Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики - страница 38

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

Map assembly, map montage □ Компоновка карты □ Компонування карти

Розміщення картографічного зображення, назви карти, легенди, урізань і ін. даних усередині рамок карти, на її полях або в межах аркуша.

Map bibliography □ Картографическая библиография, картобиблиография □ Картографічна бібліографія, картобібліографія

1. Списки, бібліографічні описи, покажчики, каталоги, огляди, що містять необхідні й упорядковані (по масштабах, тематиці, території й т.п.) відомості про картографічні твори та/або про картографічну літературу. Існує міжнародна, державна й галузева (тематична) картографічна бібліографія. 2. Розділ картографії, завданням якого є облік і реєстрація друкованої, рукописної то електронної картографічної продукції й інформування про неї користувачів.

Map border framework, map margin, sheet border □ Рамки карты □ Рамки карти

Лінії, що обмежують карту. Розрізняють: а) внутрішню рамку (neat line), яка безпосередньо обмежує картографічне зображення; б) градусну й мінутну рамки (grade and minute frame), на яких відповідно наносяться градусні й/або хвилинні розподіли за широтою і довготою, а також в) зовнішню рамку (exterior margin, external margin, map edge, sheet margin), що облямовує всі ін. рамки і має декоративне значення.

Map coordinates Координаты карты □ Координати карти

Координати тієї проекції, в якій виконана карта або в яку наведене зображення.

Map coverage □ Картографическая изученность □ Картографічна вивченість

Повнота і якість (кондиційність) покриття якої-небудь території зйомками та картографічними матеріалами. Для об'єктивного подання ступіня картографічної вивченості виготовляють спеціальні карти-схеми картографічної вивченості (map coverage diagrame). Картографічна вивченість, що стосується тільки до топографічних карт, називається топографічною вивченістю території (topographic(al) map coverage). Map credits - Див. credits.

Map depot, map library □ Картохранилище Картосховище

Спеціально пристосоване приміщення в установі  або  бібліотеці  для зберігання картографічних фондів і матеріалів дистанційного зондування. Map design, overal design of map □ Оформление карт □ Оформлення карт

1. Розділ картографії, предметом якого є способи графічного подання карт, включаючи розробку умовних позначок і загальне колірне, штрихове, півтонове й шрифтове оформлення. Як наукова дисципліна, оформлення карт тісно пов'язане з картографічним дизайном і картографічною семіотикою, кольороведенням, художньою графікою, психологією сприйняття, технічною естетикою. 2. (Map design, map appearance, map delineation) Сукупність застосованих на карті образотворчих засобів, що визначають її інформаційні, художні, естетичні якості.

Mар document Картографический документ □ Картографічний документ Map editing, editing of atlas Редактирование карты (атласа) □ Редагування карти (атласу)

Науково-технічне керівництво створенням карти (атласу) на всіх етапах, включаючи проектування карти (атласу), підготовку редакційних вказівок, розробку легенд, контроль процесів складання, генералізації, узгодження карт, оформлення й підготовки до видання. Редактор карти (атласу) (map (atlas) editor) як особа, що розробила проект і відповідальне за зміст і якість картографічного твору, має авторські права на нього, поряд з автором. Mар elements Элементы карты □ Елементи карти

Елементи оснащення карти. Map extent Экстент карты □ Екстент карти

1. (ArcGIS) Межі прямокутного простору (xmin, y ) ділянки (area) поверхні

Землі, відображуваної з використанням ArcGIS. Екстент карти специфікується в координатній системі покриття або ін. використовуваного набору географічних даних. Звичайно екстент географічної бази даних (або частини її, що визначає збільшене (zoomed-in) подання) визначає екстент карти для відображення на дисплеї. 2. Географічний екстент набору географічних даних специфікується мінімальним прямокутним обрамленням

(тобто xmin, ymin і xmax, ymax).

Map format □ Формат карты □ Формат карти

Розміри карти, які звичайно надаються у сантиметрах. Для карт вказують розміри аркуша, для рельєфних карт - додають найбільшу висоту по вертикалі, для атласів -розмір обкладинки, а для глобусів - довжину діаметра. Атласи поділяють за форматом на великі (настільні), книжкового формату, малі (кишенькові) та мініатюрні. Map frame Окно картографического изображения □ Вікно картографічного

зображення

(ERDAS) Ділянка на компонуванні (рос. компоновке) карти, в яку поміщають просторові дані (растрові, векторні, анотації). Компонування може містити декілька таких вікон.

Map graticule - Cartographical grid

Map informativity, map capacity Информативность карты □ Інформативність карти

1. Насиченість карти змістом, обсяг відомостей, представлених на карті. 2. Інформація, що користувач може витягти з карти. Розрізняють інформацію, яка безпосередньо сприймється читачем при читанні карт, і сховану, яку можна одержати, виконавши на карті певні виміри, зіставлення, перетворення. Спроба знайти кількісні характеристики для оцінки інформативності карт поки не дають позитивних результатів. Map investigation, map analysis Исследования по картам □ Дослідження з карт

Один з видів пізнавальної діяльності в науках про Землю й суміжних з ними соціально-економічних науках. Дослідження з карт дозволяють виявляти розміщення й структуру об' єктів і явищ, співвідношення поміж ними, зв' язки й кореляції, визначати тенденції розвитку й динаміку, одержувати різноманітні кількісні характеристики й оцінки, проводити кластеризацію та районування, прогнозувати зміни в часі та просторі. Розрізняють якісні та кількісні, наукові і прикладні, емпіричні та теоретичні. Основним засобом дослідження з карт є картографічний метод дослідження. Map-join, mosaicking Сшивка □ Зшивання

Автоматичне об' єднання векторних цифрових записів двох окремих суміжних аркушів цифрових карт або шарів ГІС, а також монтажування окремих цифрових знімків або ін. цифрових зображень у растровому форматі в єдину карту, зображення, шар. До цього процесу входить (або передує йому) операція зведення. Операція, зворотня до зшивки, називається фрагментуванням (tiling). Map language Язык карты □ Мова карти

Знакова система, що включає умовні позначки, способи картографічного зображення, правила їхньої побудови, уживання й читання, тобто граматику мови карти (map language grammar) зметою створення й використання карт. Мова карти формується в процесі суспільно-історичної практики людства, забезпечуючи зберігання й передачу картографічної інформації й у ряді випадків (наприклад, у науках про Землю) виконує роль мови науки. Дослідження й розробка мови карти ведуться в рамках картографічної семіотики.

Map legend □ Легенда карты Легенда карти

Зведення умовних знаків і пояснень до карти.

Map layout □ Компоновка карты □ Компонування карти

Схема розміщення елементів карти - назви, зображення, легенди й т.д.

Map-making □ Картосоставительство Картоскладання Map margin □ Рамка карты Рамка карти

Рамка карти; зарамкова частина карти, зарамкове оформлення карти. Map measuring accuracy Точность измерений по картам □ Точність вимірів по

картах

Показник, що характеризує істинність результатів кількісних визначень, що виконуються за допомогою карт. Точність картографічних вимірів характеризують два показники: картографічна точність (map accuracy), що визначає точність вимірів за допомогою карт, виконаних ідеальним інструментом в ідеальних умовах, і технічна точність (technical accuracy of measuring), тобто точність технічних прийомів аналізу карт, інструментів, методик дослідження, алгоритмів і т.п. Точність картографічних вимірів -одна з важливих складових, використовуваних при оцінці надійності досліджень, які виконуються за допомогою карт. Map Overlay (and) Statistical System (MOSS)

Загальнодоступний (public domain) програмний засіб ГІС, який використовується, зокрема, у Міністерстві землевпорядкування США.

Map projection, projection □ Картографическая проекция □ Картографічна проекція

1. (ГІС) Координатне перетворення геодезичної системи координат у плоску поверхню. 2. Математична модель, що трансформує положення просторових об' єктів на Земній поверхні (Earth's surface) зі сферичних координат у координати на площині, що дозволяє на плоских картах (flat maps) відображати тривимірні просторові об' єкти (three dimensional features). Тому що Земля є тривимірною, доводиться застосовувати ряд спеціальних методів для такого перетворення. У картографічній проекції меридіани і паралелі зображено системою прямих чи плоских ліній. Деякі проекції зберігають форму, ін. - точність відображення зон, відстаней або напрямків. 3. Математично визначений спосіб зображення поверхні Земної кулі або еліпсоїда (або ін. планети) на площині. Загальне рівняння картографічної проекції зв'язує геодезичні широти (Ті) і довготи (L) з прямокутними координатами x і y на площині: x = f1(B,L); y = f2(B,L), де fi і f2 - незалежні, однозначні й кінцеві функції. Усі картографічні проєкції мають ті або ін. викривлення (distortions, alterations), що виникають при переході від сферичної поверхні до площини. За характером викривлень картографічні проекції підрозділяють на рівнокутні (conformal projections, orthomorphic projections), що не мають викривлень кутів і напрямків, рівновеликі (equivalent projections, equal-area projectins, authalic projections), які не утримують викривлень площ; рівнопроміжні (equidistant projections), що зберігають без викривлень який-небудь один напрямок (меридіани або паралелі) і довільні проекції (arbitraty projections, aphylactic projections, compromise map projections), які тою чи іншою мірою викривлюють (рос. искажают) кути і площі. Головний масштаб карти (principal scale, nominal scale) показує ступінь зменшення лінійних розмірів еліпсоїда (кулі) при його зображенні на карті. Викривлення масштабу проявляються в наявності приватного масштабу карти (particular scale) у будь-якій її точці. Під цим мається на увазі відношення довжини нескінченно малого відрізка на карті до довжини нескінченно малого відрізка на поверхні еліпсоїда (кулі). Мірою викривлень у картографічній проекції у кожній точці карти служить нескінченно малий еліпс викривлень. Існують спеціальні карти, що ілюструють розподіл викривлень різних видів за допомогою ізокіл (distortion isograms, lines of equal distortions) - ізоліній рівних викривлень. Залежно від положення сферичних координат картографічні проекції поділяють на нормальні (normal projections, normal aspect (or case) of a map projection), в яких вісь сферичних координат збігається з віссю обертання Землі; поперечні (transverse projection, transverse aspect (or case) of a map projection), в яких вісь сферичних координат лежить у площині екватора, й косі проекції (oblique aspect (or case) of a map projection), в яких вісь сферичних координат розташована під кутом до земної осі. Розходження вимог до карт різного просторового охоплення,тематики й призначення, а також самі особливості конфігруації картографовуваної території і її положення на Земній кулі привели до величезного різноманіття картографічних проєкцій За видами меридіанів і паралелей нормальної сітки розрізняють такі картографічні проекції: циліндричні (cylindrical projections), в яких меридіани зображені рівновіддаленими паралельними прямими, а паралелі - прямими, перпендикулярними до них; конічні проекції (conic(al) projections) з прямими меридіанами, що виходять із однієї точки, і паралелями, представленими дугами концентричних окружностей; азимутальні проекції (azimutal projections, zenithal projections), в яких паралелі зображуються концентричними окружностями, а меридіани -радіусами, проведеними із спільного центра цих окружностей; псевдоциліндричні проекції (pseudo-cylindrical projections), де паралелі представлені паралельними прямими, а меридіани - у вигляді кривих, що збільшують свою кривизну зі збільшенням відстані від прямого центрального меридіана; псевдоконічні проекції (pseudo-conical projections), в яких паралелі представлені дугами концентричних окружностей, середній меридіан -прямою, а ін. меридіани - кривими; поліконічні проекції (polyconic projections), в яких паралелі зображені ексцентричними окружностями, центри яких лежать на прямому центральному меридіані, а всі ін. - кривими лініями, що збільшують кривизну з видаленням від центрального меридіана; умовні проекції (conventional projections), в яких меридіани й паралелі на карті можуть мати найрізноманітнішу форму. Для карт, створюваних у вигляді серій аркушів, використовують багатогранні проекції (polyhedric projections), параметри яких можуть змінюватися від аркуша до аркуша або групи аркушів. Комп' ютерні технології дозволяють розраховувати картографічні проекції будь-якого виду навіть із заздалегідь заданим розподілом викривлень. Іноді картографічними проекціями помилково називають сітку меридіанів і паралелей на карті. Map publication Издание карт □ Видання карт

1. Сукупність технологічних процесів відтворення карт, атласів і ін. картографічної продукції поліграфічними та багатьма ін. засобами. 2. Науково- технічна дисципліна, що розробляє й вивчає методи та технології друку та ін. форми відтворення картографічних творів.

Map reading, map interpretation Чтение карты □ Читання карти

Сприйняття карти (зорове, тактильне або автоматичне), пов' язане з розпізнаванням картографічних образів, тлумаченням і розумінням її змісту. Ефективність читання карт залежить від читаності карти (map readability), тобто від легкості й швидкості сприйняття окремих позначень, картографічних образів і всього зображення в цілому. У свою чергу, читаність визначається наочністю умовних знаків, якістю оформлення карти, загальною навантаженністю карти, розрізненням деталей зображення.

Map revision □ Обновление карты □ Відновлення карти

Приведення карти у відповідність із сучасним станом картографовуваного об'єкта за допомогою виправлення, доповнення новими даними, корекції й т.п. Відновлення карти виконується за результатами нових спостережень, матеріалами аерокосмічної зйомки, переписами та ін. Для державних топографічних карт виконується періодичне відновлення (cyclic revision) через установлені проміжки часу. Безперервний процес відновлення морських навігаційних карт називається коректурою карти ^hart correction). Map semiotics □ Картографическая семиотика Картографічна семіотика

Розділ картографії, в якому розробляються загальна теорія систем картографічних знаків і методи побудови та використання способів картографічного зображення. У рамках картографічної семіотики виділяються три розділи: 1. Картографічна синтактика (map syntactics), що вивчає правила побудови й користування знаковими системами, їхні структурні властивості. 2. Картографічна семантика (map semantics), що досліджує співвідношення умовних знаків з відображуваними явищами. 3. Картографічна прагматика (map pragmatics), що вивчає інформаційну цінність знаків як засобу картографічної   комунікації   і   їхнє   сприйняття   читачами   карти.   Іноді   в складікартографічної семіотики виділяють картографічну стилістику (map styilistics), що вивчає стилі й фактори, які визначають вибір образотворчих засобів відповідно до функцій картографічних творів.

Map techniques Приемы анализа карт □ Прийоми аналізу карт

Сукупність науково-технічних засобів, методів і методик одержання з карт кількісних і якісних характеристик, виявлення залежностей, тенденцій розвитку зображених на них об' єктів. Прийоми аналізу карт - основний інструмент картографічного методу дослідження. Існує кілька груп прийомів аналізу карт: опис (descriptions, declarations) -спосіб якісної характеристики явищ, зображених на карті; графічні прийоми (graphic(al) techniques) - побудова по картах різного роду профілів, розрізів, графіків, діаграм, блок-діаграм, ін. 2- і 3-мірних графічних моделей; графоаналітичні прийоми (graphical and analytical techniques, graphical and analytical techniques methods), що включають картометрію й морфометрію, які призначені для виміру по картах координат, довжин, кутів, площ, обсягів, форм об' єктів і обчислення різних відносних показників і коефіцієнтів, що характеризують просторові властивості й особливості розміщення об' єктів; прийоми математико-картографічного моделювання, включаючи прийоми математичної статистики, математичного аналізу, теорії інформації, теорії графів і ін., які мають на меті побудову та аналіз математичних моделей за даними, знятими з карт.

Map transformation □ Преобразование карт Перетворення карт

Операція, у результаті якої одне зображення або вихідна карта (primary map) перетворюється в ін., у похідну карту (derivative map). Метою перетворення карт є приведення картографічного зображення у вигляд, більш придатний для вивчення якого-небудь конкретного об' єкта або явища із застосуванням картографічного методу дослідження, математико-картографічного моделювання, геоінформаційних технологій. Перетворення карт виконується за допомогою операторів перетворення (transformation operator, transformation statement) - спеціальних логічних, графічних, графоаналітичних або математичних процедур.

Map use □ Использование карт Використання карт

1. Застосування карт для пізнання зображених на них об' єктів і явищ. 2. Розділ картографії, в якому вивчаються особливості й напрямки використання картографічних творів (карт, атласів, глобусів і ін.) у різних сферах практичної, наукової, культосвітньої діяльності, розробляється методика роботи з картографічними творами, оцінюються надійність і ефективність одержуваних результатів. Mapjoin - Див. Map-join

1. Mapping, map (atlas) compilation □ Картографирование Картографування

(Син. картування, складання карт, картоскладання). Сукупність процесів, методів і технологій створення карт, атласів та ін. картографічних творів. За масштабом розрізняють великомасштабне (large scale mapping), середньомасштабне (medium scale mapping) і дрібномасштабне картографування (small scale mapping). За об' єктом -астрономічне, планетарне й земне картографування; за методом - наземне, аерокосмічне та підводне картографування найбільш різноманітні види (галузі) тематичного картографування (branches of thematic mapping), які постійно виникають у відповідь на запити практики (наприклад, туристичне картографування, електоральне картографування), або розвиваються на стику картографії з ін. науками (геологічне, історичне, економічне картографування і т.п.).

2. Марріно □ Отображение □ Відображення

(МПД) Логічний зв'язок набору значень (наприклад, мережних адрес в одній мережі) з об' єктами ін. набору (наприклад, адресами в ін.й мережі). Mapping structure □ Структура картографии □ Структура картографії

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Похожие статьи

Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики