Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики - страница 33

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

Міжнародна лінія зміни дати. Здебільшого проходить вздовж меридіана 180°. International Earth Rotation Service (IERS) □ Международная служба вращения

Земли □ Міжнародна служба обертання Землі International Electro-technical Commission (IEC) Международная

электротехническая комиссия □ Міжнародна електротехнічна комісія

Міжнародна електротехнічна комісія (МЕК), рос. МЭК. Міжнародна організація по стандартизації, у тому числі в галузі електроніки, обчислювальної техніки та інформа­тики, що виконує функції розробки і затвердження міжнародних стандартів, аналогічних ISO.

International organization for standardization (ISO) □ Международная организация по стандартизации □ Міжнародна організаці зі стандартизації

Заснована у 1947 р. всесвітня організація, яка у міжнародному масштабі здійснює стандартизацію де-юре технологій і процесів. За участі ISO було організовано більш ніж 130 інститутів національних стандартів у різних країнах. Головне завдання ISO - розвиток взаємодій у сферах інтелектуальної, наукової, технологічної та економічної діяльності країн усього світу. Лише у 2000 р. організацією опубліковано 986 (із загальної кількості 13025, починаючи з 1947 р.) міжнародних і типових стандартів. На 31 грудня 2000 р. у розробці перебували 4789 робочих проектів стандартів, що входять у тематику технічних комітетів (Technical commitee, TC) http://www.iso.org.

International remote sensing system □ Система дистанционного зондирования Земли международная Система дистанційного зондування Землі міжнародна

Система ДЗЗ, власниками і розпорядниками якої є юридичні або фізичні особи кількох країн.

International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG) Международный

геодезический и геофизический союз □ Міжнародний геодезичний і геофізичний союз

Internet □ Интернет □ Інтернет

Всесвітня швидкісна оптоволоконна мережа, котра об' єднує усі ін. мережі передачі даних (МПД) на основі єдиних стандартів і протоколів обміну даними TCP/IP, FTP, HTTP і ін. До неї включаються мережі більш низьких рівнів (національні, регіональні, WAN, LAN та ін.) по всьому світі. Є засобом комунікації користувачів за допомогою застосування e-mail, засобів передачі даних і файлів програм з використанням протоколу FTP, пошуку інформації у World Wide Web, а також надання ін. послуг (Gopher, WAIS, WWW та ін. ). Крім того, Інтернет забезпечує віддалений доступ до комп' ютерних систем з метою використання програмних компонентів у розподілених обчисленнях, роботі з он­лайновими електронними каталогами і базами даних засобами технології комутації пакетів (packet switching). Інтернет був заснований 1969 р. під егідою проекту Міністерства оборони США ARPAnet і надає (на відміну від World Wide Web) лише засоби комунікації, тобто лінії зв' язку й супутні їм апаратні засоби - маршрутизатори, хаби, перемикачі тощо.

Internet address □ Интернет-адрес □ Інтернет-адреса

Унікальні коди, що надаються конкретним комп'ютером, підключеним до Інтернету, для ідентифікації його як такого, що відсилає й одержує дані й файлі програм. Існують дві категорії адрес, що використовуються: адреси електронної пошти (e-mail) окремих осіб (наприклад, presleyelvis@ad.com) і URL або FTP-сайти, сайти Telnet і Веб-сайти (наприклад, www.aol.com). Форма й формат Інтернет-адреси регулюється Службою Системи доменних імен (Domain Name System, DNS).

Internet Application Collaboration (IAC) Взаимодействие Интернет приложений

Взаємодія Інтернет застосувань

O6'єднання провайдерів програм спільної роботи у Інтернет. Internet Information Server (IIS) Информационный сервер для Интернет

□ Інформаційний сервер Інтернет

1. Продукт Microsoft, що надає засоби для Веб-публікацій і передачі файлів , а також підтримки Інтернет та Інтернет-програм. Крім стандартних HTML-сторінок, ISS підтримує технологію активних серверних сторінок (Active Server Pages, ASP) - незалежне від мови середовище створення сценаріїв, що виконуються на сервері, яке дозволяє створювати й реалізовувати Веб-застосування. 2. ISS є групою серверів Інтернет (включаючи сервери Web, Hypertext Transfer Protocol, File Transfer Protocol) із додатковими можливостями роботи з операційними системами Microsoft Windows NT i Windows 2000 Server. IIS являє собою програмний продукт, розроблений корпорацією Microsoft для поповнення лінійки Веб-серверів: Apache, Sun Microsistems, O'Reilly та ін. Розробники, які використовують IIS, можуть у своїй роботі застосувати такі продукти й технології корпорації Microsoft, як Front Page, Active Server Page (ASP), ActiveX Controls, Internet Server Application Program Interface (ISAPI), Common Gateway Interfacе (CGI). Internet Inter Object Request Broker Protocol (IIOP)

Компонент   стандарту   COBRA.   Використання   даного   стандартного протоколу забезпечує   повну   інтероперабельність   взаємодії   між   будь-якими   комп' ютерами, операційними системами, мовами програмування і мережними структурами. Internet-mapping - Див. Web-mapping

Internet Server API (ISAPI) □ Интерфейс прикладного программирования для

Интернет-сервера Інтерфейс прикладного програмування для Інтернет-сервера

Інтерфейс прикладного програмування для інтеграції користувальницьких застосувань з Microsoft Internet Information Server (IIS). Odc^m ISAPI-програми виконуються на сервері, цю технологію можна використовувати з великою кількістю Веб-браузерів. Також дозволяє розширяти функціональність IIS за допомогою підключення додаткових файлів

DLL.

Internet Service Provider (ISP) □ Провайдер услуг Интернет □ Провайдер послуг Інтернет

Компанія або ін. організація, яка пропонує послуги з підключення до Інтернет через свої власні комп' ютери (які також є частиною Інтернет), комп' ютерів приватних осіб і організацій. Цим користувачам надаються також послуги доступу в Інтернет і додаткові сервіси (e-mail, news, хостінг і ряд ін.).

Internet Map Server (IMS) Картографический Интернет-сервер □ Картографічний Інтернет-сервер

Мережне програмне забезпечення, що встановлюється на сервері і дозволяє користувачам Інтернет працювати з розміщуваними на ньому геопросторовими даними. Картографічний Інтернет-сервер має змогу підтримувати багато базових функцій і сервісів ГІС, однак головне його призначення полягає в формуванні і візуалізації на екранікомп' ютера-клієнта картографічних зображень відповідно до запитів користувача. З цією метою сервер підтримує бази картографічних і атрибутивних (табличних) даних та взаємодіє з Веб-сервером.

Internetworking □ Межсетевое взаимодействие Міжмережова взаємодія

Коли дві чи більше мереж організують спільну транспортну службу, такий режим взаємодії, як правило, називають міжмережовою взаємодією (internetworking). Для позначення складової мережі у англомовній літературі також часто застосовують термін «інтермережа» (internetwork або internet). Інтермережа забезпечує лише передачу пакетів, не займаючись їх вмістом.

Interoperability □ Интероперабельность □ Інтероперабельність

1. Здатність пристроїв взаємодіяти, виконувати програми або передавати дані між різними функціональними блоками таким чином, щоб від користувача не були потрібні знання про особливості їхнього функціонування. Підтримується засобами розвинених багаторівневих інтерфейсів. Тобто два компоненти Х і Y можуть інтероперувати (бути інтероперабельними), якщо Х може посилати запит R для одержання сервісів Y, ґрунтуючись на взаємному розумінні повідомлення R елементами Х і Y, а Y може подібним чином повертати взаємозрозумілі сигнали S компоненту Х. Це означає, що дві інтероперабельні системи можуть взаємодіяти з метою виконання спільно розв' язуваних завдань. У географічній галузі інтероперабельністю є спроможність інформаційної системи: а) вільно обмінюватись будь-якими видами просторової інформації про Землю, а також пов' язаних з нею об' єктів та ін. характеристиками, котрі знаходяться над її поверхнею і під нею; б) спільно, за допомогою мереж запускати і виконувати програмні засоби, здатні маніпулювати такою інформацією. Важливою складовою інтероперабельності є також однакові формати повідомлень. 2. Забезпечення узгодженості верхніх рівнів стеку комунікаційних протоколів комп' ютерних мереж, котрі реалізуються серверами і редакторами операційних систем та деякими мережними застосуваннями. Interoperable Interface Definition Language (IIDL) Интероперабельный язык

определения интерфейсов □ Інтероперабельна мова визначення інтерфейсів

Незалежний від мов програмування набір стандартів і стандартних інтерфейсів, розроблений міжнародною організацією OMG (Object Management Group), для програм, написаних на C, C++, Java, COBOL, Smalltalk, Ada, Lisp, Python, IDLscript. Interpolation □ Интерполяция, интерполирование Інтерполяція, інтерполірування

1. Визначення проміжних значень величини (функції) за деякими її відомими значеннями, пор. approximation, extrapolation. Див. bilinear interpolation, linear interpolation. 2. Відновлення функції на заданому інтервалі за відомими її значеннями у кінцевій безлічі точок, що належать цьому інтервалу. Якщо допустити, що збільшення функції пропорційно збільшенню аргументу (лінійна інтерполяція), то функція заміняється ламаною, що складається з відрізків прямої, які з'єднують пари сусідніх значень. Інтерполяція не зводиться до заповнення значень функції для проміжних значень аргументу, а полягає в побудові за таблицею значень функції її аналітичного вираження, найчастіше багаточлена (полінома) ступеня на одиницю менше, ніж число заданих значень (параболічна інтерполяція). Формули для побудови такого багаточлена називаються інтерполяційними формулами. З них найчастіше застосовуються інтерполяційні формули Лагранжа, Ньютона, Бесселя, Стірлінга, Еверетта. За наявності в значеннях функції випадкових помилок слід віддати перевагу апроксимації функції багаточленами або раціональними дробами, які мінімізують максимум абсолютної погрішності на всьому інтервалі або СКП-наближення. Інтерполяція і апроксимації використовуються, зокрема, у картографічному методі дослідження, математико-картографічному моделюванні й ГІС, у тому числі в операціях обробки цифрової моделі рельєфу для відновлення поверхонь за безліччю її дискретних значень та проведення ізоліній (наприклад, горизонталей за сукупністю висотних оцінок). Необхідність обліку особливостей, пов'язаних із просторовістю інтерпольовуваних даних (сферичність Землі,викривлення картографічних проекцій та ін.), дозволяє виділяти т. зв. просторову інтерполяцію (spatial interpolation) із властивими їй особливостями реалізації методів інтерполяції.

1. Interpretation □ Интерпретация □ Інтерпретація

1. Завдання значення (змісту) математичних виразів (символів, формул і т.д.). У математиці такими значеннями служать математичні об' єкти (безлічі, операції, вирази і т.п.). Самі ці значення також називаються інтерпретацією відповідних виразів. Коли мова йде про одночасну інтерпретацію всіх виразів мови, то говорять про інтерпретацію мови.

2. (ДЗЗ) Заключний етап дешифрування, в процесі якого проводяться аналіз і узагальнення кількісних та якісних характеристик (ознак) об' єкта з метою встановлення його стану, значущості та можливостей у конкретній обстановці. Кількісні та якісні характеристики об' єктів місцевості визначають вимірюванням параметрів зображення: геометричних розмірів, оптичних щільностей, напівтонів, паралаксів і т. ін. У результаті оцінки є можливість з' ясувати стан рослинності,  склад  порід лісу, характер  ґрунту та ін.

3. Найпростіший спосіб створення програм, що переносяться і безпечних програм для використання в Інтернет- і Веб-технологіях. Такі програми пишуть на скриптових мовах програмування (Visual Basic for Application, VBScript, JavaScript, HTML, Perl, Python та ін.). Застосовується з метою обробки елементів у мовах сценаріїв. Див. scripting, scripting language, script, server script. 4. Виконання у режимі інтерпретації.

2. Interpretation Дешифрирование, интерпретация □ Дешифрування, інтерпретація

(Англ. син. photo interpretation, decoding). Процес вивчення за аеро- та космічними зображеннями територій, акваторій і атмосфери, заснований на залежності між властивостями дешифровуваних об' єктів і характером їхнього відтворення на знімках. Змістом і завданням дешифрування є одержання певного обсягу якісної та кількісної інформації з даних дистанційного зондування (ДДЗ) про стан, склад, структуру, розміри, взаємозв' язки і динаміку процесів, явищ і об' єктів за допомогою дешифровних ознак. Розрізняють візуальне дешифрування (visual image interpretation), інструментальне або вимірювальне дешифрування (image measuring) і автоматичне дешифрування. За змістом дешифрування може бути загальгеографічним (топографічним), тематичним (наприклад, гео-логічним, геоботанічним, ґрунтовим) і спеціальним (меліоративним, лісовпорядним і т.п.).

Interpretator □ Интерпретатор □ Інтерпретатор

Програма-контейнер, яка аналізує команди, або оператори ін. програми, котра подається на її вхід, і негайно виконує їх.

Interprocess Communication (IPC) Механизм взаимодействия процессов □ Механізм взаємодії процесів

Механізми, які забезпечують взаємодію та обмін даними між процесами. Подібні механізми є необхідними для розподілених програм, оскільки розподілені програми являють собою сукупність кількох процесів, а часто й кількох систем.

Intersection □ Засечка □ Зарубка

(Син. геодезична зарубка). Спосіб визначення координат точки виміром параметрів на ній або на вихідних пунктах з відомими координатами. Найчастіше вимірюють напрямки (азимути, дирекційні кути), кути, відстані, різниці відстаней від обумовленого пункту до двох вихідних та ін. У двомірному просторі цим параметрам відповідають лінії положення - прямі, окружності, гіперболи, у тривимірному просторі їм відповідають поверхні положення - площини, сфери, гіперболоїди. Перетинаючись лінії й поверхні визначають положення (координати) точок. У системах супутникового позиціонування першого покоління на основі ефекту Доплера вимірювали різниці відстаней від приймача до двох положень супутника на орбіті; координати пункту визначали по перетинанню гіперболоїдів обертання. У сучасних системах вимірюють дальності до супутників і швидкості змін цих дальностей внаслідок переміщень супутника й приймача; координати пункту знаходять відповідно за перетинанням сфер та конусів. Геометричний фактор

(geometric dilution of precision - GDOP) - характеристика якості зарубки, що визначає втрати точності через геометрію взаємного розташування вихідних пунктів (супутників). Чим геометричний фактор більший, тим зарубка гірша. Interval forecast Интервальный прогноз □ Інтервальний прогноз

Прогноз, результат якого подається як довірчий інтервал характеристики об' єкта прогнозування для заданої імовірності здійснення прогнозу. Interval scale □ Интервальная шкала □ Інтервальна шкала

Вид шкали вимірювань, коли інтервали переходу від одного класу об'єктів до ін. рівні, але не зазначена точка абсолютного нуля.

Intranet □ Інтранет □ Інтранет

Є мережею, розташованою у межах підприємства. Він може складатись із багатьох пов' язаних між собою локальних мереж (LAN), а також використовувати орендовані лінії у WAN. Він також може включати або не включати з' єднання через один або декілька шлюзів із зовнішнім Інтернетом. Головним призначенням Інтранету є об' єднання інформації і обчислювальних потужностей (засобів) підприємства та забезпечення ними його робітників. Інтранет може також застосовуватись з метою забезпечення групової роботи і проведення телеконференцій.

Inventory □ Инвентаризация □ Інвентаризація

1. Oдноразовий або періодичний захід щодо визначення характеристик даних про об'єкти обліку. 2. Oдноразовий або періодичний захід щодо визначення відповідності опису об' єкта, а також обліку його актуального стану.

Inverse distance weighted (IDW) Обратное взвешенное расстояние □ Зворотня зважена відстань

Алгоритм просторової інтерполяції, в якому значення, що інтерполюється, обчислюється як зважена сума відомих значень, причому їхні ваги обернено пропорційні відстані до точки, що інтерполюється.

IP (Internet Protocol) □ Протокол коммутации пакетов □ Протокол комутації пакетів

Протокол мережового рівня з набору протоколів Інтернет, визначеного у RFC 791. Oписує програмну маршрутизацію пакетів і адресацію пристроїв. Стандарт використовується для передачі через мережу базових блоків даних і дейтаграм IP-з' єднань. Спочатку протокол був розроблений Міністерством оборони США для об'єднання в мережу різних комп'ютерів. IP address IP-адрес IP-адреса

Адреса для протоколу IP. 32-бітова адреса (займає у пам'яті 4 байти), визначена в STD 5 (RFC 791), яка використовується для представлення точок підключення у мережі TCP/IP. IP-адреса складаються з номера мережі (network portion) і номера хоста (host portion) - таке розділення дозволяє зробити маршрутизацію більш ефективною. Як правило, для запису IP-адрес використовують десяткову нотацію з розділенням крапками (наприклад, 10.12.23). Нова версія протоколу IPv6 використовує 128-розрядні адреси, які дають змогу розв'язати проблему браку (рос. недостатка) адресного простору. IPC - Див. Interprocess Communication IR - Див. Infrared

IrDA - Див. Infrared Data Assotiation

Irradiance Облученность, энергетическая освещенность □ Опромінення, енергетична освітленість

(Фіз.) Потужність випромінювання, що падає на одиницю площі нормальної поверхні (Вт/м2).

Irradiation □ Облучение □ Опромінення

(Фіз.) Ситуація падіння (будь-якого) випромінювання на поверхню. IRS - Див. Indian Remote Sensing ISA - Див. Industry Standard Architecture ISAPI - Див. Internet Server API

ISDN - Див. Integrated Services Digital Network

Island polygon Островной полигон □ Острівний полігон

1. (ГІС) Полігон, що не має загальних точок з ін. полігонами в загальному шарі просторових даних. 2. (ОЗ) а) у напівтоновому растрі - група пікселів, що не відповідають критерію спектрально-яскравісній близькості, повністю оточена пікселами і які відповідають цьому критерію. Oстрівні полігони звичайно утворюються у середині полігона, вирощеного із запалу (рос. затравки) (seed); б) у тематичному растрі - група пікселів одного класу, повністю оточена пікселами ін. класу. Island pseudo node □ Островной псевдоузел □ Острівний псевдоузел

1. ISO - Див. International organization for standardization

2. Iso

(Від грец. isos - рівний, однаковий). Частина складних слів, що означає рівність, подобу. ISO/TC211 (ISO/ Technical commitee) Технический комитет ISO/TC211 □ Технічний комітет ISO/TC211

Міжнародна організація, що займається питаннями стандартизації у галузі геоінформатики і ГІС-технологій (GIS-technology). До кінця 2003 р. було розроблено 32 стандарти на розробку й використання просторової інформації (геоінформації) у світовому масштабі.

ISODATA (clustering, classification) - Див. Iterative Self-Organizing Data Analysis Isolate Изолировать □ Ізолювати

1. Ізолювати, відокремлювати від ін. 2. Вибирати серед ін., виділяти (наприклад, що-небудь на зображенні (кольором, значком і т.д.) для контрасту з ін. його частиною або тлом).

Isoline, isometric line □ Изолиния □ Ізолінія

(Від ізо...). Лінія рівного значення якої-небудь величини на географічній карті, вертикальному розрізі або графіку, що зв'язує точки з однаковими значеннями будь-якої величини. Ізолінії дають характеристику безперервних явищ у деякий період або момент часу (наприклад, ізобари, ізобати). Застосовуються при картографуванні природних і соціально-економічних явищ; можуть бути використані для одержання їхньої кількісної характеристики й для аналізу кореляційних зв'язків між ними. При відображенні різноманітних даних на картах застосовуються різні типи ізоліній. Серед них найбільш часто використовуються: isallobar (ізалобара - ізолінія зміни атмосферного тиску в одини­цю часу); isallohypse (ізалогіпса - ізолінія зміни висот ізобаричної поверхні); isallotherm (ізалотерма - ізолінія зміни температури повітря за певний час); isametral (ізаметрала - те ж, що ізаномали); isamplitude (ізамплітуда - амплітуда зміни метеорологічних елементів за який-небудь проміжок часу); isanakatabar (ізанакатабара - ізолінія зміни атмосферного тиску); isanemon (ізанемона - середня швидкість вітру за який-небудь період часу); isanomala (ізаномала - відхилення тієї або ін. величини: температури, кількості опадів і ін. від значення, прийнятого за норму - середнього багаторічного, середнього широтного); isarithm (ізаритма - щира (рос. истинная) ізолінія, ізометрична лінія, ізолінія безперервної величини, що може вимірятися в будь-якій точці простору); isoanabase (ізоанабаза -ізолінія, що характеризує величину тектонічних рухів, тобто підняття земної кори); isoanthe (ізоанта - строки зацвітання яких-небудь рослин); isoaurore (ізоаврора - лінія рівної повторюваності полярних сяйв); isoazimuth (ізоазимут - рівний азимут); isobar (ізобара - ізолінія, що характеризує атмосферний або барометричний тиск); isobase (ізобаза - ізолінії, що характеризують величину тектонічних рухів за який-небудь проміжок часу: підняттів - ізоанабази, опускань - ізокатабази); isobath (ізобата - ізолінії, що характеризують глибину водоймища); isobronte (ізобронта - ізохрона грози, лінія рівного річного числа гроз); isochasm (ізохазма - лінії на географічній карті, що з'єднують точки з однаковою повторюваністю полярних сяйв); isochimena (ізохімена - ізолінія зимової температури); isochrone (ізохрона - лінія одночасності події, або рівного часу, або рівної тимчасової різниці); isoclinal (ізокліна - ізолінії магнітного нахилення на магнітнихкартах, ізокліни нульового нахилення визначають магнітний екватор); isocola (ізокола -лінії рівних спотворень на карті, використовувані при дослідженні й при виборі картографічної проекції та які іноді наносяться на картах для показу величин перекручувань (спотворень), розрізняють ізоколи часток масштабів, ізоколи площ та ін.); isodense (ізоденса - ізолінія щільності); isodynam (ізодинама - ізолінії повної напруже­ності земного магнітного поля або її складових: горизонтальної, вертикальної та ін. на магнітних картах); isogela (ізогела - ділянка зображення з оптичною щільністю, що не перевищує встановлений рівень); isogeotherm (ізогеотерма - ізолінія, що з'єднує точки земної кори з однаковою температурою); isogone (ізогона - ізолінії однакової орієнтації якої-небудь фізичної величини, наприклад, це можуть бути лінії рівних значень магнітного відмінювання (рос. склонения), лінії однакового напрямку вітру і т.д., ізолінія магнітного відмінювання); isohaline (ізогалина - ізолінії, що характеризують солоність води); isohel (ізогелія - лінії (горизонталі), які з'єднують точки однакової висоти над рівнем моря або ін. вибраним рівнем, наприклад, обрієм); isohyet (ізогіета - ізолінії, що характеризують кількість опадів за певний період часу); isohypse (ізогіпса - ізогіпса (на оглядових картах), горизонталь (на топокартах), ізолінія висот); isokatabase (ізокатабаза -ізолінія, що характеризує величину тектонічних рухів, тобто зниження земної кори); isokatanabar (ізокатанабара - ізолінія зміни атмосферного тиску); isolux (ізолюкса -ізолінія рівної освітленості, вираженої в люксах); isomagnetic (ізомагнітний - ізолінія, що з'єднує точки з однаковою магнітною силою); isomena (ізоменаль - лінія рівних середньо­місячних значень якої-небудь величини); isometoporal (ізометопорала - ізолінія осінніх температур); isoneph (ізонефа - ізолінія хмарності); isopach (ізопахіта - ізолінія потужнос­ті геологічного шару або групи шарів); isopag (ізопага - лінія однакової тривалості крижаного покриву); isopectic (ізопектик - лінія одночасного замерзання вод); isophane (ізофена - строки або тривалість яких-небудь фенологічних фаз); isophote (ізофота -ізолінія яскравості світла від заданого джерела); isopiestic (ізоп'єстичний - той, що має властивість або стосується, або відзначений рівним (механічним) тиском); isopor (ізопора - вікові зміни складових земного магнетизму); isopycnic (ізопікна - ізолінія щільності води); isoseist (ізосейста - ізолінія інтенсивності землетрусів); isosthene (ізостена - ізолінія атмосферної рівноваги); isothere (ізотера - ізолінія літніх температур); isotherm (ізотерма -ізолінія температури (повітря, води, ґрунту), контурна лінія, що зв'язує точки однакової температури, ізотермічною картою зображається, наприклад, розподіл температур приповерхневих вод); isothermobath (ізотермобата - ізолінії температури води на вертикальних розрізах водної товщі озер, морів і океанів). Isopleth Псевдоизолиния, изоплета □ Псевдоізолінія, ізоплета

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Похожие статьи

Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики