Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики - страница 48

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

Portlet □ Портлет □ Портлет

1. Отандартний портальний компонент. Реалізація деякого сервісу, що запускається портальним сервером, що містить деякі дані, набір власних бізнес-функцій, а також стандартне представлення на робочих панелях порталу. Портлети звичайно (але не обов' язково) виглядають, як стандартні «віконця» на робочій панелі браузера. З погляду користувача, портлет - це невелике вікно на сторінці порталу, що надає специфічніфункції або інформацію, такі, як календар, заголовки новин і ін. З погляду розробника, портлети є модулями, що підключають і (фактично - окремими застосуваннями), які розробляються для роботи усередині портлет-контейнера порталу. Портлет може містити убудований контент, що у свою чергу може бути представлений у найрізноманітніших форматах, або посилання на контент, що перебуває на вилученому сервері. Тип розроблювального портлета залежить від його призначення, місця розташування й обсягу інформації, що він повинен відображати. Портлети для програмного продукту WebSphere Portal (IBM) являють собою Java-сервлети, розроблені на базі API порталу-сервера. Додаткова функціональність реалізується шляхом розробки нових портлетів. Крім цього, на сервері IBM знаходиться бібліотека портлетів, що розширюють функціональність порталу. 2. Формат, розроблений корпорацією Oracle, відповідно до якого на основі її продуктів можна створювати так звані портлети (portlets) - готові компоненти, призначені для побудови корпоративних порталів. Oracle також пропонує різні засоби зв' язку порталів, розроблених за допомогою інструментарію ін. фірм-розробників. Positioning, GPS measurement, GPS surveying Позиционирование □ Позиціонування 1. (Геод.) Координатне визначення, місцевизначення, позиціонування. 2. (GPS) Вимір за допомогою систем супутникового позиціонування з метою визначення координат місцезнаходження об'єкта в тривимірному земному просторі. У системах GPS і ГЛОНАСС (GLONASS) координати об'єктів вимірюють кодовим або фазовим методами псевдодальності від приймача позиціонування до 4-х або більшого числа супутників. Існує ряд способів позиціонування. Автономне позиціонування (autonomous positioning) -спосіб визначення абсолютних (повних) координат місцезнаходження просторовою лінійною зарубкою на вимірах кодовим методом псевдодальностей тільки з обумовленого пункту. Спосіб чутливий до всіх джерел погрішностей. На точність впливають нестабільність частот, зрушення шкал часу й ін. апаратурні погрішності на супутниках і в приймачах позиціонування, погрішності в координатах супутників, зовнішнє середовище

- іоносфера, тропосфера, багатопромінність. Іоносферні погрішності (ionospheric errors) визначаються концентрацією електронів, залежать від кута піднесення супутника, географічного місцезнаходження, часу доби, року, активності Сонця, у середніх широтах змінюються від одиниць до десятків метрів; їх виключають вимірами на двох частотах L1 і L2. У тропосфері, де швидкість поширення радіохвиль залежить тільки від метеоумов, викривлення враховують за моделями стандартної атмосфери. При висотах супутників над обрієм менш 10° спостережень не проводять, тому що тропосферні затримки (tropospheric errors) перевищують 10 м. До антени приходять радіопромені безпосередньо від супутника, а також відбиті від земної поверхні, будинків, ін. об' єктів, що виникли через дифракцію, і додатково спотворюють дальності; це явище називають багатопромінністю, або багатопуттєвістю (multipath). До зниження точності ведуть режими SA і AS. Точність координат залежить від геометричного фактора зарубки (див. GDOP, HDOP, HTDOP, PDOP, VDOP, TDOP). Точність визначення координат близько 10 - 100 м. Диференціальне позиціонування (differential positioning, DGPS, DGLONASS) - псевдодальності вимірюють кодовим методом одночасно із двох пунктів базової станції, або референц-станції (base station, reference station, DIRES), розташованої на пункті з відомими координатами, і станції, що рухається (rover station), яка стоїть над новою точкою; на базовій станції обмірювані відстані порівнюють із обчисленими за координатами і визначають їхню різницю - диференціальні виправлення (differential corrections), які передають на рухливу станцію в реальному часі або враховують у ході обчислень координат після вимірів (постобробки - postprocessing). Точність координат біля 1 - 5 м, при апаратурі підвищеної точності й спеціальному програмному забезпеченні

- біля 1 - 3 дм. Статичне позиціонування, або статика (statics) - спосіб відносних (relative, baselines) вимірів, коли фазовим методом за тривалими (біля години й довше) спостереженнями визначають збільшення значень координат між базовою й рухливою станціями, інакше - вектор між цими станціями. Щоб послабити вплив погрішностей, уході обробки з результатів фазових вимірів формують різниці: перші (прості) різниці (single-difference, SD) - з вимірів з базової й з обумовленої станцій на той самий супутник, другі (здвоєні) різниці (double-difference, DD) - з перших різниць вимірів на різні супутники й треті (зтроєні) різниці (triple-difference, TD) - із других різниць різних епох спостережень. Другі й треті різниці практично вільні від більшості погрішностей. Обробкою їх за методом найменших квадратів обчислюють вектор між станціями, а потім координати рухливої станції. Комбінуючи частоти L1 і L2, утворюють хвилі - іоносферно-вільну (ionosphere-free), довжиною 5,4 см, зі строгого співвідношення цих частот; різницеву (wide-lane), довжина 86,2 см, з різниці зазначених частот; сумарну (narrow-lane), довжина 10,7 см, із суми частот. Виміри обробляють на всіх хвилях і відбирають оптимальний результат. Прискорена статика (fast statics) - різновид статики, в якій для дозволу неоднозначності застосовують стратегії пошуку, які не потребують тривалих спостережень, тривалість же вимірів погоджена із кількістю спостережуваних супутників і зменшується при його збільшенні; спосіб менше захищений від багатопромінності. Псевдостатика (pseudostatics) - різновид статики, коли безперервність вимірів зберігається тільки на базовій станції; на рухливій станції виміри виконують лише на початку й наприкінці годинного інтервалу. Точність положення в плані біля (5 - 10) мм + (1 - 2) ppm від довжини вектора; точність положення по висоті 2 - 3 рази нижче. Способи кінематики (kinematics) - різновиду відносних вимірів, виконуваних звичайно фазовим методом, що дозволяють вимірювати вектор між базовою й рухливою станціями за короткий час. Попередньо визначають координати базового й рухливого приймачів статичним позиціонуванням, ін. способами, або приймачі позиціонування встановлюють на пунктах, координати яких відомі з точністю до декількох см. На відомому векторі виконують виміри до 4-ох або більшої кількості супутників і утворять однозначні другі фазові різниці. Після цього, не перериваючи вимірів, приймач переміщають на наступний -обумовлений пункт. Важливо, щоб виміри велися безупинно за тими самими супутниками. За відомими координатами базової станції й безперервними вимірами спочатку обчислюють вектор до нової станції, а потім і її координати. Далі приймач переміщають на наступний пункт. Розрізняють різновиди кінематики: безперервна кінематика (continuous kinematics) - спосіб позиціонування, при якому, не зупиняючись, переміщаються із приймачем вздовж контуру й через задані інтервали часу фіксують його координати, обробка після вимірів; спосіб «стій і йди» («stop andgo») - спосіб позиціонування, що передбачає можливість зупинитися на точці, виконати більш тривалі виміри, а потім продовжити рух, обробка після вимірів; кінематика реального часу (real time kinematics, RTK) - спосіб позиціонування, коли за допомогою додаткового цифрового каналу дані з базового приймача передають на рухливий і обробка ведеться в ході вимірів. Точність кінематики у 2 - 3 рази нижча точності статики. POSIX □ Стандарт POSIX □ Стандарт POSIX

Скорочення від Portable Open System for Computer Environments (портативна відкрита система комп' ютерних середовищ) - стандарт, розроблений IEEE, що може гарантувати портативність вихідного коду джерела (source-code). Використовується для сполучних пристроїв між операційною системою й програмами на мові програмування Сі (С), також для здатності працювати в реальному масштабі часу. POST - Див. Power-on Self Test

(Post) short transaction □ Короткая транзакция (обычно доли секунды) Коротка транзакція (звичайно частки секунди)

(БД) Під час виконання короткої транзакції ін.  операції із БД заборонені (БД знаходиться у стані блокування). Якщо при виконанні якої-небудь операції усередині транзакції виникає помилка, то СУБД обов' язково повертає БД у первісний стан, що забезпечуючи тим самим її цілісність. Див. replication. Post-processing Постобработка □ Постобробка

Процедура перетворення та обчислювальної обробки GPS-даних, що виконується після закінчення їх збирання. Постобробка даних звичайно виконується в камеральних умовах з використанням відповідного програмного забезпечення, внаслідок чого дістають більш точні координатні визначення, ніж ті, що були одержані безпосередньо з даних вимірювань.

PostScript Язык PostScript □ Мова PostScript

1. Означає мову опису сторінок, що дозволяє управляти лазерним принтером. За допомогою цієї мови можуть бути отримані будь-які зображення. Крім того, можна визначити й роздрукувати не тільки окремі точки зображення, але й об' єкти. У цей час PostScript використовується в системах типу «робочий стіл», проте, можливо й у ГІС. Передумовою є принтери сумісні з PostScript і відповідне програмне забезпечення. PostScript утворює також основу для системи «Вікно». 2. Складна мова опису сторінок, використовувана для високоякісної роздруківки на лазерних принтерах і ін. пристроях друкування з високим дозволом. Хоча Postscript є мовою програмування й вивчивши його синтаксис можна навчитися становити на ньому описи сторінок, насправді коди Postscript генеруються відповідними системними утилітами. Ці коди передаються на принтер, на якому він виконується інтерпретатором принтера, що створює образ сторінки, у точній відповідності із заданим Postscript-кодом. Основною перевагою Postscript є його незалежність від пристроїв і переносимість (портабельність). Можна роздрукувати Postscript-код, сгенерований додатком на будь-якому принтері з інтерпретатором Postscript. Більше того, Postscript-файли, згенеровані на будь-якому ПК, можна віднести в сервіс-бюро, де їх роздрукують на дорогих складальних (рос. наборных) машинах з дозволом до 2400 точок на дюйм.

PostScript font □ Шрифт PostScript □ Шрифт PostScript

Масштабований контурний шрифт, що відповідає специфікаціям Adobe Software, для використання якого, на принтері потрібна установка устаткування для його інтерпретації. На відміну від растрових шрифтів, які найчастіше роздруковуються із грубими краями й кривими лініями, технологія контурних шрифтів PostScript генерує акуратні букви, які роздруковуються принтером з максимально можливим для нього дозволом. Шрифт PostScript комплектується екранним еквівалентом, що моделює вид цього шрифту на екрані, і принтерним шрифтом, що повинен або вбудовуватися в наявний принтер, або завантажуватися в принтер перед роздруківкою. Технології шрифтів TrueType, розроблені спільно Apple Computer і Microsoft Corporation, являють собою економічно більш ефективну альтернативу шрифтам PostScript і лазерним принтерам PostScript. Шрифти TrueType є контурними, масштабованими шрифтами, для яких не потрібні дорогі PostScript-принтери.

PostScript-printer □ Принтер PostScript □ Принтер PostScript

Принтер, звичайно лазерний, котрий включає схеми обробки, необхідні для декодування й інтерпретації команд друкування, представлених мовою PostScript. Широко використовується у видавничих системах. Оскільки для PostScript-принтерів потрібні власні мікропроцесорні пристрої й, принаймні, 1 Мбайт ОЗУ для відображення кожної сторінки, вони дорожчі, ніж принтери ін. типів. Див. GDI-принтер. Power-on Self Test (POST) □ Система тестирования ПК Система тестування ПК

Процес  визначення системою  своєї  конфігурації  під  час завантаження (тестом фактично не є). У принципі, пам'ять із серйозними дефектами не буде розпізнаватись як така уже на цьому етапі. Слід мати на увазі, що на результат POST можуть вплинути установки BIOS Setup. Ppi - Див. Pixels per inch Ppm - Див. Parts per million PQFP - Див. Plastic Quad Float Package

Precise Positioning Service □ Система точного позиционирования Система точного позиціонування

Найвища точність розв'язання навігаційної задачі GPS-методом, яка може бути одержана при стандартному використанні системи GPS. Вона реалізується шляхом обробки сигналів на частотах L1 та L2, що закодовані P-кодом. Precision □ Точность □ Точність

(Комп.) Кількість значущих цифр, використовуваних для запису числа із плаваючою точкою.

Preprocessing Обработка данных дистанционного зондирования Земли

предварительная □ Обробка даних дистанційного зондування Землі попередня

Початковий етап обробки даних ДЗЗ, на якому здійснюють декодування первинних даних з наступним калібруванням і перетворенням їх у растрову структуру. Звичайно передбачає маніпуляції з даними (імпорт, вирізка, очищення, формування структури, географічна прив'язка й т.д.), що передують їхньому аналізу, тобто витягу з них змістовної інформації.

Preserve □ Охранная зона □ Охоронна зона

Мисливський або рибальський заповідник.

Primary color □ Основной цвет □ Основний колір

Один із кольорів, змішуванням з якимх одержують ін. кольори в адитивній і субтрактивній колірних моделях (color model).

Primary colors, reference colors Цвета основные □ Кольори основні

Три довільні, лінійно незалежні кольори (колірні стимули), які використовують у побудові колориметричної системи.

Primary data, raw data Данные первичные □ Дані первинні

Необроблені дані, одержані технічними засобами ДЗЗ. Primary key Первичный ключ □ Первинний ключ

(БД) Ключ, обраний для ідентифікації записів таблиці. Prime meridian Нолевой меридиан □ Нульовий меридіан

Початковий, нульовий меридіан (0 градусів довготи). Звичайно це Гринвіцький. Principal component Главный компонент □ Головний компонент Principal point Основная точка □ Головна точка

(ОЗ) Головна точка (фотознімка, оптичної системи). Principle of variants □ Принцип вариантности прогнозирования □ Принцип

варіантності прогнозування

Принцип прогнозування, що потребує розробки варіантів прогнозу, виходячи із варіантів прогнозного фону.

Printer □ Принтер, печатное устройство □ Принтер, друкувальний пристрій

Пристрій відображення текстової (алфавітно-цифрової) і графічної інформації, заснований на тому або іншому принципі друку. Розрізняють: а) алфавітно-цифрові друкувальні пристрої - АЦДП (line printer) із шрифтоносієм, вигравіруваним на поверхні циліндра, які називаються також барабанними принтерами (drum printer); б) ланцюгові друкувальні пристрої (chain printer) з розміщенням друкуючих елементів на з' єднаних у ланцюг пластинах; в) гусеничні принтери (train printer) з багаторазово повторюваним набором літер на гусеничному ланцюзі; г) пелюсткові, або ромашкові принтери (daisywheel printer) - послідовні шрифтові ударні пристрої типу механічних друкарських машинок. Перераховані вище типи принтерів забезпечують винятково алфавітно-символьний друк й практично вийшли або виходять із ужитку. Далі йдуть: д) матричні принтери (dot matrix printer, matrix printer) з генерацією знака у вигляді точок растра шляхом удару голок друкуючої голівки по барвній стрічці (дозвіл до 300 dpi); е) лазерні принтери (laser printer), в яких зображення переноситься лазерним промінем на папір або ін. матеріал методом ксерографії, забезпечуючи високий дозвіл (звичайно 300 - 1200 dpi) і аналогічні їм - є) принтери з переносом зображення за допомогою матриці світодіодних елементів, які називаються світодіодними принтерами (LED printer); ж) термопринтери (thermal printer) і принтери з термопереносом (thermal transfer printer), засновані напринципі термодруку на термочутливому або звичайному папері відповідно; з) струминні принтери (ink-jet printer), які видавлюють барвисті струмені різнокольорових фарб через сопла форсунок (їх дозвіл звичайно досягає рівня до 600 dpi). За можливостями відтворення кольорів принтери підрозділяються на багатобарвні (colour printer) і монохромні, або чорно-білі принтери (black-and-white printer), що забезпечують штриховий (outline) і/або напівтоновий (gray-tone, gray-scale) друк. Різниця між високопродуктивними великоформатними принтерами високого дозволу й графобудівниками растрового типу досить умовна.

Probability-based sampling Вероятностный отбор □ Імовірнісний відбір Probability of detection Вероятность обнаружения □ Імовірність виявлення

Імовірність прийняття гіпотези про наявність сигналу цілі, коли такий об' єктивно існує.

Problem □ Проблема □ Проблема

1. (У широкому змісті) Складне теоретичне або практичне питання, що вимагає вивчення, дослідження й вирішення. 2. науці) Суперечлива ситуація, що виступає у вигляді протилежних позицій, у поясненні яких-небудь явищ, об' єктів, процесів і потребує адекватної теорії для її роз' яснення.

Procedure □ Процедура □ Процедура

1. Частина пограми, що виконує деяку чітко визначену операцію над даними, обумовленими параметрами. Ця частина може бути викликана з будь-якої точки програми і при кожному виклику можуть пересилатися різні параметри. Термін «процедура», загалом кажучи, використовується в контексті мов високого рівня (процедурних мов). У мові асемблера звичайно вживається слово «підпрограма». 2. (VBA) Поіменована послідовність операторів (тверджень), виконувана як єдине ціле. Наприклад, коди мови VBA, які починаються службовими словами Function, Property і Sub, є типами процедур. Імена процедур завжди визначаються на рівні модуля. Всі виконувані коди повинні втримуватися в процедурі. Процедури не можуть бути вкладені в ін. процедури. Процедура VBA, яка записана в автоматичному режимі з додатка Excel за допомогою послідовності команд Сервіс/Макрос/Запис макросу, називається макросом. Див. subroutine.

Process □ Процесс □ Процес

(Від лат. processus - просування). 1. Хронологічно упорядкована послідовність станів деякої системи або інформаційного середовища. Сутність процесів, що мають місце у геосистемі, вивчається, зокрема, методом ДЗЗ. 2. (ООП) Послідовність передбачених подій, обумовлена об'єктом або явищем і виконується в заданих умовах. Перебіг подій (рос. течение событий), що відбуваються відповідно до наміченої мети або результату.

3. природничих науках) Означає зміну системи в часі (тобто її «рух»), що (у загальному випадку)   заздалегідь    не    відомо,    чим   скінчиться   й   чи    скінчиться взагалі.

4. системному програмуванні) Абстракція, що характеризує програму, яка виконується і має власний віртуальний адресний простір, код, дані, а також споживає ресурси операційної системи, такі, як файли, вікна й т.д. Процеси породжуються запуском нових екземплярів застосувань. 5. (ІТ) Послідовність операцій при виконанні програми або частини програми, а також дані, використовувані цими операціями. 6. (Процес) розробки програмного забезпечення, тобто кроки й вказівки, за якими розробляється система. 7. Сукупність послідовних дій для досягнення якого-небудь результату (наприклад, виробничий або технологічний процес). 8. (ООП) Опис завдань, видів діяльності, результатів і заходів управління для різних фаз об'єктно-орієнтованого аналізу й проектування. Процес не формалізується як набір процедур, а ділиться на частини, для яких описуються інтерфейсні характеристики. 9. Сукупність взаємозалежних ресурсів і діяльності, що перетворить вхідні елементи у вихідні. До ресурсів можуть належати персонал, засоби обслуговування, устаткування, технологія й методологія. 10. (Ті інформаційних системах) Сукупність    методів,    що   забезпечують peaлізаціюалгоритму обробки або одного методу моделювання, що вирішує одну або декілька завдань обробки даних. Він підрозділяється на локальний, системний, розподілений. Process algorithmization Алгоритмизация процесса □ Алгоритмізація процесу

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Похожие статьи

Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики