Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики - страница 21

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

Electronic map Электронная карта □ Електронна карта

1. Картографічне зображення, візуалізоване на дисплеї (відеоекрані) комп' ютера на основі даних цифрових карт або баз даних ГІС на відміну від комп' ютерних карт, які візуалізуться не відеоекранними засобами графічного виводу (наприклад, на папері). 2. Картографічний твір в електронній (безпаперовій) формі, що являє собою цифрові дані (у т.ч. цифрові карти або шари даних ГІС), як правило, у записах на диску CD-ROM разом із програмними засобами їхньої візуалізації, звичайно картографічним візуалізатором або картографічним браузером (map browser), призначені для генерації електронних карт. Таким чином, це векторна або растрова карта, сформована на машинному носії (наприклад, на оптичному диску) з використанням програмних і технічних засобів у прийнятій проекції, системі координат, умовних знаках, призначена для відображення,аналізу та моделювання, а також рішення інформаційних та розрахункових задач за даними про місцевість та обстановку. 3. Картографічне зображення, згенероване комп' ютером (зазвичай на дисплеї) у прийнятій проекції і системі координат та умовних знаків.

Elements of model relative orientation □ Элементы взаимного ориентирования моделей Елементи взаємного орієнтування моделей

(ДЗЗ) Величини, які визначають взаємне розташування двох моделей, побудованих таким чином: перша модель утворюється за знімками 1 і 2, ін. — за знімками 2 і 3. Oтже, в обох моделях є спільний знімок — 2. Для визначення елементів взаємного орієнтування моделей використовують просторові координати зв'язкових точок. Елементами орієнтування другої моделі щодо першої є: три лінійні величини, які визначають перенесення початку просторової системи координат другої моделі на початок системи координат першої; три кутові величини, які визначають поздовжній, поперечний нахили та кут розвертання осей координат другої моделі щодо першої; масштабний коефіцієнт. Ці елементи орієнтування можна трактувати, як елементи умовного «геодезичного» орієнтування другої моделі відносно першої. Elevation - Див. Height Ellipsoid □ Эллипсоид Еліпсоїд

Поверхня, якій апроксимують фігуру Землі або ін. небесного об' єкта. Земний еліпсоїд (Earth ellipsoid) - еліпсоїд обертання (revolution ellipsoid), характеризує фігуру та розміри Землі, служить для обчислень довжин, площ, геодезичних широт, довгот, азимутів, розрахунків картографічних проекцій та рішення ін. задач. При дрібномасштабному картографуванні та ряді ін. випадків практики земний еліпсоїд замінюють земною сферою (Earth's sphere, terrestrial globe). Загальноземний еліпсоїд (World ellipsoid) - апроксимує Землю в цілому. Референц-еліпсоїд (reference ellipsoid) - еліпсоїд, прийнятий для обробки вимірів та встановлення системи геодезичних координат. Рівневий еліпсоїд (level ellipsoid) - це еліпсоїд, поверхня якого являє собою фігуру фізичної моделі Землі, що включає всі її маси та має ту ж кутову швидкість обертання, що генерує силу ваги, спрямовану вздовж нормалі до поверхні еліпсоїду. При апроксимації супутників деяких планет, комет та ін. небесних тіл застосовують також тривісні еліпсоїди (triaxial ellipsoid). Ellipse of distortion, Tissot's indicatrix Эллипс искажений, индикатрисса Тиссо

□ Еліпс викривлень, індикатриса Тіссо

(Кгр.) Нескінченно малий еліпс у будь-якій точці карти, що є відображенням нескінченно малої окружності у відповідній точці на поверхні земного еліпсоїда або кулі. Еліпс викривлення - індикатриса, більша вісь якої відбиває напрямок найбільшого масштабу довжин у даній точці, мала вісь - напрямок найменшого масштабу довжин, а стиск - викривлення форм.

Ellipsoid Элипсоид □ Еліпсоїд

(Геом. ) Поверхня, всі плоскі перетини якої є еліпсами або окружностями. Див. spheroid.

Ellipsoidal height □ Еллипсоидальная высота □ Еліпсоїдальна висота

(Геод.) Довжина нормалі, опущеної з даної точки на поверхню референц-еліпсоїда. Emissivity Излучательная способность □ Випромінювальна здатність

(Фіз.)  Відношення  потоку  енергії,  випромінюваного  тілом,  до  потоку енергії, випромінюваного абсолютно чорним тілом при тій же температурі. Enabled/disabled state Состояние вкл./выкл. □ Стан ввімкн./вимкн.

(ArcGIS) Стан блокування (мережного об'єкта). Encapsulation Инкапсуляция □ Інкапсуляція

(Прог.) Методика, за якою програмний компонент реалізує певну частину функ­ціональності застосування, надаючи набір методів та властивостей для доступу до цієї функціональності. Інкапсуляція локалізує усі деталі реалізації у межах одного компонента. Якщо виникне потреба у зміні функціональності, вони обмежаться змінами лише цього компонента.

End User Data □ Данные конечного пользователя Дані кінцевого користування

1. Дані, відформатовані для обробки запитів кінцевого користувача. 2. Дані, які створюють кінцеві користувачі. 3. Дані, які надаються сховищем даних. Enhanced Integrated Drive Electronics (EIDE) □ Расширенная интегрированная

электроника для дисководов □ Розширена інтегрована електроніка для дисководів

Інтерфейс жорстких дисків, який змінив попередній інтерфейс IDE. Ін. назва - Fast

ATA-2.

Enhanced Thematic Mapper (ETM)

Удосконалений варіант сенсора Thematic Mapper на супутнику Landsat 7. Enhancement Улучшающие преобразования □ Поліпшуючі перетворення

(ОЗ) Oбробка зображень, мета якої - поліпшення читаності (інтерпретованости, дешифрованості) знімків. Ті ж алгоритми використовуються в растровому просторовому аналізі.

Enterprise □ Предприятие □ Підприємство

1. Дослівно, бізнес-організація, корпорація. У комп' ютерній індустрії термін часто використовується для описання великої організації, яка використовує комп' ютери. 2. Загальне поняття бізнесу, що включає функції, підрозділи чи ін. компоненти, які використовують для повного формування конкретної мети та завдань. Enterprise Application Integration (EAI) Интеграция корпоративных приложений □ Інтеграція корпоративних програм (застосувань)

1. Комплекс заходів, спрямованих на оптимізацію розв'язання корпоративних завдань шляхом об'єднання різноманітних та різнопланових програм підприємства, а також даних, які воно використовує. 2. Набір інструментальних засобів, призначених для інтеграції бізнес-процесів та програм у рамках організації зі структурою будь-якої складності. EAI збільшує ефективність використання ІТ-засобів та оперативність обробки бізнес-даних, забезпечуючи аналіз та передачу інформації у реальному масштабі часу, тим самим скорочуючи термін обміну даними в організації і створюючи ефективну інфраструктуру електронного проведення комерційних операцій e-Business.

Enterprise Architecture Архитектура производственная □ Архітектура виробнича

Структуроване описання діловодства і бізнес-процесів підприємства, програм та методів автоматизації, що підтримують бізнес-процеси, а також інформація, технології та інфраструктура, необхідні для їх виконання. Виробнича архітектура дозволяє виробити цілісний план робіт і скоординованих проектів, необхідних для втілення в життя завдань розвитку інформаційної інфраструктури підприємства.

Enterprise Data Данные предприятия □ Дані підприємства

Дані, визначені для застосування у корпоративному середовищі підприємства. Enterprise Information Portal (EIP) Корпоративный информационный портал □ Корпоративний інформаційний портал

1. Спосіб зібрати на одному екрані всю необхідну співробітнику підприємства інформацію для його ефективної роботи. Під час створення порталів використовується архітектурний шаблон на основі "товстого" Веб-клієнта для доступу до інформації і систем , що її доставляють (фінансових, поштових та ін.), досить звичайного Інтернет-браузера, який підтримує аплети Java і компоненти ActiveX. Див. portal. 2. Компанія Merrill Lynch однією з перших застосувала термін «корпоративний інформаційний портал (Enterprise information portal, EIP)». Вона так тлумачить його значення: «корпоративні портали - це програми, які дозволяють компаніям «розконсервувати» інформацію, що зберігається як усередині, так і поза їх межами, а також надати кожному користувачу єдину точку доступу до призначеної йому інформації, необхідної для прийняття обґрунтованих управлінських рішень». Oтже, корпоративний інформаційний портал інтегрує такі внутрішні програми, як програми електронної пошти, засоби доступу до баз даних і управління документами, із зовнішніми програмами, наприклад службами новин іспоживацькими Веб-вузлами. Це Веб-інтерфейс, який дає користувачу змогу звертатись до всіх цих програм з екрана свого ПК засобами функціонального наповнення портала. Enterprise Modelling Моделирование предприятия □ Моделювання підприємства

Розвиток загального узгодженого уявлення і розуміння елементів даних та їх співвідношень у межах підприємства.

Enterpise Resourse Planning (ERP) Средства планирования ресурсов предприятия

□ Засоби планування ресурсів підприємства

Інтегровані програмні засоби, які контролюють щоденні бізнес-операції (управління запасами, продаж товарів, управління фінансами і прибутком, людськими ресурсами та просування товарів від виробника до споживача). Entities Сущности □ Сутності

(ArcGIS) Колекції (географічних) об' єктів (суб' єктів, місць розташування, предметів, просторових об' єктів), які описані однаковими атрибутами. Сутності ідентифікуються в процесі концептуального проектування баз даних та розробки застосувань. Entity, entities Объект, сущность, сущности □ Об'єкт; сутність, сутності

1. (UML) Абстракції, що є основними елементами моделі. У такому розумінні сутність є інформаційним проявом об' єкта в даному контексті. Приміром, музичний центр за наявності компакт-диску (контекст) проявляє себе як CD-плеєр (одна з його сутностей), під час програвання в ньому касети з магнітною стрічкою він проявляє себе як касетний магнітофон, а при відсутності носіїв інформації - як радіоприймач (третя сутність). 2. Стосовно реляційних баз даних сутності є таблицями, тобто засобами зберігання даних про об'єкти, які моделюються у БД. Складаються з рядків та стовпців. 3. У проектуванні баз даних сутність є об' єктом інтересу, навколо якого зосереджуються дані. У БД роздрібного продажу клієнти, товари та постачальники є сутностями. Кожна сутність може мати ряд атрибутів. Наприклад, атрибутами товару служать кольори, розмір і вартість, а атрибутами клієнта - ім'я, адреса та кредитоспроможність. 4. (ГІС) Колекції об' єктів (суб' єктів, місць розташування, предметів), які описуються однаковими атрибутами. Сутності ідентифікуються в процесі концептуального проектування баз даних та розробки застосувань. 5. (МПД) У термінології ISO для визначення елементів взаємодії відкритих систем сутність означає окремий комп'ютер на мережному рівні (машина протоколу). Сутність у межах рівня виконує функції рівня засоби окремої комп'ютерної системи, доступної сутності, що знаходиться на рівні нижче неї й сутності, що забезпечує сервіси, більш вищого рівня у виконанні послуг доступу в локальних точках. 6. (ООП) В OOП сутність є частиною визначення класу (тобто групи) об'єктів. У цьому випадку сутність повинна бути властивістю (атрибутом) класу (приміром, оперення є атрибутом птахів), або ж сутність повинна бути змінною чи аргументом у програмі/методі. 7. (XML) Збережена одиниця даних, що є складовою частиною фізичної структури XML-документа, на відміну від компонентів його логічної структури - елементів, декларацій, коментарів, інструкцій з обробки та ін. Кожна сутність має деякий зміст та ідентифікується її ім'ям. Зміст сутності може бути блоком тексту, двійковим (наприклад, аудіо- або графічними даними) або символьним. Сутність може посилатися на ін. сутності, і в такому випадку їхній зміст підставляється замість посилань. Роль сутностей у мові XML аналогічна ролі макропідстановок у мовах програмування. Див. external entity, internal entity, parameter-entity, parsed entity, text entity.

Entity Identification □ Идентификация сущности Ідентифікація сутності

Ідентифікація сутності у предметній галузі, яка являє собою процес співвіднесення суті даних з унікальними елементами даних, з якими ті можуть ідентифікуватись. Entity-relation diagram, ER-diagram Диаграмма «сущность-связь», ER-диаграмма

□ Діаграма «сутність-зв'язок», ER-діаграма

Діаграма, що відображає зв'язки між сутностями. Графічне зображення множини сутностей, їх атрибутів та зв'язків. Oпис - це граф, в якому для зображення множини сутностей використовують прямокутники, для атрибутів - овали, а для зв'язків - ромби.

Entity Relationship Analysis (ERA) □ Анализ сущностей и связей Аналіз сутностей та зв'язків

Процес моделювання даних, мета якого - виявити сутності, що ввзаємодіють, їхні атрибути та зв' язки. Entropy Энтропия □ Ентропія

Ступінь невизначеності випадкової ситуації. Envelope □ «Конверт» □ «Конверт»

(ГІС) Прямокутник, утворений мінімальними та максимальними значеннями координат об'єкта або групи об'єктів. Може також включати діапазони висот та m-значень об'єктів.

1. Environment Окружающая среда □ Навколишнє середовище

Сукупність усіх матеріальних тіл, сил та явищ природи, їх речовина і простір, будь-яка діяльність людини, що знаходиться в безпосередньому контакті з живими організмами. До навколишнього середовища належать біотичні, абіотичні та соціальні середовища.

2. Environment □ (Оперативная) обстановка □ (Оперативна) обстановка

(ArcGIS) Набір параметрів, обумовлених різними умовами представлення, редагування та маніпулювання даними, які залишаються активними в продовження сесії та не міняються    користувачем.    Приміром,    обстановка   креслення   в   ArcEDIT може характеризуватися режимами: «arcs on, labels off, annotation.streets on». Environmental Systems Research Institute, Inc. (ESRI) □ Институт исследования

систем окружающей среды Інститут дослідження систем навколишнього

середовища

Компанія-творець популярних ГІС-пакетів Arclnfo, ArcView GIS, ArcGIS та ін. програмних засобів для роботи із просторовою інформацією — http://www.esri.com. За даними 2004 року займала перше місце в світі за розповсюдженістю своїх програмних засобів, охоплюючи 45% користувальницького ринку. EOF (end of file) Конец файла (метка) □ Кінець файлу (мітка)

1. Управляючий символ ASCII MS-DOS - код 26). 2. На магнітній стрічці - ділянка без запису довжиною біля напівдюйма. EOSAT - Див. Earth Observation Satellite Company EOV (end of volume) Конец тома (метка) □ Кінець тому (мітка)

Звичайно три EOF підряд, що позначають кінець запису на носій. Eрhemeris (pi ephemerides) Эфемериды □ Ефемериди

(ДЗЗ) Список точних координат місцеположення об' єкта небесної сфери в функції часу. Для обробки GPS-вимірювань можна використовувати як ефемериди, що передаються у навігаційному повідомленні сигналу супутнику (приблизні ефемериди), так і точні ефемериди, що одержують у результаті складного математичного опрацювання спосте­режень станцій сегмента управління GPS (для постоброблення результатів GPS-вимірювань).

Ephemeris data Параметры орбиты □ Параметри орбіти

(ERDAS) Параметри орбіти, записувані в заголовок файлу зображення. Зазвичай це дані про момент зйомки та технічні дані орбіти супутника (при імпорті знімків SPOT). Еріро^г^у) □ Базисность □ Базисність

(ДЗЗ) Умова геометричної компланарності, що утворюється стереопарою зображень для забезпечення їх взаємного орієнтування. Стереозображення, шо мають базисну орієнтацію, можуть бути використані для побудови сітки або мережі корельованих точок при підготовці побудови цифрової моделі рельєфу. Epipolar stereopair □ Базисная стереопара □ Базисна стереопара

Стереопара без поперечного паралакса. Epoch Эпоха □ Епоха

Часовий інтервал, що використовується для визначення частоти повторення процедури збирання даних при проведенні GPS-вимірювань.

Equal area classification □ Равноплощадная классификация □ Рівноплощиннакласифікація

Сумарна площа полігонів у кожному класі приблизно така ж, як і в будь-якому ін. Equal interval classification □ Равноинтервальная классификация □ Рівноінтервальна класифікація

Весь діапазон атрибута, за яким проводиться класифікація, ділиться на задане число рівних інтервалів, кожному з яких відповідає свій клас. Equator Экватор □ Екватор

1. Площина, що проходить через центр мас Землі перпендикулярно осі її обертання. 2. Лінія на глобусі або карті, всі точки якої мають широту, рівну 0. Equatorial aspect Экваториальная проекция □ Екваторіальна проекція

Азимутальна проекція із центром на екваторі.

Equi-distance line Эквидистанта, эквидистантная линия □ Еквідистанта, еквідистантна лінія

Лінія з точок, які розмішуються з одного боку від даної прямої і на однаковій відстані від неї. У тривимірному просторі множину точок, які розміщуються з одного боку від даної площини і на однаковій відстані від неї, називають еквідистантною поверхнею. Equidensity line, dencity range line Эквиденсита □ Еквіденсита

Геометричне місце точок зображення з однаковою оптичною щільністю. Equidistant curve Равноудаленная (от данной) кривая □ Рівновіддалена (від даної)

крива

Equilateral □ Равносторонний □ Рівносторонній

(Геом.) Той, що має рівні сторони. Приміром, рівносторонній трикутник. Equipment of map Оснащение карты □ Оснащення карти

Графічні елементи та пояснення, що поміщаються на карті для полегшення користування нею. До оснащення карти відносяться: а) координатні сітки; б) легенда карти; в) числові, графічний та іменований масштаби карти; г) шкала закладень (рос. заложений) (slope diagram) - графік, використовуваний для визначення кутів нахилу схилів по горизонталях на топографічних картах; д) схема магнітного відмінювання (рос. склонения) (magnetic declination diagram); е) схема зближення меридіанів (declination diagram); є) схеми розташування сусідніх аркушів карти (index adjoining sheets); ж) різні шкали та ін. елементи. До оснащення карти відносять також заголовок карти (map title), вихідні дані (imprint), що включають відомості про видавця, дату та місце видання, тиражі карти, а також ін. текстові пояснення, поміщені за рамкою карти. Іноді всі елементи оснащення карти, які перебувають на її полях, розглядають як зарамкове оформлення карти (marginal information, marginal representation). ER-diagram - Див. Entity-relation diagram ERA - Див. Entity Relationship Analysis

ERDAS (Earth Resources Data Analysis System) □ Система анализа данных ресурсов Земли Система аналізу даних ресурсів Землі

Компанія, яка розробляє програмні засоби для обробки зображень. Таку ж назву має і їхній програмний продукт, призначений для обробки матеріалів ДЗ. EROS - Див. Earth Resources Observation Systems

EROS Data Center (EDC) Центр данных программы EROS □ Центр даних програми EROS

Національна організація (США), що займається архівуванням, виробництвом, поширенням і дослідженням ДДЗ та ін. географічної інформації.

ERP-system (Enterprise Resourse Planning System) □ Система планирования ресурсов предприятия □ Система планування ресурсів підприємства

Єдине середовище для автоматизації обміну, контролю, аналізу та планування усіх головних бізнес-операцій корпорації. Система управління підприємством.

Error Correcting Code (ECC) □ Система исправления ошибок □ Система виправлення помилок

Система коригування помилок передачі або зберігання даних для пам'яті, шин та ін. пристроїв. Дозволяє на апаратному рівні коригувати одиничні помилки в даних та виявляти подвійні.

Error matrix □ Матрица ошибок Матриця помилок

(ОЗ) Матриця помилок, яка використовується в оцінці точності класифікації. Ця квадратна матриця містить чисельність пікселів, класифікованих відповідно до щирих (рос. истинных) даних.

Error of closure □ Ошибка замыкания □ Помилка замкнення

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Похожие статьи

Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики