Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики - страница 5

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

Application Programming Interface (API) □ Интерфейс прикладного программирования □ Інтерфейс прикладного програмування

(Син. WinAPI). 1. Набір функцій, які надає операційна система Windows кожній програмі. Усі ці функції розташовані у стандартних бібліотеках DLL, які динамічно компонуються (kernel32.dll, user32.dll, gdi32.dll). Файли містяться у директорії Windows System. З іншого боку, API є інтерфейсом доступу до системних ресурсів операційної системи Windows. Поєднання таких функцій називається прикладним програмним інтерфейсом або API. Для взаємодії з Windows застосування викликає функції API, за допомогою яких здійснюються всі необхідні системі дії, такі, як виділення пам'яті, виведення на екран, створення вікон тощо. Бібліотека MFC Visual C++ інкапсулює велику кількість (багато) функцій API. Хоча програмам і дозволяється безпосередньо звертатисьдо них, все ж, частіше це виконується через відповідні функції-члени мови С++. 2. (Прогр. ) Набір угод щодо процедур виклику, які визначають спосіб запиту застосуваннями різноманітних послуг. Часто АРІ визначають як набір процедур операційної системи, котрий застосування може використовувати для здійснення різних низькорівневих операцій. 3. Специфікація для програміста стосовно того, як слід писати застосування для управління поведінкою і станом класів та об'єктів. 4. Набір функцій, які здійснюються деякою операційною системою з метою надання послуг застосуванням, які виконуються. Взаємодії між ними і управління пристроями комп'ютера із застосувань. Підтримка таких функцій на рівні операційної системи робить абсолютно непотрібним їх програмування в кожному застосуванні. За своєю сутністю, АРІ забезпечує взаємодію застосувань із операційною системою. Називається також програмним інтерфейсом. Application schema □ Прикладная схема □ Прикладна схема

Набір концептуальних схем для подачі даних, необхідних одному або декільком застосуванням.

Application server □ Сервер приложений □ Сервер застосувань

1. Сервером застосувань називається виділений комп' ютер (вузол мережі), що використовується для запуску застосувань, необхідних користувачам окремих робочих станцій. За традиційного підходу на робочих станціях працюють клієнтські застосування, які інтенсивно обмінюються даними й командами з файлом-сервером. Використання сервера застосувань дозволяє знизити навантаження на файл-сервер і тим самим збільшити його продуктивність. Сервер - сервер-орієнтовані застосування складаються із двох компонентів - користувальницької частини, що працює на робочій станції, і серверної частини, що працює на сервері. Керування роботою застосування й уведення інформації здійснюються за допомогою користувальницької частини, а реальна обробка й передача даних - за допомогою серверної частини. При цьому сервер працює з вихідними даними й повертає робочої станції тільки необхідні їй результати. 2. Програмно-апаратна платформа, що забезпечує сервіси й інфраструктуру, необхідну для розробки й розгортання застосувань середнього рівня (middle-tier applications). Дані застосування середнього рівня виконують бізнес-логіку, необхідну для забезпечення Веб-клієнтам доступ до інформаційних систем рівня підприємства. Сервер застосувань відповідає рівню Веб-сервера й інформаційної системи підприємства в багаторівневій архітектурі (multi-tier architecture). Таким чином, сервер застосувань забезпечує виконання застосувань середнього рівня для систем рівня підприємства.

Application Service Provider (ASP) □ Провайдер услуг доступа к приложениям □ Провайдер послуг доступу до застосувань

1. Агрегування, просування та посередництво (аутсорсинг) в поширенні інформаційних ІТ сервісів для доставки ІТ орієнтованих рішень в мережах з цінами, які узгоджуються з передплатниками щодо замовлених послуг (Gartner Group, 1999). 2. Сторонні організації, які управляють послугами і розподіляють послуги, що базуються на експлуатації програмних засобів і програмних рішень для виконання завдань покупців (клієнтів) у розподіленому мережному середовищі з центрального вузла управління. По суті ASP забезпечують компаніям можливість перерозподілу частини або більшості своїх інформаційних потреб під відповідальність виконання їх третіми фірмами. За класифікацією ASPnews.com ASP можуть бути поділені на такі категорії: а) ASP масштабу підприємства (Enterprise ASPs) - забезпечують клієнтів застосуваннями рівня кінцевого користувача (high-end business applications); б) локальні або регіональні ASP (Local/Regional ASP) - забезпечують клієнтів широким спектром послуг сервісів для малого бізнесу в локальних мережах; в) спеціалізовані ASP, які обслуговують клієнтів у сфері спеціалізованих рішень. Таких як сервіси Веб-сайтів та людські ресурси; г) ASP вертикального ринку, які забезпечують підтримку в специфічних галузях, таких як охорона здоров' я; д) ASP масового ринку, які забезпечують більшість бізнесів малого та середнього рівня послугами кінцевих застосувань. ASP часто іменуються «застосуваннямипід рукою» («apps-on-tap») або аутсорсінгом. Піонерами аутсорсінга були компанії Hewlet-Packard, Xerox, SAP (зі своїм популярним, але дорогим для фірм програмним продуктом R/3) і Microsoft зі своїми продуктами - Backoffice, SQL Server, Exchange Server та Windows Server. Див. outsoursing.

Application-to-Application От приложения - приложению □ Вз застосування у застосування

Передача даних з одного програмного продукту безпосередньо в ін. програмний продукт. У відповідності зі стандартами електронного обміну даними, ці програми мають розміщуватися у системах торгових партнерів. АрргохіпіаНоіі □ Аппроксимация □ Апроксимація

1. (Мат.) Визначення функції, яка найбільш точно описує залежність між двома або більше вимірюваними величинами. Порівн. - extrapolation, interpolation. 2. (Син. апроксимування). Заміна одних математичних об'єктів ін., у тім або ін.у змісті близькими до вихідного (звідси походження слова «апроксимація»: «наближення»). Апроксимація дозволяє досліджувати числові характеристики та якісні властивості об'єкта, зводячи завдання до вивчення більш простих або більш зручних об'єктів, характеристики яких легко обчислюються або властивості яких уже відомі. Приміром, у геометрії й топології розглядаються апроксимація кривих, поверхонь, просторів та відображень. У наш час деякі розділи математики цілком присвячені апроксимації, наприклад, теорія наближення функцій, чисельні методи аналізу. Особливе місце в завданнях апроксимації належить поліномам Чебишева. Широке застосування в останні роки набули й методи апроксимації сплайнами (spline). Методи апроксимації у тривимірному просторі входять до складу інструментарію картографічного методу дослідження, застосовуються при обробці цифрових моделей рельєфу, можуть бути використані в комплексі з ін. операціями просторового аналізу в ГІС. Arc □ Дуга □ Дуга

(Англ. син. string, chain, line, edge). Укр. син. нитка.. 1. (Геом.) Геометричний елемент, що є послідовністю сегментів. Має початок та кінець у вузлах. У ГІС застосовується як елементарний об' єкт (примітив) векторно-топологічного (лінійно-вузлового) представлення лінійних і полігональних просторових об' єктів (наприклад, лінія, полігон). 2. Частина окружності, яка міститься між двома точками на ній. 3. Крива, описувана щодо безлічі точок деякими аналітичними функціями. 4. Задана послідовність пар значень координат (x,y), які відповідають початку в одному місці та закінченню в ін. З'єднання даних пар значень становлять лінію. Кінцеві точки (вершини дуг) уявляють собою вузли. 5. (Мат.) Ребро графа за яким можливий рух тільки в одному напрямку. 6. (ArcGIS) Клас просторових об' єктів покриття, використовуваний для представлення лінійних просторових об' єктів та границь полігонів. Один лінійний просторовий об' єкт може містити багато дуг. Описові атрибути дуг зберігаються в таблиці атрибутів дуг (AAT-arc attribute table). 7. (ГИС) Дуга. Елемент векторно-топологічної моделі даних, тобто лінія (не обов' язково пряма), що з' єднує два вузли (node). Див. border arcs, dangling arc, dangle. ARC (Arc second Raster Chart/map) Digitized Raster Graphics (ADRG) - Див. ARC

Digitized Raster Graphic Arc attribute table (AAT) □ Таблица атрибутов дуг Таблиця атрибутів дуг

(ESRI) Таблиця атрибутів дуг. Містить описові атрибути. Див. - attribute table.

ARC Digital Raster Imagery (ADRI)

Використовуваний NIMA формат ДДЗ (SPOT Pan, SPOT MS, Landsat TM), у якому одержують дані підрядники Мін-ва оборони США. Окремі знімки зшиті, трансформовані й нарізані в ARC system і супроводжуються метаданими в текстових файлах.

ARC Digitized Raster Graphic (ADRG)

(Син. ARC (Arc second Raster Chart/map) Digitized Raster Graphics). 1. Растрове цифрове представлення паперових картографічних документів NIMA, у якому одержують даніпідрядники Мін-ва оборони США. Растр трансформований і нарізаний в ARC system і супроводжується метаданими в текстових файлах. 2. Формат файлу для поширення цифрових копій паперових карт у записах на CD-ROM, використовуваний у рамках організації-розробника Картографічного управління Мін-ва оборони США. Структура файлу заснована на стандарті ISO 8211 і містить текстовий заголовок, а також бінарні дані. Для передачі кольорів використовується RGB-схема з максимальною глибиною піксела 24 біта. В ADRG існує близько 14 000 зображень карт масштабів від 1:50 000 до 1:5 000 000. Формат підтримується системами ERDAS, ARC/INFO 7.0. Також для неї існує спеціалізований візуалізатор-браузер. ARC GRID™

Формат растрових даних в Arclnfo. ARC/INFO Generate format (ARCG)

Відкритий формат компанії ESRI Inc. для обміну позиційними даними із програмним засобом ГІС ARC/INFO, не призначений для передачі атрибутивних даних і будь-якої додаткової інформації. Підтримує векторну нетопологічну модель просторових даних та модельTIN.

ARC/INFO Interchange (Export) format (ARCE)

Закритий текстовий формат файлів компанії ESRI Inc. для обміну даними між версіями програмного засобу ГІС ARC/INFO на різних платформах. Дає вичерпний опис усіх даних, що зберігаються в шарі ARC/INFO, включаючи додаткову інформацію про картографічну проекцію й таблиці умовних знаків. Для передачі атрибутивної інформації використовує реляційні таблиці. Служить засобом обміну даними з ін. програмними продуктами.

Arc-node model □ Векторно-топологическое представление Векторно-топологічне представлення

(Син. лінійно-вузлове представлення). Різновид векторного представлення лінійних та полігональних просторових об' єктів, що описує не тільки їхню геометрію (див. spaghetti model), але й топологічні відносини між полігонами, дугами й вузлами. Arc-node structure Линейно-узловая структура □ Лінійно-вузлова структура

Вид векторного представлення лінійних та полігональних просторових об'єктів, що дає змогу описувати топологічні відношення між полігонами, дугами і вузлами.

Arc-node topology □ Дуго-узловая топология □ Дуго-вузлова топологія

(Син. лінійно-вузлова топологія). 1. (ArcGIS) Топологічна структура даних, що використовується ArcGIS для уявлення з'єднань між дугами та вузлами. Дана топологія підтримує визначення лінійних просторових об' єктів меж полігонів, а також підтримує функції аналізу, як мережне трасування (network tracing). 2. (ESRI) Інформація про об' єкти, які знаходяться у складі покриття Arclnfo, що поєднує крапкові й лінійні просторові об'єкти в єдину мережу (плоский граф) з вузлів та дуг. Arc second Угловая секунда □ Кутова секунда

Одиниця виміру, яка дорівнює 1/3600 градуса. ARC system (Equal Arc-Second Raster Chart/Map)

Використовувана NIMA система проекцій, прямокутних координат та разграфки на еліпсоїді WGS 84.

ARCE - Див. ARC/INFO Interchange (Kxport) format ARCG - Див. ARC/INFO Generate format

1. Технологія побудови ГІС та сімейства програмних продуктів фірми ESRI на основі об'єктно-компонентної моделі (СОМ) і концепції організації географічних даних у базах геоданих (geodatabase). 2. Геоінформаційна система (ГІС), яка масштабується для створення, управління, інтеграції та аналізу різноманітних геоданих. Розроблена всесвітньо відомою організацією ESRI (Environmental Systems Research Institute) на базі відомих стандартів, таких, як Component Object Model (COM), Extensible Markup Language

(XML) і Structured Query Language (SQL). Настільна версія ArcGIS, так звана ArcGIS Desktop являє собою комплекс, який досить легко масштабується і до складу яких входять сучасні програмні продукти для створення, управління, інтеграції, аналізу та подачі географічних даних. Термін ArcGIS Desktop стосується лінійки продуктів: ArcView, ArcEditor, ArcInfo та ArcGIS Extensions. Ядром застосування ArcGIS Desktop є такі   застосування:   ArcMap §Щ ArcAtetTloolbox.   Застосування ArcMap

використовується для всіх задач відображення та редагування, а також вирішення задач картографічного аналізу. Застосування ArcCatalog призначено для управління просторовими даними, конструюванням баз даних, а також запису й огляду метаданих. ArcToolbox використовується для перетворення даних, а також геообробки, тобто обробки даних, пов' язаних з науками про Землю.

Architectural Element Архитектурный элемент □ Архітектурний елемент

(W3C) Загальний термін, що стосується частини архітектури, такої, як компонент, конектор або дані. Взаємозв' язки між такими елементами обмежені завданнями досягнення заданого набору архітектурних властивостей.

Architecture □ Архитектура □ Архітектура

1. (Прог. ) Методологія об' єднання та організації взаємодії елементів складної структури на логічному, фізичному та програмному рівнях. Значення поняття "архітектура системи" визначене в індустрії програмування систем порівняно недавно. Архітектура є простором, у якому взаємодіють об'єкти (objects operate). Вона також визначає угоди, за допомогою яких внутрішні об' єкти взаємодіють із компонентами зовнішньої стосовно неї системи та один з одним. Головне призначення архітектури системи видно з відповіді на запитання "А якщо...?". 2. (UML) Організаційна структура системи, яка включає її декомпозицію на складові (елементи), їх зв' язки, механізми взаємодії, а також головні ознаки, що повідомляють про конструкцію системи. 3. Узагальнене визначення системи з точки зору інформаційних потоків, що існують у ній, та засобів їх обробки. 4. Опис обчислювальної системи на певному загальному рівні, що містить опис можливостей програмування користувача, системи команд та засобів інтерфейсу користувача, організації пам'яті й системи адресації, операцій вводу/виводу і управління тощо. 5. (Буд.) Проектування та зведення будівель та ін. споруд. Одночасно є галуззю матеріального виробництва та художньої творчості. Archiving Архивирование □ Архівування

1. Розміщення даних в архів на носіях (магнітних, магнітооптичних і т. ін.) для збереження. 2. Стиснення файла за допомогою спеціальних програм-пакувальників з метою економії пам'яті та збереження резервної копії (копій) на носії — флопі-диску, лазерному диску і т. п. 3. Процес збереження тимчасово непотрібних даних або створення резервних копій даних. За архівації файли зазвичай записують у більш щільному вигляді з метою економії пам'яті. Часто архівацією називають сам процес упакування або стиснення даних.

Arclnfo coverage □ Покритие Arclnfo □ Покриття Arclnfo

(ESRI) Векторно-топологічний       формат       геоінформаційних       даних, який використовувався спочатку в Arclnfo, а зараз у ArcGIS та в ін. продуктах ESRI. Агеа □ Область, площадь (объекта) □ Ділянка, площа (об'єкта)

1. Область, частина держави, район, регіон, полігон, територія, ділянка, зона й т.п. Площа (ділянки, полігона). 2. Крупна адміністративно-територіальна господарчо-політична одиниця. 3. (ГІС) Внутрішня ділянка плоского двовимірного об'єкта, утворена замкнутою послідовністю дуг у векторно-топологічній подачі або сегментів нетопологічної моделі «спагетті», та, що ідентифікується внутрішньою точкою і асоційованими з нею значеннями атрибутів. 4. (ArcGIS) Гомогенний (однорідний) екстент Землі, обмежений одним або декількома елементами дуг (arc features), тобто полігоном, або поданий набором полігонів, тобто реґіон (region). Наприклад, країни, земельні ділянки, озера, ділянки перепису та ін. 5. (ArcGIS) Розмір географічного просторовогооб' єкта, вимірюваний в одиницях площі. ArcGis зберігає розміри ділянок для кожного полігона або реґіону. 6. (Мат.) Непуста, зв'язана, відкрита множина точок топологічного простору (рос. пространства) Х.

Area based matching Поиск соответственных точек □ Пошук відповідних точок

(ОЗ) Пошук відповідних (однієї до іншої) точок (image matching) згідно до значень кореляції яскравостей пікселів в околиці цих точок (correlation windows). Area target Цель большой площади □ Ціль великої площі

(Воен.) Ціль, яка територіально займає велику площу. А^а! □ Ареал □ Ареал

1. Територія поширення об'єктів певного класу. 2. Умовний знак на картах, яким позначають відповідну територію поширення. 3. Множина значень, які можуть бути присвоєні деякій величині в програмі, виходячи з призначення і конкретних умов використання програми.

Area(l) feature Площадочный объект □ Майданчиковий об'єкт

(ArcGIS) Об' єкт, який відповідає критерію покриття деякої ділянки на поверхні Землі.

Areal scale □ Площадной масштаб □ Площадковий масштаб

Відношення площі об'єкта на карті до його площі на Землі.

Argument □ Аргумент □ Аргумент

Змінна (незалежна), від значення якої залежать значення функції. Див. variable. Archimedean polyhedrons Тела Архимеда □ Тіла Архімеда

Тіла Архімеда, див. - semiregular polyhedron. Arithmetic/logic unit □ Арифметико-логическое устройство (АЛУ) Арифметико-логічний пристрій (АЛП)

Блок обчислювальної системи, що містить схеми виконання арифметичних та логічних операцій. Є складовою частиною усіх сучасних процесорів.

Arithmetic expression Арифметическое выражение □ Арифметичний вираз

Вираз, де операндами є об' єкти, над якими виконуються арифметичні операції. Кожна мова програмування диктує свої правила утворення виразів і свої позначення операцій (синтаксис).

Arithmetic operation □ Арифметическая операция □ Арифметична операція

Найпростіша обчислювальна операція над числами. У багатьох мовах програмування визначені двомісні арифметичні операції: складання(+), віднімання(-), множення(*), ділення(/); ділення націло (div, іноді \), ділення за модулем (mod); одномісні операції присвоєння знаку (+,-). У мові програмування С, наприклад, уведена операція збільшення (++), яка збільшує значення операнду на одиницю. Для прикладу, вираз а++ означає, що після виконання операції значення змінної 2 збільшиться на 1. А^ау □ Массив □ Масив

1. (Прог.) Фундаментальна структура даних, що складає з одно- або багатомірної таблиці, що розглядається в програмі в якості одного елемента даних. Будь-яка інформація в масиві може бути визначена шляхом згадування найменування (імені) масиву й номера необхідного елемента в масиві. Всі елементи масиву мають один і той самий тип. Інакше кажучи, всі елементи масиву можуть бути одночасно тільки цілими числами, дійсними числами, рядками тексту й т.д.

Arrow marker symbol Стрелочный маркер □ Стрілочний маркер Artеfасt □ Артефакт Артефакт

1. Об'єкт, створений або модифікований шляхом виконання певної роботи однією або кількома особами, на відміну від природного об' єкта, якого називають зразком або примірником. 2. (ОЗ) Штучне спотворення. Спотворення зображення, яке виникає в результаті його обробки, наприклад, після фільтрації з метою зниження рівня шуму в зображенні. Ін. прикладом артефакту є елайзинг. 3. (UML) Частина інформації, яка використовується або виробляється у процесі розробки програмної системи (робочий проект, робочий документ, робочий продукт (виріб), вихідний код, версія тощо). Артефактможе бути моделлю,  описанням або програмним забезпеченням.  4. (W3C) Частина цифрової інформації. Артефакт може мати будь-який розмір і складатись з ін. артефактів. Прикладами артефактів є повідомлення, URL, XML-документ, PNG зображення, потік бітів (цифрових сигналів - a bit stream). Artifact - Див. Аrtеfaсt

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Похожие статьи

Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики