Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики - страница 41

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

Див. також color model, additive color model, CMYK color model, HLS color model, HSB color mode, HSV color model, IHS color model, RGB color model, subtractive color model, YIQ color model, data model, georelational data model, raster data model, vector data model, descriptive model, gravity model(ing), predictive model. Model layer □ Модельный слой Модельний шар

(ERDAS) Шар тривимірної сцени, в якому розміщаються істинно тривимірні об'єкти (на відміну від усіх ін., для яких одній точці в плані відповідає тільки одне значення висоти). Modeless Внережимный, немодальный □ Той, що працює поза режимами,

немодальний

Наприклад, якщо інструменти або діалогові вікна у застосуванні є немодальними (позарежимними),  при роботі  з ними користувач може переривати  свою роботу,виконувати якісь інші дії, а потім повертатися до роботи з того ж самого місця де була зроблена зупинка.

Modeless window □ Немодальное окно Немодальне вікно

Вікно застосування, що не вимагає від користувача яких-небудь дій для переключення (переходу) в інше вікно.

Model(l)ing, simulation □ Моделирование Моделювання

(Син. числовий експеримент (рос. численный эксперимент), імітаційне моделювання).

1. (Заг.) Дослідження інформаційних і фізичних процесів та явищ шляхом побудови та вивчення їх моделей. Розрізняють моделювання фізичне, математичне, математико-картографічне і цифрове (комп'ютерне). Фізичне - це моделювання з відтворенням фізичної природи об'єкта оригіналу. Під час математичного моделювання використовують суто математичні моделі. При математико-картографічному моделюванні спільно використовують математичні та картографічні моделі. Цифрове моделювання базується на використанні комп'ютерів і комп'ютерної реалізації вищевказаних моделей, а також відповідних методів їхньої оброки засобами інформаційних та комп'ютерних технологій.

2. Клас методів, що використовують модель реальної ситуації, в умовах якої проводиться експеримент. 3. (Мат.) Абстраговане й спрощене відображення дійсності логіко-математичними формулами, що передають у концентрованому вигляді відомості про структуру, взаємозв' язки й динаміку досліджуваних явищ. 4. Подання деяких характеристик поводження фізичної або абстрактної системи поводженням ін. системи, наприклад, подання фізичного явища за допомогою операцій, виконуваних комп' ютером, або подання роботи одного комп'ютера роботою ін. комп'ютера. Можливості моделювання, тобто перенос результатів, отриманих у ході побудови й дослідження моделі, на оригінал засновані на тому, що модель у певному значенні відображає (відтворює, моделює, описує, імітує) деякі риси об'єкта, що цікавлять дослідника. Моделювання як форма відображення дійсності широко поширене, і досить повна класифікація можливих видів моделювання є непростим звданням, хоча б у силу багатозначності поняття «модель», яке широко використовується не тільки в науці й техніці, але й у мистецтві, і в повсякденному житті. 5. Мовний або графічний опис (приміром, засобами мови UML) складної, багатовимірної, в тому числі й інформаційної системи з метою її дослідження та програмної реалізації на комп' ютері її моделі. Див. process model.

Modem □ Модем Модем

(Від англ. modulator/demodulator - модулятор-демодулятор) Функціональний пристрій, що забезпечує модуляцію й демодуляцію сигналів, що перетворить послідовні цифрові сигнали в аналогову форму і навпаки - для передачі лініями зв'язку аналогового типу. Має два інтерфейси з аналоговою лінією, багатопровідний цифровий інтерфейс із комп' ютером. Використовується для передачі та прийому даних комп' ютером телефонними лініями зі швидкістю, що досягає 28 800 бод (baud), тобто біт/с. Modified projection Видоизмененная проекция □ Видозмінена проекція

Результат перетворення поточної проекції будь-яким методом. Наприклад, перехід від одного виду проекції (equal-angle projection) до ін. (pseudocylindricalprojection). Modulation □ Модуляция Модуляція

Змінювання за певним законом у часі величин, що характеризують будь-який регулярний фізичний процес. Модуляція зумовлюється зовнішнім впливом. Практичне використання в системах ДЗЗ має, в основному, модуляція коливань.

Module □ Модуль □ Модуль

1. (Прог.) Програма, що розглядається як окреме ціле в процесах збереження, трансляції й об' єднання з ін. програмними модулями при їхньому завантаженні в оперативну пам'ять комп'ютера для виконання. 2. Java) Mодуль звичайно є програмним компонентом, який складається з одного або більше компонентів J2EE, що мають однаковий тип контейнера й дескриптора (ознаки) розгортання. У мові Java є тритипи модулів: EJB (Enterprise Java Beans), Веб (Web) і застосування-клієнт. 3. (Утехніці) Функціонально закінчений вузол, що є частиною певної системи, оформлений як самостійний виріб, який має властивість бути заміненим будь-яким ін. подібним модулем. 4. (МПД) Змінне устаткування або програма, використовувані на ПК або мережному пристрої для виконання певних функцій. 5. (.NET) Блок, що завантажується для виконання і може містити оголошення типів і їхню реалізацію. Модуль містить досить інформації, щоб середовище виконання виявило всі частини реалізації, коли модуль буде завантажений. Модулі зберігаються у форматі Windows portable executable (PE). При розгортанні модуль завжди втримується у комплексі інших модулей - збиранні (рос. сборке). Такий модуль являє собою файл із розширенням .NETMODULE і, на відміну від збирання, не містить у своєму складіі маніфесту. 6. (VBA) Підмножина або набір описів у вигляді процедур або макросів. Макроси додатка MS Excel зберігаються у файлах робочих книг, в особливій частині, іменованій модулем. Робоча книга в MS Excel може містити кілька модулів. Кожний модуль може містити кілька макросів. Модулі, які зберігаються в одній книзі звичайно називаються проектом. Для створення кодів VBA і розробки застосувань (applications) використовується Редактор VBA (Visual Basic Editor), де коди вводяться в модулі, а також проглядаються й редагуються. Модуль є контейнером (container) для кодів VBA. Використовуються три типи модулів: а) стандартні модулі (standard modules); б) модулі форм (form modules); в) модулі класів (class modules). Всі ці типи модулів доступні у вікні Проектів (Project Explorer) редактора VB. Moniker □ Моникер □ Мошкер

(COM) Ім'я, що однозначно визначає СOM-об'єкт, подібно повному (зі шляхом) імені файла. Монікери підтримують таку операцію, як прив'язка (binding), під якою мається на увазі процес знаходження об' єкта, на який вказує монікер, активізації цього об' єкта або завантаження його у пам' ять (якщо він ще не завантажений) і повернення покажчика на його інтерфейс.

Monitor □ Монитор □ Монітор

1. (У мейнфреймах) Управляюча програма, що розподіляє виконання робіт на великому комп'ютері відповідно до запитів користувачів. 2. (Техн.) Система, яка складається з дисплея й усіх необхідних електронних схем, що забезпечують вивід інформації та зображень на екран, і використовується для контролю процесів і управління обчислювальною системою. Монітор часто називають відеоблоком. Дисплей і клавіатура можуть застосовуватися як пульт управління і як монітор. Дисплей без клавіатури - тільки як монітор для спостереження за системою на відстані. 3. (Прогр.) Високорівневий механізм взаємодії й синхронізації процесів, що забезпечує організацію доступу до неподілюваних ресурсів. Монітор складається із процедур доступу до ресурсу, кожна з яких може бути викликана тільки з одного процесу одночасно. Процес, що намагається звернутися до процедури монітора, коли монітор обслуговує ін. процес, ставиться в чергу й переходить у стан очікування.

Monitoring Мониторинг □ Моніторинг, відстежування

1. (Заг. ) Періодичне спостереження за об' єктами та явищами з метою виявлення їх кількісних або якісних змін. 2. (Екологія) Система безперервного спостереження, вимірів й оцінки стану навколишнього середовища. Тобто моніторингом навколишнього середовища називають регулярні, виконувані за однаковою програмою спостереження природних середовищ, природних ресурсів, рослинного й тварини світу, що дозволяють виділити зміни їхнього стану й процеси, що відбуваються в них, під впливом антропогенної діяльності. 3. (Екологія) Постійне спостереження за яким-небудь процесом з метою з' ясування його відповідності бажаному результату або первісним початковим умовам, а з ін. боку, - як спостереження, оцінка й прогноз стану навколишнього середовища для виявлення, реєстрації й вивчення процесів, що знову виникають. 4. (МПД) Форма організації досліджень, що забезпечує безперервне надходження інформації про той або ін. об'єкт із метою аналізу очікуваного й кінцевого результатів.

Мережа дозволяє одержати вичерпну інформацію про можливих конкурентів і дозволяє проводити регулярний моніторинг діяльності  конкурентів,  а також груп  новин і дискусійних засобів (конференцій), відслідковуючи думки про власну компанію. Monochromatic image - Див. image (monochromatic) Monochrome □ Монохромный Монохромний

1. Про випромінювання, що складається з однієї довжини хвиль. 2. Про зображення, знятого в одній ділянці довжин хвиль (видимого діапазону).

Monospectral scanner □ Сканер односпектральный □ Сканер односпектральний

Сканер, який одержує дані, в тому числі формує зображення об'єктів в одному спектральному діапазоні.

Monte-Carlo method □ Монте-Карло метод □ Монте-Карло метод

Сукупність  математичних  методів,  що  дають  можливість знаходити необхідне розв' язування задачі за допомогою статистичних випробувань, які виконують (внаслідок великих обсягів потрібних розрахунків), як правило, на комп'ютері. Morphological structure □ Морфологическая структура □ Морфологічна структура

Природний малюнок місцевості, що складається з певної просторово-часової організації елементів, що її утворюють. Морфологічні структури можуть бути простими (структури фацій) і складними (структури урочищ й більш складних комплексів). Морфологічна структура характеризується значною сталістю і множиною ознак, і тому має велике значення під час дешифрування знімків. Morphologу □ Морфология □ Морфологія

(Від грец. morphe - форма і ...логія). 1. (Морфологія грунту) Сукупність зовнішніх ознак ґрунту: колір, будова, новоутворень і т.ін. 2. (Морфологія тварин) Розділ біології, що вивчає форму і будову тварин в їх індивідуальному та історичному розвитку. 3. (У лінгвістиці) Історично розвинута у мові система словозмін і словоутворень, тобто система утворення словоформ з морфів (неподільних елементів мови, яким може бути приписано визначене значення). Протиставляється синтаксису, який вивчає функціонування словоформ у рамках більших крупних граматичних одиниць (словосполучень, речень).

Morphometric indices, morphometric parameters □ Морфомерические показатели □ Морфометричні показники

Показники форми і структури явищ (наприклад, звивистості, розчленування, щільності) на основі картографічних визначень.

Morphometry □ Морфометрия □ Морфометрія Morphostructures Морфоструктуры □ Морфоструктури

Великі нерівності рельєфу континентів або дна океанів, у виникненні яких головна роль належить ендогенним процесам. До морфоструктур належать низовини, рівнини, плато тощо.

Mosaic □ (Фото)мозаика □ (Фото)мозаїка

(ОЗ) (Фото)мозаїка, фотосхема, монтаж зображень, змонтоване зображення. Mosaicking □ Мозаика □ Мозаїка

1. (ОЗ) Зшивка, монтування, об'єднання зображень у (постійну) (фото)мозаїку. Див. mosaic. 2. За своїм змістом термін «мозаїка» близький до терміна «зшивання». Але на відміну від останнього, термін «мозаїка» частіше використовують при монтажі знімків у вигляді твердих копій (фотознімків). Фотознімки можуть мати перекриття, тому, за необхідності, зайві (непотрібні) частини знімків відрізають. У результаті мозаїка дає неперервну (без розривів) картину певної частини земної поверхні. Для підвищення точності зведення використовують спеціальні точки прив'язування. MOSS - Див. Map Overlay (and) Statistical System Moving window □ Скользящее окно Ковзне вікно

(ОЗ) Ковзне вікно (у цифрових фільтрах). MrSID - Див. MultiResolution Seamless Image Database

MSF - Див. Microsoft Solution Framework

MSIL - Див. Microsoft Intermediate Language

MSS - Див. Multispectral Scanner or Multispectral Scanning System

MTS - Див. Microsoft Transaction Server

Multilayer fill symbol Многослойное заполнение □ Багатошарове заповнення Multilayer line symbol Многослойная линия □ Багатошарова лінія Multilayer marker symbol Многослойный маркер □ Багатошаровий маркер Multimedia □ Мультимедиа □ Мультимедіа

Комбінація графічних, звукових і анімаційних файлів, представлена комп' ютерними засобами. Також до мультимедіа належить інтерактивна взаємодія користувача з комп' ютером при комплексному поданні ПК тексту, зображень, звуку й кольорів. Мультимедіа-взаємодія може бути представлена простим слайд-шоу, створеним у PowerPoint, або складним інтерактивним моделюванням. Обов' язковими складовими мінімального комплекту мультимедійної системи на базі ПК є дисковод CD-ROM, звукова карта (плата) для відтворення (рос. воспроизведения) и синтеза звука і стереофонічна акустична система. Сюди можна додатиапаратуру для запису і відтворення відеозображень та ін. пристрої.

Multiple-bandpass filter Многополосный фильтр □ Багатосмуговий фільтр Multiple-document Interface (MDI) Многодокументный интерфейс □ Багатодокументний інтерфейс

Інтерфейс програми, що складається з одного основного (батьківського) вікна, всередині якого знаходяться дочірні вікна. За своєю суттю, будь-яке дочірнє вікно є основним вікном, але воно не може виходити за межі батьківського вікна, являючи собою стандартний інтерфейс Windows-програм, в якому одне головне вікно, що називається батьківським, візуально містить велику кількість дочірніх вікон.

Multiplicity □ Кратность, инцидентность □ Кратність, інцидентність

(ArcGIS) Можлива кількість об' єктів, що беруть участь у відношенні.

Multipoint Многоточечный □ Багатоточечний

(ESRI) Мультиточка (тип об' єктів у шейп-файлі). MultiResolution Seamless Image Database (MrSID) □ Формат MrSID («эмэрсид») (бесшовная БД изображений с множественным разрешением) Формат MrSID («емерсід») (безшовна БД зображень із множинним дозволом)

Формат і технологія компанії Lizardtech за стиску растрових зображень на основі Wavelet-перетворення із втратами. Дозволяє зшивати множинні напівтонові одно- і трьохканальні суміжні зображення в загальну БД із автоматичним створенням пірамідних шарів (до 10 рівнів). Забезпечує високі ступені стиску (до 30 разів) без помітного погіршення зображення.

Multispectral classification □ Классификация многоспектральная, классификация мультиспектральная □ Класифікування багатоспектральне

Класифікування зображення на основі розбиття простору спектральних ознак на ділянки, що відповідають окремим класам.

Multispectral image, multi-band image □ Многоспектральное изображение, муль-тиспектральное изображение □ Багатоспектральне зображення

1. (ДЗ) Сукупність зображень, на кожному з яких відбита одна і та ж сцена і які зроблені одномоментно (синхронно у часі), але одержані в різних частин (зон) електромагнітного спектра випромінювань. 2. (ДЗ) Знімок, зроблений одночасно в декількох зонах спектра ЕМВ.

Multispectral scanner (MSS) □ Сканер многоспектральный, сканер

мультиспектральный □ Багатоспектральний сканер, сканер мультиспектральний

1. Сканер, в якому сцена (земна поверхня) сканується одночасно у декількох спектральних діапазонах (каналах). Дає змогу одержувати дані, (в тому числі формувати зображення сцени) за кількістю спектральних каналів. 2. Багатозональний сканер, якийрозташовано на супутниках Landsat. Вони мають 4 зони спектра з дозволом 57 х 79 м. 3. Багатоспектральний скануючий пристрій, БСП.

Multispectral survey, multi-band survey Многоспектральная съемка, мультиспектральная съемка Багатоспектральне знімання

Процес знімання за допомогою іконічних технічних засобів ДЗЗ, результатом якого є отримання багатоспектрального зображення.

Multitemporal Различные по временным промежуткам □ Різні за часовими проміжки

Характеристика даних, отриманих про ту ж саму місцевість у різні моменти часу. Multy-frequency radar Радиолокатор многочастотный □ Радіолокатор багаточастотний

Радіолокатор, в роботі якого використовують випромінювання декількох частот {довжин хвиль). Можливість одержання сукупності радіолокаційних зображень однієї сцени надає істотні додаткові переваги при її інтерпретуванні, підвищує ефективність виявлення об' єктів та достовірність оцінки її реального стану.

Mylar □ Майлар □ Майлар

(Tdmk) Торговельна марка поліефірної (поліетілентерефталатної) плівки. В Україні відома під назвою «лавсан». Використовується як механічна основа магнітних носіїв інформації (стрічок, гнучких дисків), замість кальки в картографії, для друку карт і т.ін. Див. stable base.

N

N-tier application N-ярусная программа N-ярусна програма

Логічне  розширення  триярусної  програми.  N-ярусна  програма  є розподіленою програмою, в якій один чи кілька з трьох оригінальних ярусів розділені на додаткові яруси. Це є додатковим рівнем абстракції для описання моделі програм. NAD - Див. North American Datum Nadir □ Надир Надир

1. (ДЗ) Точка перетинання із земною поверхнею вертикалі,  опущеної із центра перспективи оптичної системи сенсора ДЗ. 2. (Астр.) Зенітом зветься точка небесної сфери, що знаходиться прямо над головою спостерігача, а прямо протилежна їй точка, яка знаходиться під ним - надиром. Name Имя (сущности) □ Ім'я (сутності)

1.Символічне представлення суті. Суть може бути об'єктом або певною дією, котра виконується. Суть може мати велику кількість назв. Кожне ім'я має значення лише в межах певного іменного контексту. 2. Слово, що використовується для позначення конкретного об' єкта на відміну від ін. йому подібних. 3. Ім' я (для живого об' єкта), назва (для неживого), найменування (для групи об' єктів або категорії).

Namespace □ Пространство имен □ Простір імен

1. (XML) Простір імен XML являє собою сукупність імен, які можуть бути використані для позначення елементів або атрибутів в XML-документі. Простір імен унікальним очином визначає імена елементів в Інтернеті, щоб уникнути конфліктів імен. Простір імен ідентифікується певним чином за допомогою: а) URI (Uniform Resource Identifier); б) URL (Uniform Resource Locator); в) URN (Uniform Resource Number). 2. .NET Framework) Простором імен називається механізм середовища Microsoft .NET, призначений для ідентифікації типів об' єктів мов програмування й середовища реалізації. Логічна схема присвоювання імен (іменування), призначена для групування залежних або зв' язаних типів об'єктів. .NET Framework використовує ієрархічну схему присвоювання імен для групування типів у логічні категорії з відповідною функціональністю, так само як і в технології ASP.NET або в будь-якому іншому випадку забезпечення взаємодії привилученому функціонуванні об'єктів. Засоби розробки програмного коду можуть використовувати простір імен для спрощення для розробників методів перегляду й зв'язування типів у їхніх програмах. Окремий асембл може містити типи, чиї ієрархічні імена можуть мати різні кореневі простори імен. У той же час, логічно, один корінь простору імен може перекривати декілька асемблів (збирань, рос. сборок). Namespace XML Пространство имен XML □ Простір імен XML

Асоційований з XML-документом ресурс, що ідентифікується привласненим йому ім'ям і URI. Змістом цього ресурсу є деяка призначена для повторного використання сукупність імен, можливо, з описом їхньої семантики. Ці імена можуть використатися в XML-документах для ідентифікації їхніх елементів і атрибутів. У цілому, розмітка в XML дозволяє виділяти в тексті змістовні структурні одиниці, які названі елементами XML-документа. Для виділення кожного типу елементів використовується свій тег, що вказує ім'я типу елемента. Тому з кожним таким тегом можна асоціювати семантику відповідних елементів XML-документа (адреса організації, номер телефону й т.д.). Якщо деяке співтовариство розробників і користувачів XML-документів домовиться про єдину інтерпретацію імен, що належать деякому набору, то цей уніфікований набір, можливо, з яким-небудь описом їхнього змісту (наприклад, у вигляді звичайного тексту природною мовою або представлений яким-небудь ін. способом) може використовуватися як простір імен. Адреса документа, що представляє в Веб цей набір імен, буде розглядатися як унікальний ідентифікатор простору імен, і на нього можна посилатися в XML-документі, де використовуються приналежні цьому простору імена. Тим самим їм надається деякий зміст. Одним із прикладів досягнення консенсусу про склад простору імен є набір елементів метаданих для опису їхньої семантики у Веб-документах, названий Дублінським ядром (Dublin Core, DC). Первісна версія цього набору, що складається з 13 елементів, була прийнята в 1995 р. в м. Дубліні (США) на симпозіумі, організованому Online Computer Library Center (OCLC) і National Center for Supercomputing Applications (NCSA). Для розвитку й підтримки DC була заснована спеціальна організація - Dublin Core Metadata Initiative (DCMI). Поточна версія специфікацій Дублінського ядра - DC 1.1 - була прийнята в липні 1999 р.. Вона включає вже 15 елементів.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Похожие статьи

Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики