Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики - страница 47

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

Кут між двома прямими лініями на площині. Planimeter □ Планиметр □ Планіметр

Механічний або електронний пристрій для виміру площ об' єктів за планами й картами. Найпоширеніші механічні планіметри, засновані на обводі контуру вимірюваної ділянки. Електронний планіметр (electronic planimeter) - тип планіметра з розширеними, на відміну від механічного, функціональними можливостями. Електронні планіметри належать до типу роликових планіметрів (roller planimeter) на відміну від механічних полярних, забезпечені клавіатурою та рідинно-кристалічним дисплеєм, мають функції програмувального калькулятора, засобу завдання системи координат, можуть мати засібзв' язку з комп' ютером, у тому числі через знімну плату PCMCIA, комплектуватися міні-принтером, а також виконувати функції цифрувача.

Plastic Quad Float Package (PQFP) Плоский прямоугольный пластмассовий корпус с выводами с четырёх сторон Плоский прямокутний пластмасовий корпус із виводами з чотирьох боків

Корпус мікросхем для установлення за допомогою методу поверхневого монтажу.

Plastic relief map Рельефные карты □ Рельєфні карти

Об'ємні тривимірні моделі рельєфу, виготовлені із пластика, пап'є-маше, гіпсу й т.п. Для наочності вертикальний масштаб на рельєфних картах збільшують в 2-10 разів щодо горизонтального, застосовують гіпсометричне фарбування, а іноді наносять фотозображення. Ті ж принципи використовують при виготовленні рельєфних глобусів (relief globe) Землі й ін. планет.

Platform □ Платформа □ Платформа

1. (ДЗ) ЛА (літак, вертоліт, КЛА), на який установлюються інструменти (instruments).

2. (Комп.) Основа, на якій будується й працює комп'ютер. Залежно від контексту термін може стосуватися апаратури, зокрема, до типу процесора або до комбінації апаратурних компонентів і розгорнутої (установленої) на даних апаратних засобах операційної системи. Однією з найпоширеніших є платформа Wintel. Даний акронім утворений з назв операційної системи Windows і процесорної платформи Intel. Розвиток платформи Wintel здійснюється на основі угоди, яка існує між Microsoft і Intel, що має на увазі максимальну інтеграцію можливостей спільного використання програмних і апаратних компонентів цих двох корпорацій. Конкуруючими з нею є платформи Macintosh і Sun (з мовою Java).

3. (ІТ) Цілеспрямовано розроблена для вирішення деяких завдань сукупність технологій і стандартів,   що   їх   підтримують.   Наприклад,   платформа   XML,   платформа Java.

4. (Геол.) Ділянка земної кори, що характеризується малою інтенсивністю тектонічних рухів.   5. Вантажний  залізничний  вагон  відкритого  типу  з  невисокими бортами. 6. Невелика залізнична  станція,  полустанок.  7. Залізнична  платформа - піднесена площадка на станціях і зупинних пунктах на залізничних шляхах. 8. Поміст, площадка. Plot Участок □ Ділянка

1. Ділянка, ділянка землі. 2. Креслення, графік. Plotter Графопостроитель □ Графобудівник

1. (Син. плотер, автоматичний координатограф). Пристрій відображення даних, призначений для виводу таких даних у графічній формі на папір, пластик, фоточутливий матеріал або ін. носій шляхом креслення, гравіювання, фотореєстрації або деяким ін. способом. Розрізняють планшетні графобудівники (flatbed plotter) з розміщенням носія на плоскій поверхні, барабанні графобудівники (drum plotter) з носієм, що закріплюється на обертовому барабані, рулонні, або роликові графобудівники (roll-feed plotter) із креслярською голівкою, що переміщається в одному напрямку при одночасному переміщенні носія в перпендикулярному йому напрямку. Виготовляються у напідлоговому (floor) і настільному (table) виконанні. За приниципом побудови зображення розподіляються на векторні графобудівники (vector plotter) та растрові графобудівники (raster plotter). Векторні графобудівники створюють зображення пером або олівцем. Растрові графобудівники, успадковуючи конструктивні особливості принтерів, створюють зображення шляхом порядкового відтворення, за способом друку розподіляються на електростатичні графобудівники (electrostatic plotter) з електростатичним принципом відтворення, струмінні графобудівники (ink-jet plotter), засновані на принципі струмінного друку (видавлюванні барвника через сопла форсунок), лазерні графобудівники (laser plotter), що відтворюють зображення з використанням променів лазера, світодіодні графобудівники (LED-plotter), що відрізняються від лазерних графобудівників способом перенесення зображення з барабана на папір, термічні графобудівники (thermal plotter), мікрофільм-плотери, або фотоплотери (microfilm-plotter, photographic film recorder, photo plotter) з фіксацією зображення на світлочутливомуматеріалі. Основні конструктивні й експлуатаційні характеристики графобудівників, крім названих вище, формат відтвореного зображення-оригіналу, що має межі звичайно від А4 до А0 для графобудівників нерулонного типу або вимірюваного робочою довжиною барабана й максимальною довжиною рулону (до декількох десятків метрів), розмір робочого поля (plotting area), точність (accuracy), дозвіл растрових графобудівників (звичайно в межах 300-2500 точок на дюйм, dpi), швидкість промальовування (plotting speed) або виготовлення одиниці продукції заданого формату, наявність або відсутність власної пам' яті (буфера), інтерфейс і програмне забезпечення. Деякі моделі графобудівників комплектуються або можуть оснащуватися насадками, що доповнюють їх функціями сканера. 2. Універсальний стереофотограмметричний прилад (приміром, аналоговий плотер, аналітичний плотер, цифровий плотер). PLSS - Див. Public Land Survey System (USA) PLUG & PLAY Плаг энд Плей Плаг енд Плей

Специфікація, створена спільно фірмами Microsoft, Intel, Phoenix Technologies (розробник BIOS), Compaq і деякими ін. Мета її створення в тому, щоб звести до мінімуму проблеми, пов' язані з настроюванням і конфігуруванням апаратних засобів. Технологія PLUG & PLAY забезпечує незалежність пристроїв, що підключаються, від конкретної операційної системи і визначає розширення для будь-якої з існуючої архітектури IBM-сумісних комп'ютерів, включаючи нові BIOS і апаратні можливості, покликані захистити користувача від проблем із настроюванням і конфігуруванням. Крім процесу фізичного підключення деякого пристрою до системи, інтерфейс PLUG & PLAY забезпечує всі необхідні дії, пов' язані з ідентифікацією підключеного пристрою та забезпеченням цього пристрою всіма необхідними апаратними ресурсами (такими як, скажімо, рівень запиту переривання) і з конфігуруванням відповідних драйверів пристроїв. Крім того, інтерфейс PLUG & PLAY не залежить від архітектури системної шини і може працювати з ISA, EISA, MICRO CHANNEL, PCMCIA і будь-якою ін. шиною, що використовується у персональних комп' ютерах.

Plug-in □ Плагин, дополнительный модуль □ Плагін, додатковий модуль

Програмний код або компонент, призначений для розширення можливостей програмних мереж або прикладних програм (як правило, головної програми, яка викликає плагін). Також використовується на Веб-сторінках для відображення мультимедійного контенту.

PNG - Див. Portable Network Graphics Point □ Точка Точка

1. (Кгр.) 0-вимірний об'єкт, один із чотирьох основних типів просторових об'єктів (поряд з лініями, полігонами й поверхнями), який характеризується координатами й асоційованими з ними атрибутами. Сукупність точкових об'єктів утворить точковий шар. 2. (ГІС) Об'єднана координата x,y, що представляє географічний просторовий об'єкт, занадто малий, щоб бути представленим лінією або ділянкою. Приміром, місце розташування гірського піка або будинку на карті малого масштабу. 3. (ArcGIS) Клас просторових об' єктів покриття (coverage), використовуваний для подання точок просторових об' єктів або ідентифікації полігонів. Неможливо мати властивості точок і полігонів у тому самому покритті. При поданні точкових просторових об' єктів, місця розташування оцінок точок (x,y) описує місце розташування самого просторового об'єкта. Коли здійснюється визначення полігонів, точки оцінок можуть бути розташовані усередині цього полігона де завгодно. Атрибути для точок зберігаються в таблицях РАТ (Point Allocation Tables). 4. Місце, точка. 5. Крапка (символ). 6. Кома (у десяткових дробах). 7. Вказівник. 8. Показувати, направляти, указувати, посилатися. Див. також check point, compass point, corresponding points, end point, «from» point, ground control point, label point, mass point, principal point, tie point, «to» poin.

Point attribute table (РАТ) □ Таблица атрибутов точек или таблица атрибутов полигонов □ Таблиця атрибутів точок або таблиця атрибутів полігонів

1. (ESRI) Таблиця атрибутів крапок. Містить описові атрибути. Див. attribute table. 2. (ArcGIS) Звичайно РАТ містить дані про ділянки (area) і периметр полігона (для точок мають значення 0), внутрішній номер у послідовності та ідентифікатор просторового об'єкта. РАТ також використовується для реґіонів. Атрибути встановлюються такими ж, як для ділянки, однак ім' я для таблиці буде мати вигляд PAT<REGION> , де <REGION> є ім'ям реґіону, для якого зберігаються атрибути. Для одного покриття зберігаються одна таблиця атрибутів полігона та багато таблиць атрибутів реґіону.

Point feature, point, point object Точечный объект, точечная локализация Точковий об'єкт

1. Точковий об' єкт. 2. Нуль-вимірний об' єкт, один із чотирьох основних типів просторових об'єктів (поряд з лінійними, полігонами та поверхнями), який характеризується координатами та асоційованими з ними атрибутами.

Point forecast, exact forecast Точечный прогноз Точковий прогноз

Прогноз,  результат якого подається як  єдине значення характеристики  об' єкта прогнозування без вказівки довірчого інтервалу. Point layer Слой точек Точковий шар Point mode Точечный режим Точечний режим

Режим оцифровки, в якому формотворна точка записується при кожному натисканні на кнопку клавіатури дигітайзера.

Point operator Точечный оператор Точковий оператор

Оператор обробки зображень такий, що значення сигналу в будь-якій точці обробленого зображення зв' язано тільки зі значенням сигналу у відповідній точці вихідного зображення.

Point source Точечный источник Точкове джерело

Джерело випромінювання, розміри якого настільки малі порівняно з відстанню до приймача, що ними можна знехтувати в обчисленнях.

Point spread function Функция рассеяния точки Функція розсіяння точки

Нормований розподіл інтенсивностей випромінювання в зображенні об' єкта, що має вигляд точки, яка світиться. Pointer Указатель Покажчик

(Прог.) Змінна, яка утримує адресу ін. змінної (об'єкта), тим самим указуючи на неї (нього).

Роі^8 Точки Точки

Елементи, такі як нафтові свердловини, дорожні стовпи і т.д. Спеціальні об'єкти з точним місцем розташування.

Polar coordinate Полярные координаты Полярні координати

Полярні координати (наприклад, точки М} на площині - це два числа - відстань (ОМ) цієї точки від фіксованої точки О (полюса) і полярний кут між відрізком ОМ і полярною віссю ОР.

Polygon, area, area feature, region, face Полигон, многоугольник Полігон, багатокутник

1. (Комп.) Багатокутник, полігональний об'єкт, контур, контурний об'єкт, ділянка, двовимірний (площадний) об' єкт, один з чотирьох основних типів просторових об' єктів (поряд з точками, лініями та поверхнями), внутрішня ділянка, утворена замкнутою послідовністю дуг у векторно-топологічних поданнях або сегментів у моделі «спагеті» та ідентифіковувана внутрішньою точкою (міткою) і асоційованими з нею значеннями атрибутів; розрізняють простий полігон (simple polygon), що не утримує внутрішні полігони (inner polygon), і складний полігон (complex polygon), що містить внутрішні полігони, називані також «островами» (island) і анклавами (hole). Сукупність полігонів утворює полігональний шар, що обов' язково включає особливо ідентифіковуваний полігон,   зовнішній   стосовно   до   всіх   ін.   полігонів   шару,   названий, наприкладуніверсальним полігоном (universe face) у стандарті VPF, або зовнішньою областю (outside). Перераховані в заголовку статті англомовні еквіваленти в конкретних системах, форматах і стандартах можуть мати різні тлумачення, не будучи синонімами. Приміром, стандарт VPF розрізняє контурні об'єкти (area feature), що описують реґіон (region), і «фасети» (face) - внутрішні ділянки, обмежені однією або декількома дугами. Окремо виділяють тип полігону, який зв' язаний топологічними відношеннями з сусідніми та обмежуючими дугами. Подібна ситуація з полігональними та ін. просторовими об' єктами характерна для стандарту SDTS. 2. Векторне подання замкнутих ділянок, описуване послідовним перерахуванням вершин або математичних функцій. 3. (ArcGIS) Клас просторових об' єктів покриття (coverage), що використовується для подання ділянок (areas). Полігон визначається набором дуг, які становлять його межі та точками усередині його меж для ідентифікації. Полігони мають атрибути (РАТ), які описують географічні просторові об' єкти, що представляються ними. 4. (Мат.) Багатокутник. Polygon-arc topology □ Полигональная топология □ Полігональна топологія

(ESRI) Інформація про те, з яких дуг складаються полігони покриття. Polygon attribute table (PAT) Таблица атрибутов полигонов □ Таблиця атрибутів полігонів

(ESRI) Таблиця атрибутів полігонів. Містить описові атрибути. Див. attribute table. Polygon layer □ Полигональный слой Полігональний шар Polyline □ Полилиния Полілінія

(ESRI) Полілінія (лінія) (один з об'єктів у шейп-файлі). Polynomial □ Полином, многочлен □ Поліном, багагочлен

Polynomial transformation □ Полиномиальное преобразование □ Поліноміальне перетворення

1. (Мат.) Перерахування   координат   з   використанням   поліномів (polynomials). 2. (ОЗ) Трансформування   растра,   в   якому   координати   пікселів перераховуються (рос. пересчитываются) за допомогою поліноміального перетворення. POLYVRT

Скорочена назва однієї з перших топологічних моделей даних бюро переписів населення США, в якій складаються списки країв і вузлів у змісті теорії графів. Списки країв підтримуються так званими списками точок, які містять опорні точки полігонів. POP - Див. point of presence Port □ Порт Порт

1. Точка підключення зовнішнього пристрою комп' ютера (принтера, сканера й ін.) до внутрішньої шини процесора. Таким чином, програма або пристрій можуть посилати дані в порти або одержувати їх з портів для обробки. 2. Апаратура сполучення (рос. сопряжения), що містить ланцюги керування й дозволяє підключати пристрої вводу-виводу до внутрішньої шини мікропроцесора. 3. Фізичний інтерфейс комп'ютера, мультиплексора   й   т.п.   для   підключення  термінала,   модему   або   ін. пристрою.

4. (МПД) Абстракція, використовувана транспортними протоколами Інтернет для позначення     численних     одночасних     з' єднань     із     єдиним хостом-адресатом.

5. (Windows 2000) Окремий канал пристрою, що може підтримувати одне з'єднання «точка-точка». Для однопортових пристроїв типу модемів поняття «пристрій» і «порт» не розрізняються. Для багатопортових пристроїв порт - це частина пристрою, за допомогою якого може бути встановлене окреме з' єднання «точка-точка». Наприклад, адаптер ISDN має два В-канали (Bynary-канали), кожний з яких з'єднує адаптер ISDN з пристроєм, що приєднується. Тому, кожний В-канал - це порт, оскільки з' єднання «точка-точка» може бути встановлене роздільно на кожному з В-каналів.

Portable Document Format (PDF) Портабельный формат документа □ Портабельний формат документа

Формат файлів, розроблений компанією Adobe Systems для надання користувачам незалежно   від   платформи,   яка   використовується   (кросплатформного) переглядудокументів саме у такому вигляді, як вони були створені, тобто зі шрифтами, зображеннями, форматуванням і розташуванням елементів в оригінально виконаному вигляді.

Portable Network Graphics (PNG) □ Формат PNG □ Формат PNG

Безпатентний   графічний   формат   стиснення   зображень,   розроблений фірмою Macomedia, щоб замінити формат GIF.  Формат PNG забезпечує нові можливості високоякісного відображення графіки, в тому числі 48-бітні кольори. Portal □ Портал □ Портал

1. Веб-сайт, що функціонує як «вхід» («doorway») в Інтернет або як частина Інтернету, що представляє певну предметну область. У цей час існує безліч різноманітних порталів, в тому числі комерційних, освітніх, програмістськіх та ін. Портал є одним з ефективних сценаріїв інтеграції розподілених застосувань у єдину систему. Як інтерфейс користувача із системою в цьому випадку виступає, як правило, браузер, а пошукова машина забезпечує «ворота» в Інтернет. Портали, що об' єднують набір служб, пошукову машину й службу новин (актуалізації), можуть бути орієнтованими на певну сферу діяльності (вертикальними) або багатоцільовими (горизонтальними). Згідно з Gartner можна виділити такі види порталів. а) Мегапортали (горизонтальні). Виникли одними з перших (Lycos, America Online, Yahoo!). Вони зверталися до співтовариства Мережі, а не до окремих груп користувачів. Основна функція таких порталів - бути специфічно мережним засобом масової інформації. б) Вертикальні портали. Іноді їх називають нішовими (рос. нишевыми) порталами або ворталами (Vortals). Вони призначені для специфічних груп користувачів, наприклад, медичні портали, портали для жінок і т.п. в) B2B портали. Це електронні торговельні площадки, які розробляються для ведення бізнесу в Мережі. г) Корпоративні портали (Enterprise Portals). Розробляються для потреб однієї компанії, для рішення як внутрішньокорпоративних завдань, так і для комунікації із зовнішнім світом - з покупцями, постачальниками і партнерами. 2. Програмне забезпечення для організації інтегрованого підходу, що полягає в наданні користувачеві уніфікованого інтерфейсу для доступу до різних застосувань. Як правило, у ролі подібного інтерфейсу виступає портал, що забезпечує функції однократної реєстрації в інтегрованих системах і «нульовий клієнт». Портальне програмне забезпечення може робити також адаптацію контента для пристроїв різного формату, його переклад на різні мови й персоналізацію для кожного користувача. Типовими прикладами порталів є Plumtree Portal (www.plumtree.com/products/platform/), IBM WebSphere Portal (www-306.ibm.com/software/ info1/websphere/index.jsp?tab=products/) і Microsoft SharePoint Portal. (www.sharepointcusto-mization.com/sps/default.htm). 3 Сайт, організований як системне багаторівневе об'єднання різних ресурсів і сервісів. Дає користувачеві чітку інформацію, здійснює миттєвий доступ до таких сервісів, як пошукові системи, електронний шоппінг, безкоштовна електронна пошта, торговельна реклама, електронне розсилання повідомлень, інтернет-аукціони, чати й т.д. Портали мають можливість залучати велику кількість користувачів і збирати інформацію про них. Під даним визначенням прийнято розуміти портали загального типу, що грають роль «відправної точки» для певної аудиторії Інтернету. Портали загального типу мають горизонтальну структуру організації, тобто поєднують деякі спектри тем, наприклад, Український портал (www.uaportal.com), Харківський портал (www.portal.kharkov.ua/), Портал російського утворення (www.auditorium.ru), Російський діловий портал (www.allmedia.ru) і т.д. Практично в портали перетворюються й деякі пошукові служби, наприклад, Yahoo і Rambler.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Похожие статьи

Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики