Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики - страница 24

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

Укрупнена блок-схема або схема станів. Син. flowchart. Flow map □ Карта потоков движения Карта потоків руху

Карта для відображення потоків руху. Стрілки на ній вказують напрямок руху, їхня товщина часто робиться пропорційною величині (напруженості) потоків. Flowchart □ Блок-схема, структурная схема □ Блок-схема, структурна схема

(Син. flow-chart, flow diagram). 1. Докладне графічне представлення структури програми, в якому упирання (рос. упор) зроблено на виявлення логічних взаємозв'язків та здійснювані в програмі елементарні операції, а не на інформаційні структури, які у ній використовуються. Складається з множини блоків різної форми, які з'єднуються сукупністю направлених зв'язків. Зв'язок показує передачу управління, а форма блоку характеризує особливості дій і рішень, які виконуються і приймаються. Для опису дій і логічних операцій усередині блоків застосовується довільна (рос. произвольная) форма запису. Типовими вариантами є псевдокод і природна (рос. естественная) мова. Блок-схеми широко використовувалися протягом довгого часу, однак зараз їхня популярність падає. Це пов' язано з особливостями побудови структурованих програм, а також ієрархії взаємодії об' єктно-орієнтованих програмних компонентів, які взаємодіють шляхом посилки повідомлень в розподіленому мережовому середовищі, що об' єднує багаточисельні комп' ютери. Таку взаємодію в блок-схемах відобразити досить важко.

2. Схема, що складається з графічних символів (елементів графічної нотації), які відображають  різні  комп'ютерні  операції.  Oписує  алгоритм  виконання програми.

3. Діаграма, що зображує послідовність подій або операцій над даними (див. також algorithm). 4. Архаїчний метод побудови блок-схеми програм, який широко застосовували у навчанні програмуванню та в послідовному процедурному програмуванні. Блок-схему складають із з'єднаних стрілками умовних символів - квадратів, ромбів, овалів тощо, які містять текстові описи дій, що виконуються.

Fluorescence □ Флуоресценция □ Флуоресценція

Вид люмінесценції, яку характеризують короткочасністю свічення після припинення збудження. Свічення за своїм спектральним складом простягається від довгих радіохвиль до гамма-променів. За допомогою флуорисценції вивчають структуру і стан речовин, а також фізичні процеси, що протікають у них. Flux □ Поток □ Потік

(Фіз.) Кількість енергії, часток або рідини, які переносяться через яку-небудь поверхню в одиницю часу. Focal - Див. Operations

Focal analysis □ Фокальный анализ Фокальний аналіз

(ОЗ,ГІС) Виконання операцій обробки значень вихідних елементів растрових даних по околиці (рос. окрестности) клітин (рос. ячеек), що розташовані поряд або є сусідніми.

Focal operations □ Фокальная обработка □ Фокальна обробка

(ОЗ) Oбробка зображення, коли кожний піксел обробляється разом з його околицею. Так, наприклад, виконується фільтрація в ковзному вікні. Fourier analysis Анализ Фурье □ Аналіз Фур'є

Апроксимація довільної (звичайно періодичної) функції або послідовності даних поруч

Фур'є (Fourier series). В OЗ використовується для виділення й видалення структурного шуму (тобто періодичних перешкод) на зображеннях.

Fourier magnitude □ Амплитуда частотного компонента Фурье □ Амплітуда частотного компонента Фурьє

Амплітуда частотного компонента Фурьє.

Fog □ Туман □ Туман

Скупчення продуктів конденсації водяної пари (крапель води, кристалів льоду) у приземному шарі атмосфери. Forecast □ Прогноз □ Прогноз, передбачення

Науково обґрунтоване судження про можливі стани об'єкта у майбутньому і/або про альтернативні шляхи та строки їх здійснення.

Forecasting system □ Прогнозирующая система □ Прогнозуюча система

Система методів прогнозування і засобів їх реалізації, що функціонує у відповідності з основними принципами прогнозування. Foreground □ Передний план □ Передній план

1. Зображення в активному вікні (порівн. background). 2. Приоритетна сутність (процес, застосування та ін.).

Foreign key □ Внешний ключ □ Зовнішній ключ

(БД) Ключ, що збігається з первинним ключем ін. таблиці й використовується для встановлення реляційного з'єднання (relationaljoin) з нею. Form (також - closed form) Форма, фигура Форма, фігура

Замкнена геометрична фігура, що розташована на площині або в просторі. Form line Линия форм рельефа □ Лінія форм рельєфу

Лінія форм рельєфу, гіпотетична горизонталь. Formal language Формальный язык □ Формальна мова

(Уматематичній лінгвістиці) Довільна безліч ланцюжків (тобто слів) у якомусь (кін­цевому або нескінченному) алфавіті £ (іноді називаному також словником). Formal model □ Формальная модель □ Формальна модель

(ГІС) Є узагальненою та чіткою системою понять і відносин, тобто лексиконом, що може бути застосований для опису та пояснення об'єктів і процесів. Oсновними внутрішніми даними ГІС є базові цифрові карти й цифрові моделі, теоретичною основою яких є положення та методи створення і використання їх геодезичної та математичної основи, всі елементи яких побудовані в єдиній геодезичній системі координат, проекції, розмірності та системі мір.

Formalization method Формализации метод □ Формалізації метод

Спосіб одержання формальної системи зі змістовної математичної теорії; один із основних методів у доказі теорії. Застосування метода формалізації має на увазі виконання наступних етапів: 1. Символізації вихідної математичної теорії. При цьому всі пропозиції теорії записуються в підхожій логіко-математичній мові L. 2. Дедуктивного аналізу теорії та виділення аксіом, тобто тих пропозицій теорії, на яких логічно виведені всі пропозиції теорії. 3. Приєднання аксіом і їхнього символічного запису до підхожого, заснованого мовою L логічного вирахування (рос. исчисления). Oтримана при цьому формальна система вже сама є об'єктом точного математичного вивчення.

Format □ Формат □ Формат

1. Шаблон, відповідно до якого дані систематично розміщаються на магнітних носіях для використання їх комп' ютером. Файлові формати є специфічним методом конструювання та організації інформації у файлах. Приміром, в ArcGIS існують специфічні, його власні формати, використовувані для зберігання покриттів. DLG, DEM і TIGER є специфічними форматами для зберігання географічних даних різних ін. типів. 2. Спосіб розташування або представлення даних у пам'яті, базі даних, документі або на зовнішньому носії. 3. (ГІС, ОЗ) Загальне найменування способу машинної реалізації представлення (моделі) просторових даних (векторний формат, растровий формат і т.п.)або формат даних конкретної системи, програмного засобу, засобу стандартизації, обміну даними. Виділяється кілька груп форматів і стандартів обміну даними або стандартів передачі даних (data transfer standard, data exchange standard, data interchange standard). Це формати і стандарти представлення й обробки цифрових зображень, у тому числі: а) для векторної графіки - IGES, DXB, DXF, CGM; б) растрової графіки - PCX, GIF, JPEG, TIFF; в) запису, обміну й передачі даних дистанційного зондування - BIL, BIB, BIP, BSQ; г) для передачі наукових даних використовується формат VICAR; д) для передачі відеозображення в рамках мультимедійного обміну - формат SIF. Формати ГІС для представлення й передачі просторових даних (векторні, растрові й універсальні) утворюють кілька груп: а) формати розповсюджених цифрових продуктів: NOTIGEO, SXF, AS/NZS 4270, CCOGIF VPF, DLG, GBF/DIME, TIGER (векторні); CFF, DFAD, DEM, CTG, LULC, LMIC, DOQ (растрові); б) обмінні формати окремих програмних продуктів - DXF, Generate/Ungenerate ArcInfo (ARCG), ARCE, ERDAS, HFA, MIF, MIF/MID (MapInfo), ADRG, ADRI. Універсальні формати, не орієнтовані на який-небудь продукт, програмну систему або область застосувань: американський стандарт - SDTS, англійський - NTF, канадський

- SAIF і стандарт НАТО - DIGEST, американський військовий стандарт - VPF. Стандарти обміну просторовими даними (поза залежністю від юридичного статусу, країни розробки, поширеності, використовуваного фізичного способу обміну) - DFT, DEM, DEMTS, DIGEST, SDTS, галузеві стандарти - ASDTS, SQL/MM, ATKIS, S57, INTERLIS, EDIFACT, GDF, SOSI, TSSDS. Oкремо виділяється група форматів та стандартів метаданих — ANZLIC, ASTM, FGDC, CSSM, DGM. Перетворення даних з одного формату в ін. зветься конвертуванням форматів. Див. file type.

Format conversion □ Конвертирование форматов □ Конвертування форматів

Перетворення даних з одного формату в ін., який сприймається ін. комп'ютерною програмою (застосуванням) або системою (платформою) (як правило, при експорті або імпорті даних). O^^rai дані на комп'ютерах зберігаються у файлах, то кожному формату відповідає відповідне розширення імен файлів. Тому часто говорять про конвертування файлів з одного формату в ін. Наприклад, файл, створенний у застосуванні OС Windows Блокнот (Notepad) має розширення .txt. Його можна переконвертувати у файл застосування MS Word. Для цього треба відкрити його з MS Word, а потім зберегти як документ Word. Але цей формат уже не зможе відкрити Блокнот. Слід додати, що існують спеціальні програми-конвертори, які отримують на вході файли одних типів, а на виході видають файли ін. типів, що потрібні користувачеві для роботи з обраним типом застосування. Див. format.

Forward path label □ Метка прямого направления □ Мітка прямого напрямку

Мітка прямого напрямку описує взаємозв'язки, що вказують на взаємодію між об'єктами основного класу (origin class) з класом пункту призначення (destination class) у базі геоданих. Це може бути зв' язок від класу Володарь ділянок (Owners) до класу його особистих Ділянок (Parcels). Fourier image Фурье-образ □ Фур'є-образ

Зображення спектра просторових частот напівтонового растра.

Fourier transform filter □ Фильтр Фурье □ Фільтр Фур'є

Фільтр на основі перетворення Фур'є. FOV - Див. Field of view Fractal □ Фрактал Фрактал

Геометрична фігура, частини якої подібні їй самій. Наприклад, фрактальна лінія будується рекурсивною заміною сегментів ламаної нею самою. Найбільш відомі приклади

- сніжинка Коха, множина Мандельброта, аттрактор Лоренца. Фрактали ефективні при імітації природних явищ та об' єктів (хмар, берегових ліній і т. ін.) і використовуються в алгоритмах стиснення зображень.

Fraction □ Масштаб, выборка, часть □ Масштаб, вибірка, частина

Див. representational fraction, representative fraction (RF).

Frame □ Фрейм Фрейм

1. Рамка. 2. Система координат. 3. Фрейм (блок даних у СПД). 4. (Комп.) Oдиниця представлення знань, що описує об' єкт або поняття. Застосовується в інтелектуальних та експертних системах. 5. (ArcGIS) Те ж, що і data frame.

1. Framework (frame) - Див. Geodetic net

2. Framework Инфраструктура, основа □ Інфраструктура, основа

1. Oснова (побудови). 2. Мережа опорних точок. 3. Засоби, середовище, контекст. 4. (ОО) Набір класів, котрі заключають у собі елементи абстрактного проектування для рішень (застосувань), які розробляються для вирішення споріднених проблем. 5. (ГІС) Під базовою просторовою інформацією або базовими наборами даних (в англійському оригіналі -framework, fundamental data, core datasets і т.ін.) в Національних інфраструктурах просторових даних (НІПД, див. GSDI, NSDI) прийнято розуміти набір базових, головних, найбільш необхідних шарів або груп шарів ГІС, які в цілому виконують функції «цифрової карти-основи». До групи таких шарів прийнято відносити дані, які являють собою: а) геодезичну основу; б) рельєф; в) гідрографічну мережу; г) транспортну мережу; д) адміністративні межі та деякі ін. просторові об' єкти. 6. (ГІС) Набір взаємодіючих абстрактних і конкретних класів, який можна використати як шаблон для рішення групи взаємозалежних проблем. Контур звичайно доповнюється похідними класами з конкретним поводженням. 2. (У кресленні) (від франц. contour) Oбрис предмета, абрис. Лінія (як правило, замкнута), що окреслює форму. Freeware Бесплатное программное обеспечение □ Безкоштовні комп'ютерні

програми

Програмне забезпечення, що поставляється безкоштовно, навіть якщо автор зберігає авторське право на програму. Автори або компанії створюють безкоштовні програми, керуючись причинами солідарності з ін. компаніями чи з метою забезпечення просування ін. проектів, чи тому, що програма досить вузько спеціалізована або комерційне поширення її не має сенсу.

Frequency □ Частота периодического процесса, частота временная Частота періодичного процесу, частота часова

Кількість циклів, які вкладаються в одиницю часу. Звичайно позначається/вимірюється в герцах (Гц). Герц - це частота такого періодичного процесу, який повторюється кожну секунду, тобто 1 Гц = 1 с-1.

Frequency band threshold sensivity □ Порог чувствительности в единичной полосе частот □ Поріг чутливості в одиничній смузі частот

Поріг чутливості приймача випромінювання, приведений до одиничної смуги частот підсилювача. Позначається Фп1. Вимірюється у Вт/ Гц .

Frequency Division Multiple Access (FDMA) Коллективный доступ к частотному разделению каналов □ Множинний доступ із поділом частот

Частотний поділ сигналів, прийнятих від системи ГЛЮНАСС (GLONASS). Frequently Asked Questions (FAQ) Часто задаваемые вопросы □ Запитання, які часто ставляться

Назва текстового файлу, що містить перелік запитань, які часто ставляться, та належних відповідей на них з будь-якої теми щодо інформаційних технологій. Є коротким вступом до певної галузі комп' ютерних знань. «From» point □ Начальная точка □ Початкова точка

1. Початкова точка (лінії або вектора). 2. (ГІС) Пункт відправлення (маршруту). FTP - Див. File Transport Protocol Full extent Полный экстент □ Повний екстент

(ГІС) Найменший прямокутник, що вміщає екстенти всіх шарів багатошарової цифрової карти.

Full radiator □ Черное тело, полный излучатель, излучатель Планка □ Чорне тіло, повний випромінювач, випромінювач Планка

(Син. Planckian radiator, black body, blackbody). (ДЗЗ) Тепловий випромінювач, що має при заданій температурі для всіх довжин хвиль максимальну спектральну щільність енергетичної світності. Він повністю поглинає всі падаючі на нього випромінювання ,незалежно від довжини хвилі, напрямку падіння і стану поляризації випромінювання. Full set Полный набор □ Повний набір

(ДЗ) Набір даних, що складається з усіх каналів сенсора NOAAAVHRR. Див. extract. Function symbol Функциональный условный знак □ Функціональний умовний знак

(ГІС) Стилізоване зображення функції об'єкта. Functional standard Функциональный стандарт □ Функціональний стандарт

(ГІС) Існуючий географічний інформаційний стандарт,  активно використовуваний виробниками даних (data producers) і користувачами даних (data users). Прикладами функціональних стандартів є GDF, S-57 і DIGEST. Fuyo 1 ( JERS-1)

Японський радарний супутник, запущений у лютому 1992 р. Fuzzy logic □ Нечеткая логика □ Нечітка логіка

Розширення Булевої логіки, котре дозволяє визначити проміжне значення між стандартними двійковими оцінками Так/Ні, Правда/Неправда, Чорне/Біле і т.і. Поняття «досить теплий» або «досить холодний» можуть бути сформульовані математично досить чітко і бути обробленими комп' ютером. Нечітка логіка дозволяє застосувати людиноподібне мислення у програмуванні комп'ютерів. Fuzzy set □ Нечеткое множество □ Нечітка множина

Множина, належність об'єкта якої визначається спеціальною функцією, що приймає значення на відрізку [0, 1].

Fuzzy tolerance □ Допуск смещения, допуск неразличимости □ Допуск зсуву, допуск нерозрізненості

1. (ГІС) Найбільша відстань, на яку можуть переміщатися вузли при корекції помилок топології. 2. (ГІС) Найбільша відстань, на якій дві крапки повинні розглядатися як одна.

G

G2C - Government-to-Citizens - Див. Business-to-Government G2G - Go vern men t-to- Go vern men t - Див. Business-to-Government GAC - Див. Global area coverage Gadgets □ Гаджеты Гаджети

1. Засоби, пристрої. Мініатюрні, багатофункціональні пристрої: мобільні телефони, пейджери, плеєри, цифрові фотоапарати, мікрокомп'ютери та ін. "екзотичні" електронні пристрої. 2. Gadgets & Widgets - елементи інтерфейсу користувача (термін застосовується головним чином у бібліотеках Xt для X Windows System). 3. Реалізація певного сервісу, що запускається портальним сервером і містить деякі дані, набір власних бізнес-функцій, також стандартне представлення на робочих панелях порталу. Як правило (але не обов'язково), гаджети мають вигляд стандартних "віконець" на робочій панелі комп' ютера.

Gamma index □ Гамма-индекс □ Гамма-індекс

Відношення числа наявних дуг у мережі до максимально можливого.

Gauss-Kruger ^ordinates Координаты Гауса-Крюгера □ Координати Гауса-Крюгера

Система плоских прямокутних координат. Їх вводять за допомогою рівнокутної картографічної проекції з тією ж назвою. Земний еліпсоїд відображається на площині

°

зонами, обмеженими меридіанами з різницею довгот 6 . Зони нумерують із заходу на схід, починаючи від меридіана Гринвіча. Віссю абсцис X є зображення середнього або осьового

(central) меридіана зони, віссю ординат Y - зображення екватора. Східна довгота осьового

°°

меридіана в першій шестиградусній зоні дорівнює 3 , у другій 9 і т.д. Початок координат (map origin), точка перетинання екватора й осьового меридіана, має значення х=0 м, y=500 000 м. Номер зони вказується перед значеннями ординати y. Значення абсцис х на осьовому меридіані дорівнює довжині дуги меридіана еліпсоїда від екватора до заданої паралелі. При топографічних зйомках масштабів 1:5000 та крупніше застосовують триградусні зони, для яких осьові меридіани збігаються з осьовими та граничними меридіанами шестиградусних зон.

Gazetteer □ Газеттир □ Газетір

Інтерактивний систематизований географічний довідник, наприклад, географічний довідник NIMA. Як правило - це список географічних назв, що друкується як окрема книга або як додаток до карти з посиланнями для пошуку цих назв на карті. Це може бути також список географічних назв , які зберігаються у БД ГІС та містять вказівки щодо їх знаходження. Gb □ Гигабит □ Гігабіт

1024 мегабіт, тобто 1073741824 біт. GB Гигабайт □ Гігабайт

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Похожие статьи

Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики