Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики - страница 27

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

Geomatics □ Геоматика □ Геоматика

1. Галузь діяльності в науці і техніці, яка має справу з використанням інформаційних технологій і засобів комунікації для збору, зберігання, аналізу, представлення, розповсюдження та управління просторово-координованою інформацією, яка забезпечує процеси прийняття рішень. 2. Суперсистема, що охоплює такі дисципліни, як математика, фізика, інформатика, картографія, геодезія, фотограмметрія і дистанційне зондування. 3. Сукупність застосувань (додатків) інформаційних технологій, мультимедіа й засобів телекомунікації для обробки даних, аналізу геосистем та автоматизованого картографування. 4. Термін, що застосовується як синонім геоінформатики або геоінформаційного картографування.

Geometric correction, geocorrection □ Геометрическая коррекция □ Геометрична корекція

(ОЗ)Корекція будь-якого роду геометричних перекручувань зображення, часто включає також і географічну прив' язку. (Син. alignment, coregistration, geocoding, georeferencing, rectification, transformation).

Geometric(al) error □ Искажение геометрическое (искажение пространственное) □ Спотворення геометричне (спотворення просторове)

Погрішність між фактичними координатами і формами об' єктів зондування на знімку та ідеальними координатами і формами, які були б теоретично отримані ідеальними технічними засобами ДЗЗ за ідеальних умов. Причини появи геометричних спотворень на аерокосмічних знімках - кривизна та рух Землі, аберації оптичних систем та ін. Geometric network □ Геометрическая сеть □ Геометрична мережа

1. (ArcGIS) Безліч просторових об'єктів (feature), що створюють мережу. Утворюється із класів просторових об' єктів з точковою та лінійною геометріями шляхом додавання інформації про зв'язності (logical network). 2. (ArcGIS) Структури, які моделюють лінійні системи, такі, як інженерні та транспортні споруди чи мережі. Вони підтримують багатий набір функцій трасування мереж і рішення мережних завдань. Мережі (Networks) складаються із двох фундаментальних компонентів - ребер (edges) і вузлів (junctions). Ребра та вузли в мережах топологічно зв'язані один з одним. Ребро є типом мережного елемента, що має довжину та вздовж якого переміщаються деякі товари. Лінії електропередачі, трубопроводи, потоки та ріки є прикладами ребер. Вузли подають перетинання двох або більше ребер і дозволяють пропускати потоки між ребрами.

Geometric(al) primitives □ Геометрические примитивы □ Геометричні примітиви

1. Функції графічної бібліотеки або графічних програм для відображення найпростіших геометричних об'єктів. Oсновне призначення геометричних примітивів - забезпечити програмістів і користувачів зручним набором програмних засобів для формування геометричних об'єктів. 2. Структури для передачі інформації про найпростіші геометричні об' єкти, за допомогою яких може бути сформований опис прийнятої моделі для передачі в ін. систему.

Geometric(al) transformation □ Геометрические преобразования □ Геометричні перетворення

1. Заміна геометричної фігури аналогічним об'єктом, що одержують із неї за визначеними правилами, або відображення множини точок простору в цей самий простір. 2. Перехід від однієї системи координат до ін. Виділяють афінні перетворення, які задаються формулами лінійного алгебраїчного перетворення. Oкремим випадком афінних геометричних перетворень є ортогональні перетворення, за яких будь-яка пряма переходить у пряму із збереженням довжини відрізків та кутів між ними.

Geometry □ Геометрия □ Геометрія

(Від гео... и ...метрія). 1. Частина математики- геометрія. Наука, що вивчає просторові відношення і форми тіл. Термін «геометрія» буквально означає землевимірювання. Першу побудову геометрії як системи теорем, які послідовно і логічно виводяться з деяких визначень, головних понять і істин, що приймаються без доказів (аксіом), було дано в

Древній Греції. Викладення геометрії в «Початках» Евкліда (біля 300 років до н. е.) впродовж майже 2 тисяч років вважалося зразком математичної суворості. Після введення у XVII ст. в геометрію координатної системи і метода координат була створена аналітична геометрія. Пізніше (у XVIII ст.), з відкриттям дифференціального та інтегрального числень (рос. счислений) розвилася диференціальна геометрія. У зв'язку з розвитком фортифікації та образотворчих мистецтв до кінця XVIII ст. розвинулася нарисна геометрія. 2. Геометрична фігура. 3. Геометрія, форма, геометричний тип (просторового об'єкта). 4. (ArcGIS) Геометрія у ArcGIS оперує обмірюваними значеннями та просторовими об' єктами точок, ліній і поверхонь. Також геометрія використовується для представлення просторових компонентів географічних просторових об'єктів. 5. (УГІС) Позиційна частина просторових даних (на відміну від атрибутивної або змістовної частини даних - «семантики») або геометричні властивості елементарних просторових об' єктів у векторній топологічній моделі даних (на відміну від їх топологічних властивостей, тобто топології).

Geomorphologic map □ Геоморфологические карты □ Геоморфологічні карти

Карти, на яких зображають рельєф земної поверхні, його походження, вік, форми та їх розміри.

Geophysics □ Геофизика □ Геофізика

(Від грец. Ge - земля + Physice - основи природознавства). 1. Наука, що вивчає фізичні явища та процеси, які протікають у геосферах Землі. Геофізичні методи широко застосовуються в гідрогеології, у т.ч. для вирішення питань екології. 2. Комплекс наук про Землю, що вивчають внутрішню будову, фізичні властивості та процеси, що відбуваються в її геосферах. Відповідно в складі геофізики виділяють фізику твердої Землі, фізику атмосфери, гідрофізику.

Geoprocessing Обработка пространственных данных, геообработка □ Обробка просторових даних, геообробка

(ГІС) Характерні для ГІС операції накладення, вибору й аналізу покриттів, обробки топологічних відносин, перетворення даних і т.і. Georeference □ Географическая ссылка □ Географічне посилання

(ArcGIS) Встановлене співвідношення між координатами на плоскій карті та відомими координатами реального світу (real-world coordinates).

Georeferencing Пространственная привязка □ Просторове прив'язування

(ОЗ) Процес встановлення зв'язків між координатами зображення (піксельних або умовних координат) з системою географічних координат (координатами на поверхні Землі). Це можуть бути лінійні координати проекції або географічні координати. Син. alignment, coregistration, geocoding, rectification, transformation.

Georelational data model □ Геореляционная модель данных Геореляційна модель даних

Модель, яка передбачає роздільне зберігання координат і атрибутів просторових об'єктів у базах даних геоінформаційних систем, при цьому геометрія об'єкта зв'язується з його атрибутами за допомогою унікального системного ідентифікатора. Геореляційна модель даних реалізована, наприклад, у покриттях ГІС Агсіпіо (ESRI). Geoscience □ Науки о Земле □ Науки про Землю

Сукупність наук про Землю (геологія, геофізика, геохімія) або кожна з них. Порівн. Earth science.

Geospatial data cliringhouse Клиринговый центр геопространственных данных □ Кліринговий центр геопросторових даних

Децентралізована система Інтернет-серверів, яка містить інформацію про наявність геопросторових даних для певної території (якщо це національний кліринговий центр, то -на територію країни). Ця інформація зберігається в стандартному форматі, що спрощує процедуру обмінювання даними між серверами та виконання запитів користувачів. Geospatial data infrastructure (GDI) Инфраструктура (гео) пространственныхданных (ИПД) □ Інфраструктура (гео)просторових даних (ІПД)

1. Затверджені і організовані на державному рівні - технології, рішення, цілеспрямована політика, стандарти і людські ресурси, необхідні для збирання, обробки, розповсюдження і ефективного використання геопросторових даних. 2. Сукупність технологічних нормативно-правових та інституціональних заходів і механізмів організації і інтеграції ресурсів просторових даних на національному, реґіональному і глобальному рівнях для ефективного використання, забезпечення доступності до цієї інформації з боку державних і комерційних організацій та простих громадян, зручності інформаційної взаємодії господарів і споживачів просторових даних, усунення відомчих інформаційних бар'єрів, дублювання збору просторових даних. ІПД включає три необхідних компонента:

а) базову просторову інформацію (framework); б) стандартизацію просторових даних, баз метаданих і механізмів обміну даними; в) інституціональну основу їхньої реалізації. (Geo)spatial data model □ Модель пространственных данных □ Модель просторових

даних

Див. Geographic data model.

Geospatial representation, geoimage □ Геоизображение □ Геозображення

Будь-яка просторово-часова масштабна генералізована модель земних (планетних) об'єктів або процесів, що представлена в іконічній образній формі. Розрізняють геозображення: а) двомірні (плоскі), наприклад, карти, плани, аеро- та космічні знімки;

б) тривимірні (об'ємні) - стереомоделі, голограми; в) динамічні - анімації, фільми, мультимедійні карти і т.ін.

Geospheres Геосферы □ Геосфери

Система концентрованих оболонок, з яких складається Земля. До геосфери входять атмосфера, гідросфера, літосфера і біосфера. З метою розмежування об'єктів дослідження різні природознавчі науки виділяють атмосферу, гідросферу, літосферу, біосферу, техносферу, ноосферу і т.д.

Geostationary orbit □ Геостационарная орбита □ Геостаціонарна орбіта

Кругова геосинхронна орбіта, що лежить у площині екватора Землі. Рухаючись цією орбітою, супутник опиняється увесь час над однією й тією ж точкою екватора, ніби «зависнувши» над нею.

Geosynchronous orbit □ Геосинхронная орбита □ Геосинхронна орбіта

Oрбіта, період обігу якою дорівнює періоду обертання Землі (тобто одній добі). Oкремим випадком є геостаціонарна орбіта. Geosystem □ Геосистема □ Геосистема

1. Структурна одиниця географічного ландшафту, що поєднує геоморфологічні, кліматичні і гідрологічні елементи та екосистеми на певній ділянці земної поверхні. 2. Матеріальна система, яка складається з взаємообумовлених природничих компонентів, взаємопов'язаних у своєму розміщенні і які розвиваються у часі як частини цілого. До складу геосистеми входять всі структурні фізико-географічні утворення - від фації до географічної оболонки Землі. 3. Цілісна множина взаємозв' язаних, взаємодіючих компонентів географічної оболонки Землі (наприклад, географічний ландшафт, територіально-виробничий комплекс). GIF - Див. Graphics Interchange Format

GIRAS - Див. Geographic Information Retrieval and Analysis data files GIS - Див. Geographic(al) information system

GIS analysis □ Геоинформационный анализ Геоінформаційний аналіз

Аналіз розташування, структури та взаємозв' язку об' єктів і явищ з використанням методів просторового аналізу і геомоделювання. Див. Analysis. GIS-based analysis - Див. Analysis

GIS functionality Функциональные возможности ГИС □ Функціональні можливості ГІС

Набір функцій географічних інформаційних систем і відповідних їм програмних засобів ГІС. Функціональні можливості ГІС включають операції геоінформаційних технологій, окремі функції й функціональні групи. У тому числі: 1 . Уведення даних у машинне середовище (data input) шляхом їхнього імпорту з існуючих наборів цифрових даних або за допомогою цифровання джерел. 2. Перетворення, або трансформацію даних (data transformation), включаючи конвертування даних з одного формату в ін. , трансформацію картографічних проекцій, зміну систем координат. 3. Зберігання, маніпулювання й керування даними у внутрішніх та зовнішніх базах даних. 4) Картометричні операції, включаючи обчислення відстаней між об' єктами в проекції карти або на еліпсоїді, довжин кривих ліній, периметрів і площ полігональних об'єктів. 5) Oперації обробки даних геодезичних вимірів (COGO). 6) Oперації оверлея. 7) Oперації «картографічної алгебри» (map algebra) для логіко-арифметичної обробки растрового шару як єдиного цілого. 8) Просторовий аналіз (spatial analysis) - група функцій, що забезпечують аналіз розміщення, зв' язків та ін. просторових відносин об' єктів, включаючи аналіз зон видимості/невидимості, сусідства та мереж, створення й обробку цифрових моделей рельєфу, аналіз об'єктів у межах буферних зон і ін.; 9) Просторове моделювання, або геомоделювання (spatial model(l)ing, geo-model(l)ing), включаючи операції, аналогічні тим, що використовуються у математико-картографічному моделюванні й картографічному методі дослідження. 10) Візуалізацію вихідних, похідних або підсумкових даних і результатів обробки, включаючи картографічну візуалізацію, проектування та створення (генерацію) картографічних зображень. 11) Вивід даних (data output) у вигляді графічної, табличної та текстової документації, у тому числі її тиражування, документування або генерацію звітів у цілому (reporting). 12) Oбслуговування процесу прийняття рішень (decision making). Крім того, до функцій ГІС (точніше, програмного забезпечення ГІС) можуть входити цифрова обробка зображень (даних дистанційного зондування, ДЗЗ), засоби експертних систем, настроювання на вимоги користувача (customization), розширення функціональних можливостей ГІС - вбудовані макромови, або макроси, інструментарії розроблювача (developer's toolkit) і т.ін. Частина функціональних можливостей ГІС може дублювати функції автоматизованих картографічних систем і систем обробки цифрових зображень, а також значно більш широкого програмного оточення геоінформаційних технологій.

GIS industry □ Геоинформационная индустрия □ Геоінформаційна індустрія

Сукупність підприємств і організацій, що забезпечують створення геоінформаційних продуктів. Як і будь-яка ін. індустрія (або промисловість), підрозділяється на виробництво засобів виробництва і виробництво предметів споживання. В якості засобів виробництва виступає апаратне забезпечення, програмне забезпечення, дані. У якості засобів споживання - геоінформаційні проекти, в тому числі масового використання, такі, як інформаційно-довідкові ГІС, системи персональної навігації і т.ін.

GIS market ГИС-рынок □ ГІС-ринок

(Син. геоінформаційний ринок). Сфера обігу товарів, послуг, капіталів і робочої сили, пов' язаних з виробництвом геоінформаційних продуктів та наданням послуг галузям геоінформаційної індустрії, а також їхнім споживанням (використанням). До ГІС-ринку належать геоінформаційні технології, програмні продукти ГІС, просторові дані, персонал, який зайнятий у виконанні геоінформаційних проектів, комп'ютерна техніка і спеціалізоване обладнання.

GIS project Геоинформационный проект, ГИС-проект □ Геоінформаційний проект, ГІС-проект

Унікальне підприємство за створення та забезпечення функціонування геоінформа-ційної системи, що відповідає висунутим вимогам і припускає скоординоване виконання взаємопов' язаних дій з апаратного, програмного, інформаційного і кадрового забезпечення   системи  з   досягненням   певних   її   параметрів   (повнота інформації,актуальність інформації, продуктивність системи, функціональність системи, надійність її функціонування і т.д.).

GIS technology - Див. Geoinformation technologies

GIS topology Топологические отношения в ГИС □ Топологічні відносини в ГІС

(ArcGIS) Топологічних відносин у ГІС існує декілька видів. Наведемо їхній список. 1. Необ' єктні топології - («внутрішньооб' єктні» та «міжоб' єктні») лінійно-вузлові топологічні відносини. 2. Oб'єктні топології - внутрішньооб 'єктні топологічні відносини. 3. Міжоб' єктні топологічні відносини - вузлові топологічні відносини: а) міжоб' єктні топологічні відносини в межах одного шару; б) міжшарові топологічні відносини між об' єктами; в) топологічні міжоб' єктні ресурсні зв' язки. 4) Концептуальні топологічні відносини (відносини між класами об' єктів, а не між екземплярами). 5) Псевдотопологія.

GIS user □ Пользователь ГИС □ Користувач ГІС

Фізична або юридична особа, яка використовує засоби та результати роботи ГІС.

Gistogram □ Гистограмма □ Гістограма

1. Графічне представлення набору даних (відкладаються вздовж осі ординат), що показує частоту появи окремих значень чи вимірювань (відкладаються вздовж осі абсцис); відносні частоти, з якими значення вимірюваної величини потрапляють до множини послідовних інтервалів. 2. Для зображення - функція, визначена на множині значень яскравості, областю значень якої є додатні цілі числа. Значенням функції f(L) у деякій точці є частота виникнення значення яскравості, тобто кількість елементів (пікселів) зображення, які мають значення яскравості L. GKS - Див. Graphical Kernel System Global Глобальный □ Глобальний

1. Про об' єкт програми (ідентифікатор змінної, константи тощо), описаний на зовнішньому рівні і доступний усім компонентам програми. 2. Про метод, що застосовується до всього об' єкта в цілому.

Global area coverage (GAC) Глобальное покрытие □ Глобальне покриття

(ДЗ) Тип даних NOAA AVHRR із просторовим дозволом 4 км. Global Environmental Monitoring System (GEMS) □ Глобальная система мониторинга

окружающей среді □ Глобальна система моніторингу навколишнього середовища

Глобальна система моніторингу навколишнього середовища, ГСМЮС, ГСМНС. Global Spatial Data Infrastructure (GSDI) □ Глобальна Инфраструктура

Пространственных Данных (ГИПД) □ Глобальна Інфраструктура Просторових

Даних (ГІПД)

Цілеспрямована політика, організаційні структури, географічні та інформаційні дані (геодані), технології, стандарти, механізми доставки, а також фінансові та людські ресурси, необхідні для ґарантованого функціонування даного системного комплексу в глобальному і реґіональному масштабах. Дане визначення суті GSDI затверджене на ІІ Конференції GSDI (GSDI 1997). Мета і завдання GSDI та проекту Digital Earth тісно переплітаються. Якщо GSDI покликана забезпечити основу і середовище для комплексування та маніпулювання інфраструктурами просторових даних, що відповідають не тільки національним (National Spatial Data Infrastructure, NSDI), але й інтернаціональним інтересам, то Програма Digital Earth, у свою чергу, повинна забезпечувати можливості для використання даних інфраструктур для завдань широких кіл наукових дослідників, груп осіб, що приймають рішення, викладачів, студентів і багатьох ін. груп користувачів. Див. Digital Earth, SDI Cookbook.

Global information infrastructure □ Глобальная информационная инфраструктура (ГИИ) Глобальна інформаційна інфраструктура (ГІІ)

Якісно нова інформаційна парадігма, формування котрої почала у 1995 році група розвинутих країн світової спільноти За їх замислом, ГІІ буде являти собою інтегровану всесвітню інформаційну мережу масового обслуговування населення нашої планети на основі глобальних і регіональних інформаційно-комунікаційних систем, а також системцифрового телебачення і радіомовлення, супутникових систем і мобільного зв' язку. Див. GSDI, NSDI, Digital Earth.

Global Navigation Satellite System (GLONASS) Глобальная навигационная

спутниковая система (ГЛОНАСС) Глобальна навігаційна супутникова система (ГЛОНАСС)

Російська система глобальної навігації, подібна GPS. Див. Global Positioning System Global operations □ Глобальная обработка Глобальна обробка

(ОЗ) Oперація, яка використовує на вході відразу всі піксели зображення й формує одне число на виході (наприклад, глобальний мінімум).

Global Positioning System, GPS, GPS-system, SGS Спутниковые системы позиционирования □ Супутникові системи позиціювання

(Син. супутникові, космічні, навігаційні, радіонавігаційні, геодезичні, навігаційно-геодезичного призначення, навігаційно-геодезичні, глобального позиціювання системи). 1. Вперше створена Мін-вом оборони США система глобальної навігації на основі угрупування з 24-х супутників, що рухаються орбітами висотою 20200 км. Приймаючи сигнали від декількох супутників, приймач GPS здатний із високою точністю визначати планові та висотні координати будь-якої точки на поверхні Землі. 2. Технологічний комплекс, призначений для позиціювання об' єктів. У світі існує два таких комплекси. Першими створили та розгорнули супутникову систему позиціювання GPS (ін. назва — NAVSTAR) США у 1993 р. Сьогодні її послугами, крім США, користуються багато країн світу (хоча й не всі її можливості повністю відкриті для іноземних користувачів). А потім, Росія розгорнула свою національну супутникову систему позиціювання ГЛOНАСС (GLONASS), яка почала функціонувати також у 1993 р. Виділяють три підсистеми, або сегменти характерні для кожної супутникової системи позиціювання: 1. Космічний сегмент. У GPS цей сегмент складається з 24-26 штучних супутників Землі, що обертаються на шести орбітах. Супутники обладнані декількома квантовими стандартами частоти-часу і постійно передають на частотах L1 та L2 сигнали для вимірювань псевдодальностей кодовим і фазовими методами, мітки часу та ін. повідомлення, необхідні для позиціювання. Довжини хвиль на всіх супутниках GPS дорівнюють 19,0 і 24,4 см, а частоти перебувають у відношенні 77/60. У ГЛЮНАСС у кожного супутника свої частоти, які перебувають у відношенні 9/7, довжини хвиль складають близько 18,7 і 24,1 см. 2. Сегмент наземного контролю та управління - мережа, до складу якої входять станції моніторингу, центр управління та станції завантаження даних на супутники. Мережа забезпечує супутники точними координатами (ефемеридами) та ін. необхідною інформацією. 3. Сегмент апаратури користувача. Містить приймачі позиціювання з антенами, накопичувачами результатів вимірювання, ін. устаткуванням і програмним забезпеченням обробки даних. Переваги супутникової системи позиціювання -глобальність, оперативність, всепогодність, оптимальна точність. Відомі супутникові системи позиціювання першого покоління, основними з яких є NNSS (TRANSIT) - США та ЦИКАДА - СРСР. До першого покоління належить також міжнародна система виявлення потерпілихих нещастя COSPAS-SARSAT та деякі ін. До другого, сучасного, покоління належать системи GPS (NAVSTAR) - США та ГЛОНАСС (GLONASS) - Російська Федерація. Їхні розробки велися в 70-90 рр. ГЛОНАСС - GPS повністю розгорнута в 1993 р., офіційно прийнята в експлуатацію у вересні 1993 р., а у березні 1995 р. відкрита для цивільного застосування.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Похожие статьи

Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики