Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики - страница 4

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

Невідома кількість цілих періодів фази несучої, що містяться на шляху між супутником та приймачем, які відтворюються під час обробки безперервної серії фазових GPS-вимірювань.

American Association for Artificial Intelligence (AAAI) □ Американская ассоциация искусственного интеллекта □ Американська асоціація штучного інтелекту

Некомерційна організація, заснована у  1979 р. Займається популяризацією ШІ, підвищенням  рівня   навчання  у   цій   галузі,   проведенням   щорічних конференцій, видавничою діяльністю (журнал АІ Magazine та ін..) тощо. American Congress on Surveying and Mapping (ACSM)

Американське товариство геодезії і картографії (США). American National Standards Institute (ANSI)

Американський інститут стандартів (США). Федеральне агентство США із стандартизації. Приватна некомерційна організація, що здійснює експертизу державних стандартів, підготовлених міністерствами та відомствами і їхнє офіційне затвердження й координацію всієї (у тому числі недержавної) діяльності в галузі стандартизації. Корпоративний член ISO і ANSI IEC.

American Society for Photogrammetry and Remote Sencing (ASPRS)

Американське товариство фотограмметрії і дистанційного зондування (США).

American Standard Code for Information Interchange (ASCII)

Американський стандартний код для обміну інформацією. Код ASCII є найпопулярнішим у локальних мережах засобом представлення символьної інформації. Стандартні символи ASCII кодуються за допомогою семи бітів, тобто значеннями від 0 до 127. Останні (ті, що залишилась до 256) 128 символів є розширеним набором ASCII, склад якого може змінюватись залежно від національної мови, яка використовується. Також є засобом представлення HTML-документів та XML-документів. AMS - Див. Automated Mapping System

Anagliph - Див. Anagliphic(al) map

Anagliphic(al) map Анаглифическая карта □ Анагліфічна карта

(Син. анагліф). Карта, що видрукувана двома взаємодоповнюючими кольорами (синьо-зеленим та червоним) із паралактичним зсувом, так що обидва зображення утворюють стереопару. При бінокулярному розгляді анагліфічної карти через спеціальні окуляри-світлофільтри із червоним та синьо-зеленим склом - користувач бачить чорно-біле стереоскопічне (об'ємне) зображення місцевості. Методи комп'ютерної графіки дозволяють одержувати анагліфічнї карти на дисплеї. Анагліфічні карти використовують іяк навчальні посібники, і як наочні рельєфні моделі.

Analog(ue) Аналоговый □ Аналоговий

1. Представлення об' єктів, фізичних умов або процесів, яке однозначно являє собою вхідний оригінал, відображаючи будь-які зміни його стану. У технологіях аналогові пристрої створюються з метою контролювання таких процесів, як звук, рух або температура і перетворюють результати вимірів у електричні сигнали або механічні переміщення, що являють собою коливання вихідного процесу. 2. (Елн.) Аналоговий - про сигнал, який являє величину, що вимірюється за допомогою безперервної шкали значень струму або напруги, а також про прилади, які працюють з такими сигналами. 3. (ГІС жарг.) «Аналоговий» - про карти й зображення на паперових та пластикових носіях, тобто не переведених у цифрову форму. Порівн. discrete, digital.

Analog computer □ Аналоговая вычислительная машина □ Аналогова обчислювальна машина

Обчислювальна машина (комп' ютер), яка оперує даними, представленими у аналоговому вигляді. Аналогові обчислювальні машини майже завжди чітко спеціалізовані. Відрізняються від цифрових більшою швидкістю виконання операцій і простотою програмування. Допускається, що аналогові обчислювальні машини будуть розвиватись далі за умови створення нейрокомп' ютера.

Analog-digital computer □ Аналого-цифровая вычислительная машина □ Аналого-цифрова обчислювальна машина

Обчислювальна машина, що оперує як з даними, представленими у аналоговому вигляді, так і з даними у цифровому вигляді.

Analog-digital converter Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) □ Аналого-цифровий перетворювач (АЦП)

Пристрій, який перетворює аналоговий сигнал у цифровий і навпаки. Наприклад, щоб передати дані через цифрову телефонну мережу за допомогою модему, між модемом і цифровим телефонним каналом установлюється аналого-цифровий адаптер. Analog image Изображение аналоговое □ Зображення аналогове

Зображення,   на   якому   безперервні   зміни   властивостей   об' єктів зондування представлено безперервними змінами тонів зображення. Типовим прикладом аналогового зображення є фотографічне зображення. Analog map □ Аналоговая карта □ Аналогова карта

Карта на папері або пластику в протилежність цифровій її подачі.

Analog photogrammetry □ Аналоговая фотограмметрия □ Аналогова фотограмметрія

Використання оптико-механічних приладів для відновлення тривимірної геометрії для пари оброблюваних разом знімків із перекриттям.

Analog signal Аналоговый сигнал □ Аналоговий сигнал

Форма електричного сигналу або коливального процесу, амплітуда і/або частота якого змінюється безперервно, тобто сигнал містить інформацію у кожний момент часу, а не у певні, дискретні. Аналогові сигнали піддаються зовнішнім впливам, які можуть змінювати характер коливання.

Analog systems Аналоговые (системы) □ Аналогові (системи)

Системи, у яких сигнали, що реєструються, передаються й відображаються, можуть подавати дані у аналоговому вигляді (тобто, як "дійсні числа"). Analysis □ Анализ □ Аналіз

(Від грец. analysis - розкладання). 1. (Прог.) Стадія у розробці системи, під час якої аналізуються вимоги і предметна галузь. На стадії аналізу розробники фокусують увагу на тому, що їм треба буде зробити, а на стадії проектування - яким чином вони будуть це здійснювати. 2. Дослівно, розбивання цілого на частини. Тобто, розчленування (подумки або реально) об' єкту на елементи з метою подальшого детального вивчення. Аналіз нерозривно   пов' язаний   із   синтезом.   3. Синонім   наукового   дослідження взагалі.

4. (Мат.) Дослідження граничних процесів і пошук стійких алгоритмів обчислення безкінечно малих значень. У кібернетичному аналізі деяке ціле описується не просто у термінах його частин, а головним чином у вигляді моделей, що з' єднують його частини у ціле (тобто у термінах відношень, залежностей, зв 'язків, передачі повідомлень, структури й організації). Такий аналіз виявляє цілісні (узагальнені) властивості системи без порушення    побудови    системи,    що    досліджується,    або    втрати інформації.

5. (ГІС) Послідовний процес, що складається з таких етапів: а) визначення відповіді на поставлене запитання або якогось результату; б) моделювання проблеми; в) вивчення результатів моделювання; г) інтерпретація результатів і, можливо, видача рекомендацій.

6. (У синоптичній метеорології) Всебічне вивчення стану атмосфери, засноване на даних спостережень, що звичайно включає розподіл сутностей на їхні складові компоненти, а також креслення сімейства ізоплет (isopleths) для різних елементів. До них можуть належати швидкість вітру, тиск, зміна тиску, температура, вологість тощо.

Див. також Analysis of variance, Analysis situs, Adjacency analysis, Cluster analysis, Connectivity analysis, Factor analysis, Focal analysis, Fourier analysis, Image analysis, Neighbourhood analysis, Numerical analysis, Primary component analysis, Proximity analysis, Regression analysis, Systems analysis, Tracing analysis, Viewshed analysis. Analysis of variance Дисперсионный анализ □ Дисперсійний аналіз

(Мат.) Статистичний метод дослідження вибіркових даних, який застосовують для виявлення та оцінки ступеня впливу на величину, що вивчається, різних одночасно діючих факторів. В основі дисперсійного аналізу лежить таке розкладання загальної мінливості вибіркових даних, під час якого вдається відділити мінливість, пов' язану з деякими фіксуючими дослідником факторами, від мінливості, обумовленої факторами, що не контролюються у даному експерименті.

Analytical map □ Аналитическая карта □ Аналітична карта

Карта, яка показує не узагальнені чи мало узагальнені показники якогось явища (наприклад, картатемператури повітря) або тільки окремі показники об' єкта (наприклад, карта експозиції схилів рельєфу), а конкретний аналіз розвитку явища.

Analytical photogrammetry □ Аналитическая фотограмметрия □ Аналітична фотограмметрія

Використання комп' ютерів замість дорогих оптичних та механічних компонентів фотограмметричних приладів із заміною аналогових обчислень на комп'ютері. Anamorphosis □ Анаморфоза □ Анаморфоза

Перекручування зображення, вироблене за певним законом. У кіно й ТВ - зміна формату (співвідношення сторін) для запису широкоекранного зображення на звичайну плівку. У картографії - зміна пропорцій об'єктів на карті відповідно якій-небудь їхній характеристиці (наприклад, трансформування кордонів країн залежно від середньої щільності їхнього населення). Див. - cartogram.

Anamorphotic map, Anamorphose map □ Анаморфированная карта Анаморфована карта

(Син. анаморфоза). Топологічно трансформована непросторово-подібна карта (іноді називається картоїдом), до рівняння проекції якої, крім географічних координат, входить і сам показник, що картографується. Наприклад, щільність населення на еквідемічниханаморфованих   картах   або   відстань   від   будь-якого   центру   на еквідистантних анаморфоованих картах та ін. Anastigmatic □ Анастигмат □ Анастигмат

Об'єктив, практично вільний від усіх видів аберацій оптичних систем, у тому числі астигматизму.

Ancillary data Данные вспомогательные □ Дані допоміжні

Дані, що використовуються під час обробки та інтерпретування зображень (знімків), але одержуються не за допомогою засобів ДЗЗ,  а іншими технічними засобами (висотомірами, GPS-приладами та ін.). Наприклад, це можуть бути дані позиціювання, параметри зовнішнього орієнтування знімка, висота польоту КА. Angle Угол □ Кут

Геометрична фігура, що складається із двох різних променів, що виходять із однієї точки. Промені називаються сторонами кута, а їхній загальний початок - вершиною кута. Див. astronomic(al) azimuth, horizontal angle, dihedral angle, direction angle, plane angle, right angle, solid angle, spherical angle, straight angle, vertical angle.

Angular conformity □ Угловое соответствие Кутова відповідність

Збереження кутів (у картографічних проекціях).

Angular distance □ Угловое расстояние Кутова відстань Animation □ Анимация Анімація

Процес створення на екрані дисплея графічних зображень, що рухаються. Використовується за програмного проектування різних об' єктів, що рухаються, моделювання фізичних явищ, а також у навчальних системах та ігрових програмах.

Anisotropic □ Анизотропный Анізотропний

Той. Що має неоднакові властивості за різними напрямками. Ант. Isotropic. Annotation Аннотация □ Анотація

1. Сукупність текстових (див. lettering), цифрових, символьних, графічних та інших елементів, розташованих усередині або поза полем картографічного зображення, тобто допоміжного й додаткового оснащення карт або ін. графіки в ГІС, включаючи географічні назви, назву карти (map title), легенду, чисельний і лінійний масштаби, стрілку-покажчик «північ-південь» (north arrow), рамки карти, картографічну сітку або кілометрову сітку. Під анотацією найчастіше розуміють тільки ті елементи, які є елементами графіки (але не атрибутивної бази даних). У більш широкому значенні під анотацією розуміють також присвоєння об' єктам міток (labeling), будь-який текстовий їх супровід (lettering) і тегування (tagging) (рос. тегирование). 2. (ArcGIS) Описовий текст, який використовується для маркування просторових об' єктів покриття (coverage features). Зазвичай використовується для представлення і опису, а не для аналізу. 3. (ArcGIS) Один із класів просторових об'єктів (feature classes), який використовується для маркування ін. просторових об' єктів. Інформація, що запам' ятовується для анотації, включає текстові рядки, місце розташування яких і відображається, а також текстові символи (колір, шрифт, розмір і т.д.) для відображення. Розташовуються звичайно в Таблицях Розташування Анотацій (Text Allocation Tables, TAT). 4. (ГІС) Окремий шар тексту й найпростішої графіки, що використовується для іменування об' єктів на картах і знімках, для коментування ситуації на карті й т.п.

Annotation attribute table (TAT) Таблица атрибутов элементов аннотации □ Таблиця атрибутів елементів анотації

(ESRI) Таблиця атрибутів елементів анотації (або написів). Див. також attribute table. Annotation feature □ Надпись Напис

(ArcGIS) Анотаційна сутність. Annotation feature class □ Класс надписей □ Клас написів

(ArcGIS) Клас написів як сутність бази геоданих. Annotation layer Слой надписей □ Шар написів (ArcGIS) Шар написів як сутність бази геоданих.

ANSI - Див. American National Standards Institute ANSI-coding ANSI-кодирование ANSI-кодування

Кодування символів 8-розрядними двоїчними числами, яка застосовується в ОС Windows. Запезпечує подачу 256-и символів. Відрізняється від ASCII-кодування, тому російськомовні текстові файли, підготовлені в середовищі MS DOS, без попередньої конвертації виявляються такими, які не можна прочитати в середовищі Windows і навпаки.

Anthroposphere □ Антропосфера □ Антропосфера

1. (Син. соціосфера). Земна сфера, де живе та куди тимчасово проникає (за допомогою супутників і т.п.) людство. 2. Сфера Землі та ближнього космосу, що найбільшою мірою прямо або опосередковано видозмінена людиною в минулому та буде ще більше змінена в майбутньому. 3. Частина біосфери (географічної та ландшафтної оболонки) Землі, яка використовується людиною.

Anti-spoofing Шифрование кодовых данных □ Шифрування кодових даних

Додаткове шифрування Р-сигналу системи GPS, шо має за мету її захист від навмисного транслювання фальшивих GPS -сигналів з боку противника, проти якого ведуться бойові дії - або з боку можливих терористів. Antialiasing filter Фильтр защиты □ Фільтр захисту

Фільтр захисту від накладення спектрів при дискретизації. Син. descreen. Див. aliasing.

Anticline □ Антиклиналь □ Антикліналь

Складка шарів гірських порід, яка повернута опуклістю вгору. При цьому верхні шари утворені більш молодими породами, ніж ті, що розташовуються нижче. Aperture □ Апертура □ Апертура

Порція адрес PCI, виділена в адреси графічної пам'яті. Цикли, що звертаються до цих адрес, не вимагають трансляції й передаються безпосередньо у AGP. Крім того, розмір указує максимальний обсяг системної пам' яті, що виділяється на збереження текстур. Це означає, що відеоплатам надається адресний простір, причому незалежно від фактичної ємності відеопам' яті плати. Розмір апертури несуттєво впливає на загальну продуктивність системи. Але більшість сучасних SD-акселераторів вимагають значно більше, ніж 8Б апертури для нормального функціонування. API - Див. Application Programming Interface Apogee □ Апогей Апогей

Точка орбіти, найбільш віддалена (рос. удаленная) від її центра (наприклад, Землі). Apparency Наглядность □ Наочність

Можливість зручного зорового сприйняття за картою просторових форм, розмірів розміщення, зв'язків об'єктів. Ця властивість забезпечується продуманим відбором елементів змісту карти, доцільною генералізацією, пильним відбором зображувальних засобів.

АррЫ □ Апплет □ Аплет

1. Програмний модуль, який виконується всередині ін. програми, наприклад, як у застосуванні. 2. Програма, що передається за використання Веб-технологій на комп'ютер клієнта, у вигляді звичайного файлу. Запускається під час перегляду Веб-сторінки у браузері. 3. Програма, написана мовою програмування Java, одержана комп'ютером-клієнтом з мережі Інтернет і виконується віртуальною машиною системами Java. Аплет є практично ізольованим від машини-клієнта, але може спілкуватись із сервером, з якого був отриманий. Іноді вживається термін "аплетка". Applicate □ Аппликата □ Апліката

(Мат.) Z-координата точки в прямокутній системі координат. Див. abscissa, ordinate. Aррlісаtіоn □ Приложение, применение □ Застосування, додаток, прикладна програма

1. Маніпулювання й обробка даних, що підтримують вимоги користувача. 2. Програма, яка створена і виконується під управлінням операційної системи комп'ютера та використовує специфічні для даної ОС функції і можливості. Наприклад, модель зв'язування об'єктів OLE, розроблена для ОС Windows, активно використовується узастосуваннях MS Office Word, Excel, Access, PowerPoint та ін. У цьому розумінні таку програму можна називати додатком до операційної системи. Багато ін. застосувань також розробляються під деяку конкретну операційну систему й не можуть працювати під керуванням ін. ОС: Unix, Linux, Macintosh, AIX IBM, SUN і т.д. 3. Програма, яка призначена для розв' язування задачі у деякій прикладній галузі - прикладна програма. 4. Відповідно підходу Microsoft розробка застосування складається із проектування, моделювання, створення прототипу, реалізації й тестування. На фазах проектування й моделювання розробляється архітектура застосування. Майже всі застосування містять код представлення, код обробки даних і код звертання до сховищ даних. Архітектура застосування визначає те, як буде організований цей код. Для опису характеристик або типу застосування використається цілий ряд термінів, у тому числі: 1. SDI-застосування (SDI-application);

2. MDI-застосування (MDI- application);

3. консольне (console application);

4. діалогове (dialog application);

5. настільне (desktop application);

6. розподілене (distributed application);

7. одноярусне (single-tier application)

8. двох'ярусне (two-tier application);

9. багатоярусне (N-tier application);

10. клієнт/серверне (client/server);

11. Веб-додаток (Web-application);

12. Веб-сервіс (Web-service);

13. компонент (component application);

14. спільно працююче застосування (collaborative application)._

5. мові Java) Програма, зібрана в момент виконання з окремих компонентів, з' єднаних через мережу в окремому конкретному середовищі виконання, звичайно розташовуваному на різних платформах. Розподілені додатки підтримують такі моделі: двоярусну (клієнт/сервер), триярусну (клієнт/проміжне ПЗ (middleware)/сервер), і багато­ярусну (клієнт/ множинне проміжне ПЗ/безліч серверів). 5. Програма або група програм, розроблених для кінцевого користувача (end-user). Все програмне забезпечення (software) комп' ютера поділяється на дві основні частини - системне ПЗ (system software) та прикладне ПЗ (applications software). Застосування стосуються прикладного ПЗ й не можуть працювати без відповідної операційної системи, а також ряду необхідних системних утиліт. Див. mmponent.

Application Binary Interface (ABI) Машинный (двоичный) интерфейс для приложений (интерфейс АВІ) □ Машинний (двійковий) інтерфейс для застосувань (інтерфейс АВІ)

Специфікація, що описує, яким форматам файлів та інтерфейсам з ОС мають бути підпорядковані прикладні програми для деяких ЦП. Інакше кажучи, АВІ визначає інтерфейс між відкомпільованим застосуванням та ОС, під яким воно виконується. Якщо ПЗ задовольняє цій специфікації, забезпечується мобільність відкомпільованого ПЗ на платформи, де АВІ реалізовано. Існують АВІ для процесорів SPARC, Intel i Motorola. Application model □ Модель приложения Модель застосування

Одна з дисциплін Microsoft Solution Framework. Вона пропонує методику створення модульних застосувань, що забезпечують достатню гнучкість для досягнення бажаного масштабування, продуктивності, розширюваності та розподіленості застосувань.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Похожие статьи

Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики