Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики - страница 39

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

Будова картографії як галузі знання, розподіл її на складові дисципліни й напрямки. У структурній картографії виділяються такі дисципліни: теорія картографії, математична картографія, проектування й складання карт, картографічна семіотика й оформлення карт,видання карт, економіка картографічного виробництва, використання карт, історія картографії, картографічне джерелознавство, картографічна бібліографія, картографічна топоніміка. Галузі картографії поділяють також за об' єктами вивчення: а) земне (terrestrial mapping); б) планетне (planetary mapping) і в) астрономічне картографування (astronomic(al) mapping). За масштабами виділяють крупно-, середньо- і дрібномасштабне картографування. За тематикою розрізняють загальногеографічне, спеціальне та тематичне картографування, включаючи численні галузі картографування природи, суспільства і їхньої взаємодії. За рівнем наукового синтезу виділяють такі види картографування: аналітичне, комплексне, синтетичне й системне картографування.

Maps or atlases design, maps and atlases production Проектирование карт (атласов)

Проектування карт (атласів)

1. Картографічна дисципліна, яка вивчає й розробляє методи й технології камерального створення карт (атласів). 2. Процес виготовлення карти або ін. картографічного твору, що включає розробку програми карти (атласу) (map or atlas program(me)), тобто документа, що визначає призначення, вид, тип, математичну основу, принципи картографічної генералізації, зміст усього картографічного твору й технологію його створення, а також самі процедури складання й редагування карт і атласів.

Maps transformation Преобразование карт, трансформирование карт

Перетворення карт, трансформування карт

Операція, внаслідок якої одна вихідна карта перетворюється на ін., в похідну карту. Мета перетворення карт - приведення картографічного зображення до більш придатного для вивчення будь-якого конкретного об'єкта чи явища із застосуванням картографічного методу дослідження, математико-картографічного моделювання та геоінформаційних технологій. Операція перетворення карт виконується за допомогою операторів перетворення - спеціальних логічних, графічних, графоаналітичних або математичних процедур. Margin (Ограничивающая) рамка (Обмежуюча) рамка

(Обмежуюча) рамка, край, поле (друкованої сторінки), границя - син. edge. Marginalia Заметки на полях Замітки на полях

1. Усе, що розміщається на полях (книги), на рамці (карти) або за нею, на краю (аерознімка). 2. Службова ділянка аерознімка. Mark Метка Мітка

Marker fill symbol Маркерное заполнение Маркерне заповнення

(ArcGIS) Заповнення ділянки карти спеціальним растровим маркером. Marker line symbol Маркерная линиям Маркерна лінія Marker symbol Маркер (значок) Маркер (значок)

Marshalling Маршаллинг, транспортировка Маршалінг, транспортування

1. (Урозподілених обчисленнях, DCOM). Являє собою акт передачі даних (параметрів функції й значень, які повертаються) за межі процесу. Включає в себе упакування даних, передачу їх за межі процесу і розпакування даних у місці призначення. Застосовується під час розподілених обчислень і спільної роботи компонентів у моделях DCOM. 2. (Ті обробці Веб-сервісів). Процес конвертування типів даних вихідної мови програмування у формат, зручний для передачі у мережі.

Matching Согласование Узгодження

Зіставлення, порівняння, звірення, узгодження, перевірка або завдання відповідності. Див. address matching, area based matching, contrast matching, edge matching, feature based matching, histogram matching, image matching, relation based matching, signal based matching, structural matching.

Mathematic model Математическая модель Математична модель

1. Наближений опис якого-небудь класу явищ зовнішнього світу, виражений за допомогою математичної символіки. 2. Відповідно до стандарту ISO 10303 STEP математична модель складається з об'єктів. Оскільки в реальному світі об'єкти зв'язані між собою, об'єкти математичної моделі теж повинні бути між собою зв'язані. Уреальному світі не існує двох однакових об'єктів, тобто явищ, але для відображення об'єктів у свідомості людини та у пам'яті комп'ютера об'єкти систематизуються й класифікуються. Будь-який об'єкт сприймається через його властивості, тому об'єкти, що мають однаковий набір властивостей, можна вважати об'єктами одного типу. Відрізняються такі об'єкти не набором властивостей, а значеннями властивостей. У реальному світі може існувати безліч об'єктів, що відрізняються, але мають той самий набір властивостей (тобто багато екземплярів об'єктів одного типу). Отже, і в математичній моделі теж може існувати безліч екземплярів об'єкта одного типу.

Mathematical and cartographical modelling □ Математико-картографическое моделирование Математико-картографічне моделювання

Побудова й аналіз математичних моделей за даними, знятими з карти (карт), створення нових похідних карт на основі математичних моделей. Для математико-картографічного моделювання характерне системне сполучення математичних і картографічних моделей, при якому утворяться ланцюжки й цикли: карта - математична модель - нова карта - нова математична модель і т.д.

Mathematic(al) base □ Математическая основа Математична основа

Система математичних елементів карти, що забезпечують розміщення на ній об' єктів, які зображуються, та геометричні властивості картографічного зображення. Математична основа карт складається з геодезичної основи, картографічних проекцій та масштабу карти.

Mathematical cartography □ Математическая картография □ Математична картографія

Розділ  картографії,   в  якому  вивчається  математична  основа  карт. Основу математичної картографії становить теорія картографічних проекцій, тобто вчення про їхні властивості, методи вишукування й трансформування, розподілу викривлень у них. Matrix Матрица, матрицирование, комбинаторное картографическое наложение □ Матриця, матрицювання, комбінаторне картографічне накладення 1. (Мат.) Матриця. 2. (ОЗ) (Також - matrix analysis) Комбінування двох тематичних растрів, при якому класи вихідного растра є всіма можливими комбінаціями класів вхідних растрів. Наприклад, матрицювання растру з категоріями власності «приватне» і «державне», а також растру з категоріями «ліс» і «луг» дасть растр із категоріями «приватне, ліс», «приватне, луг», «державне, ліс» і «державне, луг». Див. contingency matrix, covariance matrix, error matrix, transformation matrix.

Maximum likelihood Наибольшее правдоподобие □ Найбільша правдоподібність

(ОЗ) Правило класифікації, що враховує ймовірності віднесення пікселів до того або ін. класу.

Mb (Megabit) □ Мегабит □ Мегабіт

1024 кілобіт, тобто 1048576 біт. MB (Megabyte) □ Мегабайт □ Мегабайт

1024 кілобайт, тобто 1048576 байт. MDAC - Див. Microsoft Data Access Components MDI - Див. Multiple-document Interface Mean Среднее значенне □ Середнє значення

Mean vector □ Вектор средних значений □ Вектор середніх значень

(ОЗ) Вектор (в просторі спектральних ознак - feature space), утворений середніми значеннями пікселів вибірки в різних каналах растра.

1. Measure □ Мера □ Міра

1.1. Міра, система вимірів. Наприклад, linear measure - міра довжини. 1.2. Міра (одиниця виміру). Наприклад, 20 measures of wheat - двадцять мір пшениці. 1.3. Міра, вимір, параметр, характеристика. 1.4. (ArcGIS) Міра (m value - вимір у метрах). Наприклад, route measure (ArcGIS) - маршрутна міра 2. (Мат.) Дільник (тобто той, що ділить число без залишку). Наприклад, greatest common measure — найбільший загальний дільник (НЗД).

2. Measure □ Выключка, формат полосы набора Виключення, формат смуги набору

(Полігр. ) Офіційний термін, що має відношення до верстки. Рівномірне збільшення або зменшення пробілів між словами (а іноді й між літерами) з метою доведення рядка до заданої точно ширини. Застосовується як у простому варіанті (колонка тексту, вирівняного з обох боків), так і у більш складних (фігурне включення, коли текст "обтікає" малюнок із складними контурами). Як правило, термін використовується у контексті можливості застосування з метою вирівнювання тексту регулювання саме інтервалів між літерами. У застосуваннях MS Office (Word, Excel та ін.) виключеннями називають кнопки видів форматування, коли текст або притискається до правої межі сторінки, або до лівої, або центрується, або розтягуєься рівномірно вздовж усієї площі аркуша документа.

Меавигетепі:; survey (земельне) □ Измерение □ Вимір

Число, що приписується спостереженню, і відбиває величину або значення певної характеристики.

Measurement vector □ Вектор значений пиксела □ Вектор значень піксела

(ОЗ) Вектор (в просторі спектральних ознак - feature space), утворений значеннями піксела в різних каналах растра.

Measuring accuracy □ Точность измерений □ Точність вимірів

Відображає близькість результатів вимірів до дійсного значення величини, що вимірюється. Характеристикою точності вимірів є похибка (error) - відхилення результату виміру від істинного значення вимірюваної величини. На практиці істинне значення невідоме, похибки оцінюють за повторними вимірами однієї й тієї ж величини. Розрізняють: а) грубу похибку (blunder, rough error) - яка значно перевищує очікувану за даних умов похибку; б) систематичну похибку (systematic error) - складову похибки виміру, що залишається постійною або закономірно змінюється при повторних вимірах; в) випадкову похибку (accidental error, casual error, erratic error, irregular error, random error) - складову похибки виміру, що змінюється випадково при повторних вимірах. Грубі й систематичні похибки повинні бути виключені з вимірів. Випадкові похибки неминучі. їхній вплив можна лише послабити, підвищуючи якість, кількість вимірів, а також застосовуючи належні методи математичної обробки вимірів. Ймовірності випадкових похибок завжди підпорядковані статистичним законам розподілу, основними параметрами яких є - середнє значення (average value, mean value) - середнє з результатів повторних вимірів однієї й тієї ж величини; СКП (RMSE) - середня квадратична похибка, яка обчислюється за відхиленнями результатів повторних вимірів від їхнього середнього значення і є основним критерієм точності вимірів. Точність обчислення цих параметрів збільшується при збільшенні кількості повторних вимірів. Похибки часто підпорядковані нормальному розподілу (normal distribution, Gaussian distribution). За абсолютним значенням погрішності не перевищують СКП, 2СКП, 2,5СКП і 3СКП відповідно в 68,3; 95,4; 98,6 і 99,7% випадків. При математичній обробці вимірів різної точності якість окремого виміру враховують введенням ваги (weight) - величини, рівної квадрату відношення, у чисельнику якого СКП, вага якого приймається за 1. її називають середньо квадратичною похибкою одиниці ваги (standard error of unit weight, RMSE of unit weight), у знаменнику - СКП поточного виміру. Вага рівноточних вимірів дорівнює 1.

Measuring grid □ Палетка □ Палетка

Сітка паралельних або радіальних ліній, квадратів, шестикутників та ін. геометричних осередків, нанесена на прозорий матеріал і використовувана для картометричних вимірів за картами і планами. Існують різні палетки для визначення довжин прямих і звивистих ліній, площ, обсягів, азимутів, ухилів і т.п.

Median □ Медиана □ Медіана

1. (Геом.) Медіана, тобто лінія, яка з'єднує вершину трикутника із серединою протилежної сторони або середини ребер (непаралельних сторін) трапеції. 2. Медіана, серединне значення, тобто значення в упорядкованому наборі, нижче й вище якогоперебуває однакова кількість значень. 3. Медіана, тобто серединне значення (без обліку частот). Для парних кількостей значень - середнє двох значень біля середини. 4. (Стат.) Вертикальна лінія, що ділить гістограму частотного розподілу на частини рівної площі. 5. Те ж, що і median strip, тобто лінія, що ділить проїзну частину дороги на смуги зустрічного напрямку. Median strip - Див. median (5) Megapixel □ Мегапиксел Мегапіксел

Мегапіксел, тобто 1 млн пікселів. Memory Память □ Пам'ять

(Син. оперативний запам 'ятовуючий пристрій, ОЗП, RAM). 1. Функціональна частина комп' ютера, призначена для прийому, зберігання й видачі даних. Будь-який компонент комп' ютерної системи, що зберігає інформацію. Залежно від характеру використання виділяють внутрішню пам'ять і зовнішню пам'ять. 2. (Оперативна) Пам'ять, в якій розміщаються дані, над якими безпосередньо виконуються операції процесора. 3. (Кеш) Запам'ятовуючий пристрій (ЗП) з малим часом доступу, який виконує функції тимчасового зберігання проміжних результатів обчислень і вмісту клітин (рос. ячеек), що часто використовуються. Фактично є буфером між швидким процесором і повільною оперативною пам'яттю. 4. (Динамічна) Запам'ятовуючий пристрій, в якому необхідна періодична регенерація збережених даних. 5. У мовах програмування під пам' яттю мається на увазі відображення даних з домена ідентифікаторів у домен значень (тобто аналог зв' язування змінної зі значенням у ламбда-зчисленні). Memory bank □ Банк памяти □ Банк пам'яті

Група модулів (блоків) пам' яті однакової ємності, які мають бути установлені одночасно, щоб система могла працювати. Кількість модулів дорівнює відношенню ширини системної шини до ширини шини модуля (помноженому на коефіцієнт чергування).

Mensuration □ Измерение □ Вимір

Вимір відстаней, периметрів і площ. Menu □ Меню □ Меню

1. Зображення на відеоекрані списку команд, їхніх параметрів та ін. можливостей (опцій) для вибору користувачем наступної дії системи шляхом вказівки їм обраної опції засобами керування курсором: клавішами клавіатури, маніпулятором типу «миша» або ін. пристроєм керування; один із основних елементів графічного інтерфейсу користувача й один із засобів реалізації інтерактивного режиму взаємодії користувача з обчислювальною системою на відміну від командного інтерфейсу (command, command mode). Розрізняють чотири основних типи меню: 1. Спадаючі меню, або висувні меню, меню що спускаються, меню що опускаються (drop-down menu, pull-down menu). 2. Меню що розкривають список підопцій обраної опції планки меню; 3. Каскадні меню (cascaded menu) як відгалуження спадаючої опції меню. 4. Меню, що розкриваються або спливаючі (рос. всплывающие) меню (pop-up menu, floating menu), поява яких у будь-якому місці відеоекрана ініціюється звичайно правою кнопкою миші. 5. Відривні меню (tear-off menu) - каскадні або ті, що спливають, які можуть бути захоплені й відбуксовані в будь-яке місце екрана. 2. Сукупність графічних команд, що забезпечують керування діалоговими програмними продуктами, операційними системами й застосуваннями. В OC Windows користувачеві доступні меню чотирьох різновидів: 1 . Головне меню системи. 2. Контекстні меню всіляких об'єктів. 3. Меню застосувань. 4. Меню управління вікнами додатків, вікнами документів і діалоговими вікнами.

Merge, merging, merger Слияние, объединение □ Злиття, об'єднання Merge policy □ Правило объединения Правило з'єднання

Правила з'єднання, що використовують під час злиття двох просторових об'єктів в один. Вони вказують, яким чином формуються атрибутивні значення результуючого об'єкта з атрибутивних значень вихідних об'єктів. Стандартне правило з'єднання включаєтри можливі варіанти: встановлення атрибутів за замовчуванням (рос. по умолчанию), підсумовування їх значень або обчислення зваженого середнього значення. Meridian □ Меридиан □ Меридіан

1. Дуга великого кола, що з'єднує південний і північний полюси. 2. Лінія на земній поверхні, всі точки якої мають ту саму довготу. Меридіан указує напрямок «південь-північ». Розрізняють: а) астрономічний меридіан (astronomic(al) meridian) - утворюється перетином земної поверхні площиною, що проходить через прямовісну (рос. отвесную) лінію в даній точці й паралельно осі обертання Землі; б) геодезичний меридіан (geodetic meridian) - визначається площиною, що проходить через нормаль до поверхні земного еліпсоїда в даній точці і його малій осі; в) геоцентричний меридіан (geocentric meridian) -визначається площиною, що проходить через дану точку й вісь обертання Землі; г) початковий меридіан (prime meridian, principal meridian, zero meridian) - вихідний, або меридіан Гринвіча, що є початком відліку довгот; д) осьовий меридіан (central meridian, reference meridian) - меридіан, прийнятий за вісь системи координат на площині (поверхні). Сітку меридіанів і паралелей на земному еліпсоїді, кулі й глобусі називають географічною сіткою (geographic(al) graticule), а її зображення на карті - картографічною сіткою (map graticule).

Meridional convergence Сближение меридианов □ Зближення меридіанів

Кут між лінією картографічної сітки й щирим меридіаном.

Message □ Сообщение □ Повідомлення

1. (Заг.) Форма представлення інформації (наприклад, зображення, текст, мова, цифрові дані і т. ін.). 2. (W3C) Основний блок зв'язку (спілкування) між Веб-сервісом (Web-service) і ініціатором запиту (requester): дані передаються від або до Веб-сервісу у вигляді окремого логічного пересилання. 3. (UML) Спеціальний символ, ідентифікатор або ключове слово з або без параметрів, що представляє дію, яку виконує об'єкт. 4. (ООП) Засіб спілкування між об'єктами. Зазвичай запит на виконання методу. 5. (МПД) Дані, передані у вигляді одного пакета. 6. (МПД) Група символів і бітів управління, передана як єдине ціле. 7. (МПД) Частина пакета, що утримує дані. 7. (МПД) Процес на рівні керування асинхронним режимом передачі (Asynchronous Transfer Mode, ATM), що керує різними типами сигналізації й віртуальних каналів (Virtual channel, VC), включаючи присвоювання, видалення й перевірку VC. Meta-Metamodel □ Мета-метамодель □ Мета-метамодель

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Похожие статьи

Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики