Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики - страница 45

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

Змінювання амплітуди, частоти, фази або ін. характеристик коливань за заданим законом, повільніше у порівнянні з періодом цих коливань. Відповідно розрізнюють модуляцію коливань амплітудну, частотну і фазову. Модуляцію коливань використовують для передачі інформації за допомогою електромагнітних хвиль, у тому числі радіо- та оптичного діапазонів. OSF - Див. Open Software Foundation Outline map □ Контурная карта Контурна карта

Карта, що показує контури географічних утворень із мінімальним інформаційним навантаженням.

Output Вывод □ Вивід

1. Будь-які зміни,  що робить система у середовищі,  яке її  оточує.  2. Команда виконавцеві  передати поточне значення вказаного виразу у зовнішнє середовище. 3. Вихідний  пристрій,   пристрій  виводу.   4. Видача  (результату  роботи програми); роздруківка; вихідний продукт. 5. Вихідні дані, результат обчислень. Outsourcing □ Аутсорсинг □ Аутсорсинг

1. Практика передачі частини робіт компанії ін. компаніям - субпідрядникам. Залучення зовнішніх ресурсів для розв' язання власних проблем (наприклад, для розроблення проекту, використання дорогого програмного продукту, який знаходиться на сервері постачальника сервісних програм (ASP та ін.). 2. Зчитування даних із зовнішніх джерел (на відміну від одержання даних власними силами). 3. Переведення виробництва з регіону, із дорожчою робочою силою в регіон із дешевшою, тим самим зменшуючи собівартість. Див. ASP.

Overedge Превышение □ Перевищення

Ситуація, коли дані попадають за межі робочої області їхньої обробки, наприклад, додаткові рядки й стовпці растра, необхідні для додавання зображенню певних розмірів (наприклад, до найближчого ступеня двійки в аналізі Фур'є). Overlap, lap Перекрытие □ Перекриття

Частка площі знімка, що перекривається суміжним знімком. Розрізняють поздовжнє перекриття (forward lap, end lap) - для знімків одного маршруту або виткa, і поперечне перекриття (lateral lap, side lap) - для знімків сусідніх маршрутів або витків. Величина перекриття звичайно вимірюється у відсотках. Для надійного забезпечення стереоефекту та стереообробки пари знімків, тобто стереопари, в одному маршруті поздовжнє перекриття повинне бути не менш як 60 %.

Оуегіау □ Перекрытие, оверлей, наложение □ Перекриття, оверлей, накладання

1. Операція накладення один на одного двох або більше шарів, у результаті якої утвориться графічна композиція, або графічний оверлей вихідних шарів (graphic overlay), або один похідний шар, що містить композицію просторових об' єктів вихідних шарів, топологію цієї композиції й атрибути, арифметично або логічно похідні від значень атрибутів вихідних об' єктів у топологічному оверлеї (topological overlay) векторних подань просторових об' єктів. Виконання операції топологічного оверлея найчастіше вимагає «очищення» (cleaning) похідного шару, як правило від дрібних, паразитних, або помилкових полігонів (spurious polygons), що утворяться через непогодженість меж вихідних шарів (наприклад, у результаті помилок цифрування), що одержали також найменування голкоподібних полігонів (sliver polygons, slivers) за їх характерною голчастою променеподібною формою. 2. Група аналітичних операцій, зв'язана або обслуговуюча операцію оверлею у попередньому змісті. До них належать операції оверлею одно- і різнотипних шарів і рішення пов' язаних з ним завдань визначення приналежності точки полігону (point-in-polygon), приналежності лінії полігону (line-in-polygon), накладення двох полігональних шарів (polygon-on-polygon) і т.д., знищення меж однойменних класів полігонального шару з породженням нового шару (dissolving). 3. В англомовній термінології - шар. 4. (ArcGIS) Шар даних (layer of data), що представляють який-небудь один аспект взаємозалежної інформації.

Overshoot Превышение □ Перевищення «Переліт» (помилка топології в ГІС).

P

P2P - Див. peer to peer Package □ Пакет □ Пакет

1. (МПД) Група бітів максимальної фіксованої довжини в жорстко визначеному форматі, що комутується (поєднується) і передається як єдине ціле мережею з пакетною комутацією. Структура пакета залежить від протоколу. У загальному випадку пакет включає 3 основних елементи: керуючу інформацію (адреса одержувача й відправника, довжина пакета й т.п.), дані, що передаються, а також біти контролю й виправлення помилок.   Блок  інформації   позначається  на  3-ому  рівні   (мережної)  моделі OSI.

2. (Веб) Блок даних, що має строго визначену структуру і включає заголовок і поле даних. При передачі в Інтернеті дані розбиваються на маленькі частини, які розміщують у пакети. При цьому кожний пакет перетинає межі мережі окремо від ін.. Розміри пакетів можуть складати від приблизно 40 до 32000 байт, залежно від устаткування, каналів зв'язку  в   мережі,   але,   звичайно,   пакети  не   бувають  довшими  за   1500 байт.

3. (UML, ГІС) При проектуванні бази геоданих пакети є ефективним способом організації моделюючих елементів у великі блоки, якими згодом дозволяється маніпулювати як єдиним цілим. Приміром, у ГІС ArcGIS у пакет можна об' єднати дані про ділянки, розташовані на них будівлі, дані про їхніх власників та ін. подібну інформацію для подальшого представлення її у базі геоданих.

Packing □ Упаковка □ Упакування

(Син. компресія (compression)). Стиск файла(ів) за допомогою спеціальних програм-пакувальників (архіваторів) з метою економії пам' яті та зберігання резервних копійфайлів на різних носіях - флопі-диску, стрімерній магнітній стрічці, лазерному диску і т.д. До найпоширеніших архіваторів належать ARJ, PKZIP, RAR, LHA, LHICE. Page extent Экстент страницы Екстент сторінки

(ArcGIS) Визначає прямокутну порцію графічної сторінки (graphics page), що буде відображатися на екрані комп' ютера. Palette Палитра □ Палітра

1. Загальна кількість кольорів для подання зображень на екрані дисплея. Ця кількість звичайно більша кількості одночасно спостережуваних на екрані кольорів. 2. Набір невеликих умовних знаків (піктограм), поміщених у прямокутники, які являють собою інструменти (кнопки) у сфері управління фукціями візуалізації у графічних застосуваннях і які може обирати користувач. Як правило, є командами в графічних редакторах (наприклад, Microsoft Paint, PaintShopPro, Adobe Photoshop і ін.). Palmtop - Див. PDA

Pan □ Панорамирование Панорамування

1. Один з інструментальних засобів при візуалізації. Виконує розгортання виділеного зображення до розмірів робочої частини екрана комп' ютера або його активного вікна. 2. Виконання переміщення вікна за картою без зміни масштабу. Син. roam. 3. Те ж, що і panchromatic.

Panchromatic □ Панхроматический Панхроматичний

Визначення, яке стосується всього спектра кольорів. Panchromatic image □ Панхроматический снимок □ Панхроматичний знімок

(ДЗ) Одноканальний знімок, зроблений у всій видимій зоні спектра ЕМВ. Такий знімок подібний до звичайної чорно-білої фотографії. Див. image (рanchromatic) Paradigm □ Парадигма Парадигма

1. Вихідна концептуальна схема. Модель постановки проблем і їхнього рішення, а також комплекс методів дослідження, що панують протягом певного історичного періоду в науковому співтоваристві. Зміна парадигм являє собою наукову революцію. 2. Під парадигмою часто маються на увазі визнані всіма наукові досягнення, які протягом певного часу дають науковому співтовариству модель постановки проблем і їхніх рішень. Вчені, наукова діяльність яких будується на основі однакових парадигм, опираються на ті самі правила й стандарти наукової практики. Ця спільність установок і видима погодженість, що вони забезпечують, являє собою передумови для забезпечення необхідного рівня науки, тобто для генезису й наступності в традиції того або ін. напрямку дослідження.

Parallactic displacement Параллактическое смещение Параллактичний зсув Parallax □ Параллакс □ Паралакс

Видимий зсув вилучених від спостерігача об' єктів один стосовно одного при зміні точки спостереження. Parallel □ Параллель □ Паралель

1. Лінія земної поверхні, всі точки якої мають одну й ту ж широту. Залежно від широти паралелі бувають астрономічними (astronomic(al) parallel), геодезичними (geodetic parallel), геоцентричними (geocentric parallel). Паралель позначає напрямок захід-схід. На земному еліпсоїді паралель утворюється перетином його поверхні площиною, перпендикулярною його осі обертання. Сітку меридіанів і паралелей на земному еліпсоїді, кулі й глобусі називають географічною сіткою (geographic(al) graticule), а її зображення на карті - картографічною сіткою (map graticule). 2. Будь-яка лінія на земній поверхні, всі точки якої мають одну й ту саму широту. Якщо це географічна широта, то кажуть про географічні паралелі. На земному еліпсоїді географічна паралель утворюється в результаті перетину його поверхні площиною, що перпендикулярна його осі обертання. Паралель визначає напрямок з заходу на схід. Сітку меридіанів та географічних паралелей на земному еліпсоїді, кулі та глобусі називають географічною сіткою, а її зображення на карті - картографічною сіткою. Залежно від широти паралелі бувають небесними

(добовими), астрономічними (astronomic(al) parallel), геодезичними (geodetic parallel), геоцентричними (geocentric parallel). Небесна (астрономічна) паралель - це будь-який із перетинів небесної сфери площиною, перпендикулярною до осі світу. За небесними паралелями здійснюється видимий добовий рух світил внаслідок обертання Землі навколо своєї осі. Геодезична паралель - будь-яка плоска крива на поверхні референс-еліпсоїда, точки якої рівновіддалені від екватора (паралелі - кола) або від будь-якого меридіана (паралелі - еліпси).

Parallel Input/Output (PIO Параллельный ввод/вывод □ Паралельний ввід/вивід

Здатність системи передавати дані, коли кілька розрядів передаються одночасно кількома лініями передачі даних (шинами, лініями звя' зку).

Parralel programming □ Параллельное программирование □ Паралельне програмування

Сукупність мовних засобів і методів рішення завдань на комп' ютерах, які допускають паралельну обробку даних. Це можуть бути мультипроцесорні (т.зв. кластерні) системи із загальною оперативною пам' яттю, векторні процесори, асоціативні процесори й т.д. Основна сфера застосування паралельного програмування - рішення складних обчислювальних завдань. Основна мета - досягти максимальної швидкодії комп' ютера.

Parallelepiped □ Параллелепипед □ Паралелепіпед

(Геом.) Шестигранник, всі грані якого - паралелограми (parallelograms), в яких протилежні грані паралельні.

Parallelepiped decision rule □ Правило параллелепипеда □ Правило паралелепіпеда

(ОЗ) Правило класифікації, в якому піксел ставиться до того класу, в інтервал значень якого він попадає.

Parallelism □ Параллелизм □ Паралелізм

Здатність виконувати кілька функцій одночасно.

Parallelogram □ Параллелограмм □ Паралелограм

(Геом. ) Чотирикутник із двома парами паралельних сторін (протилежні сторони рівні).

Parameter □ Параметр □Параметр

(Від грец. parametreo - міряю, зіставляю (рос. сопоставляю)). 1. (Мат.) Величина, що входить у математичну формулу й зберігає постійне значення в межах одного явища або для даного приватного завдання, але при переході до ін. явища, до ін. завдання змінює своє значення. 2. (Мат.) Величина, числові значення якої дозволяють виділити певний елемент (наприклад, криву) з безлічі елементів (кривих) того ж роду. Наприклад, у рівнянні x2 + y2 = r2 величина r є параметром окружності. 3. (Фіз., Техн.) Величина, що характеризує ту або ін. властивість якого-небудь явища, наприклад, теплопровідність, електропровідність тіла, коефіцієнт його розширення або переломлення і т. д. Параметри можуть бути зосередженими (наприклад, ємність електричного конденсатора, маса підвішеного до балки вантажу) і розподіленими в просторі (наприклад, індуктивність лінії електропередачі). 4. Те, що визначає структуру системи. Властиво параметри можуть бути змінені вхідними значеннями, але звичайно параметри визначають, як вхідні впливи або сигнали будуть трансформуватися у вихідні. У лінійному рівнянні y = ax + b, коефіцієнт "а" і значення "b", що відкладається на осі y є параметрами; "x" є незалежною змінною, а "y" - залежною змінною. 5. абстрактному плані) Параметр - це те, що вносить визначеність. Параметр - це постійна, чиє значення може змінюватися. 6. Об'єкт, над яким виконується процедура або від якого залежить її виконання. У комп' ютерних науках використовується поняття «формальний параметр» і «фактичний параметр», які звичайно називаються аргументами підпрограм, процедур і функцій. 7. Змінна, якій привласнюється постійне значення в рамках зазначеного застосування (рос. применения) і яка може вказувати на застосування (рос. применение). (ИСО 2382/2-76) Parameter-Entity (PE) Сущность-параметр □ Сутність-параметр

(XML) Специфічний вид сутностей, що використовуються в DTD XML-документів для зберігання списків атрибутів і моделей змісту. Сутності-параметри за своєю роллюаналогічні макросам у мовах програмування. Процесор XML-документа, зустрічаючи посилання на сутність-параметр, підставляє замість цього посилання зміст сутності-параметра. Використання сутностей-параметрів дозволяє спростити і прискорити створення DTD, зробити їх більш доступними для огляду. Зручно використати сутності-параметри, наприклад, у випадку, коли кілька типів елементів документа мають однаковий список атрибутів. Оскільки зміст сутностей-параметрів представлений засобами мови XML, вони належать до категорії сутностей, що піддаються синтаксичному аналізу.

Parametric classification Классификация снимка параметрическая □ Класифікування знімка параметричне

Класифікування знімка, при якому вирішальні правила формуються з урахуванням функцій умовного імовірного розподілу пікселів (об'єктів) заданих категорій. Parametric signature Параметрический эталон □ Параметричний еталон

(ОЗ) Еталон, що задається статистичними параметрами (вектор середніх значень і коваріаційна матриця) еталонної вибірки пікселів. Parcel Земельный участок □ Земельна ділянка

Єдиний кадастровий модуль, що є безперервною просторовою ділянкою минулих, теперішніх і майбутніх прав та інтересів на нерухомість (Федеральний комітет з географічним даним США, 1999 р.).

Parent version Родительская версия (БД) □ Батьківська версія (БД) Parsed Entity □ Сущность, подвергаемая синтаксическому анализу □ Сутність, що підлягає синтаксичному аналізу

(XML) Сутність, зміст якої повинен бути представлений з використанням синтаксичних угод XML. До цієї категорії належать сутності-параметри, внутрішні сутності, всі сутності, що згадуються системними їхніми ідентифікаторами, й зовнішні сутності, що представляють XML-документи. Part object Элемент объекта □ Об'єкт-частина

Partial area scale □ Масштаб площадей частный Масштаб площ частковий

Відношення нескінченно малої площі на карті до відповідної нескінченно малої площі на поверхні еліпсоїда або кулі.

Parts per million (Ppm) Частей на миллион □ Частин на мільйон

Кількість частин на мільйон визначених (вираження концентрації). Passive remote sensing technique □ Метод дистанционного зондирования Земли из космоса пассивный □ Метод дистанційного зондування Землі з космосу пасивний

Метод досліджень, при якому використовуються пасивні технічні засоби ДЗЗ.

Passive sensor Пассивный сенсор □ Пасивний сенсор

Прилад, який реєструє відбите сонячне світло або власне випромінювання поверхні Землі.

PAT - Див. 1. Point attribute table 2. Polygon attribute table Patch «Заплатка» □ Латка, виправлення

(Комп.) Невелика програма, що модифікує застосування, до якого вона випускається, з метою корекції в ньому помилок (fix) і/або додавання нових функцій (update). Path label □ Метка направления Мітка напрямку

1. Pattern, pattern image □ Образ Образ

Узагальнена інформація про деяку множину об'єктів, представлених наборами значень ознак, яка: а) відображає характерні для цієї множини числові, логічні, лінгвістичні і ін. відношення між окремими значеннями ознак; б) є достатньою для відмінності за допомогою будь-якого вирішального правила об'єктів, які належать множині, від об'єктів, що не належать йому. Тобто видима просторова й/або тимчасова закономірність (наприклад, у регулярному малюнку (орнамент, текстура), нотному складі музичної теми, психічних реакціях, змінах природного явища тощо), протиставлювана очевидному безладдю.

2. Pattern □ Шаблон □ Шаблон

1. Патерн,    картина.    2. Зразок,    шаблон,    трафарет,    модель.    3. Моделювати.

4. (Конкретний) набір,  конфігурація,  (конкретна) комбінація (наприклад, символів).

5. Схема, структура. 6. Образ, зображення. 7. Формувати зображення. 8. Рисунок, картина, візерунок. 9. Наносити рисунок. 10. Растр. 11. Кодограма. 12. Стереотип. 13. Копія. 14. Копіювати.

Pattern recognition, icon identification Распознавание образов □ Розпізнавання образів

Процес аналізу графічних зображень і віднесення їх до певного класу за окремою відміною ознакою або сукупністю ознак. «Ідентифікація різного роду контурів, форм або конфігурацій, реалізована з використанням автоматичних засобів» (Стандарт ИСО 2382/ 12-88). Один з розділів теорії штучного інтелекту. Методи розпізнавання образів знайшли застосування в прикладній кібернетиці (робототехніці), геоінформаційних технологіях і цифровій картографії (для цифрування карт), в обробці даних дистанційного зондування (в операціях класифікації при обробці зображень), у картографії для створення системи вирішальних правил (вирішальних границь), що дозволяють на основі апріорного набору ознак (номінальних, метричних, ймовірносно-статистичних, структурно-топологічних і ін.) віднести дані картографічні або графічні образи до того або ін. класу (еталону), що індицирує певний об'єкт на карті або ін. геозображення. Path □ Путь □ Шлях

Певний набір мережних зв'язків (network links) і мережних вузлів (network nodes), які з' єднують вихідну точку шляху та точку призначення. PCI - Див. Peripheral Component Interconnect PCI Rev.2.1 (Concurent PCI)

Нова специфікація шини PCI, що прийшла на зміну Rev.2.0. PCX □ Формат PCX □ Формат PCX

Формат графічних файлів для збереження кольорових растрових зображень, розроблений корпорацією Zsoft для графічного пакета Paintbrash. Зображення ущільнено як 1:1,5. Максимальний розмір файла - 64 000 х 64 000 точок. Формат не дозволяє зберігати дані CMYK- або HSI-Моделей, таблиці корекції кольору або відтінків сірого. Дані стискуються методом групового кодування. Формат підтримує переважна більшість графічних і текстових редакторів, у тому числі MS Word і Ventura Publisher, а також настільні видавничі системи і програми захоплення відеокадрів. PDA - Див. Personal Digital Assistant PDF - Див. Portable Document Format

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Похожие статьи

Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики