Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики - страница 36

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

(ДДЗ) Дефект зображення у вигляді послідовності некоректних значень пікселів, що займає всю або частину рядка растра. Порівн. striping. Line(ar) feature Линейный объект □ Лінійний об'єкт Line fill symbol □ Штриховка □ Штрихування Line graph □ График □ Графік

Line-in-polygon □ Внутриполигональная линия □ Внутрішньополігональна лінія

(ГІС) Операція накладення, в результаті якої лінії одержують атрибути тих полігонів, через які вони проходять.

Line layer Линейный слой □ Лінійний шар Line object - Див. line

Line printer Построчно печатающее устройство □ Порядково друкуючий пристрій

Алфавітно-цифровий друкувальний пристрій, АЦПУ (без графіки). Line scanner □ Сканер линейный □ Сканер лінійний

Сканер, що встановлюється на рухомій повітряній або космічній платформі, в конструкції  якого  реалізована  процедура  лінійного  сканування,  тобто траєкторіяпослідовного огляду елементів сцени (земної поверхні, об' єкта) утворює лінію, яка розташована перпендикулярно напрямку польоту. Цій лінії відповідає рядок зображення. Зведенням результатів послідовних циклів лінійного сканування можна формувати двомірне зображення. Головна перевага лінійного сканера - простота конструкції, основний недолік - погіршення просторової розрізненості зображення на краях рядка.

Line segment □ Сегмент □ Сегмент

(Син. segment, chord). 1. Відрізок прямої лінії, що з'єднує дві точки з відомими координатами - проміжними точками (vertex, pl. vertices) або вузлами. 2. Елемент дуги у векторних представленнях просторових об' єктів. Line smoothing Сглаживание линии □ Згладжування лінії

(ГІС) Додавання в лінію формотворчих точок з метою одержати більш гладку (рос. гладкую) форму лінії. Зворотня операція - weeding.

Line (discrete) spectrum □ Линейчатые спектры Лінійчаті спектри

Оптичні спектри, що складаються з окремих спектральних ліній. Типові для вільних атомів.

Line spread function Функция рассеяния линии □ Функція розсіяння лінії

Нормований розподіл інтенсивностей випромінювання в зображенні об' єкта, що має вигляд тонкої лінії, яка світиться.

Line symbol Линейный условный знак □ Лінійний умовний знак Lineament □ Линеамент □ Лінеамент

Елемент ландшафту, який має геометричну форму, наближену до прямої лінії. Лінеамент часто є індикатором зони геологічних порушень або тріщинуватості. Іноді протяжність лінеаменту може досягати сотень і навіть тисяч кілометрів. Лінеамент використовується як розпізнавальна (дешифрувальна) ознака при пошуку родовищ корисних копалин методом ДЗЗ.

Linear contrast stretch □ Линейное преобразование контраста □ Лінійне

перетворення контрасту Line(ar) feature Линейный объект □ Лінійний об'єкт Linear interpolation □ Линейная интерполяция □ Лінійна інтерполяція Linear measure - Див. measure

Linear transformation - Те ж, що і Affine transformation Lines per inch (Lpi) □ Линий на дюйм Ліній на дюйм

1. Одиниці виміру якості друку при виведенні на принтері виражаються у lpi (lines per inch - ліній на дюйм). Під лінією мається на увазі так званий поліграфічний растр. Його відмінність від звичайного растра в тому, що під час друку для відтворення відтінків використовується прямокутна матриця з точок, що друкується принтером. Більш світлому відтінку відповідає менша кількість точок у матриці, більш темному - більша кількість точок. Розмір такої матриці може змінюватись, а ось відстань між точками матриці фіксована і залежить від якості принтера. З'ясовано, що якість принтера, якість друку (lpi) і кількість відтінків, доступних для відтворення, тісно пов' язані між собою. 2. Одиниця виміру геометричного дозволу (сканера, принтера й т.п.) - звичайно те ж, що й dpi, ppi. Linear scale □ Линейный масштаб Лінійний масштаб

Подання масштабу карти за допомогою масштабної лінійки (scale bar). Link Соединение, канал, связь □ З'єднання, канал, зв'язок

1. Зв'язок, сполучна ланка. 2. (ESRI) Зв'язок (вторинний елемент покриття Arclnfo, тобто вектор геометричного трансформування). 3. (МПД) Канал передачі даних. Див. uplink, downlink. 4. (МПД) Електричне або оптичне з'єднання між мережною станцією та концентратором або між двома концентраторами. 5. Сутність, що визначає топологічне співвідношення між двома вузлами різних підмереж. Між парою підмереж може існувати безліч з' єднань одночасно.

Liquid-crystal display (LCD) Устройство отображения □Пристрій відображення

Пристрій    відображення    (дисплей,    монітор,    екран)    на    рідких кристалах. Рідеокристалево-дисплейна (РК-дисплейна) технологія виготовлення екранів (дисплеїв), заснована на відбитті світла від рідкокристалевого покриття. Широко використовується при виготовленні екранів для портативних комп'ютерів і РК-панелей для проектування відеозображення на великий екран з презентаційною метою. LIS - Див. Land Information System LISS - Див. Linear Imaging and Self Scanning sensor Literacy, competence □ Грамотность Грамотність

Певний рівень володіння навичками читання, письма у відповідності до граматичних норм рідної мови. Стосовно характеристики населення - один із базових показників його соціально-культурного розвитку. Конкретний зміст поняття грамотності історично мінливий, має тенденцію до розширення із зростанням суспільних вимог до розвитку індивідуума: від його елементарних умінь читання, письма, лічби до володіння певним комплексом різних суспільно необхідних знань і навичок, що дозволяють людині свідомо брати участь у соціальних процесах (так звана функціональна грамотність).

Lithosphere □ Литосфера □ Літосфера

Зовнішня сфера «твердої» Землі, яка включає земну кору та верхню частину верхньої мантії (до глибини близько 900 км).

Linear system □ Линейная система □ Лінійна система

Система,  у якій  процеси  описуються лінійними рівняннями та задовольняють принципові суперпозиції. LMS - Див. Learning Management System Loader □ Загрузчик Завантажувач

Обслуговуюча програма забезпечення початкового завантаження програми або ядра операційної системи.

Local Access Database (LAD) База данных локального доступа База даних локального доступу

База даних, яка обслуговує локальні системи і робочі групи; кінцевий пункт загального розподілення даних. Вони є "роздрібними торговими точками" у мережі сховища даних і забезпечують безпосередній доступ до даних, необхідних конкретним настільним системам або службам запитів. Дані потрапляють до LAD із сховищ даних відповідно до умов піднаборів стандартних наборів. Як правило, ці дані знаходяться на LAN-сервері. Local area coverage (LAC) □ Локальное покрытие □ Локальне покриття

(ДЗ) Тип даних NOAA AVHRR із просторовим дозволом 1.1 км. AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) - цифрова багатозональна апаратура, що встановлюється на супутниках TIROS-1 і NOAA. Ця апаратура веде зйомки у 5-ти каналах: 580-680, 725­1100, 3550-3930, 10500-11500 і 11500-12500 нм. На різних супутниках довжина хвиль 4-го и 5-го каналов дещо відрізняються. Просторовий дозвіл складає 1.1 км, радіометричний дозвіл - 10 біт (1024 градації яскравості в кожному діапазоні), ширина захоплення 2700 км. Local Area Network (LAN) □ Локальная вычислительная сеть (ЛВС) Локальна

обчислювальна мережа (ЛОМ)

Локальна мережа з' єднаних поміж собою робочих станцій (комп' ютерів), які спільно використовують ресурси процесора або сервера в межах відносно невеликої географічної площини. Може обслуговувати від кількох до кількох тисяч користувачів. Для взаємодії компонентів і передачі інформації використовуються засоби (протоколи й мови) TCP/IP, HTML, XML, SMTP та ін. відкриті Інтернет-орієнтовані стандарти. У цій мережі можуть бути так звані бездискові вузли, які також називаються клієнтами, що можуть мати доступ до накопичувача на дисках обслуговуючого пристрою. Принцип взаємодії «клієнт -обслуговуючий пристрій» користується зростаючою популярністю, оскільки він заощаджує витрати.

Local scale of map Частный масштаб карты □ Частковий масштаб карти

Відношення довжини безконечно малого відрізка на площині до довжини відповідного відрізка на земному еліпсоїді. Частковий масштаб карти залежить від координат точки на еліпсоїді, виду картографічної проекції. На топографічних картах частковий масштаб карти практично постійний і виражається числом, близьким до одиниці. На дрібномасштабних картах відхилення часткового масштабу карти від одиниці може досягати значної величини. Частковий масштаб карти ще називають масштабом у точці. Localization Локализация □ Локалізація

1. Інформаційне наповнення комп' ютерної системи і зміст супроводжуючої документації, які концептуально відповідають обраній користувачем мові й країні проживання. Локалізація впливає на мову комп'ютерних термінів і на різноманітні параметри комп' ютерних установок. 2. Процес настроювання або перекладу окремих даних і ресурсів комп' ютерних систем, необхідних для використання в певному географічному регіоні, які враховують мову конкретних користувачів даної місцевості. Див. software localization.

Location □ Определение места Визначення місця

1. (Місце)положення об'єкта. 2. Ідентифікація пункту обслуговування для даного клієнта (наприклад, найближчої АЗС) з метою позиціювання відповідного до неї місцеположення автомобіля. Див. також аllocation.

Location-based services (LBS) Услуги, связанные с географическим положением □ Послуги, пов'язані з географічним положенням

Видача користувачеві списку й координат пунктів обслуговування (магазинів, кафе й т.д.), що перебувають поблизу його поточного (рос. текущего) місцеположення. Включає також визначення координат користувача стільникового зв' язку й маршрутизацію до нього служби порятунку й т.п.

Location Services Адресные сервисы □ Адресні сервіси

У сучасному безпровідному світі мобільні телефони (cell phones), персональні цифрові асистенти (PDAs), лептопи й автомобільні комп'ютери стають "безпровідними позиційними Інтернет-пристроями". їх позиційність грунтується на одержанні сигналів від низки взаємопов'язаних антен, вбудованих систем GPS (Global Positioning System), або ж на ін. технологіях, які позиціонують їх просторове розташування.

Locator □ Локатор □ Локатор

(ArcGIS) Об'єкт, що реалізує геокодування. Locators Локаторы □ Локатори

(ArcGIS) Адреси, місця розташування (x,y), поштові індекси, орографічні назви, положення за маршрутом. Корпоративні та установчі бази даних містять багато записів з адресами та місцями розташування, що задаються ін. способами. Тому локатори містять інформацію, що дозволяє створювати просторові об' єкти в цих місцях розташування з метою відображення на карті.

Locking □ Блокировка □ Блокування

(Комп.) Заборона редагування даних більш ніж одним користувачем. Locus of points Геометрическое место точек □ Геометричне місце точок Log (file) □ Журнал □ Журнал

(Комп.) Файл, у який записуються команди користувача й повідомлення програми. Журнал зберігається після завершення сеансу роботи із програмою й може надалі використовуватися для відновлення послідовності дій. Син. history file.

Logging □ Ведение журнала □ Ведення журналу

(Комп.) Реєстрація дій користувача в журналі (log).

Logical □ Логический □ Логічний

1. Розглянутий з погляду можливих операцій, а не з погляду реальної організації. Поняття «віртуальний» звичайно має на увазі більший ступінь абстракції, ніж поняття «логічний». «Концептуальний» і «абстрактний» стосуються більше міркувань і проектування,   ніж   функціонування   програм.   Приміром,   у   комп'ютерах широковикористовуються поняття «логічний диск», «логічний принтер», «логічний пристрій» і т.д. 2. Той, котрий передбачає використання логіки. 3. Концептуальний або віртуальний, тобто котрий включає в себе концептуальні, а не реальні фізичні об' єкти.

Logical address □ Логический адрес Логічна адреса

Символьна або умовна адреса осередку або ділянки пам' яті, пристрою або вузла мережі, що переводиться у фізичну адресу відповідним програмним або апаратним забезпеченням.

Logical calculus □ Логическое исчисление Логічне вирахування

(Мат. ) Формалізація змістовних наукових теорій. Виведені об' єкти логічних вирахувань інтерпретуються як судження, складені за допомогою пропозиційних найпростіших зв' язувань і кванторів, які мають суб'єктивно-предикатну структуру. Найчастіше використовують зв'язування «ні», «і», «або», «якщо..., те...» і квантори існування та спільності (рос. существования и общности).

Logical device □ Логическое устройство □ Логічний пристрій

Абстрактне позначення пристрою вводу/виводу у вигляді додаткового текстового імені, приписаного пристрою в програмі або в операційній системі. В ОС MS-DOS незалежно від виду пристрою всі принтери мають логічне ім'я "PRN". В ОС Windows логічне ім'я пристрою, що використовує гнучкі диски, приміром, - "3 V Floppy"" і т.д. Logical disc □ Логический диск □ Логічний диск

Частина фізичного жорсткого диска, розглянута як окремий жорсткий диск зі своїм ім' ям накопичувача. В операційних системах персональних комп' ютерів для гнучкого диска логічним ім' ям є сполучення букви «А» і двокрапка: «A:». Жорсткий диск розбивається програмно на частини, поіменовані логічними дисками з іменами: C:, D:, E: і т. д.

Logical name □ Логическое имя □ Логічне ім'я

Абстрактне позначення пристрою комп'ютера у вигляді додаткового текстового й/або графічного імені/позначення, приписуваних операційною системою для зручності їхнього використання. Логічне ім' я допускає використання даного об' єкта таким чином, що не виникає необхідності вдаватися в особливості його фізичної реалізації. Приміром, в ОС DOS можна друкувати текстові файли на принтері, вказуючи логічне ім'я PRN, незалежно від того, який конкретно принтер підключено до ПК - Hewlett-Packard, Canon, Xerox або ін.

Logical network □ Логическая сеть □ Логічна мережа

(ArcGIS) Інформація про зв'язності (connectivity) просторових об'єктів у мережі. Logical programming □ Логическое программирование □ Логічне програмування

(Прог.) Термін «логічне програмування», що з'явився приблизно в 1975 р., фахівці тлумачать по-різному. У вузькому значенні його зв'язують, насамперед, із системами програмування, заснованими на використанні спеціальних класів логічних формул (хорновських диз'юнктів) для створення логічних програм та спеціальних методів логічного виводу (варіантів методу резолюцій) або побудови логічних моделей обчислень для реалізації способів виконання логічних програм. Тому логічне програмування у вузькому значенні іноді називають хорновским, резолюційним або «прологомовним» програмуванням. У широкому значенні в основі логічного програмування лежить ідея опису завдання сукупністю тверджень засобами обраної формальної логічної мови й одержання рішення за допомогою побудови висновку в деякій формальній (дедуктивній) системі понять. Найбільш поширені такі мови логічного програмування: 1. Функ­ціональні чи аплікаційні (LISP, FP, APL, Nial, Krc, LOGO). 2. Продуційні (Рефал).

3. Логічні (PROLOG).

Logical record □ Логическая запись □ Логічний запис

Послідовність байтів на магнітній стрічці,  що утворюють осмислену одиницю інформації (наприклад, рядок растра). Logo, logotype □ Логотип □ Логотип

Logo layer Слой логотипа □ Шар логотипа

(ERDAS) Статичне зображення, що накладається поверх цифрової карти, знімка або тривимірної сцени. Long Длинный □ Довгий

(Прог.) Довге ціле число (тип змінної) - не менш 32 біт. Див. Int. Long-term forecast □ Долгосрочный прогноз Довгостроковий прогноз

Прогноз із періодом попередження для науково-технічних, соціальних, економічних та ін. об'єктів від 5 до 15 років.

Long transaction □ Длинная транзакция (от минут до месяцев) □ Довга транзакція (від хвилин до місяців)

(БД) Різновид транзакцій, який допускає їхнє одночасне виконання. Для кожної довгої транзакції створюється окрема версія БД (version або replication), що повинна погоджуватися (reconcile) з вихідною БД безпосередньо перед передачею у її структуру змін чергової довгої транзакції. Див. replication.

Long wave infrared region (LWIR) Длинноволновый ИК-диапазон □ Довгохвильовий ІЧ-діапазон

Один з діапазонів у якому виконується ДЗЗ. Зветься також далеким ІЧ-діапазоном чи тепловим ІЧ-діапазоном. Має довжину хвиль від 8 до 15 мкм. Longitude □ Долгота □ Довгота

Довгота (звичайно геодезична). Координата, що визначає положення точки на Землі в напрямку із заходу на схід від початкового меридіана. Розрізняють такі види довготи: а) астрономічну, як двогранний кут між площинами астрономічних меридіанів цієї точки та початкового; б) геодезичну, як двогранний кут між площинами меридіана точки, що визначається, та початкового меридіана; в) геоцентричну, як двогранний кут між площинами геоцентричного меридіана точки, що визначається, та початкового меридіана. Довготу відраховують від 0° до 360° із заходу на схід або в обидва боки, від 0° до 180° з відповідними словами «східна»/«західна» або знаками плюс/мінус.

Longitude of origin □ Долгота начала координат □ Довгота початку координат

Довгота точки початку декартових координат обраної проекції. Lookup table (LUT) Справочная таблица □ Таблиця-довідник

1. (БД) Таблиця, яка звичайно складається з двох стовпців, один із яких містить коди, а ін. - їхні розшифровки. Використовується для підстановки розшифровок замість кодів в деякі ін. таблиці за допомогою операцій реляційного з'єднання. 2. (ОЗ) Таблиця перетворення яскравостей. Переважно використовується для перетворення яскравостей пікселів у момент промальовування зображення на екрані.

Low-frequency kernel, low-pass kernel Низкочастотный фильтр □ Низькочастотний фільтр

Матриця ФНЧ із застосуванням згортки. Low-pass filter □ Фильтр низких частот, низкочастотный фильтр □ Фільтр низьких частот, низькочастотний фільтр

(ДЗЗ) Фільтр нижніх частот. Елемент, який має властивість перепускати тільки ті гармонічні складові сигналів зображення, частоти яких лежать нижче деякої критичної величини.

Lowland □ Низменность □ Низина

Переважно рівнинна ділянка суходолу, висота якої не перевищує 200 м над рівнем моря. Деякі низини лежать нижче рівня моря. В Україні найбільшими є Придніпровська і Причорноморська низини.

Loxodrome, rhumb line Локсодромия □ Локсодромія

Лінія, що перетинає всі меридіани під тим самим азимутом (під постійним кутом). На морських навігаційних картах локсодромія зображується прямою. Lpi - Див. lines per inch Luminance Яркость □ Яскравість

Luminescence □ Люминесценция Люмінесценція

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Похожие статьи

Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики