Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики - страница 28

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

Global Resorce Information Database (GRID) □ Глобальная природно-ресурсная база даннях □ Глобальна природно-ресурсна база даних

ГРІД - інформаційна система та міжнародна програма, яка виконується в рамках ГСМЮС (GEMS) при ЮНЕП. Globalisation □ Глобализация □ Глобалізація

Процес поширення інформаційних технологій, продуктів і систем у всьому світі, що несе за собою економічну і культурну інтеграцію. Прихильники цього процесу вбачають уньому можливості подальшого прогресу за умови розвитку глобального інформаційного суспільства. Oпоненти попереджають про небезпеку глобалізації щодо національних культурних традицій.

Globally Unigue ID (GUID) Глобальный уникальный идентификатор □ Глобальний унікальний ідентифікатор

Унікальне ім'я, що дається кожному новому програмному компоненту (COM-серверу). Являє собою 128-бітне унікальне число. Наприклад, може мати такий вигляд: 7D785DE3-D70-11DO-896C444553540000. Globe □ Глобус □ Глобус

Oбертова куляста модель Землі, ін. планети або небесної сфери з нанесеним на її поверхню картографічним зображенням. Глобус має масштаб, систему меридіанів і паралелей, умовні позначки, але не містить викривлень, властивих картографічним проекціям. За тематикою глобуси можуть бути загальногеографічними, геологічними, політичними й т.п., а за призначенням - навчальними, навігаційними та ін. Розрізняють земні глобуси (terrtstrial globe), планетні глобуси (planetary globe) і небесні глобуси (celestial globe).

GLONASS - Див. Global Navigation Satellite System Glossary □ Глоссарий Глосарій

Ще у рукописах XI ст. (на полях чи у самому тексті) можна зустріти пояснення незрозумілих слів, найчастіше іншомовних, або тих, що вийшли з ужитку. Ці пояснення називались глосами, а збірки глос, глосарії являли собою перші невеликі словнички. Розрізняють збірки глос (незрозумілих слів або виразів) з тлумаченням (тлумачний глосарій). Існують глосарії до окремих творів або до циклу. Наприклад, глосарій до Вед (I тис. до н.е.), творів Гомера (починаючи з V ст. до н.е.) тощо. GMT - Див. Greenwich Mean Time GN - Див. Geography Network

GOES - Див. Geostationary Operational Environmental Satellite

Gore □ Сегмент глобуса, зона, колонна Сегмент глобуса, зона, колона

(Кгр. ) Частина земної поверхні між двома меридіанами. GPS - Див. Global Positioning System

GPS receivers □ Приемники позиционирования Приймачі позиціонування

(Син. GLONASS receivers, GPS /GLONASS receivers). Електронні пристрої, що приймають сигнали супутників з метою позиціювання. Приймачі позиціювання розрізняють стосовно того, від якого супутника приймається сигнал, як розділяють ці сигнали та ведуть спостереження за ними, вимірюють, переводять результати в цифрову форму, попередньо їх обробляють, зберігають та ін. Приймачі позиціювання бувають:

а) послідовного    спостереження    (1 -2    канали)    і    багатоканальні (multi-channel);

б) паралельного спостереження (6-12 і більше каналів); в) такі що використовують кодовий метод вимірів; г) одночастотні L1 і двочастотні L1 і L2, що вимірюють кодовим і фазовим методами; д) безкодові, що вимірюють різниці фаз подвоєних частот L1, L2; е) мініатюрні, ручні, малогабаритні; є) розраховані на прийом сигналів GPS, ГЛОНАСС (GLONASS) або обох систем. За точністю та вартостю виділяють: а) найпростіші та дешеві, кодові, здебільшого одноканальні, з генераторами невисокої якості, низької точності (сотня й більше метрів), здатні визначати лише координати дискретних точок;

б) ручні, середньої вартості, кодові, порівняно малої точності (одиниці й десятки метрів), що мають невеликий накопичувач даних, що допускають запис атрибутів об' єктів;

в) підвищеної вартості, багатоканальні, кодові, що мають антену й генератор високої якості, пристосовані для вимірів у диференціальному режимі, що забезпечують дециметрово-метрову точність; г) дорогі, багатоканальні, кодово-фазові одночастотні або двочастотні, що вимагають складного програмного забезпечення, високоточні, що дозволяють вимірювати з точностями від декількох міліметрів.

GPS time Время GPS □ Час GPS

Система виміру часу, що використовується в GPS. Вона базується на вимірюванні часу атомним методом та може бути виражена через Міжнародний атомний час (ІАТ) формулою: ІАТ = GPS + 19,000 сек. GPS week Неделя GPS □ Тиждень GPS

Кількість повних тижнів, що минули з початку відліку часу системи GPS (північ з суботи на неділю 6 січня 1980 р.).

Gradient fill symbol Градиентное заполнение □ Градієнтне заповнення

(ArcGIS) Градієнтне заповнення. Graduated colors Цветовая шкала □ Колірна шкала

Метод і технологія представлення на цифрових картах явищ та

Graduated symbol □ Ступенчатый символ □ Ступінчастий символ

Умовний знак, розмір якого визначається значенням обраного атрибута зображуваного просторового об'єкта.

Graduated symbol renderer □ Отрисовщик градуированых знаков Рендерер

градуйованих знаків Graduation Шкала (на картах) Шкала (на картах)

Графічне зображення послідовності зміни кольорів, насиченості, якісних характеристик умовних знаків.

Grain tolerance □ Гранулярность кривых □ Гранулярність кривих

(ГІС) Відстань між формотворним точками ламаної лінії, які представляють плавну криву. Чим вона менше, тим точніше представлення.

Grammar □ Грамматика □ Граматика

(Грец. Grammatic, від gramma - літера, запис). Розділ лінгвістики, котрий вивчає будову мови (тобто закони, за якими з'єднуються одні з одними у потоці мовлення мовні одиниці - морфеми, словоформи, словосполучення і речення), граматичні значення (ті, що обов' язково виражаються) і засоби їх вираження. Як правило, граматику підрозділяють на морфологію (будова і класифікація словоформ) і синтаксис (будова і класифікація словосполучень і речень). Граматика може бути описовою (такою, що констатує), історичною, порівняльною, нормативною тощо.

Graph □ Граф □ Граф

1. Графік. Тж. діаграма, схема, креслення. Порівн. chart, diagram, schema. 2. (Мат.) Граф - тобто безліч V вершин і набір Е неупорядкованих і впорядкованих пар вершин. Позначається граф через G(V, E). Неупорядкована пара вершин називається ребром, а впорядкована пара - дугою. Граф, що містить тільки ребра, називається неорієнтованим, а граф, що містить тільки дуги, - орієнтованим. Пари вершин можуть з' єднуватися двома або більше ребрами (дугами одного напрямку). Такі ребра (дуги) називаються кратними. Дуга (або ребро) може починатися та закінчуватися в одній і тій же вершині. Така дуга (ребро) називається петлею. Вершини, з'єднані ребром або дугою, називаються суміжними. Ребра, що мають загальну вершину, також називаються суміжними. Ребро (дуга) і кожна із двох його вершин називаються інцидентними. Існує думка, що ребро (u,v) з' єднує вершини u і v, а дуга (u,v) починається у вершині u і кінчається у вершині v. 3. Пари G=(V,E), де V - безліч об'єктів довільної природи, названих вершинами (vertices, nodes), а E - сімейство пар ei=(vi1, vi2), vif^V, названих ребрами (edges). У загальному випадку безліч V і/або сімейство E можуть містити нескінченне число елементів, але звичайно розглядаються тільки кінцеві графи, тобто графи, в яких як V, так і E - кінцеві. Якщо порядок елементів, що входять в Єі, має значення, то граф називається орієнтованим (directed graph), скорочено - орграф (digraph), в іншому випадку - граф називається неорієнтованим (undirected graph). Ребра орграфа називаються дугами (arcs). Тобто дуга - це орієнтоване ребро. 3. (ГІС) Кінцева множина вершин, з'єднаних ребрами. Вершини та ребра - елемента графа. Кількість вершин називається порядком графа. Таким чином, вершини графа - об' єкти, ребра - зв' язки між об' єктами. Граф називається пустим, якщо він не має ребер. Дві вершини називаються суміжними, якщо вони з'єднаніребром. Два ребра суміжні, якщо вони мають спільну вершину. Граф називаеться орієнтованим, якщо кожне його ребро має певний напрямок. Ребра такого графа називають дугами. Граф називається зв' язаним, якщо будь-які дві його вершини з'єднані маршрутом. Формалізм теорії графів застосовується в ГІС в частині аналізу мереж. Graph paper Бумага для графиков □ Папір для графіків

Папір у клітинки (для малювання графіків). Graphic Device Interface (GDI) □ Интерфейс графического устройства □ Інтерфейс

графічного пристрою

Частина бібліотеки Win API, яка служить для роботи з графікою і називається, як правило, GDI. Ключовим у GDI є поняття контексту пристрою (Device Context, DC). Контекст пристрою - це специфічний об'єкт, що зберігає інформацію щодо можливостей пристрою, способів роботи з ним і області, дозволеній для змін.

Graphic image □ Графический образ Графічний образ

1. Малюнок, конфігурація або структура геозображення, що відображає реальну або абстрактну геоструктуру (геосистему), що є її прообразом. Формування графічного образу відбувається за рахунок просторової комбінації, взаєморозміщення, накладання графічних елементів, характеру їхньої впорядкованості (організації). 2. Модель (знакова або подібна копія чогось), що дає вигляд, обрис, подобу геосистеми або її зображення. Graphic scale - Те ж, що і Linear scale

Graphic variables, graphic factors □ Графические переменные Графічні змінні

(Син. graphic factors, semiological factors). Графічні засоби, які використовуваються для побудови окремих картографічних знаків, знакових систем, графічних образів. До числа графічних змінних (за Ж. Бертеном) належать - форма (form, configuration), розмір (dimension), орієнтація (orientation), колір (color), насиченість кольору (color value, tone value) і внутрішня структура знаків (inner texture, gain). В анімаціях у якості графічних змінних виступають блимання знака (blinking of symbol), зміна кольору (color defilation, variations in color), переміщення знака (moving, displacement of symbol) полем зображення та ін.

Graphical Kernel System (GKS) □ Базовая графическая система □ Базова графічна система

Ядро графічної системи, міжнародний стандарт на інтерфейс прикладних програм із системами графічного вводу/виводу. Документ стандарту визначає GKS як набір функцій для виконання графічних дій, описаних у мовно-незалежній формі. Спочатку розроблявся тільки для двомірної (растрової) графіки. Його розвиток для тривімірної графіки - GKS-3D (ISO 8805). Це набір графічних функцій, розділених за зростанням складності вводу/виводу на кілька рівнів (від 0а до 2с).

Graphical user interface (GUI) □ Графический интерфейс пользователя (ГИП) □ Графічний інтерфейс користувача (ГІК)

(Син. графічний користувальницький інтерфейс, GUI-iнтерфейс). 1. Графічне середовище організації взаємодії користувача з обчислювальною системою або комп' ютером, тобто їх програмними і апаратними компонентами (див. interface). До основних елементів ГІК належать вікна, меню, лінійки інструментів, або інструментальні лінійки, планки інструментів (tool bar), що являють собою набори піктограм, вибір яких ініціює яку-небудь дію, лінійки прокручування (scroll bar) і елементи управління (controls) - кнопки (buttons), в тому числі кнопки команд (command buttons), кнопки настроювання (options buttons), радіокнопки (radio buttons), набори значень (value sets), чекбокси (check box), списки (list box), текстові зони (text box), спінери (spinners) та ін. 2. Інтерфейс взаємодії з комп' ютерною (як правило, операційною) системою, що ґрунтується на графічних елементах управління, таких, як піктограми, ярлики, меню тощо. Є стандартом "де -факто" у комп'ютерній галузі. GUI, розроблений спільно корпораціями Microsoft і Apple для операційних систем Windows i Macintosh відповідно. Став такожстандартом для інтерфейсів програм, що розробляються під керівництвом відповідних операційних систем.

Graphics Interchange Format (GIF) Формат обмена графическими данными Формат обміну графічними даними

Формат графічного файла, розроблений інформаційною службою CompuServe у 1987 р. для ефективного передавання графіки. Його широко використовують для збереження простих растрових зображень, які містять великі поля одного кольору. Зображення може мати розмір 65 536 х 65 536 пікселів і 256 кольорів, алгоритм ущільнення LZW. Graphics object Графический объект □ Графічний об'єкт

1. Модель об'єкта реального світу, представлена як графічне зображення. 2. Сукупність графічних примітивів, відповідних одному об' єкту відображеної сцени.

Graphics page □ Графическая страница □ Графічна сторінка

(ArcGIS) Ця область на графічному дисплеї резервується для представлення карти або моделювання частини сторінки плотера. Сторінка звичайно вимірюється в сантиметрах або дюймах, а не в координатах реального світу - метрах або футах. Карти в основновному компонуються на графічних сторінках.

Graphics tablet □ Графический планшет □ Графічний планшет

(Комп.) Пристрій для виконання операцій керування курсором і уведення графічної інформації у вигляді невеликого планшета і пера.

Graphing Вычерчивание графика или диаграммы □ Креслення графіка або діаграми Graticule □ Сетка параллелей и меридианов □ Сітка паралелей і меридіанів

(Кгр.) Сітка паралелей і меридіанів, зображена на карті. Див. cartographical grid Gravity model(ing) □ Гравитационная модель Гравітаційна модель

(Геогр.) Представлення впливу об'єкта на його оточення у зворотній залежності від відстані до нього та прямій залежності від його «маси», роль якої може виконувати якийсь атрибут об'єкта.

Gray scale, grayscale □ Шкала градаций серого □ Шкала градацій сірого

1. Шкала градацій сірого кольору (від чорного до білого). 2. Те ж, що і grayscale -напівтоновий (про зображення). Gray value - Те ж, що і Pixel value Grayscale - Див. Gray scale Great circle □ Большой круг Велике коло

Oкружність - перетинання сфери і площини, що проходить через центр цієї сфери. Дуги таких окружностей називаються ортодроміями (orthodrome). Great circle distance Длина большого круга Длина великого кола

Відстань вздовж дуги великого кола, довжина ортодромії. Greenhouse effect Парниковый эффект □ Парниковий ефект

В атмосферах планет - ефект нагрівання внутрішніх прошарків атмосфери (Землі, Венери, ін. планет), зумовлений прозорістю атмосфери для основної частини випромінювання Сонця (в оптичному діапазоні) і поглинанням атмосферою основної (інфрачервоної) частини теплового випромінювання поверхні планети, нагрітої Сонцем. Існує гіпотеза, що посилення парникового ефекту може призвести до глобальних змін клімату Землі.

Greenwich Mean Time (GMT) □ Гринвичское среднее время □ Гринвічський середній час

Greenwich meridian □ Гринвичский меридиан □ Гринвічський меридіан

Загальноприйнятий (з 1884 р.) початок відліку довготи (0°) на поверхні земної кулі. Grey body □ Серое тело □ Сіре тіло

Неселективний випромінювач, спектральний коефіцієнт випромінювання якого менше одиниці.

GRIB - Див. GRIddedBinary (GRid in Binary) protocol GRID - Див. Global Resorce Information Database

1. Grid, map grid □ Сетки (на карте) Сітки (на карті)

1. (Тж.- grid lines) Географічна, картографічна або кілометрова сітка, будь-яка координатна сітка. 2. (Тж. grid reference) Система координат. 3. Сітка, мережа (кожна з них). 4. Растр, звичайно як регулярна сітка для моделювання поверхонь. 5. Формат растрових даних ESRI. 6. (Кгр.) Система ліній на карті, що служить для визначення координат об'єктів, їхнього нанесення й пошуку за координатами, орієнтування, прокладки напрямків, маршрутів. У картографії використовуються різні види сіток:

1. Географічна сітка (geographica(al) grid, graticule) - мережа меридіанів і паралелей на земній кулі, еліпсоїді. 2. Картографічна сітка (graticule, cartographic(al) grid) - зображення мережі меридіанів і паралелей на карті або плані, побудоване в тої або ін. картографічній проекції. 3. Прямокутна сітка (grid) - сітка плоских прямокутних координат у даній картографічній проекції. 4. Кілометрова сітка (square grid, standard grid) - стандартна квадратна координатна сітка на топографічній карті, лінії якої проведені паралельно екватору й осьовому меридіану через інтервали, що відповідають певній кількості кілометрів, окремий випадок прямокутної сітки. 5. Вказівна сітка, або сітка-вказівниця (locating grid) - будь-яка сітка на карті, призначена для вказівки місця розташування та пошуку об' єктів, зображених на карті за покажчиком географічних назв, або газетіру (gazetteer).

2. Grid, regular grid, tessellation □ Регулярная сетка, грид Регулярна сітка, грид

1. Сітки (рос.-решётки), які використовуються при моделюванні для розбивки земної поверхні (але не зображення) на осередки в регулярно-ніздрюватому представленні просторових об' єктів аналогічно растру в їхньому растровому представленні. 2. Незагальновизнаний синонім растра. 3. (ArcGIS) Географічне представлення Світу у вигляді масиву рівномірних квадратних осередків, організованих у стовпці та рядки. Кожний осередок сітки співвідноситься з її географічним положенням у координатах (x, y). Є моделлю растра.

Grid declination Сближение меридианов □ Зближення меридіанів

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Похожие статьи

Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики