Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики - страница 35

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

діапазонах, крім далекої ІЧ, просторовий дозвіл 30 м (далека ІЧ - 120 м). Радіометричний дозвіл 8 біт (256 градацій у кожній зоні). Площа, охоплювана повним кадром LANDSAT (як TM, так і MSS) - 185x170 км (31450 кв. км).

1. Landscape □ Ландшафт □ Ландшафт

1. Генетично однорідний природо-територіальний комплекс, який має однаковий геологічний фундамент, один тип рельєфу, однаковий клімат і складений з властивого даному ландшафту набору сполучених і закономірно повторюваних у просторі основних та другорядних урочищ. Геосистема реґіонального рівня з єдиним походженням, загальною історією розвитку, що формується в умовах однорідного геологічного фундаменту, одного переважного типу рельєфу, однакового клімату, з характерним сполученням ґрунтів, рослинних співтовариств і геосистем локального рівня. Існує два підходи до систематизації ландшафтів земної кулі. Перший підхід - фізико-географічне районування - являє собою укрупнення ландшафтних одиниць до фізико-географічних районів того або ін. порядку. Головним критерієм при цьому служить не подібність, а зв'язок, просторові відносини, територіальна єдність складових частин, а також спільність їхнього історичного розвитку. Кожний реґіон, що виділяється при районуванні, унікальний і має свою назву. Другий шлях систематизації - типологічна класифікація, тобто об' єднання ландшафтів на основі якісної подібності. Вона ґрунтується на зіставленні ландшафтів за багатьма критеріями - генезисом, структурою, функціонуванням, а також ландшафтоутворюючими факторами. Певна подібність зберігається на всіх щаблях класифікації. У результаті на одному рівні класифікації можуть опинитися територіально роз' єднані, але схожі один на одного за основними показниками ландшафти.

2. Landscape, geographical area, taxon Район физико-географический, таксон Район фізико-географічний, таксон

Нижча таксономічна одиниця фізико-географічного районування. На рівнинах фізико-географічних районів відрізняється однорідністю геологічної будови, єдиним кліматом, однотипним поєднанням гідротермічних умов, ґрунтів, біоценозів. Інколи ототожнюється з географічним ландшафтом.

Landscape objective Ландшафтный объектив □ Ландшафтний об'єктив

(Фото) Ширококутний об'єктив. Landscape sketch Перспективный чертеж местности □ Перспективне креслення місцевості

1. (Геод). Перспективне  креслення,  перспективна  схема  місцевості. Перспективні кроки. 2. (Воен.) Артилерійська панорама місцевості. Landuse, land use □ Землепользование □ Землекористування Laptop Лэптоп □ Лептоп

(Дослівно - наколінний пристрій). Найбільші з існуючих портативних комп'ютерних систем. Типовий лептоп важить до 3-х кг, має розмір 23 X 30X5 см і називається notebook (ПК-блокнот), а ті, що важать до 2-х кг -subnotebook або PDA. Істотною відмінністю ноутбука від PDA (Personal Digital Assistant - персональний цифровий асистент), є наявність у ноутбука зовнішніх накопичувачів - флопі-дисковода, а також (у системах високого класу) - накопичувачів CD-ROM. Див. PDA. Laser miage - Див. image (laser)

Laser remote sensing system □ Лазерная система ДЗЗ Лазерна система ДЗЗ

Технічний засіб ДЗЗ, у складі якого для сканування земної поверхні і об'єктів застосовується  лазер  (лазери).  Призначений  для  формування  зображень методом реєстрації відбитого (розсіяного) лазерного або вторинного випромінювання. Робоча довжина хвилі лазера визначається з урахуванням вікон прозорості атмосфери. Lat - Див. latitude

Lat/lon (latitude and longitude) Географческие координаты □ Географічні

координати Latitude □ Широта □ Широта

1. Широта (як правило, геодезична). 2. Одна з координат, що визначає положення точки на Землі в напрямку південь-північ. Розрізняються астрономічна широта (astronomic(al) latitude) - кут, утворена стрімкою лінією в даній точці й площиною, перпендикулярної до осі обертання Землі; геодезична широта (geodetic latitude) - кут, утворений нормаллю до поверхні земного еліпсоїда в даній точці та площиною його екватора; геоцентрична широта (geocentric latitude) - кут, утворений радіусом, проведеним із центра мас Землі, і площиною, перпендикулярною до осі обертання Землі. Широти змінюються від 0 на екваторі до 900 на полюсах, і для точок північної півкулі називаються «північними» і позитивними, а для точок південної півкулі - «південними» і негативними. На глобусах і картах широти показують за допомогою паралелей.

Latitude of origin □ Широта начала координат □ Широта початку координат

Широта точки початку декартових координат обраної проекції. Lattice Решётка (пространственная) □ Решітка (просторова)

1. Модель даних, в якій просторово-розподілена ознака оцифровується та зберігається у вузлах регулярної сітки. На відміну від растра, значення ознаки в просторі між вузлами вважається невизначеним і звичайно обчислюється інтерполяцією за найближчими вузлами. 2. (ArcGIS) Подання простору, що використовує прямокутний масив вузлів сітки (mesh points), розташовуваних на постійному дискретному інтервалі значень x і y відносно загальної точки відліку. Решітки зберігаються, як і сітка, але представляють значення поверхні тільки у вузлових точках, а не для всього осередку (cell).

Layer, theme, coverage, overlay □ Слой □ Шар

1. Канал (у растровій моделі даних). 2. (ГІС) Шар, тема (у багатошаровій цифровій карті). 3. (ArcGIS) Шар, файл (з розширенням . lyr), що зберігає параметри візуалізації (включаючи умовні знаки) і посилання на набір векторних або растрових даних. 4. Сукупність однотипних (однієї вимірності) просторових об'єктів, які належать до однієї теми (класу об'єктів) в межах деякої території та в єдиній системі координат. За типом об' єктів розрізняють точкові, лінійні та полігональні шари, а також шар із тривимірними об'єктами (поверхнями). Пошарове, або «шарувате» (layered), або багатошарове (multi-layered) представлення є найпоширенішим способом організації просторових даних у пошарово-організованих ГІС (layer-based GIS). Для зручності зберігання та обробки великих наборів даних кожний із шарів може бути розбитий на фрагменти (tile) у результаті операції фрагментування (tiling), зворотньої зшивки. Звичайно нарізка на фрагменти успадковує прийняту схему разграфки карт. Логічна нерозривність отриманого фрагментованого шару забезпечується засобами, що підтримують безшовні бази даних (logically continuous database, seamless database). 5. (ArcGIS) Основна одиниця географіч­ного представлення на карті. Вона показує набір взаємозалежних географічних даних, зображених відповідно до картографічних стандартів. Шар є посиланням на набір географічних даних, але сам не містить географічних даних. Він зберігається як частина картографічного документа або як окремий файл із розширенням «.lyr». 6. (ArcGIS) Сукупність однорідних (similar) географічних просторових об'єктів, таких, як ріки, озера, округи або міста в певній області або місці, зв'язані один з одним для подання на карті. Шар посилається на джерело зберігання географічних даних, таке як покриття (coverage), і визначає правила його відображення. Користувач має можливість створюватита управляти шарами так само, як і будь-якими ін. типами даних у звичайній БД. 7. (ArcGIS) Елемент представлення географічних просторових об'єктів (feature) на географічній карті. Кожний шар представляє окремий тип просторових об' єктів, таких як ріки, озера, дороги та ін. Шар не зберігає безпосередньо дані, що ставляться до даного просторового об' єкта, а містить посилання на дані, що містяться в покриттях, шейпфайлах, базах геоданих (БГД), зображеннях, сітках і т.д. Зв'язування даних у такий спосіб дозволяє автоматично відображати будь-які зміни, що відбуваються в базах геоданих. 8. Термін належить до ділянок даних, які «перекриваються» та звичайно взаємодіють із однією основоутворюючою темою. Такі перекриття посилаються один на одного в рамках загальної координатної системи, що втримується в базі даних. Див. annotation layer, CAD layer, feature layer, line layer, logo layer, model layer, point layer, polygon layer, pyramid layers, raster layer, TIN layer, vector layer, water layer. Layer-based data model Послойная модель данных □ Пошарова модель даних

Просторова модель даних, яка є сукупністю прошарків, кожен з яких містить однотипні об' єкти.

Layout □ План, схема □ План, схема

(ArcGIS) Компоновка   елементів   картографічного   документа,   які   збираються і відображуються на екрані комп'ютера. Може бути роздрукована або збережена на жорсткому диску. LBS - Див. Location-based services LCD - Див. Liquid-crystal display LCGU - Див. Least common geographic unit

Learning Management System (LMS) □ Система управленния обучением Система управління навчанням

Програмне забезпечення для автоматизації процесів навчання та адміністрування у процесах е-Навчання (e-Learning). LMS реєструють користувачів, управляють розмі­щенням нових курсів у каталозі й записуванням даних, які надходять від користувачів для обробки особами, які ведуть відповідні курси. Як правило, LMS створюються для управління численними авторами та провайдерами.

(Least) convex hull □ Выпуклая оболочка Опукла оболонка

Найменша опукла оболонка (неопуклого багатокутника або набору точок) - просторо­вий об'єкт і просторовий оператор.

Least cost path □ Маршрут наименьшей стоимости □ Маршрут (шлях) найменшої вартості

Least squares correlation Коррелирование по методу наименьших квадратов

□ Корелювання за методом найменших квадратів

(ОЗ) Метод пошуку відповідності кореляційних вікон (correlation windows), що враховує можливі геометричні розходження зображень у цих вікнах шляхом припасування (рос. подгонки) за методом найменших квадратів (МНК).

Least-squares method, least-squares technique □ Метод наименьших квадратов (МНК)

□ Метод найменших квадратів (МНК)

Метод обчислення розшукуваних параметрів і поправок у спотворених випадковими похибками вимірах, при якому мінімізується зважена сума квадратів цих поправок (WSSR). Для нерівноточних вимірів повинні бути визначені ваги, що враховують точність вимірів. Для рівноточних ваги приймають рівними одиниці. Обов' язковою умовою методу наменших квадратів є наявність надлишкових вимірів.

Least squares adjustment □ Уравнивание □ Зрівнювання

Зрівнювання (геодезичної мережі) за методом найменших квадратів (МНК). LED - Див. Light Emitting Diode

Left-right topology □ Краевая топология □ Крайова топологія

Елемент полігональної топології, що вказує для кожної дуги ідентифікатори її лівого та правого полігонів.

Legacy system Наследуемая (унаследованная) система □ Наслідувана (успадкована) система

Комп' ютерні системи, що через ти чи ін. причини перестали задовольняти потреби застосування, які змінилися і разом з тим продовжують використовуватися через великі утруднення, що виникають при спробі їхньої заміни сучасними аналогами. Успадковані системи використовують морально застарілі програмні й апаратні технології, архітектури і платформи, а також успадковане на етапі їхнього створення програмне та інформаційне забезпечення. При проектуванні таких систем, як правило, не передбачаються належні заходи для їхньої покрокової міграції й інтеграції з новими системами. Для таких систем характерні також монолітність і закритість. Дослідження показали, що практично будь-яка система, відома до останнього часу, після свого створення протидіяла виникаючим змінам і мала тенденцію швидкого перетворення в тягар організації тому, що при її створенні використалися, як правило, "застарілі" технології, архітектури і платформи. У цілому, успадковані системи можуть представляти: а) комп' ютерні системи, які через ті чи ін. причини перестали влаштовувати користувачів; б) програмні системи для мейнфреймів, написані мовою програмування Cobol, і застосування, що знаходилися в експлуатації більше 5 років; в) програмно-апаратні системи на базі міні-комп' ютерів або мейнфрей-мів, що вичерпали себе; г) застосування, що використовують ранні типи інтерфейсів для операційної системи Unix; д) будь-яка морально застаріла система. Legend, map legend, sheet memoir □ Легенда, легенда карты □ Легенда, легенда карти

1. (Кгр.) Система умовних знаків, що використані на карті, і текстових пояснень, що розкривають зміст. Легенда включає роз'яснення, витлумачення знаків і відображає логічну основу об' єкта, що картографується. Для топографічних карт існують спеціальні таблиці умовних знаків, обов'язкові для використання на всіх картах відповідного масштабу. На тематичних картах легенда часто вміщують (друкують) на самому аркуші карти. 2. Зведення (рос. свод) умовних позначок, використаних на карті, з текстовими поясненнями до них. Звичайно легенди карти створюються на основі класифікацій зображуваних об'єктів і явищ. Вони стають їхньою графічною моделлю й часто служать для побудови класифікаторів. Більш складні легенди карти діляться на розділи й підрозділи, причому графічні засоби й написи підкреслюють їхню ієрархічну співпідпорядкованість. 3. Таблиця символів, яка використовується для інтерпретації карт. 4. (ДЗЗ) Текстовий опис результату інтерпретації зображення. 5. (ArcGIS) Посилальна частина карти, що містить список і описує кольори, символи, форми ліній, відтінки кольорів та анотації, використовувані на карті. Легенди часто включають масштаб, джерела інформації, орієнтацію, а також ін. картографічну інформацію. Lettering, inscriptions □ Надписи на картах □ Написи на карті

1. Написи на карті. 2. Шрифт написів на карті (font). 3. Розміщення написів на карті, спосіб розміщення, параметри розміщення, включаючи положення щодо об'єкта, орієнтацію й міжсимвольний інтервал. 4. Всі назви, терміни, пояснення, буквені й цифрові позначення, що поміщаються на карті. Розрізняють три види написів на карті: а) топоніми (toponyms), тобто найменування географічних об'єктів, включаючи гідроніми, ороніми, етноніми, зооніми й ін.; б) терміни (terms) - написи на карті, що позначають географічні, геологічні, океанологічні, соціально-економічні й ін. поняття; в) пояснювальні написи (explanatoty inscriptions), тобто різного роду якісні, кількісні, хронологічні, геодезичні та ін. написи на карті. Розходження гарнітур шрифтів та кеглів написів на карті дозволяє в ряді випадків використовувати їх як умовні позначки. Засоби автоматизації дозволяють вирішити завдання оптимального автоматизованого розміщення написів (automated name placement) стосовно до анотування точкових об'єктів. Тим самим забезпечується можливість інтерактивного редагування написів на карті для усунення їхніх перекриттів і графічних конфліктів з ін. елементами картографіч-ного зображення. Level □ Уровень □ Рівень

1. (Заг.) Рівень; ступінь. 2. Те ж, що і correction level.

Level 2 cache (1,2 cache) Кэш 2-го уровня □ Кеш 2-го рівня

Кеш між процесором і підсистемою пам' яті. Працює, як правило, на частоті шини і змонтований на материнській платі (хоча пізніше в процесорах Intel його почали установ­лювати в одному мікроскладанні або модулі з процесором, а також збільшили частоту). Для кеша 2-го рівня майже завжди застосовується пам'ять типу SRAM. Характерні ємності такої пам' яті - від 256 кВ до 1 МВ на процесор. Обсяг і швидкодія кеша 2-го рівня дуже впливають на швидкодію системи в цілому. Слід мати на увазі, що іноді встановлення в систему додаткової пам' яті (як правило, понад 64 МВ) може помітно уповільнити її роботу, якщо контролер не підтримує кешування цієї пам' яті. Level of detail Степень детализации □ Ступінь деталізації

Level of measurement □ Технический уровень измерений □ Технічний рівень вимірів

Технічний рівень вимірів. Те ж, що і measurement scale. Level slicing □ Нарезка на интервалы Нарізка на інтервали

1. (ОЗ) Перетворення контрасту, при якому всі значення яскравості в межах кожного інтервалу заміняються одним (нижнім, середнім або верхнім значенням інтервалу). 2. (ОЗ) Розфарбування інтервалів, наприклад, на гіпсометричній карті. Lexeme □ Лексема □ Лексема

1. (Прг.) Мінімальні одиниці значень тексту в програмі. 2. (Прг.) Мінімальна одиниця мови, що має значення: ідентифікатор, буквена константа, знак операції, роздільники. 3. Елементарне значення. 4. (Уграматиці) (від грец. lexis - слово, вираз, зворот мови). Слово, розглянуте як носій постійного лексичного значення у відволіканні від тих конкретних граматичних значень, які це слово здобуває в мовному ланцюзі, вступаючи в синтаксичний зв'язок узгодження, керування або прилягання з ін. словами. Кожній лексемі відповідає парадигма або ряд парадигм. Так лексемі «будинок» відповідає парадигма: будинок, будинку, будинки ... і т.д.

Lidar (light detecting and ranging) □ Лидар □ Лідар

Дослівно розкривається, як «виявлення й вимір дальності за допомогою світла» і позначає лазерний (скануючий) далекомір. Ця система складається з малопотужного лазера, оптичного телескопа з фотодетектором, що приймає відбитий лазерний промінь, і системи обробки, що відновлює об'ємну картину лазерного зондування. Лідари дозволяють знімати рельєф земної поверхні (внаслідок відбиття) або об' ємний розподіл складу, температури й руху атмосфери (внаслідок зворотного розсіювання (backscattering)). Див. також continuous wave lidar (CW lidar), differential absorption lidar (DIAL), doppler lidar.

Life cycle of program, process Жизненный цикл (ЖЦ) программы, процесс □ Життєвий цикл (ЖЦ) програми, процес

1. Послідовність дій, з яких складається розробка (програмної системи). 2. Послідов­ність етапів, які проходить кожна програма від створення до повної утилізації. Для описання ЖЦ існують кілька моделей. Щодо моделі ЖЦ, то тут мається на увазі структура, що визначає послідовність виконання і взаємозв' язку процесів, дій і завдань, котрі виконуються протягом ЖЦ. Модель ЖЦ залежить від специфіки інформаційної системи (ІС) і специфіки умов, за яких остання створюється і функціонує. Стандарт ISO/IEC 12207 не пропонує конкретну модель ЖЦ і методи розробки програмного забезпечення (ПЗ). Його регламенти є загальними для будь-яких моделей ЖЦ, методологій і технологій розробки. Стандарт ISO/IEC 12207 описує структуру процесів ЖЦ ПЗ, але не конкретизує в деталях, як реалізувати або виконати дії й завдання, включені у ці процеси. Зараз найпоширенішими є дві головні моделі ЖЦ: а) каскадна модель (70-85 рр.); б) спіральна модель (86-90 рр.). Lifespan - Див. lifetime

Lifetime, lifespan Существование □ Існування

(ArcGIS) Існування (об' єкта в складеному відношенні). Light Emitting Diode (LED) Светодиод □ Світлодіод

Елементна база технологій деяких фірм - OCE (Голландія), OKI (Японія), яка дозволяє відмовитись від складної системи лазерної розгортки під час формування образу аркуша, що друкується, для подальшого лазерного друкування. Як правило, світлодіоди кріпляться всередині друкарських пристроїв у вигляді лінійних (линійчатих) конструктивів.

Light modulation □ Модуляция света □ Модуляція світла

(ДЗЗ) Модуляція коливань електромагнітного випромінювання оптичного діапазону (видимого світла, ультрафіолетового або інфрачервоного). При модуляції світла можуть змінюватися амплітуда (і, відповідно, інтенсивність), фаза, частота або поляризація випромінювання.

Light table □ Световой стол □ Світловий стіл

Line, line feature, linear feature □ Линия, линейный элемент □ Лінія, лінійний елемент

1. (Пряма) лінія, відрізок, хоча пряма лінія - це straight line, а крива - curved line. Line без атрибута часто саме пряма лінія або відрізок прямої (більш строго - line segment), або ламана лінія (також - polyline). 2. Лінійний об'єкт. Одновимірний об'єкт, один із чотирьох основних типів просторових об'єктів (поряд із точками, полігонами й поверхнями), утворений послідовністю не менш 2-х точок з відомими плановими координатами (лінійних сегментів або дуг). Сукупність ліній утворює лінійний шар. 3. Узагальнене найменування лінійних графічних і просторових об'єктів та примітивів: ліній у зазначеному вище значенні, сегментів і дуг, границь полігона. Повна безліч термінів, що відповідають лінійним елементам векторно-топологічного подання просторових об'єктів з обліком геометричних і топологічної складових цих об' єктів, закріплено, приміром, у стандарті SDTS: line - одномірний об'єкт; line segment - одномірний об'єкт, що являє собою пряму між двома точками; link - одномірний об'єкт, що безпосередньо з'єднує два вузли (інакше - edge); directed link - «лінк» зі специфікованим напрямком; string -послідовність лінійних сегментів; chain - спрямована послідовність непересічних лінійних сегментів з вузлами на їхніх кінцях, факультативно можуть бути зазначені лівий і правий ідентифікатор; arc - геометричне місце точок, що утворять криву, описану деякою мате­матичною функцією; ring - замкнута послідовність непересічних лінійних елементів chains, strings або arcs, що утворить замкнуту границю, але без включення її внутрішньої області (інакше - границя полігона). 4. (ArcGIS) Набір координат, який задається, щоб представляти лінійний просторовий об' єкт незамкненого типу або форму географічного просторового об'єкта, тобто відображати контури річок, лінії вулиць і т.д. 5. (ArcGIS) Одиночна дуга (arc) у покритті. 6. (ArcGIS) Лінія на карті (в тому числі і штрихова -neatline). 7. Те ж, що і scan line. 8. (Мат.) Границя поверхні, що має тільки один вимір (довжину) і обумовлена, як слід крапки, що рухається, або місце перетинання двох поверхонь. Приміром, лінія пряма, крива, ламана, перпендикулярна, похила, паралельна. Line drop-out Выпадение строки □ Випадання рядка

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Похожие статьи

Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики