Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики - страница 26

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

Geodetic Reference System of 1980 (GRS-80) Геодезические референционные системы (ГРС-80) □ Геодезичні референційні системи (ГРС-80)

Стандартні параметри форми й розмірів Землі, прийняті IUGG в 1979 р.

Geographic base file (GBF) □ Базовый географический файл Базовий географічний файл

База даних, що складається з файлів, що містять картографічну та описову інформацію (межі географічних областей, інтервали адрес, перетинання вулиць). Найпоширеніші види таких файлів - це DIME і TIGER.

Geographic base files / Dual Independent Map Encoding (GBF/DIME) □ Файлы

географической базы данных / двойное независимое кодирование карты □ Файли географічної бази даних / подвійне незалежне кодування карти

1. Файли векторної моделі даних, що використовувалися для переписів населення США у 1970 і 1980 р. Містять інтервали адрес, поштові індекси та координати ділянок вулиць і перехресть для більшості великих міст. У переписі 1990 р. заміщені файлами TIGER. 2. Системи та формати представлення даних про просторові об'єкти в Бюро переписів США (United States Bureau of Census). Див. DIME. Geographic data □ Географические данные Географічні дані

(ArcGIS) Координати розташування та опис географічних просторових об' єктів, що подаються у вигляді комплексу просторових даних і описових даних (метаданих).

Geographic(al) data base □ Географические базы данных Географічні бази даних

Бази даних географічної інформації, Сукупність географічних даних, організованих за певними правилами, шо встановлюють загальні принципи опису, зберігання та маніпулювання даними. Зберігання даних в БД забезпечує централізоване управління, підтримку стандартів, безпеку та цілісність даних, скорочує надмірність та позбавляє дані протиріч. Див. Geographical database.

Geographic Data File (GDF) □ Файл географических данных Файл географічних даних

Формат обміну цифровими картографічними даними, запропонований для цифрової електронної карти Європи в рамках проекту DEMETER; поєднує серію стандартів - GDF-EF (на основі британського національного стандарту обміну цифровими картографічними даними NTF), GDF-SDA і GDF-SDC.

Geographic data model □ Модель географических данных □ Модель географічних даних

(ArcGIS) Визначає лексикон для формалізації об' єктів і процесів, що відбуваються на Землі. Модель географічних даних діє як якийсь фільтр, через який розроблювач сприймає та інтерпретує нескінченну розмаїтість реального світу. Модель географічних даних - це спосіб опису реального світу, який використовється у ГІС для створення карт, виконання інтерактивних запитів і аналізу. ArcGIS визначає єдину основу для представлення географічної інформації в базі даних за допомогою декількох найбільш узагальнених моделей даних: а) растрового представлення (назване також коміркуватим (рос. ячеистым) або сітковим (рос. сеточным)); б) об'єктним представленням; в) мережовим або графовим представленням; г) полігонально-просторовим представленням; д) кінцево-елементним представленням (триангуляційно-нерегулярною мережею) або TIN. Кожна із цих узагальнених моделей має власний лексикон для опису та пояснення географічної інформації.

Geographic data sets Набор географических данных □ Набір географічних даних

(ArcGIS) Oдин із семи типів географічних даних, які підтримуються в ArcGIS, що включають - покриття (coverages), растри (raster), сітки (grids), таблиці БД (DBMS tables), тріангуляційні покриття (tins), зображення (фотографії) (images), решітки (грати) (lattices) і малюнки інженерних систем (CAD drawings).

Geographic database □ Географическая база данных Географічна база даних

1. Зібрання просторових даних і їхніх атрибутів, упорядкованих для ефективного зберігання й доступу (як правило, створюються у геоінформаційних системах). Географічна БД, що розташовується в середовищі реляційної БД, дає змогу забезпечити такі операції оброблення геопросторових даних, як перевірка цілісності, логічних татопологічних зв'язків та ін. 2. (ArcGIS) Ефективно організовані та збережені просторові дані та, можливо, пов'язані з ними описові дані (метадані). Див. Geographical data base. Geographic feature Географический объект □ Географічний об'єкт

(ArcGIS) Oбумовлене користувачем географічне явище (phenomenon), що може бути представлене або змодельоване з використанням географічних наборів даних (geographic data sets) в ArcGIS. Прикладами географічних просторових об'єктів є - вулиці (streets), каналізаційні водостоки (sewer lines), кришки люків (manhole covers), аварії (accidents), групи ліній (lot lines) і земельні ділянки (parcels). Географічні об' єкти можуть бути дискретними об' єктами, безперервними явищами або даними, підсумованими за площами. Geographic Information Retrieval and Analysis data files (GIRAS)

Формат однойменної картографічної системи Географічної служби зйомки США. Geographic Information Science (GIS, GIScience) - Див. Geo-informatics Geographic(al) coordinates □ Географические координаты Географічні координати

Широта й довгота.

Geographic feature □ Географический пространственный объект □ Географічний просторовий об'єкт

Просторовий об' єкт, співвіднесений з місцем розташування щодо поверхні Землі.

Geographic(al) grid, graticule □ Географическая сетка □ Географічна мережа

Мережа з меридіанів та паралелей на земному еліпсоїді. Зображення географічної мережі на карті називають картографічною мережею. Див. Graticule. Geographic information □ Географическая информация Географічна інформація

Інформація, явно або неявно пов' язана з місцем розташування явища щодо поверхні Землі.

Geographic information service □ Географический информационный сервис Географічний інформаційний сервіс

Сервіс, що перетворює, організовує або подає для користувача географічну інформацію.

Geographic(al) information system (GIS) □ Географическая информационная система (ГИС) □ Географічна інформаційна система (ГІС)

(Син. геоінформаційна система). 1. Інформаційна система, яка оперує інформацією, що стосується явищ, пов' язаних з місцем розташування щодо поверхні Землі. 2. Інформаційна система, що забезпечує збір, зберігання, обробку, доступ, відображення і поширення просторово-координованих даних (просторових даних). ГІС містить дані про просторові об'єкти у формі їхніх цифрових уявлень (векторних, растрових, квадротомічних та ін.), включає відповідний завданням набір функціональних можливостей ГІС, в яких реалізуються операції геоінформаційних технологій, що підтримуються програмним, апаратним, інформаційним, нормативно-правовим, кадровим і організаційним забезпеченням. За територіальним охопленням розрізняють - глобальні, або планетарні ГІС (global GIS), субконтинентальні ГІС, національні ГІС, що найчастіше мають статус державних, регіональні ГІС (regional GIS), субрегіональні ГІС та локальні, або місцеві ГІС (local GIS). ГІС розрізняються предметною областю інформаційного моделювання, приміром, міські ГІС, або муніципальні ГІС (МГІС - urban GIS), природоохоронні ГІС (environmental GIS) і т.п. Серед них особливе найменування, як особливо широко розповсюджені, одержали земельні інформаційні системи (ЗІС - land information system, LIS). Проблемна орієнтація ГІС визначається розв' язуваними в ній завданнями (науковими й прикладними), серед них - інвентаризація ресурсів (у тому числі кадастр), аналіз, оцінка, моніторинг, керування й планування, підтримка прийняття рішень. Інтегровані ГІС (ІГІС - integrated GIS, IGIS) сполучають функціональні можливості ГІС і систем цифрової обробки зображень (даних дистанційного зондування) у єдиному інтегрованому середовищі. Полімасштабні або масштабно-незалежні ГІС (multiscale GIS), засновані на множинних або полімасштабних представленнях просторових об' єктів (multiple    representation,    multiscale    representation),    забезпечуючи    графічне абокартографічне відтворення даних на кожному з вибраних рівнів масштабного ряду на основі єдиного набору даних з найбільшим просторовим дозволом. Просторово-тимчасові ГІС (spatio-temporal GIS) оперують просторово-тимчасовими даними. Реалізація геоінформаційних проектів (GIS project), створення ГІС у широкому значенні слова, включає такі етапи: передпроектних досліджень (feasibility study), в тому числі вивчення вимог користувача (user requirements) і функціональних можливостей використовуваних програмних засобів ГІС, техніко-економічне обґрунтування, оцінку співвідношення «витрати/прибуток» (costs/benefits); системне проектування ГІС (GIS designing), включаючи стадію пілотного проекту (pilot-project), розробку ГІС (GIS development); її тестування на невеликому територіальному фрагменті, або тестовій ділянці (test area), прототипування, або створення досвідченого зразка або прототипу (prototype); впровадження ГІС (GIS implementation); експлуатацію й використання. Наукові, технічні, технологічні і прикладні аспекти проектування, створення й використання ГІС вивчаються геоінформатикою. 3. Oрганізована сукупність апаратних і програмних комп' ютерних засобів, географічних даних і персоналу, призначених для ефективного збору, зберігання, коректування, маніпулювання, аналізу та відображення в різноманітних формах географічно прив'язаної інформації. Призначення ГІС складається в представленні просторової основи підтримки прийняття рішень у завданнях використання ресурсів Землі та для керування середовищем (інфраструктурою), створеним людиною. Всі географічні інформаційні системи будуються на основі формальних моделей, що описують розміщення в просторі об' єктів, процесів і полів. Формальна модель в ГІС являє собою узагальнену та чітку систему понять і відносин, тобто лексикон, що може бути застосований для опису та пояснення об' єктів і процесів. 4. Абревіатура, що визначає галузі і способи використання геоінформаційних систем і технологій. Разом з тим, подальший розвиток наук і технологій, які використовуються в задачах, що потребують географічні дані призвело до розширення змісту і призначення терміну GIS. Тому до 2005 р.      сформувалися     такі      галузі      развитку     географічних досліджень:

1. GISystems (GIS) (ГІСистеми) - симбіоз технологій і засобів (апаратних і програмних).

2. GIServices (ГІСлужби, послуги) - реалізація сховищ знань і даних, пов'язаних з ГІС (усіх рівнів і видів). 3. GIScience (GISci) (ГІСНауки) - фундаментальні основи ГІС, які виходять з досвіду використання ГІС і пов' язаних з ними технологій в разноманітних предметних галузях, тобто:  Spatial analysis (Просторовий аналіз), Map projections (картографічні проекції), Accuracy (точність), Scientific visualization (наукові візуалізації). 4. GIStudies (GISt-ГИСДослідження) (Study - вивчення, дослідження) - систематичні дослідження з питань впровадження і використання географічної інформації у різних предметних галузях, а також дослідження процесів впровадження ГІСистем і науки у соціальний контекст та реалізація їх застосувань. Див. geographic(al) information system. Geographic(al) latitude Географическая широта □ Географічна широта Geographic(al) longitude □ Географическая долгота □ Географічна довгота Geographic north □ Географический (то есть истинный) север □ Географічна (тобто

дійсна) північ

Напрямок на північний географічний полюс. Geographic object Географический объект □ Географічний об'єкт

1. (ArcGIS) Oбумовлене користувачем географічне явище (phenomenon), що може моделюватися або подаватися за допомогою наборів географічних даних (geographic data sets). Прикладом географічного об' єкта можуть бути вулиці, каналізаційні водостоки (sewer lines), кришки люків (manhole covers), аварії (accidents), границі ділянок (lot lines) і земельні ділянки (parcels). 2. (ArcGIS) Географічні (просторові) об'єкти можуть бути дискретними сутностями (об' єктами), безперервними явищами, або даними, підсумованими за площами.

Geographical zoning □ Районирование физико-географическое □ Районування фізико-географічне

Виявлення, дослідження і класифікація елементів системи супідрядних природних регіонів за їх фізико-географічними властивостями. При фізико-географічному районуванні в ієрархії геосистем різних порядків виділяють такі головні рівні: планетарний, реґіональний і локальний (топологічний). Планетарний рівень - географічна (ландшафтна) оболонка; реґіональний - великі структурні частини географічної оболонки (фізико-географічні зони, країни, провінції, власне ландшафти); локальний - відносно прості утворення (урочища, фації і т. д.). Можливе районування окремих природних компонентів, зокрема, рельєфів. Geography География □ Географія

Комплекс природних і суспільно-економічних наук, що вивчають окремі компоненти навколишнього середовища. Включає геоморфологію, геологію, гідрологію, кліматологію, ґрунтознавство, біогеографію, океанологію тощо. Географія досліджує природні комплекси як в цілому (землезнавство), так і окремі елементи географічної оболонки (ландшафтознавство), взаємодію географічної оболонки Землі та людини (економічна географія, екологічна географія і т.д.). Зростаюче техногенне навантаження на навколишнє середовище приводить до того, що все більше місце в дослідженнях Географії приділяються екологічним аспектам. Стрімкий розвиток інформаційно-комп' ютерних технологій і підвищення показників їхньої швидкодії та ємності засобів накопичення даних привів до подальшого вдосконалювання геоинформаційних систем (ГІС), а також активного їхнього впровадження в різні предметні галузі: банківську справу, транспортні технології, екологію, соціологію та багато ін. Geography Network, g.net (GN) Географическая Сеть □ Географічна Мережа

Ініціатива ESRI з глобального обміну просторовою інформацією, реалізована як безліч геоданих, що зберігаються на серверах Інтернет і пошукової машини, що забезпечує пошук геоданих за поданими на серверах метаданими — http://www.geographvnetwork.com Geoiconics □ Геоиконика □ Геоіконіка

1. Наукова дисципліна, що розробляє загальну теорію геозображень, методи їхнього аналізу, перетворення й використання в науково-практичній діяльності. 2. Розділ геоінформатики, в якому розглядають загальну теорію геозображень, методи їх аналізу, трансформування та використання в науково-практичній діяльності. Геоіконіка як наука розвивається на перетині іконіки, цифрової картографії та фотограмметрії. Методи геоіконіки широко використовуються в технологіях ДЗЗ.

Geoid □ Геоид □ Геоїд

1. (Геод.) Рівнева поверхня, що збігається із середнім рівнем моря та продовжена зквіпотенциально на суші («під континенти»). 2. (Геод.) Фігура Землі, обмежена поверхнею, до якої стрімкі лінії всюди перпендикулярні і яка проходить через точку початку відліку висот, закріплену на висоті середнього рівня моря. Ця поверхня близька до рівнів морів і океанів у стані спокою та рівноваги. Поверхня геоїду є початком відліку ортометричних висот. У Росії вона проходить через нуль Кронштадтського футштока, що збігається із середнім рівнем Балтійського моря за період 1825-1840 рр. Поверхня геоїду служить початком відліку ортометричних висот. Нормальні висоти відраховують від поверхні квазігеоїда (quasi-geoid) - однозначно обумовленої за наземними вимірами, що збігається з геоїдом на морях, океанах і що близько підходить до нього на суші. На рівнинах відхилення від геоїду становлять декілька см, у горах - не перевищують 2 м. Geoid-ellipsoid separation Несовпадение поверхностей геоида и эллипсоида

Розбіжність поверхонь геоїда й еліпсоїда

(Геол.) Величина, яка кількісно виражається висотою геоїда над еліпсоїдом (geoid(al) height).

Geoid(al) height Высота геоида □ Висота геоїда

1. Відстань  від  геоїда  до  референц-еліпсоїда,   обмірювана  вздовж  нормалі до останнього. 2. Те ж, що і orthometric height. Geoimage □ Геоизображение Геозображення

Будь-яка просторово-тимчасова масштабна генералізована модель земних (планетних) об' єктів або процесів, представлена в графічній образній формі. Розрізняють: а) двовимірні плоскі геозображення (2D geoimages, flat geoimages) наприклад, карти, плани, електронні карти, аеро- і космічні знімки; б) тривимірні, або об'ємні геозображення (3D geoimages, volumetric geoimages), наприклад, стереомоделі, анагліфи, блок-діаграми, картографічні голограми; в) динамічні геозображення (dynamic geoimages), тобто анімації, картографічні фільми, мультимедійні карти та атласи.

Geoindicational simulation □ Геоиндикационное моделирование □ Геоіндикаційне моделювання

Вивчення зв'язків між геологічними об'єктами і природними утвореннями з наступною побудовою відповідної моделі системи природної індикації. Така модель передбачає встановлення основних геоіндикаторів, опис їх генетичних та каузальних зв'язків sз відповідними геологічними об' єктами і на цій основі оцінювання (прогнозування) наявності геологічних об'єктів за комплексом індикаторів, що відтворені на зображеннях. Geoindicators Геоиндикаторы □ Геоіндикатори

Сукупність елементів ландшафту, що генетично пов'язані з геологічними об'єктами. Геоіндикатори широко використовуються при тематичному дешифруванні аеро- та космічних знімків насамперед під час пошуку корисних копалин. Geoinformatics - Див. Geo-informatics

Geoinformation, Geographical information - Див. Geo-information

Geoinformation technologies, GIS technology Геоинформационные технологии, ГИС-технологии □ Геоінформаційні технології, ГІС-технології

(Син. ГІС-технології). 1. Технологічна основа створення географічних інформаційних систем, що дозволяє реалізувати функціональні можливості ГІС. 2. Сукупність програмно-технологічних засобів отримання нових видів інформації про навколишній світ. Геоінформаційні технології призначені для підвищення ефективності процесів управління, зберігання і представлення інформації, обробки і підтримки прийняття рішень. «Гео» в назві геоінформаційних систем і технологій визначає об'єкт досліджень, а не предметную галузь використання цих систем. 3. Будь-яка інформаційна технологія, в якої для обробки просторових даних застосовують ГІС або їх елементи.

Geoinformational (geoinformatic) mapping □ Геоинформационное картографирование □ Геоінформаційне картографування

Галузь картографії, що займається автоматизованим складанням і використанням карт на основі геоінформаційних технологій і баз географічних (геологічних, екологічних, соціально-економічних і ін.) знань.

Geoinformational System (Геоінформаційна система) - Див. Geographic Information System (Географічна інформаційна система).

Geology □ Геология Геологія

(Від геобіологія). 1. Комплекс наук про земну кору і більш глибокі сфери Землі. У вузькому значенні слова - наука про склад, будову, рух та історію розвитку земної кори й розміщення у ній корисних копалин. Більшість прикладних і теоретичних проблем, які розв' язує геологія, пов' язані з верхньою частиною земної кори, доступної безпосередньо спостереженню. 2. Комплекс наук про будову Землі, її походження та розвиток. Для вивчення земної кори та гірських порід використовує різні фіз.-хім. та матем. методи. Сучасна геологія включає - історичну геологію, динамічну геологію, петрографію, мінералогію, геохімію, кристалографію, геотектоніку, літологію, гідрогеологію, геологію інженерну, реґіональну геологію та ін. Переважним об'єктом прикладної геології є верхня частина земної кори, обмежена, як правило, потужністю 10-15 км, основним практичним завданням - забезпечення людства матеріально-сировинними ресурсами. Oдним із завдань геологіі є охорона геологічного середовища.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Похожие статьи

Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики