Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики - страница 25

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

1024 мегабайт, тобто 1073741824 байт. GBF/DIME - Див. Geographic base files / Dual Independent Map Encoding GCP - Див. Ground control point GDF - Див. Geographic Data File GDI - Див. Graphic Device Interface

GDI-принтер Графический принтер □ Графічний принтер

Принтер, що використовує при друкуванні безпосередньо графічне представлення Windows без перекладу його на спеціальну мову принтера (зазвичай - PostScript). Всю обробку графічної інформації виконує комп'ютер. GDI-принтери використовують сучасний швидкісний двоспрямований (рос. двунаправленный) паралельний порт IEEE 1284 для швидкого завантаження даних. Крім цього, інтерфейс GDI забезпечує повний збіг зображення на екрані та папері. GEMS -Див. Global Environmental Monitoring System

General feature model Общая модель пространственного объекта □ Загальна модель просторового об'єкта

Модель, що визначає метамодель типів просторових об' єктів та їхніх властивостей.

General population □ Генеральная совокупность □ Генеральна сукупність

Множина об' єктів, для яких роблять статистичні висновки за деякою вибіркою з цієї множини.

General reference map □ Общегеографическая карта □ Загальногеографічна карта Generalization □ Генерализация □ Генералізація

1. Усунення занадто дрібних або малозначимих деталей при зменшенні масштабу карти. 2. Узагальнення геозображень дрібних масштабів щодо більших, здійснювана у зв' язку із призначенням, тематикою, вивченістю об' єкта або технічних умов одержання самого геозображення. Картографічна генералізація (cartographic generalization) являє собою відбір, узагальнення, виділення головних типових рис об' єкта, що виконується відповідно до цензів і норм відбору, установлюваних картографом або редактором карти, які, крім того, проводять узагальнення якісних та кількісних показників зображуваних об'єктів, спрощують обрис, поєднують або виключають контури, іноді важливі, але дуже дрібні об' єкти показують із деяким перебільшенням. Дистанційна генералізація (remote sensing generalization, optical generalization) - геометричне та спектральне узагальнення зображення на знімках, що виникає внаслідок комплексу техн. факторів (метод і висота зйомки, спектральний діапазон, масштаб, дозвіл (рос. разрешение)) і природних особливостей (характер місцевості, атмосферні умови й ін.). Автоматична, або алгоритмічна   генералізація   (automated generalization,   algorithmic  generalization) ­формалізований відбір, згладжування (спрощення) або фільтрація зображення відповідно до заданих алгоритмів і формальних критеріїв. Динамічна генералізація (dynamic generalization) - механічне узагальнення анімацій, що дозволяє спостерігати головні, найбільш стійкі в часі об'єкти і явища за рахунок зміни швидкості демонстрації анімацій. (Див. Spatial data generalization (generalisation)). 3. (ArcGIS) Як правило, мається на увазі процес зменшення кількості точок, які використовуються для уявлення ліній в ArcGIS. Полягає у виключенні груп координат відповідно до обраних методик. Див. сartographic generalization.

Geo-informatics, Geoinformatics □ Геоинформатика Геоінформатика

(Син. GIS Science, geographic information science, GIS technology). 1. Наука, технологія та виробнича діяльність з наукового обґрунтування, проектування, створення, експлуатації та використання географічних інформаційних систем, з розробки геоінформаційних технологій, з прикладних аспектів, або застосувань ГІС (GIS application) для практичних або геонаукових завдань. Становить складову частину геоматики (по одній з точок зору) або предметно й методично перетинається з нею. 2. Інтегрована галузь знань, яка вивчає закономірності виникнення і протікання просторово-координованих процесів у природі та суспільстві. У своїх дослідженнях спирається на геоінформаційні системи і технології (ГІС). 3. Складова інформатики, що вивчає природні і штучні (антропогенні) геосистеми, їх структуру, просторові та інформаційні взаємозв'язки, функціонування в просторі та часі. Головним інструментарієм геоінформатики є ГІС. Geo-information science - Див. Geo-informatics

Geo-morphology zoning Районирование геоморфологическое □ Районування геоморфологічне

Виявлення, дослідження та класифікування системи супідрядних природних реґіонів за властивостями їх геоморфології (рельєфу).

Geocentric coordinate system □ Геоцентрическая система координат □ Геоцентрична система координат

(Геол.) Тривимірна прямокутна система координат, початок якої перебуває в центрі Землі, вісь Z збігається з віссю обертання Землі, вісь X проходить через меридіан Гринвіча, а вісь Y доповнює систему до правої.

Geocentric latitude □ Геоцентрическая широта □ Геоцентрична широта

Кут між радіусом, проведеним із центра еліпсоїда в дану точку та площиною екватора. Для сфери - те ж, що і геодезична широта.

Geocentric longitude □ Геоцентрическая долгота □ Геоцентрична довгота

Кут між радіусом, проведеним із центра еліпсоїда в дану точку, та початковим меридіаном. Для еліпсоїда обертання збігається з геодезичною довготою.

Geocoding □ Географическая привязка □ Географічна прив'язка

(Син. alignment, (co)registration, geocorrection, georeferencing, rectification, transformation). Географічна прив' язка. Метод і процес позиціювання просторових об' єктів щодо деякої системи координат та їх атрибутування. Прикладом може служити адресна прив' язка існуючих позиційно невизначених наборів даних (address matching), здійснювана шляхом установлення зв' язків між непросторовими базами даних і позиційною частиною БД ГІС. Див. alignment.

Geocorrection Совмещение □ Сполучення

Див. alignment, geometric correction.

Geodata base, geodatabase База геоданных (БГД) База геоданих (БГД)

1. Географічна БД, яка розміщується всередині звичайної реляційної СУБД. При цьому реляційна СУБД виконує функції перевірки цілісності, контролю за правильністю логічних та топологічних зв' язків та ін. операцій з географічними даними, що тут зберігаються. 2. (ArcGIS) Oб'єктно-орієнтований формат зберігання даних в ArcGIS, щовикористовує стандартні реляційні СУБД (РСУБД) для зберігання та організації доступу до просторової й атрибутивної інформації. Таким чином утворюється інтегрована модель географічних (гео)даних. 3. (ArcGIS) Фізична структура даних, що містить географічні дані в чотирьох представленнях: а) векторні дані для представлення просторових об'єктів; б) растрові дані для представлення безперервних напівтонових зображень, сіткових тематичних даних і поверхонь; в) нерегулярні тріангуляційні мережі (TIN) для представлення поверхонь; г) адреси та локатори (locators) для знаходження географічних положень. 4. (ArcGIS) Oб'єктно-орієнтована база географічних даних (БГД), що забезпечує сервіси для керування географічними даними. Ці сервіси включають правила перевірки валідності (validation rules), відносини (залежності) (relationships) і топологічні зв'язки (topological association). БГД містить набори даних просторових об'єктів (features datasets) і управляється в рамках об'єктно-реляційної СУБД Microsoft Access засобами Microsoft Jet Database Engine.

Geodatabase data model □ Модель базы геоданных Модель бази геоданих

1. Модель геопросторових даних, в якій просторові об' єкти представляються об' єктами об'єктно-реляційної БД. Інформація про кожен об'єкт зберігається в окремому рядку таблиці, а його геометричні властивості - в спеціальному полі бази геоданих (БГД). Ця модель підтримує операції створення моделей об'єктів реального світу, а в моделі кожного з об'єктів указують його властивості та поведінку. 2. (ArcGIS) Oб'єктно-орієнтована модель даних для створення більш змістовних просторових об'єктів за рахунок додавання їм природного поводження та визначення відносин між ними. Типи поведінок реалізуються за допомогою доменів (domains), правил перевірки коректності (validation rules) і деяких ін. функцій середовища ArcGIS. До переваг бази геоданих належать: а) всі географічні дані зберігаються та обробляються в одній базі даних; б) користувач взаємодіє з реальними представленнями об'єктів: трансформаторами, дорогами, озерами замість точок, ліній та ділянок; в) модель бази геоданих дозволяє задавати контури просторових об' єктів, використовуючи прямі відрізки, дуги окружностей і еліпсів, сплайни та криві Безьє. Geodesic line □ Геодезическая линия □ Геодезична лінія

Лінія найкоротшої відстані на скривленій поверхні. Для сфери - це дуга великого кола (great circle).

Geodesy □ Геодезия Геодезія

(Від грец. Geodaisia, де geo - Земля і daisia - ділю, розділяю). 1. Наука про визначення фігури, розмірів і гравітаційного поля Землі та про виміри на земній поверхні для відображення на планах і картах, а також для проведення різних інженерних і народногосподарських заходів. 2. Галузь науки, техніки і виробництва, що розробляє засоби й методи вимірів, а також методи обчислень взаємного та просторового положення об' єктів, параметрів Землі і її об' єктів, а також зміни цих параметрів у часі. До спектру геодезичних дисциплін належать: 1. Теоретична геодезія (theoretical geodesy, physical geodesy) - займається розробкою теорій і методів визначень фігури Землі (її форми та розмірів), зовнішнього гравітаційного поля і їхніх змін у часі, використовуючи астрономо-геодезичні, гравіметричні, супутникові та ін. виміри високої точності. 2. Сфероїдальна геодезія (spheroid(al) geodesy, geodesy on the ellipsoid) - вивчає геометрію земного еліпсоїда, методи рішення геодезичних завдань на його поверхні та в тривимірному просторі, теорію його відображення на сфері, а також відображення на площині з метою введення плоских прямокутних координат. 3. Oсновні геодезичні роботи (basic geodetic survey) - тут вивчаються засоби та методи високоточних геодезичних вимірів, а також методи математичної обробки результатів вимірів з метою побудови та закріплення на місцевості планових і висотних державних геодезичних мереж (ці три дисципліни традиційно становлять зміст вищої геодезії - geodetic survey(ing), higher geodesy, higher survey(ing)). 4. Космічна, або супутникова геодезія (celestial geodesy, satellite geodesy, space geodesy) - вивчає питання використання спостережень штучних і природних супутників

Землі для рішення наукових та науково-технічних завдань геодезії. 5. Топографія (topography) - вивчає засоби та методи геодезичних вимірів з метою відображення земної поверхні на топографічних планах і картах. 6. Морська геодезія (marine geodesy) -вирішує завдання геодезії у межах Світового океану. 7. Прикладна, або інженерна геодезія (applied geodesy, engineering geodesy) - вивчає методи геодезичних вимірів, які виконуються при вишукуваннях, проектуванні, будівництві й експлуатації інженерних споруджень, монтажі устаткування, а також експлуатації природних ресурсів. 8. Маркшейдерська справа (mining geodesy, mine-survey) - галузь геодезії у гірничій науці й техніці. Займається просторово-геометричними вимірами в надрах Землі і їхнім відображенням на планах, картах і ін. документації. Свої завдання геодезія вирішує в тісній співпраці з астрономією та гравіметрією (розділи цих наук, що розробляють питання відповідних вимірів в інтересах геодезії, називають геодезичними), тісно пов' язана з картографією, ГІС, фотограмметрією, дистанційним зондуванням, науками про Землю, математикою, фізикою та ін.

Geodetic azimuth □ Геодезический азимут Геодезичний азимут

Кут у площині, дотичній до еліпсоїда, відлічуваний від північного напрямку геодезичного меридіана даної точки за годинниковою стрілкою до заданого напрямку

Geodetic survey □ Геодезическая съемка Геодезична зйомка

Зйомка, що бере до уваги форму та розміри Землі і використовується для точного визначення планових і вертикальних координат як обґрунтування ін. зйомок. Geodetic control - Див. Geodetic net Geodetic height - Див. Ellipsoidal height

Geodetic instrument □ Геодезические приборы Прилади геодезичні

Пристрої, призначені для використання в геодезії: теодоліт (theodolite) - для виміру горизонтальних і вертикальних кутів; далекомір (distancemeter) - для виміру відстаней; нівелір (level) - для визначення перевищень горизонтальною лінією візування; тахеометр (tacheometer) - для виміру горизонтальних і вертикальних кутів, довжин ліній і перевищень та ін. Сучасні теодоліти, нівеліри, світодалекоміри, тахеометри та ін. геодезичні прилади автоматизовані, оснащені обчислювальними пристроями, накопичувачами даних, змінними картами пам' яті.

Geodetic latitude □ Геодезическая широта Геодезична широта

Кут між нормаллю до поверхні еліпсоїда в даній точці й площиною екватора.

Geodetic longitude □ Геодезическая долгота □ Геодезична довгота

Кут між площиною, що проходить через дану точку еліпсоїда, та площиною

початкового меридіана.

Geodetic line □ Геодезическая линия □ Геодезична лінія

Лінія найкоротшої відстані на будь-якій поверхні. На поверхні кулі геодезична лінія -дуга великого кола, на поверхні еліпсоїду - крива двоякої кривизни, у кожній точці якої дотична площина проходить через нормаль до поверхні у тій самій точці.

Geodetic mape base □ Геодезическая основа карты □ Геодезична основа карти

Сукупність геодезичних даних, необхідних для створення карти і які визначають положення об'єктів на карті за широтою, довготою і абсолютною висотою. Геодезична основа карти включає прийнятий для побудови карти еліпсоїд і геодезичну мережу. Geodetic net, geodetic network Геодезическая сеть □ Геодезична мережа

Мережа пунктів (geodetic points), закріплених на земній поверхні, положення яких визначено в загальній для них системі координат. Геодезична мережа є складовою частиною будь-якої геодезичної референсної системи. Геодезичні мережі підрозділяють на: а) нівелірні, або висотні геодезичні мережі (level control, levelling network, elevation control, vertical control, vertical net), побудовані нівелюванням за допомогою нівелірів і ін. геодезичних приладів, кожний нівелірний пункт - репер (benchmark) зберігає висоту; б) планові, або опорні геодезичні мережі (plane control, horizontal control, horizontal net), створені способами тріангуляції (triangulation network) - виміром кутів і деяких сторінтрикутників, полігонометрії (polygonal network, traverse network) - побудовою ходів, всі сторони й кути повороту яких підлягають виміру, трилатерації (trilateration network) -виміром довжин сторін трикутників та ін. геометричних фігур, комплексуванням лінійно-кутових побудов (combined linear-angular network) і застосуванням систем супутникового позиціювання, кожний пункт планової мережі (centre, control point, station mark, survey mark) зберігає геодезичні широти та довготи й/або плоскі прямокутні координати; в) просторові геодезичні мережі (spatial control, three dimensional net, 3D network) -геодезичні мережі, створювані методами космічної геодезії; кожний їхній пункт зберігає три координати, що визначають його положення в земному просторі. Геодезичні мережі розрізняють за призначенням, територіальним охопленням, за точністю й густотою побудови. Геодезичні мережі бувають світовими, континентальними, державними, локальними (world, continental, national, local net). Геодезичні мережі, на частині пунктів яких визначені астрономічні координати й азимути, називають астрономо-геодезичними мережами (astrogeodetic network). Геодезичні мережі, які створюються у розвиток мереж більш високого порядку точності, називають геодезичними мережами згущення (control extension). Геодезичну мережу згущення, створювану для виробництва топографічних зйомок, називають знімальною геодезичною мережею (survey control). Найбільш достовірні значення висот, планових або просторових координат знаходять зрівнянням (adjustment) - обробкою обтяжених погрішностями геодезичних вимірів за методом найменших квадратів.

Geodetic reference system Геодезические референционные системы (ГРС) □ Геодезичні референційні системи (ГРС)

(Син. системи відносності). Визначає системи, що установлюють параметри, які визначають фігуру, розміри та гравітаційне поле Землі. Загальноземні, або міжнародні, міждержавні геодезичні референційні системи (World geodetic reference system) використовуються в масштабах всієї планети. Вони також закріплюють геоцентричну прямокутну систему координат Гринвіча (Earth-centered Greenwich cartesian coordinate system). Її початок знаходиться у центрі мас Землі, вісь Z спрямована до CIO -Міжнародного умовного початку (середнє положення Північного полюса Землі 1 900-1905 рр.), вісь X лежить у площині середнього меридіана Гринвіча, осі X і Y - розташовані в площині екватора. Найважливішими параметрами Землі є: а) добуток гравітаційної постійної на її масу; б) кутова швидкість обертання; в) екваторіальний радіус; г) стиск; д) швидкість світла у вакуумі та е) коефіцієнти, що характеризують гравітаційне поле Землі. Загальноземними ГРС є IERS, її європейська підсистема ETRS та GRS-80. Глобальні системи позиціювання GPS діють в геодезичній референційній системі WGS-84. Наприклад, у Росії без інтеграції із західними країнами створена ГРС ПЗ-90 (Параметри Землі 1990 р.). У ній працює супутникова система ПЮНАСС (GLONASS). У РФ із 1995 р. діє ГРС СК-95. Складовою частиною кожної ГРС є геодезичні мережі, що фіксують положення координатної системи. В IERS установлені мережі ITRF. Небесні мережі ICRF закріплюють полярну вісь Землі в Сонячній системі, приводячи її до положення, яке існувало на початок 2000 року. Поверхня й полюси Землі піддані геодинамічним процесам і геоцентричні координати згодом змінюються. Їхні каталоги обновлюють і вказують, до якої епохи вони належать, наприклад, ITRF-89, ITRF-94 і т.д. ETRS належать опорні мережі EUREF. В окремих регіонах або державах, застосовуючи референц-еліпсоїди, центри яких не сполучені із центром мас Землі, установлюють квазігеоцентричні координати. Наприклад, система координат 1942 р. (СК-42), що була заснована на референц-еліпсоїді Красовського, яка застосовувалася ще в СРСР, продовжує діяти в РФ і зараз. У цій системі центр еліпсоїда зміщений із центра мас Землі більш ніж на півтори сотні метрів.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Похожие статьи

Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики