Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики - страница 40

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

(Від грец. meta - приставка, що означає проміжність - рос. промежуточность). 1. Модель, що визначає мову вираження метамоделі. Відносини між мета-метамоделлю й метамоделлю аналогічні відносинам між метамоделлю й моделлю. Наприклад, мова UML описується в термінах мета-метамоделі, що називається метаоб'єктним засобом (Meta-Object Facility, MOF). 2. Мета-метамодель є описом різних метамоделей. На рівні мета-метамоделі розглядається класифікація підходів (методів) розробки програмного забезпечення. Найпоширенішими є два сімейства методів: структурні й об'єктно-орієнтовані методи проектування програмних систем.

Metacartography □ Метакартография □ Метакартографія

1. Вивчення загальних просторових властивостей карт, фотографій, малюнків, діаграм та ін. (термін запропонований Т. Хагерстрандом). 2. Один із напрямків у теорії картографії, основу якого становить філософське трактування предмета, методу, мови картографії як науки про відбиття конкретного простору об'єктів і явищ (за А.Ф.Асланікашвілі). Metadata Метаданные □ Метадані

1. «Дані про дані», тобто текстова або ін.. інформація, що описує зміст, якість, стан і ін. характеристики даних. 2. Дані, які описують бази даних ГІС або набори даних, що включають описи засобів передачі даних, їхній формат і зміст, походження та джерела даних, а також ін. застосовувані до даних процедури та алгоритми. 3. Описові дані, тобто каталоги, довідники, реєстри, інвенторії, бази матаданих (metadata base) й ін. форми опису

(метасупровіду) наборів цифрових і аналогових даних, що містять відомості про їхній склад, зміст, статус (актуальності й оновлюваності), походження (способах і умовах одержання), місцезнаходження, якість (повнота, несуперечності, вірогідності), формати і форму подання, умови доступу, придбання й використання, авторські, майнові і суміжні з ними права на дані та про їх ін. датометричні характеристики. Більше того, просторові метадані (spatial metadata, geospatial metadata) можуть атрибутуватись додатковими обов' язковими або факультативними характеристиками, включаючи способи цифрування картографічних джерел, системи координат, просторову точність подання, дозвіл і рівень генералізації, масштаб, картографічні проекції, легенди карт і ін. специфічні особливості подання, обробки й відтворення просторових даних. Бази метаданих, у тому числі в складі картографічних баз даних і ГІС, можуть служити засобом інвентаризації інформаційних ресурсів, у тому числі регіональних і національних, входити складовою частиною в існуючі інформаційні системи й бази даних, становлячи одне із завдань їхнього адміністрування, використовуватися при пошуку й оцінці джерел просторових даних.

Metamodel □ Метамодель □ Метамодель

1. Модель, що описує спосіб (мову) вираження іншої моделі. Таким чином, метамодель визначає мову опису моделей. Метамодель UML визначає структуру моделей. В UML метамодель описується за допомогою діаграм класів UML. Метамодель є екземпляром або конкретизацією метаметамоделі. Головне завдання цього рівня - визначити мову для специфікації моделей. Метамодель мови UML має досить складну структуру, що містить у собі біля 90 метакласів, більше 100 метаасоціацій і майже 50 стереотипів, кількість яких зростає з появою нових версій мови. Щоб упоратися із цією складністю мови UML, всі її елементи організовані в логічні пакети. Тому розгляд мови UML на метамодельному рівні полягає в описі трьох його найбільш загальних логічних блоків або пакетів: основні елементи, елементи поводження й загальні механізми. 2. Модель моделі (наприклад, мовна).

Metaobjects Метаобъекты □ Метаоб'єкти

1. (ІТ) Типи об'єктів даних інформаційної системи (ІС): елемент даних, група, запис, файл, база даних і т.д. (Системні) Елементи самої ІС: підпрограми, модулі, підсистеми й т.д. (Середовища) Об'єкти середовища функціонування інформаційних систем (1С) підприємства: а) підрозділи підприємства; б) лінії зв'язку; в) термінали; г) користувачі й т.д. Ті самі об'єкти можуть бути описані в різних аспектах. Наприклад, людину можна описати з інформаційної, біологічної, соціальної, медичної, юридичної та ін. точок зору. Див. context.

Metafile □ Метафайл □ Метафайл

1. Файл, що містить або визначає ін. файли. 2. Апаратно-незалежний формат файла, використовуваний для подання зображень.

Metalanguage Метаязык □ Метамова

(Від грец. meta - приставка, що означає проміжність - рос промежуточность). 1. (У лінгвістиці) Мова, за допомогою якої описується інша мова, яка називається мовою-об'єктом. Так, наприклад, мова лінгвістичних робіт (спеціальна термінологія+певні елементи загальної мови) є метамовою стосовно описуваних природних мов. Метамова -відносне поняття: будь-яка мова, що є метамовою стосовно якоїсь ін. мови, може сама стати об' єктом опису й тию самою мовою-об' єктом для третьої мови, що буде метамовою для першої метамови (метамовою другого щабля, або метаметамовою) і т.д. 2. (ІТ) Мова, використовувана для опису мови програмування (МП). 3. (XML) Мова, що служить для опису деяких ін. мов. Такою родовою мовою є, наприклад, мова ХМ, що дозволяє конструювати ін. мови розмітки, орієнтовані на конкретні сфери додатків. До числа сімейства мов розмітки, заснованих на цьому підході, належать, зокрема, MathML (що описує математичні формули), CML (що описує хімічні формули), GedML і багато ін. мов платформи XML.

Methodology □ Методология □ Методологія

(Від метод і ...логія). 1. (Заг.) Вчення про метод. 2. Принципи прийомів дослідження, що застосовуються у тій або ін. галузі науки. 3. (Комп.) Сукупність методів, які застосовуються у життєвому циклі розробки ПЗ і об' єднані одним загальним філософським підходом. 4. Система принципів, дій і процедур, застосовуваних у конкретній галузі знань.

Meteorological visibility □ Метеорологическая дальность видимости

□ Метеорологічна дальність видимості

Найбільша відстань, на якій у світлий час доби можна розрізнити (виявити) на фоні неба біля горизонта або на тлі повітряного серпанку абсолютно чорний об' єкт кутового розміру більший за 15 кутових минут. МеЙшсІ □ Метод □ Метод

1. (Заг. ) Метод є дидактичною категорією. Тобто це сукупність прийомів і операцій оволодіння певною областю практичного або теоретичного знання, тієї або ін. діяльності. Таким чином, метод - це шлях пізнання або спосіб організації процесу пізнання. 2. Спосіб досягнення якої-небудь мети, вирішення певного завдання. 3. Прийом або сукупність прийомів праці в якій-небудь галузі. 4. (У науці) Спосіб пізнання дійсності. Прийоми дослідження. 5. (UML) Послідовний процес створення моделей, які описують цілком певними засобами різні боки розроблювальної системи. 6. (UML) Реалізація операції (в об' єкті). Описує алгоритм або процедуру, що формує результат операції. Конкретна реалізація алгоритму виконання операції для деякого класу. Неформально - це програмна процедура, що виконується у відповідь на повідомлення. 7. (ООП) Функція або процедура, що виконує деяку дію й може бути викликана програмним забезпеченням, яке використовує об'єкт. 8. (ООП) Операція над об'єктом, визначена як частина опису класу. Не будь-яка операція є методом, але всі методи є операціями. Терміни «метод», «повідомлення» і «операція» звичайно взаємозамінні. У деяких об' єктно-орієнтованих мовах методи існують самі по собі й можуть перевизначатися підкласами. У ряді ін. мов метод не може бути перевизначений. Він служить як частина реалізації узагальнених або віртуальних функцій, які можна перевизначати в підкласах.

Method of forecasting, forecasting technique Метод прогнозирования Метод прогнозування

Засіб дослідження об'єкта прогнозування, що спрямований на розробку прогнозів.

1. Metric □ Метрический □ Метричний

(Кгр.) Стосується метричних одиниць виміру на відміну від старих англійських (або ін.) мір.

2. Metric □ Метрика □ Метрика

1. (ІТ) Кількісна оцінка якості програмного забезпечення, яка характеризує складність, зрозумілість (understandability), тестованість (testability) і ступінь описаності програмного коду. 2. (W3C) Метрика є атрибутом компонента архітектури й може бути визначена в процесі конфігурації архітектурного компонента, може бути обмірювана в процесі його використання або її значення може бути оцінено. 3. (Мат.) Термін, що позначає формулу або правило для визначення відстані між будь-якими двома крапками (елементами) даного простору або безлічі.

Metric spatial data model Метрическая пространственная модель данных

□ Метрична просторова модель даних

Просторова модель даних, яка включає множину елементів, коли кожну пару елементів через певну математичну залежність можна зв'язати з одиницею відстані. Metricity, metrics □ Метричность □ Метричність

Властивість карти, що забезпечується математичними законами її побудови, точністю складання і відтворення. Наявність масштабу, класифікацій, шкал i градацій дають змогу проводити за допомогою  карти виміри кількісних (картометричних) показників і визначати якісні характеристики об' єктів. MGRS - Див. Military Grid Reference System

MHz (Megahertz) Мегагерц Мегагерц

106 герц, тобто операцій за секунду. Одиниця виміру частоти, характерна для сучасних комп' ютерів, таймери різних підсистем яких мають частоти від кількох мегагерц (шина ISA) до кількох сотень мегагерц (процесори). Як правило, системні шини комп'ютерів мають частоту від кількох десятків до 100 мегагерц. Разом із тим, донедавна максимальна, офіційна частота для чіпсетів Intel була 66 мегагерц. Microcircuit □ Микросхема □ Мікросхема

Інтегральна схема (звичайно одна), що виконує яку-небудь складну функцію. Прикладом може служити мікропроцесор, що складається з арифметико-логічного пристрою, ланцюгів керування, регістрів, лічильників команд і пам' яті - все це втримується в одній інтегральній (рос. собирающей) мікросхемі. Поряд з конструюванням і виробництвом великих інтегральних схем, що містять понадпродуктивні процесорні пристрої із сотнями мільйонів транзисторів у кожному й продуктивністю від 3 Ггерц і вище, триває випуск малих мікропроцесорів і мікросхем, що вбудовують у побутову, аудіо-, відео- і ін. види сучасної техніки.

Microprocessor □ Микропроцессор □ Мікропроцесор

1. Велика інтегральна схема (ВІС), здатна виконувати функції центрального процесора. 2. Пристрій обробки даних що програмується, виконаний на основі однієї або декількох великих інтегральних схем. 3. Стандартний логічний блок, конкретне призначення (функцію) якого можна визначити (запрограмувати) після його виготовлення. 4. Інтегральна схема (ІС), що складається з арифметико-логічного пристрою, пристрою керування та іноді і співпроцесора для виконання багаточисельних обчислень з плаваючою точкою. Див. CPU.

Microsoft Data Access Components (MDAC) Компоненты доступа к данным

□ Компоненти доступу до даних

Технології, які забезпечують універсальний доступ до даних (Universal Data Access, UDA). До них належать ADD (ActiveX Data Objects), RDS (Remote Data Services), OLE DB і ODBC.

Microsoft Digital Dashboard (DDB) Электронная информационная панель

□ Електронна інформаційна панель

Продукт, який дозволяє створювати настроювані рішення для співробітників організацій, що працюють з інформацією у Веб (WWW). Головною складовою електронної інформаційної панелі є портлети, які в термінології Microsoft називаються Web Part або DDB-компонентами. Таким чином інформаційна панель Digital Dashboard може об' єднувати персональну, групову, корпоративну й зовнішню інформацію, надаючи доступ до різних інструментів аналізу й джерел інформації.

Microsoft Interface Definition Language (MIDL) Язык описания интерфейсов Мікрософт □ Мова описання інтерфейсів Мікрософт

Специфікація інтерфейсів класів компонентів у розподілених гетерогенних середовищах.

Microsoft Intermediate Language (MSIL) □ Промежуточный язык Microsoft

□ Проміжна мова Microsoft

Визначає для одержаного від CLR-файла набір транспортованих між будь-якими платформами інструкцій, незалежних від конкретного процесора. По суті, MSIL є "транспортованим асемблером" і втілює розвиток концепції байт-коду java. У файлі скомпільованої .NET-програми, крім MSIL-коду, є й компонент метаданих - за його допомоги CLR забезпечує контроль і безпеку .NET-файлів. Далі CLR-середовище, одержавши для виконання .NET-програму (універсальний MSIL-код), запускає JIT-компілятор (Just In Time - своєчасно), саме який і перетворює MSIL у внутрішній код, причому компілює частини програмного коду, коли в цьому виникає потреба. Створюється своєрідний "динамічний варіант" коду, що виконується, а на вхід процесораподається скомпільована програма, яка виконується "на льоту" - із тією ж швидкістю, що й звичайні програми, але на будь-якому процесорі. Microsoft Jet Database Engine

Система управління реляційними базами даних, що використовуються у програмі Microsoft Access, а також в ін. продуктах Microsoft Office і Visual Basic. Включена для створення баз геоданих у продукт фірми ESRI (Environmental Systems Research Institute, Inc., США) - геоінформаційну систему (ГІС) ArcGIS.

Microsoft Solution Framework (MSF) □ Модель решений Майкрософт Модель рішень Майкрософт

Дисципліна розробки рішень (програмні продукти), яка надає набір моделей і вимірюваних віх, котрі можна використовувати і як рекомендації, і як посібник із планування, проектування та впровадження проектів у галузі інформаційних технологій. Microsoft SQL Server Система управления реляционными базами данных

□ Система управління реляційними базами даних

Серверний програмний продукт, який призначено для розгортання програм баз даних, що масштабуються, на платформі Windows.

Microsoft Transaction Server (MTS) □ Сервер транзакций Microsoft Сервер транзакцій Microsoft

Програмне забезпечення, що надає побудовані на компонентній моделі послуги проміжного програмного забезпечення, що підтримує розподілені транзакції. MIS є розширенням com-моделі, покликаний полегшувати розробку, впровадження й супровід розподілених програм. Крім того, він об'єднує в собі можливості монітора обробки транзакцій і брокера запитів об' єктів та бере на себе деякі питання безпеки й управління потоками.

Middle infrared region Средний ИК-диапазон □ Середній ІЧ-діапазон

ІЧ-діапазон (середній) з довжиною хвилі від 2 до 5 мкм. Middle-term forecast, middle-range forecast Среднесрочный прогноз

□ Середньостроковий прогноз

Прогноз з періодом попередження для науково-технічних, соціальних, економічних та ін. об'єктів від одного до п'яти років.

Middleware Промежуточное программное обеспечение (ПО) □ Проміжне програмне забезпечення (ПЗ), ПЗ середнього рівня

1. Проміжне програмне забезпечення (сприяє процесам обміну інформацією між клієнтом і сервером). 2. Сполучне ПЗ (ПЗ, яке забезпечує прозору роботу програм у неоднорідному мережному середовищі. Посередницьке забезпечення (програмні засоби, що відіграють роль посередника між прикладною програмою й мережею). 3. Шар програмного забезпечення, розташований між операційною системою та засобами управління комп'ютерними мережами знизу і прикладними системами зверху. У 7-рівневій моделі ISO/OSI це знаходиться на 6-7 рівнях (представлення і прикладного). 4. Middleware складається з набору сервісів, котрі дозволяють численним процесам виконуватись на одній або кількох машинах, взаємодіючи в обчислювальній мережі, яка об'єднує гетерогенні платформи. Ця технологія еволюціонує з 1990 р. з метою досягнення повної інтероперабельності програм, що виконуються на різних платформах і написаних різними мовами програмування. Найвідомішими є такі ініціативи щодо створення працездатних моделей для розробки й реалізації ПЗ середнього рівня (middleware): Distributed Computing Environment (DCE, розробка Open Software Foundation), Common Object Request Broker Architecture (COBRA, розробка Object Management Group) і Component Object Model COM/DCOM, розробка Microsoft. MIDL - Див. Microsoft Interface Definition Language MIF/MID - Див. Maplnfo Data Interchange Format

Military Grid Reference System (MGRS) Военная система координат (США)

□ Військова система координат (США)

Буквено-цифрова система кодування місць розташування в проекціях UTM і UPS. Використовує спадний (рос. нисходящий) розподіл глобуса на трапеції, далі - на прямокутники розміром від 0.1 км2 до 1 м2) - http:// 164.214.2.59/Gand/tm83581/toc.htm, Chapter 3. Minimum distance Кратчайшее расстояние □ Найкоротша відстань

(ОЗ) Правило класифікації, що відносить піксел до того класу, точка середніх значень якого виявляється на найменшій евклідовій відстані від цього піксела серед всіх класів. Mission life Период активного существования спутника □ Термін активного

існування супутника

Час наробітку на повне або часткове відмовлення супутника, що визначає його гарантійний ресурс, без урахування часу проведення наземних іспитів. Mistakes of measuring □ Ошибки измерений □ Помилки вимірів

Відхилення результатів вимірів від істинних або більш точних значень виміряних величин.

Mixel - Див. mixed pixel

Modal window Модальное окно □ Модальне вікно

Вікно застосування, що вимагає від користувача деяких дій для переключення (переходу) в інше вікно.

Mode □ Режим, метод, способ □ Режим, метод, спосіб

1. Режим. 2. (Стат.) Мода, тобто значення, що найчастіше зустрічається. Точка максимуму щільності ймовірності розподілу. 3. (Физ.) Мода, тобто тип власних коливань (у системах, де їх може бути декілька).

Model □ Модель □ Модель

1. (ГІС) Подання реальності, використовуване для імітації (відтворення) безпосередньо процесу або фізичного явища, розуміння ситуації, прогнозування наслідків або аналізу проблеми. Модель структурується на набори правил і процедур, що включають засоби просторового моделювання, доступні в географічних інформаційних системах (ГІС). Особливо слід зазначити, що, оскільки наша взаємодія з об'єктами реального світу різноманітна, моделювання їх здійснюється різними способами. Приміром, модель ріки може бути представлена у вигляді набору ліній, що утворять мережу; ліній, пов'язаних з напрямком плину, витратою та ін. характеристиками; поверхнею річкової гладі, яку охарактеризовано площею, обсягом та ін. параметрами. 2. Будь-який об' єкт, умовний або реальний (зображення, карта, опис, схема, креслення, графік, план і т. п.), що відображає властивості і характеристики об'єкта, процесу або явища («оригіналу» даної моделі). Модель звичайно створюється під час розв'язування певного задавдання (вивчення реального об'єкта, управління процесом, спостереження явища тощо), тому в моделі насамперед відтворюються ті властивості «оригіналу», що мають безпосереднє відношення до завдання. 3. (Мат.) Модель є інтерпретацією формальної мови. Основною

формальною мовою є мова 1- Lq -го порядку (або 1-ого ступеня) даної сигнатури Q , що включає предикативні символи Ri, isI, функціональні символиjj, jsJі константи ck, кєК.

Модель мови Lq є алгебраїчна система сигнатури Q . Див. process model.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Похожие статьи

Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики