Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики - страница 22

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

(ДЗЗ) Помилка, яка виникає, коли початкова та кінцева точки GPS-вимірювань збігаються, тобто траєкторія вимірів має форму замкненого контура. Теоретично результати обох обчислювань координат точки замкнення повинні збігатися, але внаслідок помилок вимірювань вони розрізняються. Різниця між їх значеннями становить величину показника помилки замкнення (або незамкнення, як його інколи називають). Error of forecast □ Ошибка прогноза □ Помилка прогнозу

(ДЗЗ) Апостеріорна величина відхилення прогнозу від дійсного стану об' єкта. Як правило, помилка прогнозу не визначає однозначно якість прогнозу, тому що вона значною мірою залежить від прийнятих на основі прогнозу рішень та їх реалізації.

ERS

Назва радарних супутників Європейського космічного агентства (ESA). ERS-1 і ERS-2 були запущені в 1991 та 1995 р. відповідно. ERTS -Див. Earth Resources Technology Satellite ESA - Див. European Space Agency

ESRI - Див. Environmental Systems Research Institute, Inc. ETAK MapBase

Цифрова карта осьових ліній вулиць, створена компанією ETAK, Inc. (Менло Парк, Каліфорнія, США). Ethernet □ Сеть □ Мережа

1. Тип локальної обчислювальної мережі, розробленої корпорацією Xerox, де комп' ютери взаємодіють за допомогою передачі радіочастотних сигналів, що посилюються через коаксіальний кабель. 2. Локальна обчислювальна мережа на основі коаксіального кабелю, вперше описана Меткалфом і Боггсом з Xerox PARC в 1976р. Зараз є стандартом галузі.

ЕТМ - Див. Enhanced Thematic Mapper

ETRS - Див. European Terrestrial Reference System

Euclidean distance □ Эвклидово расстояние, эвклидова метрика Евклідова відстань, евклідова метрика

Відстань в евклідовому просторі, що обчислюється (для випадку двох вимірів) за

формулою d2 = (x1 - x2 )2 +(y1 - y2 )2.

EUREF - Див. European Reference Frame

EUROGI - Див. European GIS Umbrella Organisation

European GIS Umbrella Organisation (EUROGI) Европейские ГИС □ Європейські ГІС

Європейська організація підтримки геоінформатики. Міжнародна організація, яка створена в 1993 р. і включає європейські національні геоінформаційні асоціації та організації-спостерігачі. Сприяє розвитку Європейської географічної інформаційної інфраструктури EGII.

European Reference Frame (EUREF) Объединенная опорная геодезическая сеть Европы □ Об'єднана опорна геодезична мережа Європи

Oб'єднана опорна геодезична мережа Європи, що належить ETRS (1989). European Space Agency (ESA) □ Европейское космическое агентство □ Європейське космічне агентство

Європейське космічне агентство — http://www.esa.int

Event □ Событие Подія

1. (Комп. ) Сигнал або дія, на які реагує програма (наприклад, клацання лівої або правої клавіш, а також переміщення миші, натискання клавіш або сполучень клавіш клавіатури). 2. (Комп.) Будь-яка значна подія в комп'ютерній програмі, системі або комп'ютерній мережі, про які варто повідомити системного адміністратора, користувачів або записати в журнал. 3. (ГІС) Точковий або лінійний об' єкт, поданий у лінійних координатах ін. лінійного об' єкта в моделі даних динамічної сегментації. Події можуть представляти, наприклад, дорожньо-транспортну подію (ДТП) на «енному» (рос. энном) кілометрі дороги або тип покриття на заданій ділянці дороги. 4. (ArcGIS) Географічне явище, що відбувається на/або вздовж лінійного просторового об' єкта. Існує три типи подій - лінійна (linear), постійна (continuous) і точка (point). Приміром, те, що ліва дорога виходить на маршрут I-10 між стовпами оцінки 1.5 і 2.1 миль, є лінійною подією. Постійною подією є лінійна подія, коли початкова оцінка сегмента (відрізка) є також кінцевою оцінкою попередньої події, такої, як обмеження швидкості. Точкова подія трапляється із точкою на маршруті. Приміром, аварія на мітці 6.3 милі на дорозі I-10. У ArcGIS подія визначається в термінах маршруту та вимірюється вздовж маршруту. 5. Чергова ситуація (рос. свершившийся факт). Будь-яка подія, визначається місцем, де вона відбулася, і часом, коли вона відбулася. Таким чином, подія, що відбувається з деякою матеріальною часткою, визначається трьома координатами цієї частки та моментом часу, коли відбувається подія    =f (x,y,z,t).

Event oriented programming □ Событийно-ориентированное программирование

Подійно-орієнтоване програмування

Технологія, яка асоцюється з активним поширенням операційної системи Windows і появою візуальних RAD-середовищ. Наприклад, вся ідеологія OС Windows заснована на подіях. При виборі пункту меню, натисканні на клавішу клавіатури або кнопку миші - у Windows генерується відповідне повідомлення, що відсилається вікну відповідної програми. Структура програми, яка створена за допомогою подійного програмування, випливає з умов отримання і реагування на події. Головна її частина являє собою один нескінченний цикл, забезпечуваний OС Windows, що опитує всі процеси, програми та устаткування, що функціонують на ПК, стежачи за тим, чи не з'явилося нове повідомлення. При його виявленні викликається підпрограма, відповідальна за обробку відповідної події (обробляються не всі події, їх сотні, а тільки потрібні), і подібний цикл опитування триває, поки не буде отримане повідомлення «Завершити роботу». Події можуть бути користувальницькими, що виникають у результаті дій користувача, системними, що виникають в операційній системі (наприклад, повідомленнями від таймера), і програмними, що генерируються самою програмою (наприклад, виявлення помилки та необхідність її обробки).

Exclusion area □ Область исключення □ Область виключення

(Умоделях TIN, ArcGIS) Плоска горизонтальна ділянка поверхні (зазвичай водойма). Executable file Выполняемый файл □ Виконуваний файл

(Комп.) Файл, що містить програму в машинних кодах, яка може виконуватися процесором. Виконуваними іноді називають командні файли та макроси, для здійснення яких не потрібно їх компілювати.

Executive Information System (EIS) □ Оперативная информационная система

□ Оперативна інформаційна система

Засоби, що розроблені для виконавчих керівників вищої ланки і які забезпечують формування заздалегідь написаних звітів або інструкцій. Вони пропонують потужні засоби формування звітів та можливості для "заглиблення у дані" (drill-down). Сьогодні ці засоби припускають формування довільних звітів за багатомірною базою даних, а більшість із них пропонують аналітичні програми, що використовуються у різних предметних галузях, наприклад, під час продажу або фінансового аналізу роботи підрозділу в контексті підприємства в цілому.

Exogenous geo-processes Геологические процессы экзогенные □ Геологічні процеси екзогенні

Процеси впливу на навколишнє середовище, зумовлені верхньою частиною літосфери і, переважно, зовнішніми чинниками (енергією сонячної радіації, силою ваги, життє­діяльністю організмів). До екзогенних належать такі процеси: вивітрювання (змінювання та руйнування мінералів і гірських порід на поверхні Землі), денудації (зносу, видалення продуктів вивітрювання), акумуляції (осадконакопичення).

Expert system Экспертная система (ЭС) □ Експертна система (ЕС)

Система штучного інтелекту, що включає в себе базу знань із набором правил та механізм, або машину виводу (inference engine), які разом дають можливість на підставі правил та фактів, що надаються користувачем, розпізнати ситуацію, поставити діагноз, сформулювати рішення або дати рекомендацію.

Export □ Експорт □ Експорт

(Комп.) Запис даних у формат, який сприймається ін. додатком для проведення подальшої обробки в цьому додатку Extend Удлинение □ Подовження

(ГІС) Продовження висячих дуг (dangle arc) у межах допуску до перетинання з ін. дугою та утворенням вузла.

Exposure station □ Точка фотографирования □ Точка фотографування

Місце розташування центра проекції в момент експозиції юрофотознімка. EXPRESS Язык EXPRESS □ Мова EXPRESS

Мова EXPRESS є одним із розділів стандарту ISO 10303 STEP. Oписана в 11 томі стандарту ISO 10303. Мова EXPRESS призначена для описання моделі світу на концептуальному рівні. При цьому приймається, що світ єдиний і все у світі взаємопов'язане. Oтже, і описання світу теж мало б бути єдиним, цілісним та неподільним. Але через те, що світ великий і складний, поки що важко скласти його єдине описання. Тому й доводиться умовно поділяти світ на предметні галузі, а описання світу -на схеми (SCHEMA). Схема є найвищим рівнем описання інформаційної моделі. Уся інформаційна модель складається зі зв' язаних між собою схем. Expression Выражение □ Вираз

1. (Прог.) Елемент програми, який утворює значення, тобто послідовність операндів, об'єднаних знаками операцій (операторів). 2. (Прог.) Закономірно побудований текст, утворений знаками операцій, назвами функцій і величин, дужками, записами констант, який диктує правила обчислення свого значення як функції поточних значень величин, що входять до нього. 3. (Мат.) Сукупність математичних позначень, об'єднаних знаками математичних операцій: формула, що виражає певні математичні відносини. Наприклад, алгебраїчний вираз. 4. Зворот, прийнятий у будь-якій мові. Слово чи слова, які використовуються з метою передачі думки. Наприклад, образний вираз, незрозумілий вираз. 5. Характерні зовнішні риси, що відбивають душевний стан, тобто елемент міміки. Наприклад, страдницький вираз обличчя, сумний вираз очей.

Extended Industry Standard Architecture (EISA) □ Расширенная архітектура шины промышленного стандарта □ Розширена архітектура шини промислового стандарту

Розширений стандарт підключення до ПК старих 8 і 16 розрядних адаптерних плат. Extensible Markup Language (XML) Расширяемый язык разметки □ Мова розмітки, яка розширюється

Мова та технологія для описання принципів роботи з будь-якими видами даних. Специфікація, розроблена організацією W3C. XML є спрощеною версією мови SGML, мета якої - створення та розміщення в Інтернеті Веб-документів і Веб-контенту. Мова XML дозволяє розробникам створювати свої власні користувацькі теги, які реалізують визначення, передачу, підтвердження правильності й відповідну інтерпретацію даних, щоциркулюють між програмами та між організаціями. Мова структурування документів і даних, що подаються в Інтернет — http://www.w3 .org/TR/2000/ REC-xml-20001006. Extent □ Экстент Екстент

1. Міра, розмір, величина. Див. Coverage extent, Map extent, Page extent. 2. (ArcGIS) Координати мінімального прямокутника (наприклад, xmin, ymin та xmax, ymax), в межах якого зосереджені всі точки просторового об' єкта. 3. (ГІС) Найменший прямокутник (сторони його паралельні осям координат), що вміщає об' єкт довільної форми або групу об' єктів (наприклад, векторне покриття). 4. (ГІС) Ділянка, відображувана в сучасний момент у вікні перегляду карти ГІС або у вікні перегляду зображення системи обробки зображень.

Exterior orientation □ Внешнее ориентирование Зовнішнє орієнтування

Положення та орієнтація камери в зовнішній (пов' язаної з місцевістю) системі координат у момент фотографування.

External entity □ Сущность внешняя □ Сутність зовнішня

(XML) Сутність, зміст якої зберігається поза XML-документом, що використовує її системний ідентифікатор. Значенням такого ідентифікатора служить URI ресурсу, що представляє зміст розглянутої сутності, наприклад, деякого файлу.

External polygon □ Внешний полигон □Зовнішній полігон

(ESR) Перший запис у таблиці атрибутів полігонального покриття, який представляє простір його зовнішньої межі.

Extract Выборка □ Вибірка

Вибірка каналів із повного набору даних NOAA AVHRR. Див. full set. Ех^^^^ют Экстраполяция □ Екстраполяція

1. Поширення висновків, одержаних під час вивчення однієї частини явища, процесу, на ін. частину (або на майбутнє). 2. (Мат.) Визначення невідомих значень якої-небудь величини для точок, що перебувають поза ділянкою наявних точок з відомими значеннями цієї величини — порівн. approximation, interpolation. 3. (Мат.) Продовження функції за межі її області визначення, при якому продовжена функція (як правило, аналітична) належить заданому класу. Екстраполяція функцій зазвичай виконується за допомогою формул, у яких використовується інформація про поводження функції в деякому кінцевому наборі точок (вузлах інтерполяції), що належать її області визначення. Extrusion Выталкивание, выдавливание □ Виштовхування, видавлювання

Витягування плоских об'єктів у третій вимір при перспективній візуалізації. Точки стають вертикальними відрізками, лінії - стінами, полігони - блоками. Ступінь витягування може залежати від значень деякого атрибута, наприклад, що представляють будинки полігони можуть витягатися пропорційно їхньої поверховості.

F

F2F - Див. Face-to-face Face □ Грань □ Грань

Грань багатогранника або тіла, відтвореного елементами моделі TIN. Face-to-face (F2F) Лицом к лицу Лицом до лиця

Термін, що використовується для описання традиційного середовища аудиторного навчання.

Facies Фация □ Фація

1. Фізико-географічні умови (або обстановка) осадконакопичення з усіма особливостями середовища - його динамікою, хімічним режимом, органічним світом, глибиною і т. д. 2. Гірські породи або осадки, що виникають у певній фізико-географічній обстановці (наприклад, морська фація, континентальна фація). 3. (Геогр.) Елементарна морфологічна одиниця географічного ландшафту, структурна частина урочища.

Factor analysis □ Факторный анализ Факторний аналіз

(Стат.) Різновид багатомірного статистичного аналізу даних, що виділяє (звичайно) незалежні змінні (фактори) і подає вихідні змінні у вигляді лінійних комбінацій факторів.

1. False color Ложные цвета □ Помилкові кольори

Колірна схема тематичного растра, в якій класи пікселів мають кольори, близькі до природних або очікуваних (рослинність - зелена, водні поверхні - блакитні й т.д.).

2. False-color Спектрозональный □ Спектрозоновий Псевдо-колірний, що використовує елементи видимого кольору для підстановки

замість невидимих ділянок електромагнітного спектра. Збільшення колірного контрасту у видимому діапазоні або заміни шкали яскравості (або деякою ін., не обов'язково електромагнітної, наприклад, звукової) на шкалу кольору. Див. false color.

False easting □ Сдвиг начала координат по долготе □ Зрушення початку координат за довготою

Забезпечує незаперечність східних вказівок шляхом додавання до них константи. False northing □ Сдвиг начала координат по широте □ Зрушення початку координат за широтою

Забезпечує незаперечність північних вказівок шляхом додавання до них деякої константи.

FAQ - Див. Frequently Asked Questions Fast format Быстрый формат □ Швидкий формат

Різновид формату BSQ, який використовується компанією EOSAT для запису даних Landsat TM.

Fast Static □ Быстрая статика Швидка статика

Різновид статики або статичного методу GPS-вимірювань, в якому для вирішення неоднозначності   використовують   стратегії   пошуку,   що   не   вимагають тривалих спостережень, тривалість вимірів узгоджена з кількістю супутників, за якими ведеться спостереження  і  зменшується  при збільшенні  цієї  кількості.  Звичайно тривалість спостережень на пунктах не перевищує 20 хвилин, після чого виконується постобробка отриманих даних та визначаються координати з точністю до 1 см. Необхідний для збирання даних час залежить від кількості видимих (спостережуваних) супутників. FAT - Див. 1. Feature attribute table , 2. File Allocation Table FDDI - Див. Fiber Distributed Data Interface FDD - Див. Floppy Disc Drive FDMA - Див. Frequency Division Multiple Access

Feature Пространственный объект, пространственный элемент □ Просторовий об'єкт, просторовий елемент

(Син. spatial feature, geographic(al) feature, object). 1. Фундаментальна частина геопросторової інформації. Елемент (feature) може визначатися рекурсивно, залежно від мети застосування. O6^ct (object) елемента (feature) (у програмному забезпеченні) відповідає абстрактній сутності реального світу. Атрибути цього об'єкта елемента feature object), що або втримуються в ньому, або пов'язані з ним, описують вимірні чи описові особливості цієї сутності. (OGC). 2. Цифрове представлення об' єкта реальності (entity) або просторового чи географічного елемента (feature). Інакше кажучи, цифрова модель об' єкта місцевості, що містить його місцеположення та набір властивостей, характеристик, атрибутів (позиційних і непозиційних просторових даних відповідно) або сам цей об' єкт. Виділяють чотири основних типи просторових об' єктів: 1. Точкові (точки). 2. Лінійні (лінії). 3. Площинні або полігональні, контурні (полігони). 4. Поверхні (рельєфи), 0-0-, 1-, 2-2- і тривимірні відповідно, а також тіла. Точки, лінії та полігони поєднує поняття плоских або планіметричних об'єктів (planimetric feature). Поверхні (а також тіла) відносять до типу тривимірних об' єктів або об' ємних об' єктів (volumetric feature). Сукупності простих просторових об'єктів (simple feature) можуть поєднуватися в складовий просторовий об' єкт (complex feature). Повний набір однотипних об' єктіводного класу в межах даної території утворює шар (рос. слой). Перераховані елементарні просторові об'єкти і/або утворюючі їх елементи іноді називають примітивами (primitive), в тому числі геометричними примітивами (geometric primitive) і топологічними примітивами (topologic primitive) за аналогією із графічними примітивами в комп'ютерній (машинної) графіці. 3. (ArcGIS) Концептуальне представлення географічної сутності, приміром, міста, температури, дерева, мости та ін. у геоінформаційних системах. Географічний просторовий елемент, як правило, має просторове місце розташування та подає об' єкт реального світу (real-world object) у шарі карти (layer on a map). Він є спеціальним типом об' єкта з додатковими властивостями, тому що за допомогою спадкування просторові об' єкти мають всі методи класу Object, а також деякі додаткові. На картах просторовий об' єкт подається точкою, лінією, ділянкою, TIN, растром і т.ін. 4. (Географічний) об'єкт, явище, утворення (на місцевості). 5. (Просторовий) об'єкт, елемент моделі даних ГІС, що представляє географічний об'єкт. 6. (Заг.) Характеристика, риса чого-небудь. 7. (Комп.) Функція, можливість (наприклад, software feature). Див. також annotation feature, area(l) feature, custom feature, edge feature, complex edge feature, simple edge feature, junction feature, complex junction feature, simple junction feature, line(ar) feature, network feature, point feature, simple feature, smart feature, software feature, surface feature, surface feature, topological feature. Feature attribute □ Атрибут элемента Атрибут елемента

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Похожие статьи

Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики