Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики - страница 31

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

Image reconstruction □ Реконструкция изображений Реконструювання зображень

Здобуття (відновлення) деталей у спотворених зображеннях за наявності апріорних даних щодо характеру спотворень. Image scale □ Масштаб знімка □ Масштаб знімка

Аналог картографічного масштабу для знімків, який обчислюється як відношення фокусної відстані оптичної системи сенсора до висоти зйомки.

Image segmentation □ Сегментация изображения □ Сегментування зображення

Oперація розчленування зображення на окремі фрагменти, кожний з яких характеризується однотипністю (наприклад, має один тон або колір, однакову текстуру тощо).

Image space coordinate system □ Система координат пространства изображения □ Система координат простору зображення

Система координат, яка доповнена третьою (Z) координатою для опису внутрішнього простору камери.

Imagery □ Снимки, изображения □ Знімки, зображення

1. (ДДЗ) Знімки, зображення. Див. image. 2. Зйомка зображень. Imaging radar Съемочный радар □ Знімальний радар

Радар,  що  створює зображення  дистанційного зондування  шляхом сканування досліджуваної поверхні радіопроменем. Impedance □ Импеданс, сопротивление □ Імпеданс, опір

У просторовому аналізі - вартість переміщення на одиницю шляху, в аналізі мереж -вартість проходження через вузол або дугу мережі. Імпеданс може представляти довжину ділянки дороги, середній час проїзду перехрестя, витрату палива на одиницю довжини дороги, гідродинамічний опір труби й т.ін.

Implementation □ Реализация Реалізація

1. (ОО) Програмний код функцій-членів класу. 2. (W3C) Реалізація специфікації (realization of a specification). 3. (UML) Відношення між специфікацією та її програмною реалізацією. 4. (UML) Вказівка на те, що поводження успадковується без структури. 5. (Прог.) Діяльність, пов'язана із втіленням заданого проекту системи у вигляді працездатного виробу (називаного реалізацією системи), або конкретний спосіб виконання частиною системи її функцій. Наприклад, компілятор мови програмування може бути реалізований (виконаний) у вигляді програми або у вигляді електронної схеми (плати). Стосовно до програмного забезпечення, цей термін звичайно означає, що основні проектні рішення вже прийняті, тому сама реалізація (implementation) здійснюється відносно просто. Реалізація системи може бути виконана кілька разів з метою створення ряду версій. Наприклад, їх можна написати кількома різними мовами програмування або орієнтовати на різні апаратні (мікропроцесорні) засоби.

Impulse □ Импульс □ Імпульс

1. Міра механічного руху (те ж, що і кількість руху). Імпульсом володіють усі форми матерії, в тому числі електромагнітні і гравітаційні поля. 2. Імпульс сили - ступінь дії сили за певний проміжок часу. Дорівнює добутку середнього значення сили на час її дії. 3. Імпульс хвильовий - однократне збурення (рос. возмущение), що поширюється у просторі або середовищі. Наприклад, звуковий імпульс - раптове зростання тиску, яке швидко зникає. Світловий імпульс (окремий випадок електромагнітного) - нетривале (~0.01 с) випромінювання світла джерелом оптичного випромінювання. Див. імпульс електричний. 4. Імпульс (електричний) - нетривале відхилення напруги або струму від певного постійного значення. Див. signal. IMS - Див. Internet Map Server Incidence □ Падение Падіння

(Фіз.) Падіння (випромінювання на поверхню). Incident radiation Падающее на поверхность излучение □ Випромінювання, що

падає на поверхню

Випромінювання, що падає на поверхню.

Incident vertices □ Инцидентность вершин □ Інцидентність вершин

Дві вершини графа називаються інцидентними (суміжними), якщо існує ребро, інцидентне обом цим вершинам (тобто існує ребро, що з' єднує ці вершини).

Inch □ Дюйм □ Дюйм

Неметрична одиниця довжини. 1 дюйм = 2,54 см. Inclination Отклонение сенсора □ Відхилення сенсора

(ДЗ) Відхилення сенсора від строго вертикального напрямку зйомки. Increment □ Инкремент □ Інкремент

1. (Умовах програмування) Oперація (оператор) збільшення цілочисельного значення змінної на одиницю. Наприклад, у мовах JavaScript, ActionScript, Dreamweaver MX, Perl такою операцією (оператором) є операція ++ (два плюси). 2. (І7) Ефективне прирощування довжини файла, який інфіковано вірусом і котре (прирощування) може не співпадати з початковою його довжиною. Див. Decrement.

Incremental Инкрементный □ Інкрементний

(UML) Процес розробки моделей UML, впродовж якого створення діаграм здійснюється покроково (поетапно).

Indeterminate flow Неопределенный поток Невизначений потік Index Индекс □ Індекс

1. Індекс, параметр, числова характеристика. 2. (ДЗЗ) Умовний показник, якйй обчислюється за емпіричною формулою. У результаті арифметичних операцій над яскравостями пікселів космічного зображення (знімка) обчислюється деякий показник (індекс), який дає числову імовірнісну оцінку наявності на поверхні Землі певних речовин, матеріалів (рослинності, мінералів і т. ін.). 3. (БД) Індекс (файл, що містить посилання наелементи ін. файла, який використовується для прискорення доступу до останнього). 4. (Прог.) Індекс (числовий номер елемента масиву). 5. Покажчик (у книзі, атласі). 6. (ОЗ) Індекс, коефіцієнт спектральних яскравостей. Емпірична формула, що в результаті операцій над яскравостями пікселів у різних ділянках спектра дає числовий показник наявності на поверхні землі або в атмосфері певних матеріалів (мінералів, рослинності і т.д.). Див. наприклад, NDVI, tasseled cap.

Index contour Подписанная горизонталь □ Підписана горизонталь

Oсновна горизонталь.

Index map Индексная карта, карта-указатель □ Індексна карта, карта-покажчик

Містить посилання на ін. карти, звичайно більшого масштабу. Як правило, використовується в атласах у якості просторового покажчика.

Indian Remote Sensing (IRS)

Серія індійських супутників ДЗЗ.

Indication, signs Дешифрационные признаки □ Дешифровні ознаки

Характерні риси природних і антропогенних об'єктів дешифрування, виявлені в даних дистанційного зондування (ДДЗ), і що дозволяють пізнати, виділити та проінтерпретувати ці об' єкти. Дешифровні ознаки прийнято підрозділяти на прямі дешифровні ознаки (direct signs), властиві зображенню самих об' єктів дешифрування (наприклад, їх геометричні й оптичні характеристики), непрямі або індикаційні дешифровні ознаки (indirect signs, indicators), що характеризують об' єкт дешифрування опосередковано, через той або ін. природний компонент, і комплексні. До прямих дешифровних ознак, крім форми, розміру, кольору об' єктів належать тон зображення (brightness), його структура (structure, composition), пов' язана із просторовою зміною та взаємним розташуванням його ділянок, що розрізняються за оптичними характеристиками, текстура (texture) зображення, обумовлена взаємним закономірним розташуванням тонових неоднорідностей зображення (наприклад, тонкосітчаста, смугаста, однорідна, плямиста й ін. текстура), тінь (shadow, shade) - за тіньовим силуетом можна визначити форму об' єктів. Важливою характер-ристикою зображення, що впливає на використання дешифровних ознак, є освітленість, пропорційна яскравості об' єктів. Зображення формується завдяки різній яскравості елементів ландшафту, внаслідок чого між ними проявляються яскравісні контрасти. Контраст (brightness contrast) об'єктів місцевості визначається величиною ДO=(B1-B2)/B1, де B1 і B 2 - яскравості двох об'єктів. Абсолютний контраст ДO=1 відповідає випадку, коли яскравість одного з об' єктів дуже мала в порівнянні з яскравістю ін. (наприклад, чорний хвойний ліс на тлі снігу). Контрастними, легко дешифровуваними вважаються об' єкти з контрастом більше 0.5. Звичайно в процесі дешифрування використовуються набори дешифровних ознак досліджуваних об'єктів. Ці комплекси дуже варіюють залежно від природних умов, сезону, часу доби, освітленості та ін. причин.

Industry Standard Architecture (ISA) Индустриальный стандарт архтектуры □ Індустріальний стандарт архітектури

Стандарт підключення старих 8 і 16 розрядних адаптерних плат до персональних комп'ютерів.

Inferential □ Логически выведенный □ Логічно виведений

Виведений шляхом висновку, логічно виведений , дедуктивний. INFO

Таблична СУБД, що входить до складу ARC/INFO і використовується для зберігання атрибутів просторових об'єктів.

Informatics, information science □ Информатика □ Інформатика

1. Наука, що вивчає структуру та загальні властивості інформації, а також питання, пов' язані з її збиранням, пошуком, переробкою, перетворенням, розповсюдженням і використанням у різних сферах діяльності людини. Важливими методологічними принципами інформатики є вивчення природного явища або поведінки будь-якого об' єкта як процесу обробки інформації, а також визнання єдності законів обробки інформації вприродних, штучних, біологічних і соціальних системах (середовищах). 2. Система знань, що має відношення до виробництва, переробки, зберігання і поширення усіх видів інформації у суспільстві, природі та технічних засобах. Information Информация □ Інформація

1. Сукупність знань про фактичні дані та залежності між ними; «відомості, що є об' єктом деяких операцій - передачі, розподілу, перетворення, зберігання або безпосереднього використання», дані, релевантні користувачеві. 2. (Комп.) Зміст, наданий даним за допомогою угод, що поширюються на ці дані. Закони, методи й способи збору, обробки та передачі інформації за допомогою комп' ютерів і ін. технічних пристроїв, вивчаються інформатикою (informatics, computer science), а в застосуваннях до просторово-координованої проблематики ГІС - геоінформатикою (geoinformatics). 3. (ДЗ) Відомості щодо осіб, предметів, фактів, подій, явищ, процесів у природі та суспільстві незалежно від форми їх представлення. Залежно від джерела виникнення відомості можуть носити як об' єктивний, так і суб' єктивний характер, а також мати різний ступінь достовірності. Інформацію іноді поділяють на апріорну, поточну та апостеріорну. У галузі ДЗЗ інформація звичайно створюється та поновлюється дешифруванням даних дистанційного зондування (семантичної обробки аерокосмічних зображень) та ін. даних. 4. Дані, невідомі до їх отримання, котрі є об' єктом зберігання, передачі й обробки. 5. Зміст повідомлення або сигналу. Дані, що розглядаються у процесі їх передачі або сприйняття, котрі дозволяють розширити знання щодо об' єкта, яким цікавляться. 6. Дані щодо осіб, предметів, фактів, подій, явищ і процесів, незалежно від форми їх представлення. 7. Результат обробки об'єктивних даних за допомогою суб' єктивних методів. При цьому від одних і тих же даних можна отримувати різну інформацію в залежності від методу, що застосовується. Головні властивості інформації: а) інформація приносить дані, про оточуючий світ котрих у точці, що розглядається, не було до їх отримання; б) інформація не є матеріальною, але вона проявляється у формі матеріальних носіїв: дискретних знаків або первинних сигналів; в) проявляється лише "у процесі" обробки даних; г) знаки і первинні сигнали несуть інформацію лише для одержувача, здатного їх розпізнати. 8. Виходячи з того, що отримання інформації обов' язково має зумовлювати зміну тезаурусу, можна стверджувати, що людина одержує інформацію лише у тому випадку, коли в її знаннях, тобто в її тезаурусі після отримання повідомлення відбулись якісь зміни. І чим більше змін внесло повідомлення в тезаурус приймача, тим більшу кількість інформації він отримав з цього повідомлення. Змінити ж тезаурус означає змінити його смисловисловлюючі елементи або смислові відносини між ними. Odc^mi інформація проявляє себе лише в процесах, можна стверджувати, що інформація є характеристика і якість цих специфічних процесів, а не тієї чи ін. структури даних. Oдна й та ж структура даних або сигнал в одному випадку можуть нести інформацію, а в іншому - ні.

Information and Communication Technologies (ICT) Информационно-коммуникацион­ные технологии (ИКТ) □ Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ)

Сукупність методів виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, обробки, збереження, поширення, відображення і використання інформації в інтересах її користувачів.

Information infrastructure □ Информационная среда □ Інформаційне середовище

1. Сукупність носіїв даних, що використовуються за будь-якої обробки даних. 2. Сукупність територіально розподілених державних і корпоративних інформаційних систем, ліній зв' язку, мереж і каналів передачі даних, засобів комутації і управління інформаційними потоками, а також організаційних структур, правових і нормативних механізмів, що забезпечують їх ефективне функціонування.

Information resources Информационные ресурсы □ Інформаційні ресурси

Документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах тощо).

Information retrieval □ Информационный поиск Інформаційний пошук

Сукупність методів і засобів класифікування та збереження документів (у тому числі зображень), які забезпечують можливість швидкого пошуку та надання споживачу необхідної інформації.

Information safety, data safety Безопасность информации, безопасность данных

□ Безпека інформації, безпека даних

Захищеність інформації (даних) від випадкового або ненавмисного доступу до неї (них) осіб, які не мають на це права, від неавторизованого модифікування інформації (даних) або знищення.

Information Services Информационные услуги □ Інформаційні послуги

Задоволення інформаційних потреб користувачів шляхом надання інформаційних послуг: програмних продуктів, информації, даних та ін.

Information support □ Информационное обеспечение □ Інформаційне забезпечення

Сукупність масивів інформації (баз даних, банків даних та ін. структурованих наборів даних), систем кодування, класифікації та відповідної документації, що обслуговує систему обробки даних (поряд із програмним та апаратним забезпеченням). Інформаційне забезпечення ГІС включає пошук і оцінку джерел даних, нагромадження даних, вибір методів вводу даних у машинне середовище, проектування баз даних, її ведення та метасупровід. Див. Метадані.

Information system □ Информационная система □ Інформаційна система

1. Система, що призначена для розв' язання завдань пошуку або логічної обробки інформації. 2. Сукупність процесів маніпулювання з вихідними даними з метою одержання інформації, придатної для прийняття рішень. 3. Oрганізаційно упорядкована сукупність документів (масивів документів) та інформаційних технологій, у тому числі із застосуванням засобів обчислювальної техніки, які реалізують інформаційні процеси. Information Systems Architecture Архитектура информационных систем

Архітектура інформаційних систем

Oфіційне визначення правил бізнесу, структур систем, технічних обмежень і суті продукції, що виробляється, для інформаційних бізнес-систем. Архітектура інформаційних систем складається з чотирьох рівнів: архітектура бізнесу, архітектура систем, технічна архітектура і виробнича архітектура.

Information (processing) technology, (IT) Информационные технологии (ИТ)

□ Інформаційні технології (ІТ)

1. Технології розробки, розгортання, установки і експлуатації комп' ютерних систем та застосувань (програм) (The American Heritage Dictionary of the English Language, Fourth Edition Copyright 2000 by Houghton Mifflin Company). Термін також належить до технологій, що мають справу з обробкою інформації, зберіганням і передачею даних. Це включає застосування комп' ютерних технологій і різних комунікаційних (мережних) технологій (електронних, радіохвильових, оптичних тощо). Інакше кажучи, сукупність засобів і методів обробки даних та інформації (за допомогою персональних комп' ютерів). 2. Сукупність процесів збирання, передачі, переробки, накопичення і розповсюдження інформації, які реалізуються за допомогою сучасних програмно-апаратних засобів. Інформаційна технологія є складною системою, має свій склад і структуру, їй притаманні властивості доцільності, цілісності, розвитку у часі (поведінки), взаємодії із зовнішнім середовищем.

Informational space □ Информационное пространство □ Інформаційний простір

1. Інтегральний електронний інформаційний простір, який утворюється за використання електронних мереж. 2. Сфери сучасного громадського життя світу, в яких інформаційні технології відіграють провідну роль. У цьому значенні поняття інформаційного простору зближається з поняттям інформаційного середовища.

Informatisation □ Информатизация Інформатизація

Системно-діяльнісний процес оволодіння інформацією як ресурсом управління і розвитку за допомогою комп' ютерних засобів інформатики з метою створення інформаційного суспільства і на цій основі - подальшого продовження прогресу цивілізації. На думку ряду авторів, процес інформатизації включає у себе три взаємопов' язані процеси: 1. Медитизацію - процес удосконалення засобів збирання, збереження і поширення інформації. 2. Комп'ютеризацію - процес удосконалення засобів пошуку і обробки інформації. 3. Інтелектуалізацію - процес розвитку спроможності сприйняття і породження інформації, тобто збільшення інтелектуального потенціалу суспільства, включаючи застосування засобів штучного інтелекту.

Informativity □ Информативность □ Інформативність

Насиченість даних змістом, відомостями, які є цікавими у світлі завдання, що ставиться. У картографії - оцінка обсягу інформації, яку може дістати користувач над роботою з картою. При цьому розрізнюють інформацію, яка безпосередньо сприймається під час читання карт, і приховану (асоціативну), яку не можна дістати без певних вимірів, співставлень, перетворень, логічних міркувань. У задачах ДЗЗ інформативність оцінюють кількістю інформації, зосередженої у зображенні стосовно об' єктів, які є метою пошуку, аналізу та інтерпретування.

Infrared (IR) Инфракрасный (ИК) □ Інфрачервоний (ІК)

Тип електромагнітного випромінювання в діапазоні  частот,  розташованого між червоним діапазоном світла та діапазоном сантиметрових хвиль, тобто відповідає випромінюваному теплу. Його випромінюють деякі типи світлодіодів. Infrared Data Assotiation (IrDA) Ассоциация инфракрасной передачи данных

Асоціація інфрачервоної передачи даних

1. Консорціум, який створено за ініціативою компаніі Hewlett-Packard влітку 1993 р. Він займається розробкою і впровадженням єдиного стандарту бездротового локального інфрачервоного зв'язку - IrDA. 2. Порт для підключення інфрачервоного обладнання (інфрачервоний порт, ІЧ порт). Такі порти вбудовуються в широкий спектр портативних (ноутбуки, наколінні і кишенькові комп'ютери) і мобільних (мобільні телефони, смартфони та ін.) пристроїв. Це дозволяє забезпечувати вільний обмін різноманітними даними між цими пристроями і закачки у їхню пам'ять будь-якого контенту з Інтернету. Також призначений для підключення до комп'ютера без кабелів і дротів різних пристроїв, наприклад,   клавіатури  і   миші.   Діє  аналогічно  пульту  дистанційного управління.

3. Стандарт інфрачервонго зв'язку, що включає фізичний і програмний протоколи. Дозволяє з'єднуватися з периферійним обладнанням за допомогою інфрачервоного (ІЧ) випромінювання з довжиною хвилі 880 нм на ввідстані до 1 м. Поточна версія - 1.1.

4. Oб'єднання даних за допомогою інфрачервоного порта. Стандарт і протокол бездротової передачі даних за допомогою інфрачервоного порта.

Infrared image - Див. Image (infrared)

Infrared scanner □ Сканер инфракрасный □ Сканер інфрачервоний

Сканер, який одержує дані, в тому числі формує зображення об'єктів в інфрачервоному діапазоні довжин хвиль.

Infrastructure □ Инфраструктура □ Інфраструктура

1. Узагальнюючий термін, що прийшов із військового лексикону. Узагальнює усі компоненти, які підтримують специфічну діяльність у постійно функціонуючих системах та структурах і є їх основою. 2. (І7) Усе апаратне (hardware) і програмне (software) забезпечення, що було розроблене, і експлуатується з метою підтримки великої або малої системи у працездатному стані. 3. (ГІС) Створені людиною в оточуючому природному середовищі штучні споруди і засоби комунікації що дають можливість функціонування мікрорайонам, округам, містам, метрополіям, регіонам і державам. Initial Graphics Exchange Standard (IGES) Начальный стандарт обмена

графическими данными □ Початковий стандарт обміну графічними даними

Формат обміну даними між компонентами САПР у вигляді нестиснутих (рос. несжатых) текстових даних - публікація Міністерства торгівлі США (USDC). Цей формат був розроблений як нейтральний формат для передачі інженерної графіки між різними системами типу САПР.

fnitialization Инициализация □ Ініціалізування

1. (Комп.) Встановлення відомого початкового стану, наприклад, присвоєння початкових значень змінним. 2. У супутникових системах позіціювання - процес взаємодії супутника та приймача, що включає захоплення сигналу супутника GPS-приймачем, його синхронізацію з копією цього сигналу (генерується апаратурою приймача) та стеження за ним. Це дає змогу спростити та прискорити процедуру визначення місцеположення приймача.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Похожие статьи

Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики