Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики - страница 43

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

Північноамериканська система координат (1927, 1983 рр.). North American Vertical Datum (NAVD)

Північноамериканська система висот (1988 р.). Northbridge^ Хаб северный мост Хаб північний міст

Серед виробників чіпсетів так позначається схема системного контролера, яка звичайно включає контролер системної шини, шин AGP і PCI, пам' яті та кеш-пам' яті. Як правило, назва чіпсета відповідає позначенню цього пристрою. Див. Southbridge.

Northing Нордовая разность широт Нордова різниця широт

Північна вказівка на сітці координат або на географічній сітці.

Notation Нотация Нотація

1. (Заг.) (Від лат. notation - позначення, зауваження). Система умовних письмових позначень, прийнятих у якій-небудь галузі, наприклад, у музиці (ноти) або шахах (шахові фігури у квадратах білого й чорного кольору). 2. (UML) Графічна мова (з відповідними синтаксичними та семантичними правилами) для опису моделей програмних компонентів при розробці програмного забезпечення. 3. (XML) Поіменоване визначення формату подання змісту сутностей, що не піддаються синтаксичному аналізу, змісту елементів, що мають атрибут NOTATION, а також за необхідності - застосувань XML, які здатні обробляти дані, представлені відповідно до даної нотації, наприклад, інструкції з обробки. 4. Повчальна мова, мораль, звернена до особи, що помилилась.

Notch filter Узкополосный режекторный фильтр Вузькосмуговий режекторний фільтр

Вузькосмуговий режекторний фільтр, тобто фільтр-пробка. Notification Сообщение Повідомлення

(ArcGIS) Вид повідомлення, що пересилається між об'єктами. NSDI - Див. National Spatial Data Infrastructure NSSDA - Див. National Standard for Spatial Data Accuracy (USA) NSRS - Див. National Spatial Reference System (USA) NTF - Див. National Transfer Format

Numerical analysis Численный анализ, численные методы Чисельний аналіз, чисельні методи

(Мат.) Дослідження чисельних наближень у рішенні математичних задач, включаючи оцінку помилок і припустимі границі таких наближень.

O

ОЬ|є^ □ Объект Об'єкт

1. (Заг. ) Те, на що направляється творча праця людини (об' єкт дослідження, будівельний об' єкт, промисловий об' єкт).. 2. (ArcGIS) Просторовий або непросторовий елемент реального світу, що подається в базі геоданих. 3. (UML) Екземпляр класу, що містить значення для кожного атрибута класу. 4. (ArcGIS) В ArcGIS об' єкт є реалізацією класу. В ArcGIS об'єкт є непросторовим. Це не точка, не лінія та не ділянка. Об'єкт не має географічного місця розташування, як, наприклад, просторовий об' єкт (feature). Він не має атрибутів форми у своїй таблиці. Це може бути корабель, транспортний засіб, клієнт, озеро, будинок і т.д. 5. (Заг.) Предмет або явище, що існують реально. 6. Щось, що має чітко окреслені межі. Відчутна сутність, що має чітко обумовлене поводження. 7. Інкапсульована абстракція, що включає інформацію про свій стан і безліч елементів протоколу доступу (тобто повідомлення, які обробляє об' єкт). Пакет інформації разом зописом порядку маніпулювання. Тобто динамічна сутність, що містить одночасно дані й процедури, що обробляють ці дані. 8. (Прог.) Форма подання даних. Звичайно окремий предмет, що може бути обраний з деякої сукупності й описаний засобами конкретної мови програмування з метою подальших маніпуляцій з ним. В ООП об' єкт є самодостатньою сутністю, що складається одночасно з даних й методів (процедур) для управління (маніпулювання) цими даними. Це може бути деяка структура даних або поняття, пристрій або процес, що виражений у програмі у вигляді сукупності даних, що його характеризують. У будь-якій програмі можна виділити такі основні класи дій над об' єктами: а) конкретне подання (опис); б) генерація (створення об' єкта або його компонентів); в) модифікація (зміна стану об' єкта); г) доступ (звертання до атрибутів об' єкта і їхній аналіз); д) представлення, вивід (перетворення інформації про об' єкт і його стан у форму, найбільш зручну для сприйняття людиною або програмою для подальшої обробки об'єкта). 9. (СОМоб'єкт) Самодостатній програмний модуль (як правило, компонент), що абстрактно описує фізичну або логічну сутність реального світу. Він приховує (інкапсулює) деталі своєї реалізації й має загальнодоступний інтерфейс. 10.(БД) Будь який елемент даних, збережений у БД, який дає інформацію про конкретні об' єкти або явища реального світу. Зв' язки між об' єктами даних у БД, які визначені відповідними відносинами. 11. (МПД) Об'єкт у контексті керування мережею - числове значення, що характеризує якийсь параметр керованого пристрою. Послідовність чисел, розділених крапкою, що визначає об'єкт усередині MIB (Management Information Base -Інформаційна база керування), називається ідентифікатором об'єкта. 12. Під об'єктом часто мається на увазі математичне подання сутності реального світу (або предметної галузі), що використовується для моделювання.

Object-based model of spatial data Объектная модель пространственных данных

□ Об'єктна модель просторових даних

Модель БД, що ґрунтується на концепції об'єкта. При цьому простір моделюється як сукупність об' єктів, яким притаманні певні властивості, поведінка та зв' язки з ін. об'єктами.

Object contrast □ Контраст (объекта) □ Контраст (об'єкта)

Властивість об'єкта (або його елементів) відрізнятися своєю яскравістю від ін. об'єктів (елементів) або підстильної поверхні. Object Database Management Group (ODMY)

Стандарт, призначений для специфікації об'єктних баз даних і об'єктної моделі для Java-орієнтованих платформ.

Object Linking and Embedding (OLE) Связывание и внедрение объектов

□ Зв'язування та впровадження об'єктів

1. Архітектура, заснована на моделі компонентних об'єктів Microsoft (СОМ). На її основі побудована уніфікована технологія системного рівня, що базується на об'єктах і реалізує інтеграцію застосувань, а також надає клієнтам набір об' єктно-орієнтованих послуг. Включає набір системних бібліотек DLL-файлів, що дають прикладним програмам можливість взаємодіяти одна з одною. 2. Специфікація корпорації Microsoft, що встановлює правила взаємодії застосувань, які беруть участь у підготовці й редагуванні складених документів. Переваги технології OLE у порівнянні із простим обміном даними між застосуваннями полягають, в першу чергу, у можливості повноцінної роботи з кожним об' єктом у складеному документі вже після формування останнього. Зокрема, можна видозмінити інколи вставлений у документ малюнок, прослухати й внести виправлення в мовну анотацію, переглянути й відредагувати відеокліп і т.д. 3. Протокол, який ґрунтується на COM, що дозволяє створювати складені документи. За допомогою OLE об'єкт, такий, як електронна таблиця, може бути впроваджений або пов'язаний з контейнерним додатком, таким, як форма Microsoft Access або документ Microsoft Word. Object Linking and Embedding for Database (OLE DB) Объектное связывание и

внедрение для баз данных □ Об'єктне зв'язування і впровадження для баз даних

Одна із ключових технологій універсального доступу до даних (Universal Data Access, UDA). Набір стандартних com-інтерфейсів, які дозволяють інтерфейсу клієнта одночасно працювати з різними типами даних за допомогою однакових методів. Управління інтерфейсами здійснюється на рівні com-сервера. Com-сервер, який підтримує OLE DB, називається OLE DB-провайдером. Архітектура OLE DB складається з провайдера, споживача й шару сервісних компонентів між ними. Інтерфейс OLE DB являє собою вбудований інтерфейс SQL Server 7.0 корпорації Microsoft, тобто той інтерфейс, за допомогою якого процесор запитів (MS SQL Server Query Processor) спілкується з механізмом збереження. Ґрунтується на триярусній архітектурі постачальників послуг і споживачів даних.

Object Management Architecture (OMA) Архитектура управления объектом □ Архітектура управління об'єктом

Архітектура, яка побудована OMG на концепції управління об'єктом. їх ключовими складовими є: 1. CORBA (Common Objects Request Broker Architecture - спільна архітектура об' єктних запитів) - відповідає за базові механізми взаємодії об' єктів у мережі. 2. Object Services (Об'єктні сервіси) - системні служби (для) підтримки розробки програм. 3. Common Facilities (Універсальні засоби) - підтримка програм користувачів. 4. Application Objects (Об'єкти програм) - власне прикладні програми. Object Management Group (OMG) Группа управления объектами □ Група

управління об'єктами

Заснована у квітні 1989 року одинадцятьма компаніями, Object Management Group™ (OMGTM) є неприбутковою організацією, яка у 2003 р. мала більш ніж 800 організацій -членів. У рамках діяльності корпорації розробляються комерційно перспективні та незалежні від виробників специфікації для створеної індустрії. OMGTM просуває архітектуру, яку Веде Модель (Model Driving Architecture), як «архітектуру Виробу для Зв'язного (комунікаціями) світу» (((Architecture of Choice for a Connected World™»), в рамках стандартних, всесвітньо відомих специфікацій, які вона розвиває: COBRA®, COBRA/IIOPtm, UMLtm, XMItm, MOFtm, Object Services, Internet Facilities i Domain Interface.

Object of interpretation (decoding) Объект дешифрирования □ Об'єкт дешифрування

Предмет (явище) природного або штучного походження, одержання інформації про який є метою процесу дешифрування.

Object-oriented (ОО) □ Объектно-ориентированный (ОО) □ Об'єктно-орієнтований (ОО)

Термін «об'єктно-орієнтований» широко використовується, однак може представляти багато понять, залежно від способу вживання. Об'єктно-орієнтоване програмування належить до галузі програмування, в якому комбінуються структури даних з функціями для створення об'єктів повторного використання (reusable objects). Об'єктно-орієнтована графіка означає те ж, що й векторна графіка. В ін. випадках, термін «об'єктно-орієнтований» відноситься до опису систем, що оперують в основному з різного типу об'єктами. Приміром, об'єктно-орієнтована програма може забезпечувати малювання багатьох типів об'єктів, таких, як окружності, трикутники, прямокутники й ін. Проте застосування однакових методів до цих об'єктів дає різний результат. Приміром, якщо застосовується метод Виконати в 3D (Make 3D) до окружності, трикутника й прямокутника, то результатами будуть різні об'єкти: куля, піраміда й паралелепіпед відповідно. Див. оbject-oriented approach, оbject-oriented design, оbject-oriented data base, оbject-orientedprogramming, оbject-oriented technology.

Object-oriented analysis, ОО analysis (OOA) Объектно-ориентированный анализ (ООА) □ Об'єктно-орієнтований аналіз (ООА)

1. Спосіб аналізу, що вивчає вимоги до системи з погляду створення майбутніх класів і об'єктів, заснованого на словнику предметної області. 2. Дослідження предметної області або системи в термінах понять предметної області, таких, як типи об'єктів, асоціації йзміни станів. Див. оbject-oriented approach, оbject-oriented design, оbject-oriented data base, оbject-orientedprogramming, оbject-oriented technology.

Object-oriented approach, ОО approach (OOA) □ Объектно-ориентированный подход (ООП) □ Об'єктно-орієнтований підхід (ООП)

У результаті багаторічних досліджень процесів реалізації моделей реальних об'єктів у комп'ютерних системах був розроблений і випробуваний так званий об'єктно-орієнтований підхід розробки програмних систем. Першою об'єктно-орієнтованою мовою стала мова Simula67 (розроблена в 1967 р.), а першою самою потужною й популярною -мова C++ (розроблена в 1983 р.). Однією з основних переваг ООП у порівнянні з більш ранніми методами побудови програмних систем став тісний зв'язок даних і коду, що працює з ним, об'єднаних у рамках спроектованих об'єктів. Таким чином, головна ідея, що лежить в основі об'єктно-орієнтованого підходу така: програмна система подається у вигляді безлічі самостійних сутностей (об'єктів), які взаємодіють між собою. Кожна сутність сама відповідає за зберігання інформації, необхідної для її функціонування, і, крім того, вона має (реалізує) свою власну поведінку. Об'єктно-орієнтований підхід засновано на систематичному використанні моделей для мовно-незалежної розробки програмної системи на основі її прагматики. Прагматика визначається метою розробки програмної системи: для обслуговування, наприклад, клієнтів банку, для керування роботою аеропорту, для обслуговування чемпіонату світу з футболу й т.п. У формулюванні мети беруть участь предмети й поняття реального світу, що мають стосунок до програмної системи, що розроблюється. При використанні об'єктно-орієнтованого підходу ці предмети й поняття заміняються їхніми моделями, тобто певними формальними конструкціями, що представляють їх у програмній системі. Об'єктно-орієнтований підхід має два аспекти: а) об'єктно-орієнтовану розробку програмного забезпечення; б) об'єктно-орієнтовану реалізацію програмного забезпечення. Звичайно запроектована програмна система подається у вигляді трьох взаємозалежних моделей: а) об'єктної моделі, що представляє статичні, структурні аспекти системи, в основному пов'язані з даними; б) динамічної моделі, що описує роботу окремих частин системи; в) функціональної моделі, в якій розглядається взаємодія окремих частин системи (як за даними, так і за керуванням) у процесі її роботи. Ці три види моделей дозволяють одержати три взаємо-ортогональних подання системи в одній системі позначень. Сукупність моделей системи може бути проінтерпретована на комп'ютері (за допомогою інструментального програмного забезпечення), що дозволяє продемонструвати замовникові характер роботи з майбутньою системою й істотно спрощує узгодження попереднього проекту системи. Розвиток ООП зумовив ОО мову аналізу й проектування систем (UML), ОО моделі програмних компонентів (COM, DCOM), а також ОО мови реалізації програмних компонентів: С++, Java, C# і ряд ін..

Див. оbject-oriented design, оbject-oriented data base, оbject-oriented programming, оbject-oriented technology.

Object-oriented design, ОО design (OOD) □ Объектно-ориентированное проектирование (ООП) Об'єктно-орієнтоване проектування (ООП)

1. Визначення логіки програмного рішення в термінах програмних об'єктів, а саме -їхніх класів, атрибутів, методів і їхньої взаємодії на рівні обміну повідомленнями. 2. Спосіб проектування, що включає в себе опис процесу об'єктно-орієнтованої декомпозиції й об' єктно-орієнтовану нотацію для опису різних моделей системи (логічної й фізичної, статичної й динамічної).

Див. оbject-oriented approach, оbject-oriented data base, оbject-oriented programming, оbject-oriented technology.

Object-oriented data base, OO data base, (OODB) □ Объектно-ориентированные базы данных (ООБД) □ Об'єктно-орієнтовані бази даних (ООБД)

База даних, модель якої створена на основі об' єктно-орієнтованого підходу. Таким чином, їх зберігання та обробка виконуються на основі об'єктно-орієнтованих технологій.

Див. оbject-oriented approach, оbject-oriented design, оbject-oriented programming, оbject-oriented technology.

Object-oriented programming, ОО programming (OOP) Объектно-ориентированное программирование (ООП) □ Об'єктно-орієнтоване програмування (ООП)

1. Тип програмування, при якому програміст визначає не тільки типи даних (data type) і структур даних (data structure), але також і типи операцій (функції- functions), які можуть застосовуватися до структур даних. Таким чином, структури даних стають об' єктами (object), які включають одночасно і дані і функції. Наприклад, програмісти можуть створювати відносини між одним та ін. об' єктом. Приміром, об' єкт може успадковувати (inherit) характеристики ін. об' єкта. Одним із принципових переваг технології об'єктно-орорієнтованого (OO) програмування в порівнянні з технологією процедурного програмування полягає в можливості створення модулів (modules), які не мають потреби змінюватись при додаванні нових типів об' єктів. Це дозволяє легко модифікувати об' єктно-орієнтовані програми, для створення яких потрібне застосування об' єктно-орієнтованої мови програмування (object-oriented programming language, OOPL). До найбільш популярних ОО мов програмування належать Java, C++, Object Pascal і Smalltalk. 2. На думку деяких фахівців, ООП, що базується на об' єктах, є технологією програмування, а ООП, що базується на посиланнях повідомлень, є парадигмою програмування. З цих позицій, парадигма об' єктно-орієнтованого програмування містить у собі три головних поняття: а) об' єкт; б) повідомлення; в) метод. Об' єкт має можливість взаємодії із зовнішніми стосовно нього об' єктами. Для реалізації такого засобу взаємодії в об' єктно-орієнтованому програмуванні використовується механізм посилання й прийому повідомлень. При цьому об'єкт є компонентом системи, представленим власною пам' яттю й набором операцій. Повідомлення є запитом об' єкта на виконання однієї з його операцій. Метод - опис того, як виконувати одну з операцій об'єкта. Клас - опис групи подібних об'єктів. Екземпляр - один з об'єктів, описуваних класом.

Див. оbject-oriented approach, оbject-oriented design, оbject-oriented data base, оЬ^є^-orientedprogramming, оbject-oriented technology.

Object-oriented technology (OOT) □ Объектно-ориентированная технология

Об'єктно-орієнтована технологія

Комплекс методик створення програмних систем, що ґрунтуються на так званій об 'єктній моделі. Основними її принципами є абстрагування, інкапсуляція, модульність, ієрархічність, типізація, паралелізм і здатність зберігатися (рос. сохраняемость). Кожний із цих принципів сам по собі не є новим, але в об'єктній моделі вони вперше застосовані разом. 1. Абстрагування - це процес виділення істотних характеристик деякого об'єкта, що відрізняють його від усіх ін. видів об'єктів і таким чином чітко визначають його концептуальні межі з погляду спостерігача. 2. Інкапсуляція - процес розподілення побудови та поведінки об'єкта, тобто інкапсуляція служить для того, щоб ізолювати контрактні зобов' язання абстракцій від їхньої реалізації. 3. Модульність - стан системи, розкладеної на внутрішньо зв'язні й слабо зв'язані між собою модулі. 4. Ієрархія - ранжирування або впорядкування абстракцій. 5. Типізація - спосіб захиститися від використання об'єктів одного класу замість ін. або, принаймні, спосіб управляти такою підміною. 6. Паралелізм - властивість, що відрізняє активні об' єкти від пасивних. 7. Здатність зберігатися - здатність об'єкта існувати в часі й (або) у просторі.

Див. оbject-oriented approach, оbject-oriented design, оbject-oriented data base, оЬ^є^-oriented programming,.

Object-oriented programming language, ОО programming language (OOPL)

Объектно-ориентированный язык программирования (ООЯП) □ Об'єктно-орієнтована мова програмування (ООМП)

Перша ключова риса ООМП - це визначення класів, абстрактних типів даних, які інкапсулюють свій зміст і роблять доступними деякі операції або методи. Класи звичайно є базисом модульності, інкапсуляції та абстракцій даних у мовах ООП. Друга ключовариса - реалізація спадкування, тобто способу визначення нового типу, успадковуючи існуючі елементи (а також їх зміст і методи) та модифікуючи або розширюючи їх. Це сприяє вираженню спеціалізації й генералізації. Третя риса, відома, як поліморфізм, дозволяє посилатися на об'єкти різних класів (звичайно усередині деякої ієрархії) однаковим способом. Це робить класи ще більш зручними, а програми, які засновані на них, значно полегшеними для розширення й підтримки. Класи, спадкування й поліморфізм - фундаментальні властивості притаманні будь-якій мові програмування, яка претендує називатися об'єктно-орієнтованою. Таким чином, мова ООП повинна підтримувати принципи інкапсуляції, спадкування (рос. наследования) й поліморфізму. До таких мов належать, наприклад, C++, Java, Delphi, Python, С#, Visual Basic .NET і ряд ін. Див. оbject-oriented approach, оbject-oriented design, оbject-oriented data base, о^є^-orientedprogramming, оbject-oriented technology.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Похожие статьи

Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики