Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики - страница 42

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

Склад елементів метаданих Дублінського ядра версії 1.1

Номер елемента

Назва елемента

Зміст елемента

1

Title

Назва ресурсу

2

Creator

Особа,   організація   або   служба,   відповідальні за підготовку змісту ресурсу

3

Subject

Тема, обговорювана в змісті ресурсу

4

Descripti

on

Опис змісту ресурсу у вільній формі

5

Publishe

r

Особа, організація або служба, що забезпечують доступ до ресурсу

6

Contribu

toi-

Ін. учасники підготовки змісту ресурсу

7

Date

Дата створення ресурсу або надання його для доступу

8

Type

Жанр,   категорія  або  ін.   характеристики природи ресурсу

9

Format

Характер подання ресурсу

10

Identifier

Точне посилання на ресурс

11

Source

Посилання на джерело, з якого продукований ресурс


12

Languag

e

Мова подання ресурсу

13

Relation

Посилання на ресурс, пов'язаний з даним

14

Coverag

Частина простору, часу й т.д., до якої ставиться зміст

 

e

ресурсу

15

Rigths

Права інтелектуальної власності на ресурс і т.п.

Naming Именование, присваивание имен □ Іменування, присвоєння імен

Є однією з найважливіших і найчастіше обговорюваних проблем у інформатиці. У обчисленнях це означає визначення простору імен, котрі взаємодіють при обчисленнях. Nanocomputer □ Нанокомпьютер □ Нанокомп'ютер

Комп'ютер, побудований на таких маленьких мікросхемах, що розглянути його можна тільки через мікроскоп. Нанокомп'ютери можуть бути електронними (де для створення мікросхем використовується нанолітографія), біохімічні або органічні (такі як ДНК-комп'ютери) або квантові комп'ютери. Нанокомп'ютери будуються з матеріалів на молекулярному рівні з метою зменшення їхніх розмірів і підвищення швидкості для реалізації концепції всеосяжних обчислень. Nanotechnology □ Нанотехнологии □ Нанотехнології

Галузь науки, метою якої є керування окремими атомами й молекулами для створення комп' ютерних чіпів, мікропроцесорів та ін. мікроелектронних пристроїв, які в тисячі разів менші розроблювальних із застосуванням сучасних технологій. Як відомо, виробники для виготовлення друкованих плат і напівпровідникових матеріалів використовують в основному літографію. Стрімке вдосконалювання методів літографії за останні 20 років привели до ситуації, коли напівпровідникова індустрія виробляє інтегральні схеми з розмірами, меншими ніж один мікрон (1 000 нанометрів) і усе ще продовжує працювати з мільйонами атомів. Розвиток науки й техніки прогнозує межу розвитку літографічних технологій. Скорочення розмірів напівпровідникових елементів і приладів приводить до необхідності керування окремими атомами. Ці завдання й покликані вирішувати нанотехнології.

Narrow-band filter Узкополосный фильтр Вузькосмуговий фільтр

NASA - Див. National Aeronautics and Space Administration

NASDA - Див. National Space Development Agency of Japan

NASDAQ - Див. National Association of Sequrities Dealers Automated Quotation

NAT - Див. Node attribute table

National Aeronautics and Space Administration (NASA)

Національне управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (НАСА). Відкрите з 1958 р. National Geodetic Survey (NGS)

Національна геодезична служба (США). National Geodetic Vertical Datum (NGVD)

Національна система висот (США). Заснована у 1929 р. National Imagery and Mapping Agency (NIMA)

Національне управління з зображень та картографії (США). Створене в 1996 р. на основі DMA і декількох служб одержання й обробки ДДЗ військових і цивільних організацій США (включаючи військову розвідку й ЦРУ) - http://www.nima.mil National Institute of Standards and Technology (NIST)

Національний інститут стандартів і технологій (США). National Map Accuracy Standards (NMAS)

Національні стандарти точності карт (США). National (map) projection Общегосударственная картографическая проекция

(США) □ Загальнодержавна картографічна проекція (США)

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)

1. Національне управління з освоєння океану й атмосфери (НОАА, США). Створене в 1970 р. 2. Найменування серії американських метеорологічних супутників Землі. Мають полярну орбіту з нахиленням 98.89°, забезпечуючи зйомку практично всієї поверхні Землі, включаючи полярні райони. Забезпечені цифровою багатозональною апаратурою AVHRR.

National remote sensing system □ Система дистанционного зондирования Земли национальная □ Система дистанційного зондування Землі національна Система ДЗЗ, власниками і розпорядниками якої є юридичні або фізичні особи однієї

країни.

National Space Development Agency of Japan (NASDA)

Японське національне управління з освоєння космічного простору. Створене в 1969 р.

National Spatial Data Infrastructure (NSDI) □ Национальные Инфраструктуры

Пространственных Данных (НИПД) □ Національні Інфраструктури Просторових Даних (НІПД)

Комплекс політичних, законодавчих, організаційних і фінансових заходів, спрямованих на вирішення таких завдань: 1. Створення репозиторія для накопичення, зберігання і використовування усіма державними організаціями просторових даних різних рівнів призначення. 2. Координування, управління і розподіл безлічі джерел просторових даних серед державних структур з метою їх стандартизації для забезпечення інтероперабельності доступу і використання. 3. Постійна підготовка відповідних метаданих до просторової інформації НІПД. 4. Затвердження відповідних стандартів національного масштабу (НІПД-стандарти) для визначення норм у формуванні і використанні контенту, схем, елементів проектування, процесів, якості, протоколів та ін. стандартів галузі обробки просторових даних. 5. Створення механізмів, інструментальних процедур і застосувань (у тому числі і відповідних засобів пошуку, протоколів доступу і користувальницьких інтерфейсів) для забезпечення можливостей населення користуватися просторовими даними НІПД. 6. Проведення заходів для постійного інформування і навчання громадськості основам використання НІПД. Див. Digital Earth, GSDI, SDI Cookbook.

National Spatial Reference System (NSRS)

Національна система просторових координат (США).

National Standard for Spatial Data Accuracy (NSSDA)

Національні стандарти точності просторових даних (США). National Transfer Format (NTF)

Національний британський формат обміну векторними даними. Natural breaks classification Классификация по естественным группировкам

□ Класифікація за природними угрупованнями Natural classification Естественная классификация □ Природна класифікація Natural resources Природные ресурсы □ Природні ресурси Nature light Естественный свет □ Природне світло

Оптичне випромінювання з швидко і безладно змінюваними напрямками світлового вектора електромагнітного поля, причому всі напрямки коливань світлового вектора, які перпендикулярні до напрямку поширення світлових променів, рівноймовірні. NAVD - Див. North American Vertical Datum

Navigation message □ Навигационное сообщение Навігаційне повідомлення

Інформація, що входить до складу GPS-сигналу, який передають супутники. Вона містить системний час, часові поправки, параметри моделі іоносфери, дані про ефемериди супутників та їх працездатність. Цю інформацію використовують в GPS-приймачах для розв' язування навігаційної задачі. NDVI - Див. Normalized Difference Vegetation Index

Near infrared region (NIR) Ближний ИК-дапазон □ Ближній ІЧ-діапазон

(ДЗ) Ближній ІЧ-діапазон (від 0.7 до 2 мкм).

Nearest neighbor Метод ближайшего соседа Метод найближчого сусіда

(ОЗ) (При передискретизації растра). При виконанні цього методу значення піксела трансформованого растра прирівнюється значенню найближчого піксела вихідного растра.

Neatline □ Нитлайн □ Нітлайн

1. Лінія обрамлення, яка проводиться звичайно навколо екстенту карти. 2. Внутрішня рамка аркуша карти.

Neighbourhood □ Окрестность □ Околиця

1. Ділянка, що межує з точковим об' єктом і яка розглядається з точки зору належності до неї ін. близьких (сусідніх) об'єктів. 2. Округи, (свій) район, мікрорайон. 3. (Мат., Фіз., ГІС) Околиця. Див. neighbourhood analysis.

Neighbourhood analysis □ Анализ близости, обработка по окрестности Аналіз близькості, обробка за околицею

1. Просторово-аналітична операція, заснована на пошуку двох найближчих точок серед заданої їхньої безлічі й використовувана в різних алгоритмах просторового аналізу. Аналіз близькості включає пошук найближчого сусіда (nearest neighbour analysis) однієї з точок заданої безлічі або знову пропонованої точки (мети інтерполяції й автоматичної класифікації) і використовується для генерації полігонів Тіссена й побудови тріангуляції Делоне. 2. (ГІС) Присвоєння елементу растра нового значення як деякої функції значень елементів його околиці (мети згладжування, фільтрації). 3. (ОЗ) Аналіз околиці кожного піксела для модифікації його значення. Network - Див. Geodetic net

Network, computer network Сеть (компьютеров), вычислительная сеть Мережа (комп'ютерів), обчислювальна мережа

Мережа передачі даних, у вузлах якої розташовані комп' ютери. За площею, на якій розміщені вузли, мережі діляться на локальні (обчислювальні мережі) ЛОМ (LAN), що перебувають у приватному веденні користувача й з' єднують комп' ютери в межах одного приміщення, установи, будинку, групи будинків, міські (обчислювальні мережі), а також регіональні, або зональні (обчислювальні мережі) (MAN) з більш широким, порівняно із ЛОМ, територіальним охопленням, і глобальні, або територіальні (обчислювальні мережі), ТОМ (WAN), що поєднують комп' ютери, розташовані один від одного на значній відстані (у межах регіонів, країн, груп країн). Мережа, побудована на базі сумісних комп' ютерів, називається гомогенною. Частіше мережі (особливо територіальні) будуються з різнотипних комп' ютерів і називаються гетерогенними. Угоди, що встановлюють процедури й формат обміну інформацією між пристроями або процесами, називаються протоколами (protocol). Основою для побудови мереж служить прийнятий Мережами Відкритих Систем - МВС (ISO) стандарт 7498, що визначає базову еталонну модель (Basic Reference Model) взаємодії відкритих систем (Взаємодія Відкритих систем, ВВС, Open Systems Interconnection, OSI). У цій моделі встановлені сім рівнів специфікацій. З різних причин реально діючі мережі створювалися на основі ін. специфікацій: протоколів TCP/IP, мережної системної архітектури (System Network Architecture, SNA) фірми IBM і ін. Однак модель МВС служить засобом виявлення особливостей і зіставлення різних мережних рішень. Застосування ЛОМ забезпечує поділ файлів, прикладних програм, принтерів. Всі комп' ютери з' єднуються за допомогою мережних адаптерів і кабелів. Робочі станції ЛОМ призначені для роботи користувачів; файл-сервери забезпечують поділ ресурсів. Існують і однорангові мережі, де всі комп' ютери рівноправні. Мережею управляє мережова операційна система (Network operating system, NOS). Для захисту даних застосовується система паролів. ЛОМ можна об' єднати в глобальну мережу (ГМ) за допомогою поміжмережових шлюзів (gateway), мостів (bridge) і маршрутизаторів (router). Для цього необхідні лінії зв' язку - виділені або телефонні лінії, що комутуються, супутникові й радіоканали. Для зв' язку аналоговими лініями необхідно використовувати модеми. Якщо встановлена на комп' ютері ОС підтримує протоколи

TCP/IP, то з нього можна вийти в глобальну мережу Інтернет. Програмні засоби ГІС можуть мати мережні версії для забезпечення їхнього використання в локальній мережі.

Network Analysis □ Анализ сетей, анализ сетевой, сетевое планирование Аналіз мереж, мережний аналіз, мережове планування

1. Дослідження, спрямовані на виявлення просторових взаємозв' язків між місцями розташування в мережі. Використовуються для обчислень оптимальних маршрутів і оптимальних місць розташування для споруд. 2. Група просторово-аналітичних операцій дослідження топологічних та геометричних властивостей лінійних просторових об' єктів (ліній), що утворюють деревовидні та циклічні мережі (гідрографічні мережі, мережі структурних ліній рельєфів, мережі комунікацій і т. ін.), відповідні графам, як правило, планарним. Аналіз мереж базується на формалізмах та алгоритмах теорії графів і звичайно включає пошук найкоротшого шляху або вибір оптимального маршруту між вузлами лінійної мережі.

Network feature Сетевой (пространственный) объект Мережний (просторовий) об'єкт

Network operating system (NOS) □ Сетевая операционная система □ Мережова операційна система

Програми, що управляють мережею. Забезпечують поділ ресурсів, засоби безпеки й керування. У загальному випадку працює над стандартною (немережовою) ОС. Див. operative system.

Network tracing Трассировка сети □ Трасування мережі

(ГІС) Аналіз мережі, що відслідковує її зв'язність. Син. tracing analysis. Neural network (NN) □ Нейронная сеть (НС) Нейронна мережа (НС)

Нейронні мережі поділяють на аналогові, дискретні (цифрові) та клітинні (однорідні). Зазавичай нейронна мережа - це орієнтований граф, складений із двох і більше шарів або груп оброблюваних елементів, які називають нейронами (neuron) або вузлами мережі, і односпрямованих зв'яків між ними. Дані, які передають від вузла до вузла, числові значення, обчмслені у вузлах мережі. Вузол приймає дані від ін. вузлів на обробку та множить їх на свої вагові коефіцієнти, підсумовує отримані добутки, а потім обчислює значення певної функції (звичайно однієї для всіх вузлів) від отриманої суми і передає його наступним вузлам. Існує близько десятка класів нейронних мереж, зокрема, багатошарові персептрони, радіальні, рекурентні та асоціативні мережі, самоорганізовані мережі та нечіткі нейронні мережі, а також кілька десятків методів навчання таких мереж. За допомогою нейромереж розв'язують задачі розпізнавання образів, класифікації, прогнозування тощо.

Neuron □ Нейрон искусственный □ Нейрон штучний

(Син. технічний, формальний). Обчислювальний елемент , котрий обчислює зважену суму вхідних сигналів, потім розраховує значення передатної (рос. передаточной) функції і подає її на входи ін. нейронів або на вихід мережі нейронів. Newbie □ Новичок □ Новачок

Новачок (новий користувач мережі), "чайник". NGS - Див. National Geodetic Survey NGVD - Див. National Geodetic Vertical Datum NIMA - Див. National Imagery and Mapping Agency NIR - Див. Near infrared region

NIST - Див. National Institute of Standards and Technology NMAS - Див. National Map Accuracy Standards NOAA - Див. National Oceanic and Atmospheric Administration Node, junction □ Узел Вузол

1. Вузол (у топології ГІС, в TIN, у покритті Arclnfo, у геометричній мережі ArcGIS). 2. Початкова точка (beginning point, start node) або кінцева точка (ending point, end node) дуги у векторно-топологічному поданні (лінійно-вузлової моделі) просторових об' єктів типу лінії або полігона. Списки або таблиці вузлів містять атрибути, що встановлюютьтопологічний зв' язок з усіма дугами, що замикаються в ньому. Вузли, утворені перетинанням двох і тільки двох дуг або замиканням на себе однієї дуги, називаються псевдовузлами (pseudo node). 3. (ГІС) Початок і кінець розміщення дуги (arc). Вузол, топологічно зв'язаний з усіма дугами, зібраними в даному вузлі. 4. (Мат.) Місце розташування, в якому з'єднуються три або більше ребер. 5. (ArcGIS) Три кутові точки кожного трикутника в TIN. Кожний екземпляр вхідний TIN-точки стає вузлом тріангуляції. Вузол тріангуляції топологічно зв' язаний з усіма трикутниками, що сходяться у вузлі.

Node attribute table (NAT) □ Таблица атрибутов узлов □ Таблиця атрибутів вузлів

(ESRI) Таблиця атрибутів вузлів. Містить описові атрибути. Див. attribute table. Noise □ Шум Шум

Випадковий процес або сукупність випадкових процесів, які спотворюють сигнал і створюють труднощі у виявленні об' єктів на зображеннях, ускладнюють їх дешифрування. Кількісно шум оцінюють через перший або другий моменти випадкових величин. Іноді шум вимірюють у децибелах.

Nomenclature □ Номенклатура □ Номенклатура

Літерно-цифрове позначення аркуша карти.

Nominal scale □ Номинальная шкала □ Номінальна шкала

Номінальна шкала вимірів, шкала найменувань. Non-parametric signature Непараметрический эталон Непараметричний еталон

(ОЗ) Еталон, що задається областю інтересу в просторі спектральних ознак. Noniconic device for remote sensing of the earth □ Средство дистанционного

зондирования Земли из космоса техническое невидовое □ Засіб дистанційного

зондування Землі з космосу технічний невидовий

Технічний засіб ДЗЗ, вихідні сигнали якого після перетворення не є елементами зображення об'єкта зондування. До невидових засобів дистанційного зондування Землі відносять, наприклад, скатерометр, оптичний далекомір.

Nonlinear transformation □ Нелинейное преобразование □ Нелінійне перетворення

(ОЗ) Нелінійне трансформування (поліномами другого порядку і вище).

Normal □ Нормаль □ Нормаль

Перпендикуляр до поверхні в заданій точці.

Normal distribution □ Нормальное распределение □ Нормальний розподіл Normal form □ Нормальная форма □ Нормальна форма

Нормальна форма (одне із правил побудови реляційної БД). Приведення моделі предметної області до потрібного рівня нормальної форми є основою побудови реляційної БД. У процесі нормалізації елементи даних групуються в таблиці, в яких представляють об' єкти і їх взаємовідносини. Існують декілька нормальних форм: перша, друга, третя і т.д.

Normal height □ Нормальная высота □ Нормальна висота

(Геод.) Довжина лінії, проведеної з даної точки до квазигеоїда вздовж нормалі до референц-еліпсоїда (використовується на картах колишнього СРСР).

Normal reflectance □ Нормальная отражательная способность □ Нормальна відбивна здатність

Нормальна відбивна здатність. Те ж, що і normal albedo. Normalization Нормализация, нормирование □ Нормалізація, нормування

(Мат.) Нормалізація, нормування. Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) Нормализованно-разностный

вегетационный индекс □ Нормалізовано-різницевий вегетаційний індекс

(ДЗ) Відношення різниці й суми значень спектральних яскравостей у ближньої ІЧ і червоної зонах спектра зйомки.

Normative forecast Нормативный прогноз □ Нормативний прогноз

Прогноз, змістом якого є визначення шляхів і строків досягнення можливого стану об'єкта прогнозування в майбутньому, що приймається в якості завдання. North Север Північ North American Datum (NAD)

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Похожие статьи

Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики