаційний

Сукупність анотаційних елементів для пояснення цифрового знімка. Елементами анотаційного шару можуть бути надписи, геометричні фігури, символи, що описують географічні властивості, координаційна сітка та ін. Abstract machine □ Абстрактная машина □ Абстрактна машина

1. Уявлення про обчислювальну машину термінами інформаційних ресурсів і операцій, доступними програмі. Ці ресурси й операції можуть відповідати реальним або імітуватись операційним середовищем. Абстрактна машина може не брати до уваги деякі можливості реального комп' ютера, можливе визначення абстрактної машини без її реального втілення для опису семантики мови або доведення властивостей програм. 2. Абстрактна специфікація для обчислювального пристрою, який можна реалізувати різноманітними шляхами, як програмно (software), так і апаратно (hardware). Компіляція набору інструкцій (команд) на віртуальній машині відбувається таким же чином, як компілювався б набір інструкцій у мікропроцесорі. Віртуальна машина Java (Java Virtual Machine) складається з набору інструкцій байт коду, набору регістрів, стека, динамічного збирання сміття і області для збереження методів.

Abstract method Абстрактный метод □ Абстрактний метод

(У ООП) Метод, що характеризує абстрактний клас. Abstract syntax Абстрактный синтаксис, общий (общеупотребительный) синтаксис □ Абстрактний синтаксис, загальний (загальнозастосований) синтаксис

1. (Інтернет) Набір правил для формування команд, застосування якого не обмежено лише одним застосуванням або платформою. 2. Опис структури даних, який не залежить від апаратної платформи і способу кодування.

Abstraction □ Абстракция □ Абстракція

1. Принцип ігнорування другорядних аспектів предмета з метою виділення головних.. 2. Один із моментів процесу пізнання, що полягає в уявному відволікання від ряду несуттєвих властивостей, зв' язків предмета та виділенні головних, загальних його властивостей, зв'язків та відносин. Результатом абстракції є поняття, категорії тощо (наприклад, матерія, рух, розвиток тощо). 3. (UML) Важлива характеристика сутності, що відрізняє її від усіх ін.. 4. Представлення (даних, реальності - зображенням або моделлю даних). 5. Наближення, зразкове зображення реальності.. 6. Узагальнення, узагальнене зображення реальності.

Accelerated Graphic Port (AGP) □ Скоростной графический порт □ Швидкісний графічний порт

1. Стандарт, запропонований фірмою Intel у вигляді архітектури графічних прискорювачів відеосистем. З'явився у 1997 року як заміна шини PCI для відеокарт. Головною відмінністю AGP від PCI - його однопортовість, тобто можливість підключити одну відеокарту і більше нічого. Саме тому AGP часто називають портом, а не шиною. Розробники AGP мали на меті: а) використання частини системної пам'яті комп'ютера для збереження текстур та великих тривимірних сцен, які не вміщаються в обмежену пам'ять відеокарти; б) пряму передачу інформації між відеокартою та оперативною пам'яттю, минаючи процесор; в) збільшення швидкості передачі даних між відеокартою і системною шиною. Частота роботи порту AGP у початковий період його існування складала 66,6 МГц. 2. 32-розрядна шина з частотою передачі даних 66,6 МГц, яка застосовується для підключення графічного адаптера і дозволяє прискорити обмін даними між графічним адаптером та головною пам'яттю. Режим 2х припускає, що кожен такт роботи машини використовується двічі для передачі вдвічі більшого обсягу інформації. 3. Технологія, якадозволяє графічному процесору отримати доступ до оперативної пам'яті, минаючи головний процесор. У відеопідсистем з AGP буфером кадрів залишається високо швидкісна відеопам' ять.

Accessory Аксессуар, принадлежность, нечто дополнительное, вспомогательное □ Аксесуар, приналежність, дещо додаткове, допоміжне

(Від фр. accessoire - приналежність. Допоміжні предмети або пристрої, що не є обов'язковими для головних функцій периферійного пристрою або комп'ютерної системи, але такі, що надають додаткові можливості та зручності під час експлуатації. Account □ Бюджет, учетная запись □ Бюджет, обліковий запис

1. Обсяг ресурсів обчислювальної системи (дисковий простір, дискові пристрої, флопі-диски, CD-ROM та ін., принтери, сканери тощо), який користувач або групи користувачів можуть використовувати протягом певного часу. Як правило, виділяється для користувачів системним адміністратором і захищається індивідуальним ім'ям та паролем. 2. Абонемент. В онлайнових службах - запис у базі передплатників, призначений для ідентифікації користувачів, обліку наданих йому послуг (час доступу, трафік тощо) і розрахунку оплати за них. 3. Великий або постійний клієнт. 4. Рахунок. Accumulated □ Нарастающий □ Наростаючий

Наростаючий (у покроковому аналізі), тобто такий, що поступово збільшується в залежності від зміни якогось параметра (відстані, часу і т.д.).

Accumulated cost □ Нарастающая стоимость □ Наростаюча вартість

Вартість, що поступово збільшується внаслідок зміни якогось параметра. Наприклад, зростання вартості перевезень у залежності від зростання відстані до пункту призначення.

Accumulated distance □ Нарастающее расстояние □ Наростаюча відстань

Відстань, що поступово збільшується внаслідок зміни якогось параметра.

Accumulated total □ Нарастающий результат □ Наростаючий підсумок

Значення деякої змінної, що збільшується внаслідок поступового накопичення (додавання) нових величин у заздалегідь визначених одиницях вимірювання (наприклад, довжини, часу і т.д.).

Accumulator, storage □ Аккумулятор □ Акумулятор

(Син. cумaтoр накопичення, регістр накопичення). 1. Вузол арифметико-логічного пристрою, що зберігає результати попередніх операцій, з метою використання їх у наступних етапах обчислень. 2. Клітина (ділянка) пам'яті для збереження результатів обчислення. Як правило, так називають один із регістрів у арифметико-логічному пристрої процесора. 3. (Техн.) Пристрій, що виробляє електрику шляхом перетворення хімічної енергії в електричну. Є можливість багаторазового перезарядження. Застосовується у настільних комп'ютерах як допоміжне енергоживлення, у комп'ютерах переносного типу - як головне, використовується також у пристроях безперебійного живлення.

Accuracy аssessment □ Верификация □ Верифікація

Порівняння результатів класифікації зображення із дійсними даними про місцевість (ground truth).

Accuracy of forecast □ Точность прогноза □ Точність прогнозу

Оцінка довірчого інтервалу прогнозу для заданої імовірності його здійснення. ACM - Див. Association for Computing Machinery ACPI - Див. Advanced Configuration and power Interface Acquisition Обнаружение □ Виявлення

Процес або результат пошуку та сприйняття об' єктів на початковому етапі дешифрування знімків (зображень). При цьому на зображенні локалізуються ділянки, де найбільш імовірно розташовані об' єкти. При сприйнятті об' єктів їх сутність не з'ясовується: зоровий аналізатор дешифрувальника ніби визначає відношення сигнал/шум на кожній ділянці зображення і порівнює його величину з деяким пороговим значенням. Формально вирішується задача імовірнісного віднесення ділянки зображення до однієї здвох категорій - «сигнал» або «шум». Імовірність виявлення збільшується зі зростанням контрасту, кутового розміру об'єкта, часу розглядання зображення.

Across-track scanner □ Сканер оптико-электронный □ Сканер оптико-електронний

(ДЗЗ) Іконічний пристрій (сенсор), який формує зображення скануванням простору предметів. При цьому формування рядків зображення відбувається за рахунок відхилення поля зору стаціонарного фотодетектора за допомогою рухливого дзеркала. Технічно сканування реалізується за допомогою оптичних деталей (дзеркал, скляних призм, барабанів, пірамід), частина яких є рухомими (за допомогою спеціального механічного приводу).   Перетворення   оптичних   сигналів   сцени   в   електричні забезпечується використанням одно- або багатоелементного фотоперетворювача. ACS - Див. 1. Automated Cartographic System, 2. Advanced Cartographic System ACSM - Див. American Congress on Surveying and Mapping Active data frame □ Активный фрейм данных Активний фрейм даних

(ArcGIS) Структура даних, що перебуває в поточній роботі, наприклад, додані до чого-небудь шари (layers). У таблиці змісту він виділяється жирним шрифтом.

Active pixel □ Активный пиксел □ Активний піксел

Піксел матричного ПЗЗ цифрової камери, з якого знімається сигнал для формування

зображення (частина пікселів ПЗЗ для цього не використовуються).

Active remote sensing technique □ Метод дистанционного зондирования Земли активний □ Метод дистанційного зондування Землі активний Метод досліджень, під час якого використовують активні технічні засоби ДЗЗ.

Active sensor Активный сенсор □ Активний сенсор

(ДЗ) Прилад, для реєстрації відбиття поверхнею Землі ЕМВ, випромінюваного самим сенсором (наприклад, радаром або лідаром).

Active Server Page (ASP) Активные серверные страницы □ Активні серверні сторінки

(Веб) Середовище і мова програмування, які дають змогу виконувати на сервері застосування (скрипти), написані мовами VBScript, Jscript і деякими ін. ASP представляється HTML-сторінкою. Вона містить один чи більше скриптів (script), які являють собою невеликі вбудовані програми, що обробляються (опрацьовуються) на сервері Microsoft Web Server до того, як сторінка буде відіслана користувачу для відображення в браузері. ASP нагадує технологію загального мережного інтерфейсу (Common gateway interface, CGI), який використовується на боці Веб-сервера і, як правило, використовується для формування підсумкової сторінки «на льоту» після обробки запиту до бази даних перед тим, як відіслати її назад клієнту (як правило - Веб-браузеру). Технологія ASP надається в рамках використання продукту Microsoft Internet Information Server (IIS). Файл ASP може формуватись шляхом вбудування кодів VBScript або Jscript в код HTML або використанням у файлі HTML програмних інструкцій ActiveX data Objects (ADO).

ActiveX Технология Active □ Технологія Active

Набір технологій, що дозволяють програмним компонентам, написаним різними мовами програмування, разом працювати в мережному оточенні. Головними технологічними складовими ActiveX є компонентна об' єктна модель корпорації Microsoft (Component Object Model, COM) і розподілена компонентна об'єктна модель (Distributed Component Object Model, DCOM).

ActiveX data Objects (ADO) □ Объекты данных ActiveX □ Об'єкти даних ActiveX

(Комп.) Технологія Microsoft, яка є надбудовою OLE Automation над OLE DB, що відкриває доступ до OLE DB через будь-яку мову програмування або інструментальний засіб, що підтримує COM. Випливає з підтримки ADO-суальних (dual) інтерфейсів. ActiveX-objectActiveX-объект □ ActiveX-об'єкт

1. Варіант (різновид) технології Microsoft OLE, спеціально призначеної для використання в Інтернет, де неможливо досягти високої швидкості передачі даних міжвузлами. Забезпечує взаємодію програмних компонентів, написаних різними мовами програмування. в мережному середовищі. В основі ActiveX лежить специфікація COM. 2. Невелика програма, яка вбудована у Веб-сторінку і відповідає стандартам Microsoft. Ця програма призначена для розширення можливостей браузера MS Internet Explorer. Actor (Программа)-агент, исполнитель □ (Програма)-агент, виконавець

Термін із галузі ШІ, що означає об'єкт, для якого визначені обов'язки, потреби та знання щодо взаємодії з іншими об'єктами. Інтелектуальні виконавці іменуються агентами. Див. agent.

Actuality □ Актуализация □ Актуалізація

1. Процес забезпечення постійного внесення поточних змін у стан системи, бази даних. 2. Здійснення, перехід із стану можливості у стан дійсності. У мережному плануванні -відображення у мережному графіку виконаних робіт. Acutance □ Четкость, резкость □ Чіткість, різкість

Розв' язна здатність оптичної системи сенсора ДЗ. Див. photographic acutance. Ada Ада Ада

Універсальна мова програмування високого рівня, створена, перш за все, для розробки програмного забезпечення вбудованих і керуючих комп' ютерних систем. Мова Ada базується на ідеях структурного програмування і забезпечує підтримку розробки складних багатомодульних програм, високий ступінь платформонезалежності і транспортованості. Названа на честь Августи Ади Лавлейс - першої в історії жінки-програміста. Adapter □ Адаптер □ Адаптер

1. Перехідний пристрій, тобто пристрій сполучення комп'ютера з ін. зовнішнім пристроєм. 2. Пристрій для з'єднання пристроїв з різним способом формування та збереження даних або тих, що використовують різні види сполучення. Тобто пристрій забезпечення з'єднання інформаційних каналів з різними інтерфейсами. 3. Пристрій сполучення центрального процесора та периферійних пристроїв комп'ютера, який крім цього, іноді здійснює функції управління периферійним пристроєм. Як правило, виконується у вигляді мікросхеми і розміщується на материнській платі, а також може бути реалізований у вигляді окремої плати. Деякі джерела називають його картою або контролером.

Additive Аддитивный □ Адитивний

Отриманий із використання операцій додавання.

Additive color model □ Аддитивная цветовая модель □ Адитивна колірна модель

Модель, що описує довільні кольори як зважену суму трьох основних кольорів. Зазвичай це модель RGB, яка побудована на основі наступних кольорів - червоного (red, R), зеленого (green, G) і синього (blue, В)). Використовується у пристроях візуального відображення даних (комп'ютерні монітори й т.п.). Address □ Адрес □ Адреса

1. Число, код або ідентифікатор, які специфікують регістр, клітину (рос. ячейку) пам' яті, область запам' ятовуючого пристрою, зовнішній пристрій або вузол мережі. 2. Частина команди, що вказує операнд. 3. Частина повідомлення, що вказує адресата. 4. Відомості, що дозволяють знайти і точно ідентифікувати об' єкт (адреса файла, теги, URL, адреса електронної пошти тощо). 5. Цифрове або літерно-цифрове позначення зони запам' ятовуючого пристрою чи окремої його клітини, що визначає місце збереження інформації у пам'яті комп'ютера. 6. Поштова адреса.

Address geocoding □ Адресное геокодирование □ Адресне геокодування

(ГІС) Присвоювання об'єктам БД ГІС декартових координат, що обчислюються за поштовими адресами цих об' єктів.

Address matching □ Сопоставление адресов □ Зіставлення адресів

(ГІС) Зіставлення різних за уявленням адрес, тобто порівняння різних адрес того ж самого об'єкта, що мають різне представлення. Address range □ Интервал адресов □ Інтервал адрес

(ГІС) Початковий та кінцевий номери будинків неподільного відрізка вулиці (наприклад, між перехрестями). Використовується в адресному геокодуванні (address geocoding).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Похожие статьи

Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики