Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики - страница 44

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

Oblate spheroid Сжатый эллипсоид вращения □ Стислий еліпсоїд обертання

ODBC - Див. Open Database Connectivity

ODMY - Див. Object Database Management Group

OEM - Див. Original Equipment Manufacturer

Off-line □ Офф-лайн-автономный Офф-лайн-автономний

1. Стан елемента обчислювальної системи (наприклад, периферійного пристрою), коли він працює автономно, тобто комп' ютер ним не керує. Неінтерактивний або пакетний режим. 2. Про пристрій: виключений (ант. онлайн). 3. Робота на персональному комп' ютері з одержаними Інтернет-даними після відключення від Інтернет у автономному режимі.

Off-nadir Не надирный □ Не надірний

Не вертикальний, похилий (рос. наклонный). Термін застовується для оцінки якості знімків ДЗ.

OGC - Див. Open GIS Consortium

OGIS - Див. Open Geodata Interoperability Specification

OLAP - Див. OnLine Analytical Processing

OLE - Див. Object Linking and Embedding

OLE DB - Див. Object Linking and Embedding for Database

OMA - Див. Object Management Architecture

OMG - Див. Object Management Group

Omission error □ Пропуск сигнала Пропуск сигналу

Те саме, що помилка другого роду. On-line -Див. Online

On-Line Analytical Processing (OLAP) □ Оперативная аналитическая обработка Оперативна аналітична обробка

1. Аналіз багатовимірних даних,  що зберігаються в великих базах даних (data warehouse). OLAP дозволяє легко й вибірково витягати дані та оглядати їх з різних точок зору. 2. Технологія аналітичної обробки інформації в режимі реального часу, що включає складання й динамічну публікацію звітів і документів. On the Fly □ «На лету» □ «На льоту»

У комп'ютерних технологіях, цей термін описує дії, що виконуються або відбуваються динамічно на відміну від чогось статичного. Найпоширеніші технології для розробки Веб-сторінок «на льоту» застосовуються з боку сервера у вигляді фрагментів кодів програм, які вбудовуються у HTML-коди й виконуються безпосередньо у браузері, а також з використанням файлів cookie (інформація, що попередньо записується на жорсткому диску клієнта) або технології Microsoft Active Server Page (ASP). У мовах програмування (наприклад, Visual Basic for Application) «на льоту» створюються змінні з початковим значенням: РІ = 3.14. Термін «на льоту» тут використовується у тому значенні, що змінна до часу її появи у черговому рядку програми не була описана ніяким ін. чином. ONC - Див. Operational navigation chart

Online □ Онлайн Онлайн

1. Неавтономний (інтерактивний) режим роботи користувача. 2. Про програму або інформацію: інтерактивний, діалоговий, оперативний (про інформацію або програму, яка обробляється, чи доступна у інтерактивному режимі) (ант. офлайн). 3. Про пристрій: включений,  підключений  (про зовнішній пристрій,  який  працює під управлінням обчислювальної системи). 4. Сеанс роботи в мережі, в тому числі в Інтернет. 5. Постійне з'єднання (для роботи) в комп'ютерній мережі. 6. Підключений до комп'ютера або доступний за допомогою комп'ютера. OO - Див. Object-oriented OOA - Див. Object-oriented approach OOA - Див. Object-oriented analysis OOD - Див. Object-oriented design OODB - Див. Object-oriented data base OOP - Див. Object-oriented programming OOT - Див. Object-oriented technology

Open architecture Открытая архитектура □ Відкрита архітектура

Система, що описується специфікаціями, які дозволяють створювати її багатьма виробниками, наприклад, IBM РС (на відміну від PC Macintosh).

Open Database Connectivity (ODBC) Открытое связывание баз данных □ Відкрите зв'язування баз даних

1. Стандартний інтерфейс доступу до даних, який грунтується на специфікації SQL Access Group. Є технологією й специфікацією інтерфейсу для доступу до баз даних різноманітних форматів і виробників, розроблених корпорацією Microsoft. По суті, це інтерфейс API, такий самий, як і Windows API, що має справу з програмуванням баз даних. Архітектура ODBC складається з чотирьох компонентів: а) програми (програми користувача); б) ODBC менеджера; в) ODBC драйверів; г) джерела даних (баз даних, наприклад, Interbase, Oracle та ін.). 2. Популярний стандарт для гарантованого багатоплатформного доступу до інформації, яка є у базах даних різних виробників, таких, як Oracle, PostgreSQL, Sybase, Informix та ін.

Open GIS Abstract Specification Абстрактные спецификации OGC □ Абстрактні специфікації OGC

Документи, що постійно редагуються і в які зміни й доповнення вносяться за підсумками кожної зустрічі Технічного комітету OGC (OGC Technical Committe Meeting). Формально лише члени OGC можуть вносити до них будь-які пропозиції й зміни. OGC публікує чергові версії абстрактних специфікацій тоді, коли робоча група Технічного комітету OGC випускає планові запити для проектування специфікацій (Request for Proposals, RFP), котрі реалізують частину відповідної абстрактної специфікації для конкретних розподілених обчислювальних платформ (distributed computing platforms). більшою мірою в абстрактних специфікаціях із застосуванням термінології UML формулюються принципи реалізації елементів геоінформаційних завдань у структурі інформаційних систем і технологій.

Open GIS Consortium (OGC) Консорциум открытых ГИС □ Консорціум відкритих ГІС

Міжнародний промисловий консорціум, який на 2002 р. об' єднував більше 220 компаній, державних організацій і університетів, що беруть участь у процесі розробки й узгодження доступних громадськості специфікацій та ПО у галузі геообробки даних за допомогою інформаційних і геоінформаційних технологій. Відкриті інтерфейси й протоколи, які визначаються «абстрактними специфікаціями» (Open GIS Abstract specifications), підтримують інтероперабельні рішення, які надають геоінформаційності Веб-програмам, безпровідним і геозв'язаним сервісам та ін. передовим IT-тенденціям. їх найважливішим компонентом є надана на основі вказаних специфікацій можливість розробникам інформаційних систем створювати складні просторові геоінформаційні програми і сервіси, доступні й зручні для використання в багатьох галузях застосування.

Open Software Foundation (OSF) Фонд окрытого программного обеспечения Фонд відкритого програмного забезпечення

Незалежна некомерційна науково-дослідницька організація, створена у 1988 р. Bull, DEC, IBM, HP, Hitachi, Philips, Siemens і рядом інших фірм для розробки UNIX-продуктів, незалежних від корпорацій AT&T і Sun. Виконує дослідження і розробку технологій для відкритих системних рішень, які грунтуються на стандартах X/Open i POSIX , а також розвиває свою версію ОС UNIX. Див. operative system. Орєп system Открытая система □ Відкрита система

1.(Заг.) Система, яка обмінюється з навколишнім середовищем речовиною (а також енергією та імпульсом). Відкрита система може знаходитися в стаціонарному стані, далекому від урівноваженості. 2. (ІТ) У базовій концепції під поняттям «відкрита система», мається на увазі комплекс засобів, що реалізують відкриті (тобто вільно розповсюджувані) специфікації або стандарти для інтерфейсів, служб і форматів з метою забезпечення у створеному прикладному програмному засобу таких можливостей функціонування: а) перенос прикладного ПЗ з мінімальними змінами в широкому діапазоні компонентів, платформ, інформаційних систем і комп'ютерних систем, що здобувають в одного або декількох постачальників (мобільність); б) спільну роботу з ін. прикладними системами, розташованими на місцевих або віддалених платформах (інтероперабельність); в) взаємодія з користувачами в стилі, що полегшує їм перехід від системи до системи (портабельність, мобільність). Operand address □ Адрес операнда □ Адреса операнда

Адреса комірки чи області пам' яті, звідки виймаються оброблювані дані.

Operating system (OS) □ Операционная система (ОС) □ Операційна система (ОС)

1. Система програм, призначена для забезпечення певного рівня ефективності обчислювальної системи за рахунок автоматизованого керування її роботою й надаванні користувачам певного набору послуг. 2. Комплекс програмних компонентів, що постійно перебувають у пам' яті комп' ютера, які спільно управляють ресурсами обчислювальної системи й процесами, що використовують ці ресурси. 3. Сукупність програмних засобів, що забезпечують керування апаратними ресурсами обчислювальної системи, а також взаємодією програмних процесів з апаратурою, ін. процесами й користувачами. Операційна система виконує такі дії: керування пам'яттю, вводом-виводом, файловою системою, взаємодією процесів, забезпечення захисту даних і ін. За числом одночасно виконуваних завдань операційні системи можуть бути розділені на два класи: а) багатозадачні (UNIX, OS/2, Windows); б) однозадачні (наприклад, MS-DOS). Багатозадачна ОС, вирішуючи проблеми розподілу ресурсів і конкуренції, повністю реалізує мультипрограмний режим. До найбільш широко розповсюджених ОС належать: MS Windows, UNIX, Apple MacOS, IBM AIX, BeOS, BSD, GNU/Linux, Plan9, SUN Solaris, OS/2, HP-UX і ряд ін.

Operation □ Операция (действие) □ Операція (дія)

1. (Прог. ) Дія, що може бути виконана над одним або декількома операндами для одержання результату. Звичайно ця дія позначається символом операції, що повинна бути виконана, а змінна задає конкретне значення даних для цієї операції. Дію визначає знак операції або операція (позначення операції в тексті). Може бути арифметичною операцією, логічною або будь-якою ін. У деяких мовах програмування операції називаються операторами (наприклад, в Visual Basic for Application). 2. (Комп.) Елементарна операція - дія окремого вузла комп'ютера при виконанні ним основних (базових) операцій типу запис, зчитування, пересилання й т.д. 3. (UML) Елементарний крок у взаємодії системи з оточенням. Опис операції є кроком до етапу проектування. 4. (UML) Дія, яку повинен виконати об' єкт для реалізації свого поводження. Операція має сигнатуру, обумовлену її ім'ям і параметрами, і виконується за допомогою передачі повідомлення. Метод - це реалізація операції зі специфічним алгоритмом. 5. (UML) Сервіс або послуга, які можуть бути замовлені в об' єкта у вигляді результату його поводження. Операція  має  сигнатуру,  що  може  мати  параметри.   6. (W3C) Набір повідомлень

(messages), що належать до одиночної дії Веб-сервісу. 7. (ООП) Функція (або перетворення), яку можна застосовувати до об' єктів даного класу. Приклади операцій -перевірити, зняти, помістити (для об' єктів класу «Рахунок»).

Operational Navigation Chart (ONC)

Оперативна (польотна) навігаційна карта масштабу 1:1000000 (DMA, США). Operations □ Обработка □ Обробка

У сполученнях з ін. термінами є синонимічним висловом до processing, functions, filtering.

Operative system (OS) □ Операционная система (ОС) Операційна система (ОС)

1. Система програм, призначена для забезпечення певного рівня ефективності обчислювальної системи за рахунок автоматизованого керування її роботою і надання користувачам певного набору послуг. Таким чином, це сукупність програмних засобів, що забезпечують управління апаратними ресурсами обчислювальної системи, а також взаємодією програмних процесів з апаратурою, ін. процесами й користувачем. Операційна система виконує такі дії: управління пам' яттю, вводом-виводом, файловою системою, взаємодією процесів, забезпечення захисту даних і ін. За кількістю одночасно виконуваних завдань операційні системи можуть бути розділені на два класи: а) багатозадачні (UNIX, OS/2, Windows); б) однозадачні (наприклад, MS-DOS). Багатозадачна ОС, вирішуючи проблеми розподілу ресурсів і конкуренції, повністю реалізує мультипрограмний режим. До найбільш широко розповсюджених ОС належать: MS Windows, UNIX, Apple MacOS, IBM AIX, BeOS, BSD, GNU/Linux, Plan9, SUN Solaris, OS/2, HP-UX і ряд ін.

Operative forecast Оперативный прогноз □ Оперативний прогноз

Прогноз з періодом попередження для науково-технічних, соціальних, економічних та ін. об' єктів до одного місяця. Орегон □ Оператор □ Оператор

1. Людина, що контролює поточний стан апаратних засобів системи, а також керує ними. 2. Відображення однієї множини на ін. , кожна з яких наділена деякою структурою. Optical cable □ Волоконно-оптический кабель □ Волоконно-оптичний кабель

Складається з одного або кількох (multifiber cable) волокон, буферної оболонки, силових елементів (забезпечують потрібну механічну міцність, приймаючи на себе розтяжні навантаження) і зовнішньої оболонки. Див. optical fibre.

Optical device for remote sensing of the earth Средство дистанционного зондирования Земли оптическое □ Засіб дистанційного зондування Землі оптичний

Технічний засіб ДЗЗ, який працює в ультрафіолетовому, видимому або інфрачервоному діапазонах електромагнітного спектра. Optical fibre □ Оптоволокно □ Оптоволокно

Елемент волоконно-оптичного кабелю, що безпосередньо передає оптичні сигнали. Див. оptical cable, fiber optics.

Optical image □ Оптическое изображение Оптичне зображення

Зображення об' єкта, одержуване в результаті дії оптичної системи на світлові промені, що випускає або відбиває об' єкт. Оптичне зображення відтворює контури й деталі об' єкта з деякими перекручуваннями (абераціями оптичних систем). Розрізняють дійсні та уявні оптичні зображення.

Option □ Опция Опція

1. Варіант, одна з можливостей вибору, факультативна можливість. 2. Елемент меню (один із пропонованих варіантів вибору).

Orbit □ Орбита Орбіта

Шлях супутника навколо небесного тіла (наприклад, Землі) під впливом гравітації. Орбіта штучного супутника Землі має форму спіралі, що наближається до Землі. Orbit data, ephemeris data Данные орбитальные □ Дані орбітальні

Дані, які містять інформацію щодо місцезнаходження КА у космічному просторі.

Order □ Порядок Порядок

(Мат.) Порядок (рівняння, полінома, поліноміального перетворення). Ordinal scale □ Порядковая шкала □ Порядкова шкала

Порядкова шкала вимірів, рангова шкала. Ordinate □ Ордината □ Ордината

(Мат.) 7-координата точки в прямокутній системі координат. Див. abscissa, applicate. Ordnance Survey (OS)

Державна топографо-геодезична та картографічна служба Великобританії. Origin □ Начало □ Початок

Зазвичай відліку координат.

Original map, basic design □ Оригинал карты □ Оригінал карти

Первинний екземпляр карти, що повністю включає її зміст і складений у встановлених картографічних знаках із заданою генералізацією й точністю. На різних етапах складання і видання карт використовують різні типи їх оригіналів: а) авторський оригінал карти (compilation manuscript) - рукописна карта, виконана автором у прийнятій легенді, у масштабі видання (або близькому до нього), з необхідною повнотою й детальністю; б) складальний (рос. составительный) оригінал карти (original plot, drawing original, compilation map, compilation sheet, base sheet) - точна й повна за змістом карта, накреслена відповідно до положень редакційних документів у прийнятій легенді з витриманим малюнком і розмірами, точним розміщенням написів, але без ретельної графічної обробки; в) видавничий оригінал карти (fair draught, fair drafting, fair drawing, final compilation) - чистова копія складального оригіналу карти, що відрізняється високою графічною якістю, яка задовільняє вимоги поліграфічного відтворення. При підготовці карт до видання або цифрування виготовляють: а) кольоровідділення оригіналу карти (colour plate, color-separated copy, map separates, separation plate, individual image) із зображенням елементів одного кольору; б) штриховий оригінал карти (detail plate, line original), що містить лише штрихові елементи; в) напівтоновий оригінал карти (screen plate), що містить тільки напівтонове (растрове зображення) із плавними переходами від яскравих насичених тонів до слабких; г) оригінал написів (names overlay, names plate). Іноді для цифрування окремо готують оригінал географічної основи (topograpic base plate). Звичайно оригінал карти виготовляють на матеріалі, що не деформується: картографічному пластику, папері, наклеєному на алюмінієвий аркуш, тобто оригінал карти на твердій основі (metal-mounted board).

Orthodrome, orthodromic line □ Ортодромия □ Ортодромія

Назва геодезичної лінії на сфері в картографії та у навігації; лінія найкоротшої відстані між двома точками на поверхні Земної кулі, найменший з відрізків дуги великого кола, що проходить через ці точки.

Orthometric height □ Ортометрическая высота □ Ортометрична висота

(Геод.) Довжина стрімкої лінії від даної точки до геоїда (використовується на картах західних країн).

Orthocorrection □ Ортокоррекция □ Ортокорекція

(ОЗ) Приведення зображення в ортографічну проекцію. Див. orthorectification. Orthodrome □ Ортодромия Ортодромія

Лінія найкоротшої відстані між двома точками сфери або якої-небудь ін. поверхні обертання. Ортодромія сфери є дугою великого кола (great circle) Orthoimages □ Ортоизображения Ортозображення

(ДЗЗ) Зображення,   отримані   в   результаті   ортотрансформування,   тобто шляхом космозйомки й оброблення з метою виправлення геометричних перекручувань, що включають помилки зсуву і пов'язані з особливостями рельєфу. Звичайно співналежать із цифровою моделлю Землі (Digital Earth Model, DEM). Orthomap - Див. orthophotomap

Orthophotography □ Ортофотоснимок Ортофотознімок

Аеро-  або  космічний знімок,  виготовлений методом орторектифікування, тобто оброблений на ортофотоскопі, або, іноді, ортофотознімок у значенні orthophotoquad.. Orthophotomap □ Ортофотоплан Ортофотоплан

Фотоплан, одержаний у результаті монтажу ортофотознімків. Orthophotoquad(rangle) □ Ортофотоквадрат □ Ортофотоквадрат

Ортофотознімок, що відповідає стандартному аркушу топографічної карти USGS (те ж, що і quadrangle).

Orthorectification □ Ортотрансформирование Ортотрансформування

(ОЗ) Ортокорекція (orthocorrection) із трансформуванням зображення в задану проекцію. Див. також geocorrection.

Orthotransformation, orthorectification □ Ортофототрансформирование Ортофототрансформування

Перетворення аеро- або космічного знімка, метою якого є усунення на зображенні спотворень, зумовлених, в основному, рельєфом місцевості. Використовується для виготовлення фотопланів (ортофотопланів) рельєфної місцевості. Зображення приводиться до одного масштабу поелементно, неперервним змінюванням висоти проектування залежно від геодезичних висот точок місцевості, що відбились у кожному поточному елементі. Одержане таким чином зображення має назву ортофотознімка. Більш загальний варіант: перепроектування зображення від вихідної проекції зображення (наприклад, центральної) до ортогональної. Сутність процесу ортофототрансформування - у виправленні зображення за нахилом площини знімка та рельєфу поверхні, що зображується.

OS - Див. 1. Operating system 2. Ordnance Survey

Oscillation modulation □ Модуляция колебаний Модуляція коливань

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Похожие статьи

Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики