Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики - страница 49

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

Побудова алгоритму, виконання якого реалізує модель цього процесу. Process model □ Модель проце^а □ Модель процесу

Послідовність частково впорядкованих кроків, необхідних для досягнення певної мети.

Processed data Обработанные данные □ Оброблені дані

Дані ДЗЗ, які мають певний рівень обробки. Processor □ Процессор □ Процесор

1. Функціональна частина обчислювальної машини (комп' ютера) або системи обробки інформації, що призначена для інтерпретації програм. Система може містити процесори, що виконують допоміжні або спеціальні функції: процесори уведення-виводу, спецпроцесор швидкого перетворення Фур'є (ШПФ), графічний процесор і т.д. У цьому випадку процесор, що виконує основні функції з керування роботою ін. компонентів системи й обробки даних, називається центральним процесором, ЦП (Central Processing Unit, CPU). ЦП складається із пристрою керування, арифметико-логічного пристрою й процесорної пам' яті. Команди із плаваючою точкою можуть виконуватися самим ЦП або окремим блоком - арифметичним співпроцесором (floating-point coprocessor). Процесор, виконаний на великій або надвеликій інтегральній схемй (Big Integrating Circuit, ВІС, Large-Scale Integration, LSI; НВІС, Very-Large-Scale Integration, VLSI), називається мікропроцесором (microprocessor). Число двійкових розрядів, що відводяться машинній команді, називається розрядністю, або довжиною машинного слова (number of digits per machine word). Розрядність сучасних комп' ютерів, як правило, кратна байту і дорівнює 32 розрядам. Деякі суперкомп' ютери і робочі станції мають розрядність, рівну 64. Таку розрядність мають останні модифікації комп'ютера IBM AS/400, призначеного для бізнес-застосувань. Зі збільшенням розрядності збільшується кількість інформації, що передається з ОЗП в процесор і назад за один обіг, що сприяє підвищенню швидкодії. Окрім того, розширюється адресний простір, що прискорює роботу із БД. Система команд процесора (і побудованого на його базі комп' ютера), як правило, нараховує 200 - 300 машинних команд - це процесори з архітектурою CISC (Complex Instruction Set Computer). До цього класу належать процесори універсальних комп' ютерів, або мейнфреймів (mainframe), мікропроцесори Intel для IBM PC-сумісних комп'ютерів і т.д. Процесори зі зменшеною кількістю команд - RISC- процесори (Reduced Instruction Set Computer), як правило мають близько 100 простих, в основному однотактових команд. Такі процесори мають перевагу у швидкодії при обчисленнях із плаваючою точкою й застосовуються насамперед у робочих станціях і суперкомп' ютерах. Сучасні високопродуктивні системи й суперкомп' ютери є, як правило, многопроцесорними. Процесори мають або окрему пам' ять, або взаємодіють з загальним полем оперативної пам' яті. Розробники прагнуть забезпечити лінійне (або близьке до нього) зростання продуктивності при збільшенні кількості процесорів. Продуктивність процесора (ПП) оцінюється за допомогою різних критеріїв і методик. Для оцінки роботи «плаваючої» арифметики пропонується оцінка MFLOPS. Більше можна довіряти тестам Linpack з виконання набору програм лінійної алгебри. У 1988 р. провідні виробники комп'ютерів створили SPEC - Standard Performance Evaluation Corporation - некомерційну корпорацію стандартної оцінки швидкості виконання. У 1989, 1992 і 1995 рр. SPEC послідовно представляла набори тестів ПП при роботі як із цілочисловою, так і з плаваючою арифметикою. Для оцінки комерційних застосувань, що опираються на роботу із БД, застосовуються методики тестування TPC -Transaction Processing Council - Рада з оцінки обробки транзакцій. Оцінка графічних систем виробляється на тестах комітету Graphics Performance Characteristics, що вимірюють швидкість візуалізації. Незалежна компанія AIM Technology розробила тести систем під ОС UNIX; серед них - тестові суміші GIS Mix для оцінки середовища геоінформаційних застосувань. 2. Клас програм, що виконують певний вид обробки:текстовий процесор - програма, призначена для створення, редагування й підготовки до висновку в потрібному форматі текстових файлів; табличний процесор - програма створення, редагування й обробки електронних таблиць і т.д. Profile Профиль, контур □ Профіль, контур

1. метеорології) Графік (діаграма) значень скалярної величини у горизонтальному, вертикальному або часовому масштабі. Як правило, відноситься до вертикального уявлення. 2. Сукупність (лінійка) компонентів одного або декількох базових стандартів або підмножина базових стандартів, котрі обмежують загальну форму можливих розширень існуючих протоколів. GML є профілем XML. Див. XML, GML. 3. Сукупність одного або декількох базових стандартів і визначення, де це може бути застосовано, визначень обраних пропозицій, класів, опцій й параметрів, чиї базові стандарти необхідні для виконання специфічних або конкретних функцій. До базових стандартів належать всі стандарти ISO/TC 211 або будь-який ін. стандарт з Інформаційних Технологій, що може служити джерелом компонентів, з яких можуть бути побудовані профілі або специфікації продукту.

Profile symbol Профильный условный знак □ Профільний умовний знак

Типове узагальнене зображення об'єкта збоку. Prognostic factor, future factor Прогнозный фактор □Прогнозний фактор

Узагальнена характеристика розвитку багатомірного стохастичного об' єкта прогнозування, яка не спостерігається і яка кількісно виражається, як правило, власним вектором коваріаційної матриці змінних об' єкта прогнозування.

Prognostic horizon, future horizon Прогнозный горизонт □ Прогнозний горизонт

Максимально можливий період попередження прогнозу заданої точності. Prognostic map □ Прогнозная карта □ Прогнозна карта

Карта, яка відображає розвиток явищ в майбутньому, а також можливість виявлення ще не виявлених об'єктів

Prognostic model, future model □ Прогнозная модель □ Прогнозна модель

Модель об'єкта прогнозування, дослідження якої дає змогу діставати інформацію про можливі стани об' єкта в майбутньому та/або шляхах і строках їх здійснення.

Prognostication □ Прогнозирование □ Прогнозування

Процес наукового передбачення майбутнього стану явища на основі аналізу. Результатом прогнозування є прогноз. Виділяють три класи методів прогнозування: екстраполяція, моделювання, опитування експертів.

Program, routine □ Программа □ Програма

(Син. application). 1. Дані, призначені для керування конкретними компонентами системи обробки даних з метою реалізації певного алгоритму. 2. Упорядкована послідовність команд, що підлягають обробці, послідовність пропозицій мови програмування (programming language). Сукупність програм і документації до них утворюють програмне забезпечення.

Program architecture □ Архитектура программы □ Архітектура програми

Архітектура програми визначає те, як буде організовано код представлення, код обробки даних і код звертання до сховищ даних (баз даних). Program execution Выполнение программы □ Виконання програми

Послідовний процес, що складається з таких кроків: 1. Вихідний модуль програми, тобто текстовий файл, що, як правило, розташовується на жорсткому дискові, і містить текст програми мовою програмування високого рівня (Turbo Pascal, C++ тощо), опрацьовується компілятором відповідної мови. У результаті утворюється об'єктний модуль, тобто новий файл з новим розширенням, котрий містить двоїчні коди програми машинною мовою. 2. За допомогою програми компонувальника з об' єктних модулів і, можливо, бібліотечних модулів, викликаних з програми, що запускається, будується модуль завантаження з розширенням .EXE. Під модулями, що викликаються, маються на увазі ті, чиї назви згадуються у тексті вихідної програми. 3. Модуль завантаженнярозміщується (завантажується) у оперативну пам' ять і там виконується. При цьому здійснюється пооператорне виконання програми, представленої у вигляді машинних команд процесора, який використовується у комп' ютері. На стадії виконання можливе підключення бібліотек, що завантажуються динамічно (DLL), і програмних компонент COM і DCOM. 4) Програма вивантажується з оперативної пам'яті комп'ютера назад на жорсткий диск.

Programming □ Программирование □ Програмування

1. (У широкому значенні) Всі технічні операції, необхідні для створення програми, включаючи аналіз вимог і всі стадії розробки й реалізації. вузькому значенні) Кодування й тестування програми в рамках деякого конкретного проекту. Основними проблемами, що виникають при програмуванні на сучасному рівні є: а) створення специфікацій; б) враховування особливостей обраної мови програмування; в) проблеми іменування; г) розробка інтерфейсів; д) врахування взаємодії протоколів і стандартів; е) вибір необхідної архітектури застосування, яка обумовлена архітектурою апаратної системи, що повинна використовувати розроблюване застосування. 2. Програмування «малому»). Для нього характерні такі ознаки: а) код розробляється тим самим програмістом або невеликою групою; б) Окремий індивідуум може зрозуміти всі аспекти проекту від початку до кінця. Основна проблема при розробці складається з проектування програми й написання кодів алгоритмів для вирішення поставленого завдання. 3. Програмування (у «великому»). Наділяє проект такими властивостями: програмна система розробляється великою командою програмістів. При цьому одна група може займатися проектуванням (або специфікацією) системи, інша - здійснювати написання коду окремих компонентів, а третя - поєднувати фрагменти в кінцевий проект. Немає жодної людини, яка б знала усе про виконуваний проект. Основна проблема в процесі розробки ПЗ у цьому випадку - управління проектом і обмін інформацією поміж групами й усередині груп. 4. Діяльність, метою якої є опис процесів обробки даних. Programming paradigm Парадигмы программирования □ Парадигми

програмування

Термін стосується подання спільноти програмістів щодо базових елементів програмування і їхніх взаємозв'язків. Необхідність виділення із усього різноманіття представлень програмування певного мінімального набору понять, що становлять парадигму, пов' язане з тим, що без їхнього засвоєння неможлива успішна самостійна робота кінцевого користувача із програмою. Це стає особливо актуальним в умовах широкого поширення персональних комп' ютерів і все більшого залучення фахівців різних проблемних галузей у використання, а також і в розробку прикладних програмних систем. На цей час фахівці виділяють три технологічні парадигми програмування: 1. Структурне програмування. 2. Програмування з використанням абстрактних типів даних (АТД-програмування). 3. Об' єктно-орієнтоване програмування. Project □ Проект □ Проект

1. (ГІС) Рішення приватного завдання картографування або аналізу в рамках одержання кінцевого набору даних при застосуванні однокористувальницької ГІС, приміром, ArcView. 2. Набір файлів, використовуваних для побудови додатка в RAD (системах швидкої розробки додатків). До таких систем можна віднести Visual Studio, Delphi і ряд ін.. 3. (MS Office) Набір програмних компонентів, форм і об'єктів, що ставляться до конкретного документа. Перегляд і модифікація проекту і його компонентів виробляється в середовищі Редактор Visual Basic for Application (VBA). VBA є убудованою мовою для всіх додатків MS Office. Проектом MS Excel звичайно називається сукупність модулів, що зберігаються в одній книзі MS Excel. Проект VBA зберігає всі написані коди й компоненти, додані до роботи. У додатках MS Office кожний документ має свій власний проект VBA. 4. (САПР) В автоматизованих системах проект - це файл, в якому зберігається вся інформація, необхідна для реалізації проекту. Проект може містити: технічне завдання, пояснювальні записки, таблиці, діаграми, креслення різних масштабів,загальні види, деталі й фрагменти деталей, схеми компонування елементів проекту, атрибути (описові характеристики) і т.п. У додатку до проекту можуть утримуватися довідкові матеріали, стандарти, тексти програм, теоретичні обґрунтування методів рішення, словники та ін. Компонентами проекту називають усі електронні матеріали, що входять до його складу і складу його застосувань. Програмна реалізація проекту здійснюється у вигляді будь-якого файла, що називають файлом проекту.

Projection □ Проекция □ Проекція

(Від лат. projection, буквально - викидання вперед). (Кгр.) Картографічна проекція. Зображення просторових фігур на площині або на якій-небудь ін.й поверхні. Центральна проекція полягає в тому, що з певної точки О (центр проекції) через усі точки даної фігури проводяться прямолінійні промені до перетинання з даною площиною (площиною проекції). Точки перетинання утворять на цій площині необхідне зображення фігури, тобто її проекції. Якщо прямі (промені) перпендикулярні площині проекції, тоді проекція називається ортогональною. Ортогональна проекція має особливе значення і використовується в нарисній геометрії. Серед проекцій, які найбільш поширені, можна назвати такі: - Airy projection, angle preserving projection, authalic projection, autogonal projection, azimuthal projection, cartographic(al) projection, central projection, circular projection, compromise projection, conformal projection, conic(al) projection, conventional projection, cordiform projection, cylindrical projection, distance preserving projection, elliptic(al) projection, equal-angle projection, equal-area projection, equal-spaced projection, equatorial projection, equidistant projection, equirectangular projection, geometrical projection, geographic projection, globular projection, gnom(on)ic projection, great-circle projection, hemispheric(al) projection, homalograhic projection, homolosine projection, horizontal projection, interrupted projection, isocylindric(al) projection, isometric projection, map projection, meridional projection, modified projection, multipolar projection, national (map) projection, normal projection, oblique projection, orthembadic projection, orthogonal projection, orthographic projection, orthomorphic projection, perspective projection, planar projection, polar projection, polyconic(ai) projection, polyhedral projection, polyhedric projection, pseudoazimuthal projection, pseudoconic(al) projection, pseudocylindrical projection, recentered projection, reciprocal projection, rectangular projection, sinusoidal projection, skew projection, stereographic projection, transferred projection, transverse projection, tronconic projection, true-direction projection, universal transverse Mercator (projection) (utm), vertical projection, zenithal projection.

Projection change, projection transformation Трансформация проекций □ Трансформація проекцій

(Англ. син. projection conversion). Операція перетворення умовних планових прямокутних координат просторових об' єктів при переході від однієї картографічної проекції до ін. Може здійснюватися безпосередньо або через географічні координати, використовуючи рівняння вихідної й похідної проекцій, а також шляхом еластичного перетворення (rubber-sheeting) на основі апроксимації за мережею контрольних точок. Prolate spheroid Вытянутый эллипсоид вращения □ Витягнутий еліпсоїд обертання Property □ Свойство □ Властивість

Елемент, атрибут або посилання на ім'я об'єкта. Proportional symbol renderer □ Отрисовщик пропорциональных знаков Рендерер

пропорційних знаків Protocol □ Протокол □ Протокол

1. (Протокол взаємозв'язку) Набір семантичних і синтаксичних правил, що визначають взаємозв' язок логічних об' єктів деякого певного рівня при обміні даними. 2. (МПД) Угода, що стосується управління процедурами інформаційного обміну між взаємодіючими об' єктами. Інформація передається у віддалений пункт із використанням протоколу самого нижнього рівня й далі просувається нагору через систему інтерфейсів, поки не досягне відповідного рівня в пункті призначення. Набір інтерфейсів управляєобміном між рівнями протоколів. У сукупності з набором протоколів, які управляють обміном інформацією між зв' язаними об' єктами на даному рівні, вони разом утворюють систему, яка називається ієрархією протоколів. Їхні взаємини врегульовує Модель OSI, яка має сім рівнів інтерфейсів. 3. (ООП) Повний набір операцій, які об' єкт може здійснити над ін. об' єктом. 4. (МПД) Формальне визначення набору правил, що управляють обміном інформацією між взаємодіючими пристроями або комунікаціями між процесами. Протокол визначає формат і зміст повідомлень, якими обмінюються процеси. Звичайно цей термін застосовується в контексті використання мереж (наприклад, Інтернет) і мережних пристроїв (наприклад, клієнти й сервери). Proximity, neighbourhood Близость, соседство □ Близькість, сусідство

Характеристика області, що прилягає до точкового об' єкта й розглядється з погляду приналежності до неї ін. близьких (сусідніх) об' єктів. Proximity analysis - Див. neighbourhood analysis

Proxy □ Прокси, функция-заместитель Проксі, функція-заступник

Метод локального сервера, що викликається клієнтом. Перехоплюється істиною коду, яка носить назву функції-заступника. Проксі є представником сервера і знаходиться у адресному просторі клієнта. Див. клієнт-сервер.

Pseudo-random code □ Псевдослучайный код Псевдо-випадковий код

Шумоподібний код, що накладається на несучі частоти L1 та L2 при формуванні GPS-сигналу. Цей код є послідовністю двійкових значень «0» та «1». Його властивості дають змогу, за ін. рівних умов, забезпечити максимальне відношення «сигнал/ шум» у процесі декодування сигналу супутника в апаратурі приймача.

Pseudocolor □ Представление изображения в пседоцветах □ Представлення зображення у псевдокольорах

1. Спосіб представлення цифрового зображення (звичайно тематичного шару), що забезпечує різним класам об'єктів відповідні кольори. 2. Спосіб представлення напівтонового зображення, за яким різним рівням градацій надають відповідні кольори. Зображення, що таким чином утворюється, називається псевдокольоровим. 3. Процес розфарбування тематичного растра у відповідності до заданої схеми. Pseudocolor image, false-color image Изображение псевдоцветное □ Зображення

^евдокольорове

Див. pseudocolor.

Public land survey □ Государственняа земельная съемка Державна земельна

зйомка Puck □ Курсор □ Курсор

Рухлива частина дигітайзера, що має клавіатуру для уведення точок, що цифруються та ін. інформації.

Purpose of the map □ Назначение карты □ Призначення карти Pushbroom scanner □ Сканер электронный, сканер твердотельный □ Сканер електронний, сканер твердотільний

Пристрій, який формує зображення скануванням площини зображення, забезпечує формування зображень з мінімумом геометричних аберацій. Використання твердотільного напівпровідникового фотоперетворювача і відсутність деталей, що рухаються, роблять такі сканери високонадійними і економічними. У системах ДЗЗ найбільш поширені сканери на основі лінійки або матриці приладів із зарядовим зв'язком (ПЗЗ). У конструкції такого сканера розгорнення (рос. развертка) і зчитування сигналу вдовж стрічки (поперечна розгортка) здійснюється переносом зарядів з масиву детекторів, кількість яких - це ширина растра в пікселах, яка забезпечується електронікою, а поздовжня розгортка -за рахунок прямолінійного пересування платформи (повітряного або космічного ЛА), на якій встановлено сканер.

Pyramid layers Пирамидные слои □ Пірамідні шари

(ОЗ) Зменшені копії основного растру, призначені для більш швидкого відображення при зменшенні масштабу.

Pyramids, image pyramid, raster pyramids - Те ж, що і Pyramid layers Python □ Питон Пітон

Скриптова мова програмування Python була створена в абсолютно домашніх умовах, протягом різдвяних канікул 1989 року, професіоналом від програмування Гвідо ван Россумом (Guido van Rossum - www.python.org/~guido/). Мова підтримує безліч парадигм програмування: структурне, об' єктно-орієнтоване, функціональне, аспектно-орієнтоване, а також розробку за контрактом. Python динамічно перевіряє типи об'єктів під час виконання програми й використовує «збирання сміття» для управління пам'яттю. Важливою рисою Python є динамічний дозвіл імен, що зв'язує метод і ім'я змінної в процесі виконання програми. Іноді мову Python називають скриптовою мовою, що частково правильно, але його прихильники здебільшого називають її високорівневою динамічною мовою програмування, оскільки, на відміну від Perl, JavaScript і ін., нею користуються багато колишніх Lisp-програмістів. Крім того, розвиток і розширення бібліотек просунутих алгоритмів мовою Python об'єднало як розробників для Microsoft Windows разом із підтримкою COM і Active Scripting, так і розробників Java, завдяки новій, заснованій на Java реалізації мови - Jpython (перейменованій в Jython). Всі вищевказані користувачі забезпечені також способами з'єднання Python з бібліотеками C/C++ за допомогою генератора інтегруючого коду SWIG (Simplified Wrapper and Interface Generator). У цей час мова Python використовується корпораціями Google, BitTorrent, NASA, Hewlett Packard, Red Hat, Zope і ін. Не зайве відзначити, що пошукова машина Google і програмний сайт Zope повністю спроектовані й виконані мовою Python. Також мова Python вбудована у чергову версію геоінформаційної системи ArcGIS 9.0.

Q

QBE - Див. Query by example

Quad - Те ж, що і quadrangle (у т.ч. у складних словах)

1. Quadrangle Картографическая трапеция □ Картографічна трапеція

Чотирикутник (сфероїдна трапеція на еліпсоїді або сферичній трапеції на Земній кулі), утворений двома меридіанами й двома паралелями.

2. Quadrangle Четырехугольник □ Чотирикутник

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Похожие статьи

Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики